title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • September


  SEPTEMBRE  1  PAGBUHAT ALANG SA GINOO
  BASAHA:Colosas 3:22-4:1

  Kon . . . kamo . .  . magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog  sa  Dios.  -1 Corinto 10:31

  Usa ka banggiitang magbabalak sa ika-17 ang Ingles nga si George Herbert. Dihay panahon sa iyang kinabuhi nga nagduhaduha  siya pagtuman  sa buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nagpanuko siya  pag- alagad isip pastor sa usa ka iglesia bisag gibati niya nga  kini ang gitahas sa   Dios kaniya. Nagduhaduha siya  sa pagtuo nga daghan kaayo siyag kinahanglan isakripisyo.
     Human sa iyang masukihong pakigbisog, naamgohan niya nga ang pagsunod sa kabubut-on ni Cristo mao ang moluwas kaniya gikan sa gapos sa pagkamaakohon  ug mohatag kaniya sa matuod nga kagawasan ug katagbawan. Naamgohan usab niya nga ang pag-alagad sa Manluluwas wala kanunay ubani sa mga sakripisyo sa usa ka martir. Hinonoa, kini giubanan sa kaandam pagbuhat sa labing gamay nga buluhaton sa paagi nga mapasidunggan ang Dios.
     Daghan ang katawhan sa Dios nga gihasol tungod kay dili nila ikahatag Kaniya ang tibuok nilang panahon sa Iyang buluhaton. Apan kitang tanan, bisag unsa ang atong trabaho -- mag-uuma, nars, inahan sa panimalay, akawntant, ug uban pa-- kinahanglan moila nga sa kanunay kita nagtrabaho alang sa Ginoo. Mabasa ta sa Colosas 3:23, “Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing- kasing sama ra nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo, ug dili alang sa mga tawo.”
       Ang bisag unsang buluhaton mahimong mahinungdanon kon maningkamot kita pagbuhat niini alang sa Ginoo.  -  VCG

  PAMALANDONGI KINI
  Lisod ba ang pagbuhat kutob sa imong maabot
  diha sa imong gitrabahoan karon? Ngano man?
  Unsaon mo pagpasidungog sa Dios karon diha sa trabaho mo
  ug sa  relasyon mo sa imong mga labaw ug isigkamamumuo?

  ANG TANANG CRISTOHANON NAGTRABAHO
  ALANG SA USA LAMANG KA AGALON.

  Back to
  Calender View for September

  SEPTEMBRE  2  NAGPALUYO ANG DIOS
  BASAHA:  Buhat 9:1-16

  Pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkatulugkaron sa iyang kaalam ug kahibalo!  -Roma 11:33

  Samtang nagtuon ako paggamit sa bag-ong kompyuter, gihasol ako sa hinay nga hagtik nga nagpasabot nga nagtrabaho kini bisag wala akoy makita sa screen. Dihang gitawagan ko sa telepono ang ahente labot niini, siya miingon: “Dili kana problema. Aduna tingali gibuhat ang kompyuter sa sulod nga dili  mo  makita sa gawas.”
     Samtang namalandong ako sa mga pulong “gibuhat sa sulod nga dili makita sa gawas,” naamgohan ko nga ang akong relasyon sa Dios mikiling pag-ayo sa mga butang nga makita ko. Kon wala akoy makita, nagpasabot kini nga walay nahitabo. Apan dili ingon niana ang pamaagi sa Dios.
     Usa ka makapahinulong nga panig-ingnan niiini mao ang pagkakabig ni Saul. Samtang nag-antos ang mga Cristohanon tungod sa mapintas nga paglutos ni Saul kanila (Buhat 8:1-3), nangandam na ang Ginoo sa pag-usab kaniya ingon nga pinakamasibot nga tinugyanan ni Cristo (9:15).
      Adunay bay sitwasyon sa imong kinabuhi karon diin dili mo makita nga naglihok ang Dios? Basig maglisod ka pag-usab sa imong kahimtang karon. Tingalig may minahal ka sa kinabuhi nga nagmagahi sa pagdawat sa kabubut-on sa Dios. Bisan tuod ug daw walay gakahitabo, naglihok ang Dios --sa paagi nga dili mo makita  aron matuman ang Iyang katuyoan.  -DCM

  Sa akong kinabuhi nagpaluyo ang Maghahabol
  Naglatid sa Iyang ulosahong katuyoan;
  Gitugyan ko ang tanan sa Iyang kamot
  Ug gisaligan ang Iyang hingpit nga kapaigoan.

  SA DULA SA KINABUHI, ANG DIOS MAO ANG DIREKTOR
  NGA NAGPALUYO SA TANANG PANGHITABO.

  Back to
  Calender View for September

  SEPTEMBRE  3  SAYOP NGA PANABOT
  BASAHA:  Isaias 58:1-12

  Nangutana ang katawhan, “Nganong magpuasa man kami kon dili ka makakita?   -Isaias 58:3

  Dihay babaye nga maikagong nanugilon ngadto sa iyang mga higala labot sa kamahinungdanon sa klase sa first aid nga bag-o pa niyang natapos. Siya miingon, “Kagahapon lamang, miagi ako sa Kalye 52 sa dihang nakadungog ako ug kusog nga lagapak. Gitumban ko gilayon ang preno sa akong sakyanan, miatras ako, ug nakita ko ang usa ka awto nga nakabangga sa usa ka poste sa telepono. Naluya ang tuhod ko pagkakita  ko sa naangol nga drayber, ug wala ko masayri ang angay kong buhaton. Apan unya nadumdoman ko ang akong natun-an sa klase. Miduko ako dihadiha ug gibutang ko ang akong ulo taliwala sa akong  duha ka tuhod. Ug tuod man, wala ako makuyapi!”
     Wala mo damha nga matapos sa ingon ang iyang istorya, dili ba? Sa ingon nga pagkaagi, ang mga Israelita napakyas usab pagsabot sa dugokan sa ilang espirituhanong pamansay. Ang propeta nga si Isaias mipahimatngon kanila nga ang ilang kaugalingong kaayohan lamang ang ilang giatiman ug wala sila magpakabana sa panginahanglan sa uban. Ang ilang kadasig diha sa Dios taphaw nga tulumanon lamang. Ug kini napamatud-an diha sa ilang pagpasagad sa mga tawong kabos, gigutom, ug nagbalatian nga nagpabiling dinaugdaog ug walay  nag-atiman.
     Ang matuod nga relihiyon dili lamang ang paghigugma sa matarong nga doktrina ug ang husto nga pagsimba. Naglakip usab kini sa pagtabang sa atong silingan. Mao kana ang lig-ong kamatuoran nga gigamit ta sa tukmang paagi ang espirtuhanong pagtulon-an nga atong nakutlo.  -MRD II

  PAMALANDONGI KINI
  Unsa may bag-ong natun-an mo gikan sa Dios?
  Giunsa mo man kini paggamit? Unsaon mo man paggamit
  kini nga kahibalo aron pagtabang sa uban?

  MAY MGA TAWO NGA WALA MANAGANA PAGTABANG
  SA UBAN BISAN KON MAGSAKRIPISYO SILA.

  Back to
  Calender View for September

  SEPTEMBRE  4  ANG BUGTONG DALAN
  BASAHA:  Efeso 4:1-6

  Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili gasa sa Dios.  -Efeso 2:8

  Ang akong gitrabahoan kanhi milarawan sa iyang relihiyon sa ingon niini. “Ang Dios ug ako nagka- sinabot. Mobakod ako sa Domingo sa buntag ug buhaton ko ang akong gusto. Moinom ug mainit ug lami nga kape, magbasa sa matalaan, mosuroy sa kong nataran --mao kana ang akong timailhan sa maayong relasyon tali kanako ug sa akong Magbubuhat.”
     Sayon lamang kaayo ang pagtuo nga mabuhat nato ang atong gusto diha sa relasyon ta uban sa Dios. Mahimong nahaylo kita sa panghunahuna nga ang matag usa may pinasahing dalan nga makadala kaniya ngadto sa langit. Tukma kaayo kini karong panahona diin ang personal nga kapilian sa usa ka tawo gihatagan ug igong gibug-aton.
     Apan may problema kini: Tataw nga gisulti sa Biblia nga usa lamang ang dalan sa kaluwasan -ang pagtuo kang Jesu-Cristo.
     May usa lamang ka matuod nga pagtuo (Ef. 4:5). Dili daghan ang agianan ngadto sa langit, usa lamang kini. Ang pagsalig ta kang Cristo mohimo kanatong kabahin sa lawas sa mga magtutuo kansang pagtuo nasentro diha Kaniya.
     Dayag nga kanang pagtuo nga ilang gipakig-ambitan usa usab ka personal nga pagtuo. Kinahanglan saligan ta si Cristo isip atong personal nga Manluluwas gikan sa sala. Ang tanan makaduol  Kaniya  pinaagi sa usa ka dalan lamang --ang pagtuo kang Jesus, ang Anak sa Dios.
  -  DCE

  Dili daghan ang dalan ngadto sa langit;
  Matod sa Biblia, may usa lamang:
  Ang pagdawat kang Cristo Jesus nga Manluluwas,
  Ang pagtuo sa bugtong Anak sa Dios.  -  Sper

  USA LAMANG ANG DALAN NGADTO SA LANGIT--
  BUGTONG SI CRISTO LAMANG.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  5  GAGMAYNG KALAPASAN
  BASAHA:  Ecclesiastes 9:16-10:10

  Ang patayng mga langaw makalangog sa usa ka tibod nga agwa, ug ang diyotayng kabuang makadaot sa labing maalamon.  
  -Ecclesiastes 10:1

  Usa pa kini ka binhi kanhi nga gitanom sa pangpang sa Colorado Rockies mga 500 ka tuig na ang milabay. Sulod sa daghang katuigan lig-on kining mibarog ug nakigharong sa haguros sa hangin, sa kilat, sa bunok sa niebe, bisan gani sa mga dahili. Apan karon usa na lamang ka  nagkalata nga   punoan ang kanhing nagbuntaog nga kahoy.
     Unsay nakapukan niini? Gihinayhinay kinig kitkit  sa mga bakukang hangtod napukan kini. Ang nagbuntaog nga gambalay sa kinaiyahan miampo sa mga gagmayng dangan.
     Ingon usab niana ang makasusubong sugilanon sa daghang Crisohanon.Sulod sa daghang mga katuigan, nagbarog sila nga maminatud-on alang sa Dios. Sila nakigharong sa mga pagsulay, nagmalig-on taliwala sa mga kalisdanan, ug nagmaisog  diha sa balaang kapaigoan. Apan unya gihinayhinay ug kutkot sa gagmayng kalapasan ang ilang kinabuhi --ginagmayng bakak, pagpadala sa kahakog o sa kaibog, mga sala nga inanay mokankan sa ilang kinaiya. Ug sa kalit lamang napukan sila.
     Ang Awit 2:15 nagkanayon, “Dakpa ang mga milo, ang gagmayng mga milo, sa dili pa sila makahimog kadaot sa namulak tang parasan.” Kining mabulokon nga bersikulo gikan sa Daang Kasabotan angay mopasidaan sa atong mga tanlag. Kinahanglan dili ta pasagdan ang gagmayng mga kasaypanan sa pagkutkot sa gamot sa atong kinabuhi. Kay kon dili, mapahilom unya sa sala ang atong lig-on nga pagsaksi alang kang Cristo. Isugid ta kining gagmayng mga kalapasan ngadto sa Dios karon, sa dili pa nila kita mapukan.  -  VCG

  Ayaw tugti ang kalibotanong kalipayan,
  O naandang batasan, bisag kini daw dili daotan
  Sa pagpahimulag  kanako gikan Kaniya--
  Siya ang akong tanan! Walay makabulag kanamo..  - Tindley

  ANG PAGKAPUKAN NAGSUGOD SA WALA-DAMHA NGA PAGKADALIN-AS.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  6  KAHADLOK SA DIOS
  BASAHA:  Jeremias 8:4-17

  Gikaulaw ba ninyo ang inyong mga buhat nga daotan? Wala, bisan na lag diyotay unta. Dili gani kamo manlipaghong.  -Jeremias 8:12

  Gipasidan-an ni propeta Jeremias ang mga Israelita nga kadtong nagbuhat ug daotan ug nagdumili sa paghinulsol silotan gayod sa silot sa Dios  pag-abot sa panahon. Kini nga pagtulon-an gibalikbalik sa katibuk-an sa Biblia. Gigamit sa Dios ang kahadlok aron pagdala sa mga tawo ngadto sa kaluwasan ug pagdasig kanila sa pagtuman sa Iyang kabubut-on. Ang kahadlok dako gayod kaayog nahimo sa akong kinabuhi.
     Duha ka sayop nga pagtuo karon ang nakapakunhod sa matarong nga impluwensya niini nga kahadlok. Ang una mao ang pagtuo nga ang sumbanan sa katarong sa Biblia wala nay bili karon. May magtutudlo sa eskwelahang publiko nga wala maulaw bisan kon, pinasikad sa Biblia, imoral ang iyang gibuhat. Ug wala siya magtuo nga angay siya magbasol.
      Ang ikaduha mao ang pagtuo nga kon adunay Dios, Siya mapasayloon sa sala ug mapasaylo Niya dihadiha ang tanan (gawas lamang sa niadtong daghag napatay ug nanamastamas sa mga kabataan). Gipadayag kini nga panlantaw sa babaye nga nagsulat sa editor sa mantalaang lokal. Siya misulat,  “Gipasaylo na siya sa Dios, ug angay ta usab siyang pasayloon.”
     Sukwahi kaayo niini ang kamatuoran nga naggikan sa Dios. Walay kabalhinan ang Iyang sumbanan, ug gisilotan Niya kadtong nakalapas niini ug wala maghinulsol. Busa angay natong batonan ang kahadlok sa sangpotan sa sala ug kini unta ang mag-awhag kanato sa paghinulsol ug pagkinabuhi subay sa sumbanan sa Dios.    -  HVL

  PAMALANDONGI KINI
  Unsa man alang kanimo ang matarong nga pagkahadlok
  sa Ginoo? Unsa man ang kaayohan sa pagkahadlok
  sa Ginoo sumala sa Panultihon 9:10?

  ANG KAHADLOK SA DIOS MAOY MODASIG KANATO
  PAGBUHAT SA MATARONG

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  7   TUNGOD SA GUGMA
  BASAHA:  Santiago 2:14-26

  Ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat, ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat.   -Santiago 2:22

  Pagpauli ko niadtong miaging adlaw, nakita ko sa kusina ang pipila ka biskwit nga giubanan sa mubong sulat sa 12 anyos nga anak kong si Melissa alang sa iyang mga apohan nga nagkanayon: “Mahal kong Lolo ug Lola, Gibuhat ko kini alang kaninyo. Kaninyo nagmahal, Melissa.”
     Walay nagsugo kaniya sa pagbuhat niini. Dili niya kini kinahanglan buhaton. Apan gihimo niya kini.
     Apan ngano man? Buot ba kaha ni Melissa nga kahimut-an nila siya? Buot ba niya nga makasiguro nga gimahal nila siya? Gusto ba niya nga dayawon ang iyang biskwit sa iyang mga apohan?
     Dili kana mao ang hinungdan. Giluto lamang niya kini aron ikapakita niya sa iyang mga apohan ang iyang pagmahal kanila. Saksi kini sa ilang kasuod. Gibuhat niya kini tungod kay apo nila siya, dili aron  makuha niya ang katungod nga mahimong ilang apo.
     Ingon usab niana ang maayong buhat nga atong gihimo isip mga sumusunod ni Jesu-Cristo. Wala kita magbuhat ug maayo aron makalangit kita. Hinonoa, ang atong maayong buhat maoy nagpa- matuod sa atong kaluwasan ug pagsalig diha kang Cristo.
     Gibuhat na ni Jesus ang tanan alang sa atong kaluwasan. Apan kinahanglan pa kitang magbuhat. Ngano man? Dili aron kahimut-an Niya kita, kondili aron ikapakita ta Kaniya ang atong gugma. Kini mao ang maikagong pahayag sa kasingkasing nga mapasalamaton.-JDB

  Himoa akong matinud-anon ug mapasalamaton,
  Sa adlaw nga tanan kini ang pag-ampo ko
  Dasiga ako sa pag-alagad ug sa pagsangyaw
  Sa gugma Niya samtang mahimo ko pa. -Thiesen

  UBOS SA BALAOD, OBLIGASYON ANG PAG-ALAGAD
  KANG CRISTO; UBOS SA GUGMA  KALIPAY KINI.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  8  PAHULAY DIHA SA DIOS
  BASAHA:  Salmo 121

  Dili unta matulog ang imong tigpanalipod.  -Salmo 121:3

  Ang akong bana ug ako nagtinguha sa pagdala sa maayong balita ni Cristo ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan ug sa paghimo sa among kaugalingon nga maayong balita alang sa mga tawo nga among gikauban sa matag adlaw. Ang problema lang kay bisan sa akong pagkatulog gihasol ako sa problema sa ubang tawo. Ang kakulang kog tulog mopaluya kanako ug dili na ako makatrabaho sa sunod adlaw.
     Gihunahuna ko ang angay kong buhaton bahin niining problemaha usa ka gabii niana samtang nangandam ako sa pagkatulog. Samtang giisa-isa ko paghi-pos ang mga sinina ko, giisa-isa ko usab paghikalimot ang mga problema sa ubang tawo. Dihang gisul-ob ko na ang hayahay kong daster nga pangkatulog, nawala usab ang kahasol ko, ug makapahulay na ako.  Sa sinugdan, gibati ko nga nagkulang ako sa akong pagpakabana sa uban tungod niini. Apan gipahinumdoman ako sa Espiritu Santo nga wala magduka ni matulog ang Dios. Kon buot sa Dios nga magtrabaho ako sa gabii, nan, Iya akong sayran labot niini. Ug nahibaloan ko nga samtang ako natulog ug nagpahulay, magtukaw Siya ug moatiman sa tanan nga akong gikabalak-an.
     Kon ikaw usa ka magtutuo, ikaw usab nagpakabana sa ubang tawo. Hinumdomi nga dili ka kinahanglan magbilar inigkagabii aron pagpangitag kasulbaran sa problema sa uban. Hinonoa, sulayi ang paghiklin sa imong mga dalad-on sa matag adlaw, ingon sa imong pag-ilis sa imong bisti kon ikaw matulog na. Unya pusta ang imong kaugalingon sa gahom sa Dios sa pag-atiman kanimo samtang ikaw nagpahulay sa makadiyot.  - JEY

  Gitugyan ko Kaniya ang mga kahadlok nga kanako mihasol,
  Ang mga katalagman nga mahitabo sa umalabot;
  Kaniya gitugyan ko ang mga pagduda nga kanako miyubit,
  Ug ako sa pagsalig Kaniya makapahulay.  - Christiansen

  ARON MAHINANOK KA SA IMONG PAGKATULOG, 
  PAHULAY DIHA SA DIOS.

  Back to
  Calender View for September


  SEPTEMBRE   9  SABTA ANG GIKUTLO MO
  BASAHA:  Mateo 5:27-42

  Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, “Mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon.”  -Mateo 5:38

  Gisugdan ni Mark Twain ang iyang libro nga giulohag Tom Sawyer pinaagi sa usa ka makapaikag nga kokabildi nga mihulagway sa kinaiyang tawhanon. Gihaylo ni Tom ang iyang higala nga si Huck sa pag-uban kaniya sa pagpangawat ug pagpamihag ug mga tawo sama sa gibuhat sa mga pirata nga iyang nabasa sa mga libro. Nangutana si Huck kang Tom kon unsay ilang buhaton sa ilang mga bihag. “Ipalukat ta sila,” tubag ni Tom. “Ipalukat? Ngano man?” pangutana ni Huck. “Ambot lang. Apan mao kana ang gibuhat sa mga pirata sumala sa libro,” patin-aw ni Tom. “Kon sukwahi niana ang atong buhaton, basin unyag masayop hinoon kita,” sumpay ni Tom.
     Kini nga kokabildo, naghulagway sa matang sa panghunahuna sa mga tawo nga gikatagbo ni Jesus. Sila nagkutlo ug mibalikbalik paggamit sa mga butang nga ilang nabasa sa usa ka libro --Ang Daang Kasabotan. Apan wala nila hisabti ang ilang gipanulti. Wala na mahitugma ang ilang gipanulti sa matuod nga gipadayag. Gikutlo nila ang mga balaod ni Moises aron pagpahitarong sa ilang masalaypong panghunahuna ug panglihok. (Mat. 5:27-42).
     Angay kining mopahinumdom kanato nga kon kita magkutlo sa mga pagtulon-an sa Biblia, kinahanglan masabtan ta ang kahulogan ug ang kadapatan niini. Sa ingon, dili kita malibog ug masayop sa paggamit niini.   - MRD II

  Inigbasa mo sa Pulong sa Dios, paninguha
  Pagkaplag sa bililhong bahandi nga dinhi gitago;
  Pamalandongi ang matag pagtulon-an, usa-usaha kini,
  Ug ikinabuhi uban sa diosnong kahadlok.

  ANG PAGTULON-AN NGA GIKUTLO MAHIMONG
  DAKONG KALIBOG KON WALA KINI HISABTI.

  Back to
  Calender View for September

   


  SEPTEMBRE  10  KALIPAYAN SA LANGIT
  BASAHA:  1 Tesalonica 2:8-20

  Pagtigom hinuon kamo ug mga bahandi didto sa langit.    -Mateo 6:20

  Ang nailang Ingles nga magwawali sa ika-19 nga siglo, si C. H. Spurgeon, milakbit sa sugilanon bahin kang Cyrus -ang hari sa Babilonia nga mihatag ug kagawasan sa mga Judio. Sumala sa sugi- lanon, dihay bisita nga mipadayag ngadto kang Cyrus sa iyang dakong kahimuot sa katahom sa  tanaman niini. Si Cyrus mitubag, “Ang imong kalipay dili makatupong sa akong kalipay kay ako mismo ang nagtanom sa matag kahoy niini nga tanaman.”
     Ug si Spurgeon miingon, “Usa sa mga hinungdan nga may pipila ka magtutoo nga labawng nahinangop sa langit kay sa uban mao ang kasibot nga gipakita niining pipila sa mga buluhatong langitnon. Pinaagi sa grasya sa Dios sila nakadala ug mas daghang kalag didto sa langit.”
     Kanang mga pulonga angay mopahinuktok kanato nga nakaila sa Ginoo. Pila ba kaha ka tawo ang makaadto sa langit pinaagi kanato? Angay natong kaikagan ang panahon diin pag-abot ta  sa puloy-an tang dayon, may moingon unya kanato: “Dako ang pagpasalamat ko kanimo. Kay tungod sa imong pagsaksi, sa imong kinabuhi, ug sa imong pagdapit kanako sa pagdawat kang Cristo, ako ania sa langit karon.”  Gikahinaman ni apostol Pablo ang kalipay nga iyang bation inigkakita niya didto sa langit sa mga kalag nga atua didto isip bunga sa iyang pagministro  (1Tes. 2:19-20).
     Matugob gayod ang kalipay sa langit sa mga magtutuo nga nakadala sa uban kang Cristo. Busa buhata kutob sa mahimo mo aron madala mo ngadto kang Jesus ang mga nasalaag. Sa ingon, ikaw makatigom ug bahandi  didto sa langit!  - RWD

  Dili ta mapiho kon pila ka kalag ang nahilangit
  Kay ang gugma ni Cristo atong gipakig-ambit;
  Dili ta kini mapiho hangtod
  Sa langitnong puloy-an ta kita mahiabot.  - Sper

  USA SA KALIPAYAN SA LANGIT MAO ANG PAGHIMAMAT TA
  DIDTO SA ATONG NADALA NGADTO KANG CRISTO.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE   11  AYAW KABALAK-I ANG UGMA
  BASAHA:  Mateo 6:25-34

  Ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw; may kaugalingong suliran ang sunod adlaw, busa ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw.  
  -Mateo 6:34

  Masum-ol usahay ang kinabuhi. May panahon nga daw walay kinutoban ang dalan sa kamingawan nga atong gilaktan ug daw wala kitay makita nga kapahulayan sa unahan. Unsaon ta man pagsagubang  ang kabug-at sa atong mga palas-anon kon wala kitay makita nga kahumpayan sa unahan?
     Si Oliver de Vinck, nga bakol sukad sa iyang pagkatawo, wala gayod makabakod gikan sa iyang higdaanan sulod sa 32 ka tuig. Dili gani siya makaatiman sa iyang kaugalingon. Sa matag adlaw sulod niining mga tuiga, siya gipakaon ug giilisan sa iyang mga ginikanan. Ug ang iyang kahimtang wala makakunhod sa kalipay sa ilang pinuy-anan.
     Usa ka adlaw niana gipangutana sa iyang igsoon nga si Christopher ang ilang amahan kon giunsa nila pag-agwanta ang maong kalisod. Ang ilang amahan mipasabot nga wala nila kabalak-i   ang mahitabo sa sunod adlaw. Sa matag adlaw nangutana sila, “Maatiman ko ba si Oliver karon?” “Oo, mabuhat ko kini karon,” mao ang kanunay nga tubag.
    Gitudloan kita ni Jesus sa pag-atubang sa masum-ol tang buluhaton sa matag adlaw: “Ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw; may kaugalingong suliran ang sunod adlaw, busa ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw” (6:34). Uban sa pagtuo ug sa pag-ampo, masugakod nato ang kasum-ol sa kinabuhi pinaagi sa pag-atubang sa atong karon ug sa pagtugyan sa dili matagna natong ugma sa mga kamot sa Dios kinsa misaad nga “magdugang . . . ang imong kusog nunot sa imong kagulangon” (Deut. 33:25).    - VCG

  Baliko ang dalan nga gilaktan ko, Ginoo,
  Dili ko makita ang dangatan ko;
  Tudloi ako paglakang uban sa pagtuo
  Ug pagtugyan sa tanan diha Kanimo. - Gustafson

  IHATAG SA DIOS ANG TANAN NATONG GIKINAHANGLAN -
  SA PANAHON NGA KINAHANGLAN TA KINI.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  12  ANG KAHAKOG
  BASAHA:  2 Hari 5:1, 9-27

  Kon manlimbong ka sa imong pagpamatigayon maangin sa kasamok ang imong banay.   -Panultihon 15:27

  Ang mga tigpahibalo labot sa pipila ka produkto kanunay gayod mohaylo sa kahangol sa mamalitay pinaagi sa pagsulti kanila nga gikinahanglan nila kining mga produktoha.
     Dihay tigduma sa pabrika sa mga radyo nga miingon, “Dihang namaligya kamig gagmayng radyo pila ka tuig kanhi, wala kami mahalini kay wala may nagkinahanglan niini. Busa gipasabot gayod namo sa mga mamalitay nga gikinahanglan nila kining butanga. Ug sukad niadto midako ang among halin.”
     Ang pagpangandoy sa dugang pang salapi, kabtangan, ug gahom dugay nang nabatasan sa katawhan. Liboan ka tuig kanhi, ang sulugoon ni Eliseo nga si Gihasi nakakitag higayon sa pagpanapi  gikan kang Naaman nga usa ka dato. Ikapalit niya kini nga salapi  ug mga bisti, tanaman sa mga olibo ug kaparasan, mga karnero ug mga baka, ug mga sulugoon (2 Hari 5:26). Mitakboy kaniya ang kahakog.
     Ang kahakog mobahid gilayon ug mansa sa atong katarong. May naila akong mga tag-iyag negosyo nga naningkamot pagtrabaho ug dako ang ilang maginansya apan nagdumili sila sa pag- usbaw sa mga sweldo sa ilang mga empleyado. May Cristohanon usab ako nga nailhan kinsa nagsweldo ug liboan ka dolyar matag tuig, apan salawayon kaayo ang iyang gibuhat. Ang kahakog mahimong motakboy sa mga tawong matarong.
    Kitang tanan mahaylo  sa kahakog. Busa angay kitang mag-ampo, “Ginoo, tudloi ako sa pagpahimuot Kanimo, inay nga magpadato sa akong kaugalingon diha sa kahakog.”   -  DJD

  Kon salapi ang labing bililhon kanimo --
  Ang dugay mo nang gipangandoy --
  Ulipunon niini ang imong kalag,
  Ug sakiton niini ang imong kinabuhi. - DJD

  ANG MGA HAKOG, INAY NGA MAKAGINANSYA,
  KANUNAY HINOON NGA MAALKANSI.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  13  NADAOG KA BA SA  TELIBISYON?
  BASAHA: Efeso 4:17-5:7

  Awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano kansang mga hunahuna  walay hinungdan.  -Efeso 4:17

  Gibati mo na ba sukad nga daw dili na matarong ang dagan sa katilingban ta? Ingon niana ang gibati ko usahay kon magbasa ako labot sa mga pasundayag sa telibisyon. Moingon akong “magbasa” kay dili man ako maikag pagtan-aw sa daghang mga gipasundayag dinhi.
     Pananglitan, may mga kokabildo sa telibisyon diin dapiton sa mga tigsibya sa ilang programa ang pipila ka mga tin-edyer nga aghaton nila paghisgot bahin sa ilang pakighilawas. Ug may mga programa nga giatangan sa daghang manan-away nga kanhi dili gayod mopabati sa mga pamalikas, apan karon kini napuno nag mga malaw-ay nga pinulongan ug mga pasambingay labot sa pakighilawas ug imoralidad.
     Gipanid-an sa grupo nga gitawag ug Sentro sa Tigsuhid sa Media ang mga  “pasundayag alang sa pamilya”  ug kini mao ang ilang pahayag:  “Makahasol ang mga pasundayag niini nga programa nga nagpakita sa pagkunhod sa pagtamod sa awtoridad sa mga ginikanan ug sa hustong pamatasan nga napanunod ta sa atong mga katigulangan. Ug kini nga kausaban matataw diha sa ilang pinulongan ug sa paghatag nilag gibug-aton sa pakighilawas.”
     Mahimong wala kitay mahimo niini nga mga programa kon ang pagplano niini ang hisgotan, apan mahimo natong susihon ang  programa ang gitan-aw ta aron atong masayran kon wala na ba usab kita magpakabana sa atong nakita ug nadungog. Tugtan ta ang Pulong sa Dios, inay nga ang sinultihan sa kalibotan, sa paggiya kanato. -JDB

  Samtang nagkipatkipat ang mensahe sa kahayag,
  Nadan-agan ka ba o nasalaag sa dalan?
  May takna ka  ba alang sa Kahayag sa imong kalag?
  O gihurot na ba sa telisyon ang imong panahon? - JDB

  ANG BIBLIA MAOY LABING MAAYO NGA SUMBANAN
  BATOK SA SINULTIHAN SA KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for September

   
   

  SEPTEMBRE  14  MASUPILON  NGA BALATIAN
  BASAHA: 2 Timoteo 4:1-5

  Moabot ang panahon nga ang tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulon-an . . . kondili da mga tinumotumo nga mga sugilanon. 
  -2 Timoteo 4:3-4

  Ang apostol Pablo mipasidaan kang Timoteo nga makahibalag siyag mga tawo nga dili mamati sa matuod nga pagtulon-an, hinunoa buot lamang silang magtuman sa ilang gusto (2 Tim. 4:3).
     Pananglitan, kon supak sila sa giingon ni Cristo nga “Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako” (Juan 14:6), moadto sila sa mga pastor nga moingon nga daghan ang dalan paingon sa Dios.
     May mga tawo usab nga  misalikway sa pagtulon-an sa Biblia labot niadtong “makihilawason ug manapaw” kinsa hukman gayod sa Dios (Heb. 13:4). Busa moadto sila sa mga magtutudlo nga mosulti nga dili na ikadapat karong mga panahona ang pagpasidungog sa kaminyoon nga gitudlo sa Biblia.
     Nakasaway ako sa gibuhat niining mga tawhana, apan nabalaka ako nga sad-an usab ako niini. Nahimuot akong mamati sa mga pahayag bahin sa kalig-on sa sumbanan sa Biblia ug sa matarong nga mga pagtulon-an. Apan dili ko buot atubangon ang giingon sa Biblia bahin sa mapagarbohong kinaiya nga mipahitarong sa kaugalingon ug wala magpakabana sa uban.
     Lagmit nga kitang tanan gitakboyan niini nga sakit. Kinahanglan  hangyoon ta ang Dios sa pagsusi sa atong kasingkasing ug sa pagpasaylo kanato. Mausab Niya ang atong kinaiya, ug kita mahikat-on pagpamati sa Iyang Pulong ug pagtuman niini. Mao lamang kana ang pangontra batok sa pagtuman sa atong kaugalingong kabubut-on.  
  HVL

  Sulti, Agalon, ug andama ako,
  Aron inigkabati sa tingog Mo
  Uban sa kalipay motuman ako
  Sa kanunay sa tanang isugo Mo.  - Havergal

  ANG PAGSUNOD SA KAMATUORAN MAOY
  TAMBAL SA MASUPILON NGA BALATIAN.

  Back to
  Calender View for September


  SEPTEMBRE  15  LAOMI ANG GAHOM SA DIOS
  BASAHA: 2 Cronicas 16:1-10

  Ang Ginoo kanunay nagtan-aw sa tibuok kalibotan  aron pagpaila sa iyang gahom niadtong nagsalig kaniya sa hingpit.  -2 Cronicas 16:9

  Bisan ug nagtinguha ang Dios  pagpakita sa Iyang gahom nganhi kanato, wala nato Siya kanunay hatagi sa higayon  sa pagbuhat niini.
    Nahisama kita sa akawntant nga gisugo sa iyang labaw sa pagpalsipikar sa libro sa ilang kompanya. Gibuhat niya kini kay nahadlok siya nga kawad-ag trabaho -bisan pag nasayod siya isip magtutuo ni Cristo nga siya namakak ug nakalapas sa balaod. Wala niya hatagi ang Dios ug higayon sa pagpakita sa Iyang gahom sa wala pa siya modisisyon.. Labaw pa hinoon kasakit ang iyang gidangatan kay nabilanggo man siya.
    Nabalaka ako nga kita usab nagbuhat sa ingon. Nahisama kita kang Haring Asa nga nagpakabuang pagpakigsabot kang Ben-Hadad inay nga mosalig sa Dios. Angay mabalaka si Asa kay niadtong tungora nakiggubat man ang Juda sa Israel. Apan ang propeta nga si  Hanani misulti kang Asa, “Kay ang imong gisaligan mao man ang hari sa Siria inay ang Ginoo nga imong Dios, ang kasundalohan sa hari sa Israel makalikay hinuon kanimo,” (2 Cron. 16:7). Ug kanunay nga nakiggubat si Asa sa dihang naghari siya (1 Har. 15:16).
     Ang kanunay nga nagpakita sa Iyang gahom niadtong nagmatinud-anon Kaniya. Sa matag panahon nga mosalig kita sa atong labaw nga panuntohon, o sa mga hiwing mga laraw o sa mga bakak, mosangpot gayod kita sa kadaot. Apan kon magpabilin kitang matinuoron sa matuod nga Dios bisan panahon sa kapit-os, gihatagan ta kita sa higayon pagpakita sa Iyang gahom nganhi kanato. - DCE

  Sa Dios misalig kita, ang uban sa hari nila,
  Luwason kita sa Dios gikan sa kakuyaw;
  Sama sa tigbaw nga mapukan, ang tawo dili kasaligan,
  Ang Dios lamang ang alang kanato managang. - Smith

  ANG ATONG MGA KALISDANAN MAO ANG ATONG
  KAHIGAYONAN SA PAG-ILA SA GAHOM SA DIOS.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  16  SAAD NGA GITUMAN
  BASAHA:  Salmo 15

  Dalaygon ang Ginoo . . . Wala pay saad niya kang Moises nga wala niya tumana.-1 Mga Hari 8:56

  Namatay ang suod kong higala human kini makigbisog sa Alzheimer’s disease sulod sa 6 ka tuig. Pila ka adlaw human sa iyang kamatayon, mitambong kami sa akong asawa sa usa ka kasal. Samtang nagbayloay sa ilang mga saad ang gikasal, gipamalandongan ko ang mga butang nga may kalabotan sa pagsaad. Matahom ang pagsaksi sa duha ka batan-on nga uban sa kaikag misaad sa ilang kinabuhi ngadto sa usag-usa. Apan makapahinuklog ang paghunahuna sa kamatinud-anon sa among higala nga bag-o pa lamang namatay. Siya ug ang iyang bana nagmatinud-anon sa ilang saad sa kaminyoon sulod sa mokaping 50 ka tuig, bisan pag ang ulahi nilang mga adlaw gidag-oman sa pagkawala sa iyang panumdoman ug sa iyang kaluyahon.
    Si Lewis Smedes misulat, “May mga tawo pa gihapon nga nagsaad ug mituman sa ilang gisaad. Sa pagbuhat nila sa ingon makatabang sila niadtong nagpalibot kanila. Ang pagtuman sa saad maoy lig-on nga pagpadayag sa grasya niining panahon diin ang tawo maglisod na sa pagsalig nga tumanon sa usag-usa ang ilang gisaad.”
     Ang Salmo 15 mipadayag sa kinaiya sa tawo nga matinud-anon sa Dios ug mipasidungog Kaniya; nakigsandurot siya sa Ginoo nga nagtuman sa Iyang saad (1 Har. 8:56). Tumanon niining tawhana ang iyang saad bisag lisod alang kaniya ang pagbuhat niini (Sal. 15:4).
     Ang atong makahuloganong mga saad gituman usa sa matag adlaw. “Isaad ko.” “Buhaton ko.” “Salig lamang kanako.” Dakog kahimoan ang matag saad nga gituman. - DCM

  PAMALANDONGI KINI
  Ikaw ba ang tawo kansang pulong kanunay kasaligan?
  Unsa ang gipanaad mo sa imong pamilya, sa imong kapikas,
  sa higala, sa imong iglesia,  sa Dios?

  KON MOSAAD KA, TUMANA KINI.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  17  DAD-A SA PAG-AMPO
  BASAHA: Filipos 4:1-7

  Pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo.  -Filipos 4:6

  Ang pastor ug manunulat nga si A. B. Simpson milakbit sa sugilanon labot sa mag-uuma nga nagdaro libot sa usa ka dakong bato diha sa iyang uma sulod sa pila ka tuig. Duha ka daro ug usa ka makinang pangkalot ang naguba dihang nakaigo kini sa bato. Nagbagulbol siya sa kadaot nga nabuhat niining batoha sa matag higayon nga iya kining maagian.
     Usa ka adlaw niana mihukom siya sa pagkalot niini. Gitukhan niya sa bara ang kilid niini ug nakugang siya dihang iyang nakita nga wala ra diay mag-usa ka pulgada ang gibag-on niini. Nakalot niya kini sa wala madugay ug gikarga sa iyang karomata aron ilabay. Nahikatawa siya sa paghunahuna sa wala kinahanglana nga kahasol nga gihatag niadtong “dakong bato” kaniya.
    Dili ang tanang problema masulbad sa ingon kasayon nga paagi. Apan ang pag-ampo dako kaayog mahimo sa pagsulbad sa gagmay ug dagkong problema. Si Pablo nagtudlo kanato sa  pag-ampo sa bisag unsang sitwasyon (Fil. 4:6).
     May panahon nga hatagan gilayon sa Dios ug kasulbaran ang problema nga gidangop ta Kaniya --sama kadali sa pagtilap sa adlaw sa hamog sa kabuntagon. Usahay usab Iyang ipakita kanato nga dili diay ingon kadako ang atong problema. Apan may mga babag nga dili matarog, ug kinahanglan mahikat-on kita sa pagpuyo uban niini. Niining higayona ang pag-ampo mahimong agianan sa kaalam, kalig-on ug pailob sa Dios.
     Ang pagdala sa atong mga problema diha sa pag-ampo maoy mopalingkawas kanato gikan sa mga kabalaka. -  DJD

  Ang kalinaw sagad kanato  masakmit,
  Gipas-an ang wala  kinahanglanang kasakit,
  Tungod kay sa Dios  wala ta man dad-a,
  Ang tanan sa pag-ampo! - Scriven

  ANG MASUBSOB NGA PAG-AMPO MOWAGTANG
  SA MAKAHASOL NGA KABALAKA.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  18  PASIDAN-I  ANG UBAN
  BASAHA:  Genesis 19:12-25

  Biya kamo dayon niining dapita kay laglagon kini sa Ginoo.  
  -Genesis 19:14

  Kon makita sa usa ka tawo ang balay nga nagdilaab ug buhaton niya ang tanan aron pagluwas sa mga nagpuyo dinhi, isipon siya nga usa ka bayani. Ug angay gayod kana buhaton. Apan nganong yagayagaan man ang usa ka Cristohanon nga mituo sa gisulti sa Biblia labot sa impiyerno ug nagtinguha sa pagpasidaan sa katawhan bahin niini?
     Mabasa ta ang susama nga sitwasyon diha sa Genesis 19, nga naghisgot bahin sa Sodoma ug Gomora. Gipasidan-an sa Dios ang pag-umangkon ni Abraham nga si Lot nga laglagon ang Sodoma ug Gomora. Giagda niya ang iyang mga umagad sa pagbiya sa siyudad, apan wala nila siya pamatia kay gipakaingon nilag nagtiaw lamang siya (v.14). Apan miabot gayod ang hukom sumala sa gisulti ni Lot.
     Sa kapulihay moabot na usab ang panahon nga silotan sa Dios ang mga daotan niining kalibotana. Isip mga Cristohanon, maluwas kita gikan sa Iyang silot kay gipasaylo na man ang mga sala ta. Ug kay  kita naluwas man pinaagi sa pagsaksi sa uban, angay usab natong pasidan-an ang uban mahitungod niini. Kinahanglan masayran sa mga dili tumutuo ang bugtong paagi sa paglikay sa maong silot. Tingalig dili nila tuohan ang atong mensahe ug ila kitang yagayagaan, apan dili kana mopausab sa kamatuoran.
     Magpadayon kita pagdala sa katawhan ngadto sa kaluwasan nga mahikaplagan diha kang Cristo lamang. Gikinahanglan niining kalibotana ang daghang “tigpasidaan”!   - RWD

  Luwasa ang nangasalaag, buhata kini--
  Lig-onon ka sa Ginoo pagtuman mo niini;
  Uban sa pailob dad-a sila sa dalang hagip-ot,
  Sultihi sila nga sa Manluluwas gipakamatyan sila. - Crosby

  ANG EBANGHELYO NAGDALA SA MAAYONG BALITA
  UG SA USA KA PASIDAAN.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE   19  PAGLAOM SA DIOS
  BASAHA:  Salmo 41

  Tabangan siya sa Ginoo kon masakit siya ug ayohon ang iyang balatian. -Salmo 41:3

  Samtang nakigsulti ako sa akong higala nga bag-o pang nasayod nga misugmat na usab ang iyang kanser, napanid-an ko nga wala kini makapasubo kaniya. Sa dihang gipangutana ko siya bahin niini, siya mitubag nga ang Ginoo kanunay mohatag sa Iyang katawhan sa igong kalig-on aron masarangan nila ang matag pagsulay. Gitandi sa akong higala ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi   sa  tag-iya sa awto nga naniguro nga  may hustong hangin ang mga ligid aron madala niini ang gibug-aton sa iyang karga samtang kini moagi sa gansangon nga kalsada. Naglaom siya nga ihatag sa Ginoo ang iyang gikinahanglan aron iyang masarangan ang matag pagsulay hangtod nga siya papaulion na Niya.
     Kining  talagsaong kasigurohan natagamtam sa mga magtutuo nga nagkinabuhi ubos sa kabubut-on sa Ginoo. Sa Salmo 41, si David miingon nga ang tawo nga “may kahingawa sa mga kabos”  tabangan sa Ginoo kon siya masakit (vv.1-3). Sa bersi-kulo 12, si David mihisgot nga tungod sa iyang katarong milaom siya nga panalanginan siya sa Dios hangtod sa kahangtoran. Buot ba niyang ipasabot nga gikahimut-an siya sa Dios tungod sa iyang katarong ug kaluoy? Dili. Si David miisip sa iyang kaugalingon nga usa ka makasasala nga nagkinahanglan sa grasya ug pasaylo sa Dios (v.4). Apan ang pagbati niya sa presensya sa Dios karon ug ang iyang kasiguroan sa umalabot nalingkit diha sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo.
     Dili makapahimuot sa Dios ang diosnong  kinaiya, apan pinaagi niini masinati ta ang langit dinhi karon.  - HVL

  Ihatag sa Dios ang kalig-on
  Kon buhaton ta ang matuod ug matarong
  Masarangan ang umalabot nga pagsulay
  Kay Siya ang magtutoltol sa dalan. - DJD

  MAKASIGURO KA SA UMALABOT KON 
  NAKIG-UBAN KA SA DIOS KARON.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  20  PAGBANTAY!
  BASAHA:  Ester 3:1-7, 7:1-10

  Dili gayod manlimbong ang maayong tawo. Ang pakalimbongan mao ray  molaglag  niadtong dili  kasaligan.  -Panultihon 11:3

  Gamhanan kaayo si Aman sa gingharian ni Asuero, apan kulang pa kini nga gahom alang kaniya. Sa dihang wala siya yukboi ni Mardoqueo, nasuko siya pag-ayo. Dili matagbaw si Aman diha sa kamatayon ni Mardoqueo lamang. Buot niyang pamatyon ang tanang Judio.  Apan ang iyang kauhaw sa pagpanimalos mao ra usay mipatay kaniya (Est. 7:10).
     Mao man usab kita karon. Ang kaugalingon natong garbo, kahakog, kamaakohon, kaibog, o kauhaw sa panimalos mao ra usay modala kanato sa kadaotan.
     Sumala pa kang Daniel Schaeffer sa iyang libro nga giulohag Pagsayaw Kauban Sa Usa Ka Anino (Dancing with a Shadow), ang mga Eskimo nakakitag paagi sa pagpatay sa mga lobo. Giugbok nila ang mga kutsilyo sa niebe ug gilubong nila ang mga polohan niini. Unya butangan nila ang tumoy ug lab-as nga karne ug mogahi kini sa yelo. Masimhotan  sa mga lobo ang dugo sa karne gikan sa layo ug duolon dayon nila kini ug kan-on. Paspasan nila pagtilap ang gigahing karne hangtod masamad ang ilang dila sa hait nga kutsilyo. Supsupon nila ang kaugalingon nilang dugo hangtod nga mamatay sila.
     Kon mapakyas gani kita pag-ila sa kadaot  sa sala ug kon tugtan ta ang atong kaugalingon sa pagkalinga niini, mamiligro gayod ang kinabuhi ta --sama kang Aman. Aron kalikayan nato ang iyang gidangatan, ipasusi ta sa Dios ang atong kasingkasing ug kinabuhi  sa matag adlaw, ug pangayoon ta ang Iyang pasaylo sa mga sala nga Iyang gipakita kanato.   -DCE

  Ginoo, kon sa kamaakohon ako gibutaan,
  Dili ko makita ang kakuyaw sa unahan;
  Maluwas unta ako gikan sa garbo ug kahakog,
  Ug hinaot nga ang kasuko dili ko mailhan. - Hess

  ANG PAGPATUYANG SA KAUGALINGON MOSANGPOT
  SA PAGKAPUKAN SA KAUGALINGON.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  21  MOTAN-AW KA  BA LAMANG?
  BASAHA:  1 Corinto 12:1-11

  Ang matag usa gihatagan ug pipila  ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayohan sa tanan.  -1 Corinto 12:7

  Dihay inilang tigbansay sa mga magdudula sa putbol nga gipangutana, “Unsa kadako ang gikatabang sa putbol sa nasudnong paugnat sa kusog?”
     “Wala,” kalit nga tubag sa tigbansay.
     “Nganong wala man?” pangutana sa nakurat nga tigtaho.
     “Alang kanako,” pasabot sa tigbansay, “may 22 ka magdudula sa natad dulaanan nga nagkinahanglag pahulay ug 40,000 ka manan-away nga nagkinahanglag paugnat sa kusog.”
     Ang susamang sitwasyon ang makita sa mga kasimbahanan karon. Makapahinuklog kaayo kon itandi mo ang gidaghanon sa mga membro nga moanha lamang sa iglesia aron sa pagsimba niadtong mga membro nga nanginlabot sa kalihokan sa iglesia. Dili na ikapaningala nga pipila lamang ka Cristohanong magbubuhat ang nagkapuliki sa natad sa pag-alagad samtang kadaghanan sa mga membro nahisama sa mga manan-away na lamang nga nagpadaplin ug nagkaonkaon.”
     Ang kahingpitan sa buluhaton sa Dios dili ikatandi sa usa ka dula sa putbol.  Dili lamang ang mga “propesyonal” ang gitahasan niini nga buluhaton. Sa dulla sa kinabuhi, ang tanang magtutuo gipahilona sa ilang nahimutangan ug gihatagan ug timailhan sa presensya sa Espiritu nga kinahanglan nilang gamiton alang sa kaayohan sa tanan (1 Cor. 12:7).
     Higala, kon nanan-aw ka lang sa dula, kanaog ngadto sa natad dulaanan kay didto ikaw gikinahanglan!     - MRD II

  Gitawag sa Dios pagbuhat karon
  Ang tanang anak sa Kahayag;
  Bisag unsay mabuhat sa kamot mo,
  Buhata kini kutob sa maabot mo.  - Hess

  ANG MGA CRISTOHANON ANGAY MANGULO
  INAY NGA MAGPADAPLIN LAMANG.

  Back to
  Calender View for September


  SEPTEMBRE  22   NAKIGSULTI ANG DIOS
  BASAHA: 1 Samuel 3:1-14

  Kon tawgon ka pag-usab, tubaga siya, “Sulti, Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon.”   -1 Samuel 3:9

  Ang 2 ka tuig nga si Joshua nagtan-aw samtang nagluto ug cookies ang iyang inahan. “Nay, mahimo bang mokaon ug usa niana?” pangutana ni Joshua. “Unya na human sa panihapon,” tubag sa iyang inahan. Naghilak siya nga midagan sa iyang lawak, unya mibalik nga nag-ingon, “Bag-o lang akong giingnan ni Jesus nga mahimo na akong mokaon ug cookie karon.” “Wala ako ingni niana ni Jesus!” sumbalik  sa iyang inahan. “Tingalig wala ka mamati!”  tubag ni Joshua.
      Mahimong sayop ang katuyoan ni Joshua, apan husto siya sa duha ka butang: buot ang Dios makigsulti kanato, ug kinahanglan kitang mamati Kaniya.
      Sa 1 Samuel 3, lain pang batang lalaki ang nakakat-on sa maong pagtulon-an. Sa dihang gituman ni Samuel ang gisugo ni Eli ug nag-ampo siya sa pag-ingon, “Sulti, Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon,” gipakita niya nga andam siyang mamati sa mahinungdanong mensahe sa Dios (v.9).  Sama kang Samuel, kita usab nangandoy nga makigsulti kanato ang Dios apan sagad kitang mapakyas sa pagpakadungog sa Iyang tingog.
     Nakigsulti ang Dios kang Samuel ug nadunggan Siya ni Samuel. Karon nakigsulti Siya kanato pinaagi sa Iyang Espiritu ginamit ang Kasulatan, ang ubang tawo, ug ang atong mga kahimtang. Apan tungod sa pagpasagad ug pagkapuliki, ang uban kanato “nabungol” na. Gikinahanglan ta ang espirituhanon nga panabang aron kita “makadungog.” Usa niini mao ang pag-ampo ni Samuel, “Sulti, Ginoo, kay mamati  ako kanimo” (v.10). Kining mapaubsanon nga kinaiya makatabang ug dako alang niadtong naglisod pagpamati sa Ginoo. -JEY

  PAMATI UG MAAYO
  Paggahin ug takna sa pagbasa sa Pulong sa Dios matag adlaw.
  Pamalandongi ang imong nabasa.
  Pag-ampo sa kanunay sa tibuok adlaw.

  ANG DIOS NAGSULTI  PINAAGI SA BIBLIA --
  PAGGAHIN UG PANAHON SA PAGPAMATI.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  23  TUBIG SA KINABUHI
  BASAHA:  Juan 4:5-15

  Sumala sa giingon sa Kasulatan, ‘Gikan sa kasingkasing niya nga motuo kanako magdagayday ang mga sapa sa tubig nga naghatag ug kinabuhi.  -Juan 7:38

  Madasigong gisugdan ni Sherwood Eddy ang iyang pagpangalagad niadtong tuig 1896 ingon nga misyonero sa India. Apan paglabay sa usa ka tuig buot na niyang moundang -- nagmasulub-on siya ug nawad-ag kadasig.
     Wala siya makakatulog usa ka gabii niana, ug sa pagbanagbanag sa bag-ong adlaw nagpakitabang siya sa Dios. Ug iyang nahinumdoman ang gisaad ni Jesus sa babaye didto sa atabay ni Jacob, “Ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuboran nga mohatag ug buhing tubig ug kinabuhing walay kataposan” (Jn.4:14).
     Si Eddy misulat, “Mihukom ako sa pag-undang sa pagsalig kanunay sa akong kusog ug misugod pagsalig sa gahom sa  Dios.” Sukad niadto naggahin na siyag panahon sa pag-inom pinaagi sa pag-ampo sa tubig nga naggikan sa atabay nga dili gayod mamad-an --ang dili-mahubsan nga tuboran sa grasya sa Dios nga mohatag ug bag-ong kalagsik sa kalag. Si Eddy miingon, “Sukad niadtong adlawa, wala na ako mobatig kasubo ug kahigawad. Ang Dios nga walay kinutoban mao ang akong panalipod,ug gisapnay Niya ako sa Iyang gamhanang bukton.”
     Bisag unsa pa kita kalagsik ug kamaayong laki, mohubas gihapon ang kaugalingon tang tuboran. Apan kon si Cristo, nga  tuboran sa tubig nga naghatag sa kinabuhi, magpuyo gani sa sulod nato, dili na kita magpunayg salig sa atong tawhanong kahuyang. Si Jesus ang mahimo natong tuboran sa espirituhanong kalagsik nga dili gayod mopakyas. Ug ato unyang maamgohan nga kon kita mamad-an na, Siya ang atabay kansang tubig kanunay magdagayday.   - VCG

  Giuhaw ako sa kamingawan sa sala ug kaulaw,
  Ug walay nakatagbaw kanako didto;
  Maong miduol ako sa balaang krus ni Cristo,
  Ug ang sapa sa tubig sa kinabuhi nakaplagan ko. - Peterson

  KON MAWALA KANIMO ANG TANAN, IMONG MASAYRAN
  NGA ANG DIOS LAMANG ANG IMONG GIKINAHANGLAN.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  24   NAG-AMPO  SI JESUS
  BASAHA:  Lucas 5:12-16

  Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nag-ampo siya. -Lucas 5:16

  Mahinungdanon kaayo ang pagbayloay ug hunahuna sa bisag unsang relasyon: sa ginikanan ug anak, sa bana ug asawa, sa empleyado ug sa tag-iya, sa tigbansay ug sa mga atleta. Ug ang labing mahinungdanon -sa Dios ug niadtong nagmahal Kaniya.
     Sa dinhi pa Siya sa kalibotan, gipakita ni Jesus ang kamahinungdanon sa pagsultihanay. Ang Ebanghelyo nagsulti nga may modul-ag 20 ka higayon diin si Jesus nakigsulti sa Iyang langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo. Nag-ampo Siya sa lainlaing sitwasyon: sa pagbautismo Kaniya (Luc. 3:21), sa mga daklit nga pahulay  sa Iyang pagministro (Luc. 6:12), sa wala pa Niya banhawa si Lazaro (Juan 11:41). Ug lainlain ang Iyang katuyoan sa pag-ampo: ang pagpangayog giya (Luc. 6: 12-13), ang pagpahayag sa Iyang tinguha sa pagtuman sa kabubut-on sa Iyang Amahan (Mat. 26: 39), ang pagpasalamat alang sa pagkaon (Juan 6:11).
     Si Jesus migamit sa pag-ampo ingon nga hinagiban. Siya nga Dios mismo nga nagpakatawo ingon nga Anak -Siya nga naghupot sa tanang gahom sa kalibotan. Bisan pa niana, Siya midangop sa Dios nga Amahan diha sa pag-ampo. Mahimong lisod kanang sabton, apan sayon alang kanato ang pagkutlo sa pagtulon-an niini: kon si Jesus kinahanglan makigsulti sa Dios aron mahingpit ang Iyang buluhaton, kita pa kaha!
     Hunahunaa ang imong alatubangon karon. Kon nabatasan mo na ang pagpangutana, “Unsay buhaton ni Jesus sa sitwasyon nga ingon niini?”  makasiguro ka nga Siya mag-ampo gayod una sa tanan. Buhaton ta usab kana.    - JDB

  Sa pagpahiamgid ta kang Cristo
  Diha sa gibuhat ug gipamulong ta,
  Sundon ta ang Iyang sumbanan sa kinabuhi
  Ug iampo ta ang matag panginahanlan. - JDB

  PAG-AMPO UNA SA TANAN!

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  25  PAGSALIG SA TANANG PANAHON
  BASAHA:  Josue 2:1-14

  Ang pagtuo maoy nakaluwas sa daotang babaye nga si Rahab gikan sa kamatayon nga nahiagoman niadtong misuki sa Dios, tungod  kay gidawat man niya nga malipayon ang mga espiya.   -Hebreo 11:31

  Ulosahon ang pagtuo ni Rahab. Daw dili   katuohan nga malatas sa mga espiya nga walay hinagiban ang mga paril sa Jerico. Apan nahinumdoman ni Rahab ang gihimo sa Dios kanhi  alang sa mga Israelita. Busa misalig siya sa Dios sa Israel, gipanalipdan niya ang mga espiya ug gitaya niya ang iyang kaugmaon sa paglaom nga buhaton sa Dios ang daw imposible. Ang pagsalig niya sa Dios naglakip sa tulo ka panahon -ang miagi, ang karon, ug ang umalabot.
       Nakapangalagad ako sa mga himalatyong magtutuo nga nag-antos sa kasakit apan sila miatubang sa  kamatayon uban sa kalinaw ug paglaom. May pipila nga moisip kanila nga mga matuotuohon, apan kining mga tawhana dili makasabot niini nga mga Cristohanon kay wala nila masinati ang tulo ka panahon sa pagtuo.
     Sa nangaging panahon, gipamatud-an kanato sa Dios ang Iyang gahom ug gugma, labi na sa dihang Iyang gipadala ang Iyang Anak alang sa atong kalu-wasan (Rom. 5:8) ug sa pagbanhaw Kaniya gikan sa lubnganan (Rom. 1:4).  Sa pagkakaron,  Siya nakigsulti kanato pinaagi sa Iyang Anak (Heb. 1:1-4),namati sa atong mga pag-ampo (Mat. 7:7-11),ug mihatag kanatog kaluoy panahon sa kagul-anan (2 Cor. 1:3-4). Ug sa umalabot,  misaad Siya nga kita magpuyo uban Kaniya sa kanunay (1 Tes. 4:17).
       Hinumdomi, may tulo ka panahon ang pagsalig. Pamalandongi ang kamatinud-anon sa Dios sa nangaging panahon ug karon. Makita mo nga takos Siya nga saligan sa atong umalabot. Pagkatalagsaon nga Dios!   
  -HVL

  Sa nangagi kita gitabangan sa Ginoo,
  Giagak ug gidumala uban sa Iyang gugma;
  Busa saligan ta ang Iyang gisaad:
  Igong grasya alang sa matag adlaw!

  NABALAKA KA BA SA IMONG UGMA? HINUMDOMI:
  ANG DIOS MAG-UBAN KANIMO SA TANANG PANAHON.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  26    PAGTULON-AN  SA TABANOG
  BASAHA: 2 Corinto 5:12-21

  Ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kondili kaniya nga namatay ug gibanhaw tungod kanila.  -2 Corinto 5:15

  Dihay usa ka tabanog kanhi nga buot motugbaw sa kapanganoran. Dako ang iyang kalipay kon siya madala sa huyohoy sa hangin ngadto sa itaas palayo sa kasagbotan. Buot niyang mabati ang hinaguros sa hangin ug makita ang mga talan-awon sa halayo.
     Apan sa wala madugay, buot na sa tabanog nga molupad gawas sa pisi nga naghikot kaniya. Wala siyay laing gihunahuna kondili ang paglupad sa mas habog nga dapit  ug pagsud-ong sa kagagmay sa mga kabalayan sa ubos samtang siya nakiglakag sa mga panganod. Busa gibitad niya ang iyang kaugalingon sa pisi aron siya makabuhi.
     Unya usa ka adlaw niana, nabugto ang pisi. Dako ang kahinam sa tabanog kay karon makasaka na siya sa panganod. Apan daklit lamang ang maong kalipay. Sa wala madugay nagtuyoktuyok kining mihagsa sa yuta.
     Kita usab nahisama sa maong tabanog usahay. Buot natong mosuroy sa mga dapit ug mobuhat ug mga butang nga wala masakop sa utlanan sa katarong. Nakigbisog kita batok sa gahom sa Dios ug sa kamatuoran nga kita kinahanglan magkinabuhi alang Kaniya (2 Cor. 5:15). Gipatuo ta ang atong kaugalingon nga magmalipayon kita kon kita makabuhi. Apan sama sa maong tabanog, kita mohagsa ug mapukan.
     Si Jesus namatay ug nabanhaw aron paghatag kanato sa matuod nga kagawasan --ang kagawasan sa paglupad ubos sa gimbut-an sa Iyang balaod ug sa Iyang gugma.   - DCE

  Ginoo, tudloi ako pagmanggad sa kagawasan
  Sa kinabuhi nga nabigkis sa Imong gugma,
  Kinabuhi nga nag-alagad ug sa buot mo nagtuman
  Kinabuhi nga sa kamot Mo gihuptan. - K. De Haan

  MAKALUPAD LAMANG KITA SA ITAAS KON
  NAGBAROG KITA SA PULONG SA DIOS.

  Back to
  Calender View for September

   
   

  SEPTEMBRE  27  TUTOKI ANG DIOS
  BASAHA:  1 Samuel 2:12-17

  Matag tuig magadtoan si Elcana sa Silo aron pagsimba  ug paghalad ug mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga Labing Gamhanan.  
  -1 Samuel 1:3

  Ang kapakyasan sa usa ka tawo dili gayod angay himoong pasangil sa uban.
      Pamalandongi ang kinabuhi ni Elcana. Siya gihulagway diha sa 1 Samuel 1 isip usa ka tawo nga “matag tuig magadtoan sa Silo aron pagsimba ug paghalad ug mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga Labing Gamhanan” (v.3). Makapahingangha kana nga kasayoran kon isipon ta ang katibuk-an sa sugilanon. Mabasa ta, “Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Opni ug Pinehas.”
     Si Opni ug si Pinehas mga bugoy, hakog ug mahiphipan, ug wala silay pag-tahod sa Dios (1 Sam. 2:12,22). Wala nila pamatia ang sulti sa ilang amahan (v.25), ug ilang gipanamastamasan ang mga halad alang sa Ginoo (v.17). Apan ang ilang espirituhanong kadunot wala  buhatang pasangil ni Elcana aron siya moundang pagsimba sa Ginoo.
     Lagmit may mga panahon nga gibati nato nga may pagkulang ang espirituhanon tang mga pangulo. Kon mapukan ang mga pangulo, tinuyoan man kini o dili,  mawad-an sa kadasig ug malugda usab dayon ang mga membro. Apan gidugangan lamang nato ang kadaot nga mahimo niini nga sitwasyon kon kita magmayubiton ug motalikod sa Dios tungod kanila.
      Si Elcana nagpabiling matinud-anon kay mitutok man siya sa Dios ug dili sa Iyang mga pari. Sa matag higayon nga adunay kabaklag sa espirituhanong pagpangulo, gitawag sa Dios ang Iyang mga “Elcana” karong panahona sa pagtutok Kaniya ug sa pagpahilona sa ilang kasingkasing diha Kaniya.   - DCM

  Dili ako magduhaduha ni mohunong --
  Kay pangayoon ko ang grasya sa Dios;
  Magmaikagon ug magmasibot, magmatinud-anon
  Pagtuman sa Iyang gipabuhat.   - Bosch

  MAHIMONG MOPAKYAS ANG UBAN, APAN
  SI JESUS KASALIGAN SA TANANG PANAHON.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  28  DAYGA ANG GINOO!
  BASAHA:  Salmo 150

  Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga binuhat! Dayga ang Ginoo!  
    -Salmo 150:6

  Ang mga alawiton usahay mahimong ugat sa kasamok sa simbahan. May mga Cristohanong nagtuo nga labing kahimut-an sa Dios ang karaang mga alawiton nga giduyogan sa organong tinubo. Ang uban nakasiguro nga kahimut-an sa Dios ang mga awit nga balikbalikon. Ang uban mopakpak samtang magkanta samtang ang uban mangiyugpos.
     Daghan sa mga Cristohanon karon dili gayod tingali mahimutang kon magsimba sila uban sa mga Israelita kanhi. Basig dili nila magustohan ang kakusog ug kabanha sa mga alawiton. Labi na ang paghugyaw sa sa pagdayeg sa banda! Ang mga tulunggon, gitara, ug mga tambol magdungan pagtugtog sa ilang alawiton alag sa Dios. Mosayaw ang mga tawo taliwala sa pagsimba. Daghan kaayo ang mokanta sa koro nga nagsangyaw sa gahom sa Dios. Makasusubo hunahunaon nga ang kasaba lamang ang madunggan sa daghang Cristohanon. Ug mosamot pa ang ilang kaulit kay dili man nila mahimong ipapahawa ang nangulo sa pagsimba ug kay dili man sila mahimong mobiya ug mobalhin sa ubang simbahan.
     May usa ka butang nga dili ta angay malimtan taliwala sa atong paglantugi labot sa pagsimba: Ang Dios nagkinahanglan sa atong pagdayeg. Dili kana malantugian. Kay mahimong bakakon ang Dios kon Siya mopadayag nga aduna pay laing binuhat o butang sa kalibotan nga takos daygon labaw Kaniya.
      Ayaw usiki ang inyong panahon sa paglantugi bahin sa paagi sa pagsimba. Pagsimba lamang! “Dayga ang Ginoo kamong tanan nga binuhat. Dayga ang Ginoo!” (Sal. 150:6)    - HWR

  Dayga ug awiti ang Dios nga nagmando,
  Ang Dios sa tanang binuhat,
  Ang Dios sa gahom, ang Dios sa gugma,
  Ang Dios sa atong kaluwasan. - Schutz

  DAGHAN ANG PAAGI SA PAGSIMBA SA DIOS,
  APAN USA LAMANG KA DIOS ANG GISIMBA.

  Back to
  Calender View for September

   

  SEPTEMBRE  29  PAGPAUBOS  SA USA KA BATA
  BASAHA:  Mateo 18:1-14

  Ang labing dako sa Gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa.  -Mateo 18:4

  Mga 1975 kadto dihang nahigala namo sa bana kong si Bill si Derek, usa ka adik didto sa London. Pila ka adlaw human niadto, gidapit namo siya sa pagpuyo uban kanamo. Sa wala madugay gidawat niya si Cristo ug ang Iyang pasaylo.
     Hangtod niadtong tungora, ang tanan  mitulisok kang Derek, “Nganong nagbi-nata ka pa man?” Niadtong adlawa si Jesus uban sa kalomo  misulti kaniya, “Gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayod kamo makasulod sa Gingharian sa langit” (Mat. 18:3). Si Derek nahimong anak sa Dios! Naglaom kami nga pinaagi kanamo maila ni Derek ang Dios, apan wala namo damha nga pinaagi kaniya modugang ang among kahibalo labot sa Dios.
     Panangl;itan, usa ka adlaw niana naghisgot kami nga magtukod ug Cristohanong asilo alang sa mga adik. Wala kanamoy nahibalo kon asa, kanus-a, unsaon kini pagsugod. Unya miingon ako, “Nakasiguro ako nga dili kita pasagdan sa Dios.”  Apan si Derek miingon, “Dili pasagdan sa Dios ang Iyang Kaugalingon.” Ang iyang gisulti mipalanog sa giingon sa Salmo 23:3 “Gimandoan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa Iyang ngalan.”
     Kawhaan ka tuig na kanhi dihang gitugot Niya ang katukoran sa maong asilo “tungod sa Iyang ngalan,” ug sukad niadto uban sa pagpaubos sa usa ka bata daghan na ang akong natun-an ug naamgohan pag-usab. Nasinati mo na ba kini?    - JEY

  Naghingapin ang kaalam nga angay minahon,
  Daghan ang paagi nga kini akong maangkon;
  Ginoo, sama sa usa ka bata mamati ako,
  Aron masayran ko ang gimbut-an Mo.  - K. De Haan

  WALAY DAPIT ANG KAALAM SA TAWO
  NGA NAHUPONG SA GARBO.

  Back to
  Calender View for September


  SEPTEMBRE  30  PAGDAYEG SA  KAUGALINGON
  BASAHA:  Panultihon 27:1-6

  Maoy padayega kanimo ang ubang tawo bisan pag dumuduong sila; apan ayaw pag-unay pagdayeg sa imong kaugalingon.  -Panultihon 27:2

  Dihay tag-iya ug usa ka gamayng awto nga imported nag nagpunayg pagarbo sa kagamay sa konsumo sa gasolina sa niini. Nakapalagot kini sa iyang mga higala mao nga nangita silag paagi aron nga maundang ang iyang pagpanghambog.  Nagsabot sila nga matag adlaw usa kanila ang mosekretog dugang ug pipila ka galon nga gasolina sa tangke sa iyang awto. Sa wala madugay siya nanugilon na nga modagan nag 90 ka milya ang iyang awto sa kada galon nga gasolina.
     Nahimuot ang iyang mga higala nga naniid kaniya samtang gipanugilon niya kini sa mga tawo nga nagduhaduha  pagtuo kaniya.  Labaw pa silang nahimuot sa dihang miundang na silag dugang ug gasolina sa iyang tangke. Wala intawon siya masayod kon unsay nahitabo sa iyang awto.
     Kini nga hitabo nagpakita nga ang pagdayeg sa kaugalingon mahimong makadaot sa usa ka tawo ug makapahimo kaniya nga kataw-anan. Dili makapahimuot paminawon ang tawo nga manugilon sa iyang kaalam ug  abilidad.
      Mas maayo pa kon pangitaon ta ang atong kaugalingong bili diha sa kahilom, uban sa atong relasyon sa Ginoo! Kon buhaton ta kana, mas matagad ta ang panginahanglan sa uban ug ingon man ang ilang kalamposan, inay nga sa atong kaugalingong kaayohan. Ipakig-ambit lamang nato ang atong kalamposan aron malig-on ug madasig ang uban. Sa ingon, daygon nila kita  bisan kon wala ta kana pangitaa.   -MRD II

  Kon buot mong himayaon ang imong Dios
  Ug pasidunggan ang ngalan Niya,
  Ipalikay ang kasingkasing mo sa garbo,
  Pagdayeg sa kaugalingon ug pag-ayad sa uban.

  WALAY MAHIMUOT SA TAWO NGA NAGDAYEG
   SA IYANG KAUGALINGON.

  Back to
  Calender View for September
  >