title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • February


  Pebrero  1  ANG KATARONG  MOPALIG-ON
  BASAHA:  Salmo 33:8-22

  Ang katarong makahimong lig-on sa nasod, apan ang sala maoy makaalaot niini. -Panultihon 14:34

  Ang gisulti sa Panultihon 14:34  ikadapat sa daghanang  sibilisasyon nga nangagi: “Ang katarong makahimong lig-on sa nasod, apan ang sala maoy makaalaot niini.” Nagtuo kita nga matukod ta ang usa ka nasod pinaagi sa kinatibuk-ang kita niini o mga armas nga gigamit sa pagpana-lipod niini, apan ang Dios miingon nga ang katarong sa katawhan maoy patukoranan sa usa ka nasod.
     Ang mga tawo sa China kanhi mitukod sa lig-on kaayo nga paril nga mopanalipod kanila gikan sa mga mabangis nilang kaaway nga manulong gikan sa Amihanan. Kini may 1,500 ka milya nga kaliyokan, 12 ngadto sa 40 ka tiil nga kalapdon ug 20 ngadto sa 50 ka tiil nga kahabogon. Dili kini makatkat sa kaaway, ni  ilang malumpag o malibot.
     Apan sa unang 100 ka tuig sukad kini matukod, makatulo  sudla sa kaaway ang China. Naunsa man kini pagkahitabo? Gisubornohan lamang sa kaaway ang gwardya sa ganghaan. Ang dakong kasaypanan sa China mao ang paggasto niinig dakong kantidad pagtukod sa paril, apan wala niini amomaha ang katarong sa mga tawong nagbantay sa ganghaan.
     Dili kita makasalig sa sistema sa depensa sa atong nasod bisan unsa pa kini kalig-on. Apan makatabang kita sa pagpanalipod niini pinaagi sa pagpabiling matarong aron dili kita masaway bisan kon kita nagpuyo sa “kalibotan sa mga tawo nga hiwi ug daotan” (Fil. 2:15).   - HWR

  Ang panalipod sa kanasoran
  Wala magsumikad sa iyang kagamhanan;
  Kay ang seguridad walay katinoan
  Gawas kon ang Dios sa tawo gituohan.  - Sper

  ANG KALIG-ON SA USA KA NASOD NAG-AGAD
  SA KATARONG SA KATAWHAN NIINI.

  Back to
  Calender View for February   
  Pebrero 2  ANG PANIG-INGNAN
  BASAHA:  1 Tesalonica 1

  Bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo . . . ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. -1 Pedro 5:2-3

  Dihay leyopardo nga midala sa iyang  bihag nga usa ngadto sa iyang lima ka bulan nga mga nati. Gisulayan sa mga nati pagpatay sa bihag, apan napakyas sila, busa gipakita kanila sa inahan kon unsaon kini pagpatay.
     Napanid-an kong gigamit sa mama-ligyaay ug insurance kini nga taktika.  Human niya ikasulti kanako ang mga benepisyo sa iyang gibaligya, iya dayong gipakig-ambit  ang prebilihiyo nga napahimuslan sa iyang kaugali-gong pamilya sa iyang insurance. Tungod sa iyang panig-ingnan labaw kong nasabtan ang kamahinungdanon sa insurance.
     Kon kita nagtinguha sa pagtudlo sa uban kon unsaon pag-ila ug pag-alagad ang Dios, kinahanglan hunahunaon ta ang dakong kahimoan sa panig-ingnan. Sa ingon nga paagi gisangyaw ni Cristo ug sa  mga tinun-an ang maong mensahe. Nakita sa tanan ang ilang pagkama-sinugtanon sa Dios busa dali kini nilang nasabtan.
     Ang pagpangulo pinaagi sa panig-ingnan mabungahon kaayo. Sa dihang giingnan ni Pablo ang mga taga-Tesalonica, “giawat ninyo kami ug ang Ginoo,” miingon usab siya, “tungod niini nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Grecia”(1 Tes. 1:6-7).
     Ang pagpangulo dili lamang usa ka katungdanan nga may titulo sama sa Nanay, Tatay, Magtutudlo sa Biblia, o Pastor. Ang gustong mangulo ug motabang sa uban kinahanglan mahimo usa nga panig-ingnan.  -  MRD II

  Walay pulos ang atong pagpangwali,
  Ug ang mga butang nga atong gipanulti;
  Walay pulos ang atong pagpanudlo
  Kon kita sa panig-ingan wala magpangulo.

  DILI MO IKATUDLO ANG WALA MO MASAYRI NI
  IKAPAKITA ANG DALAN NGA WALA MO TULTOLI.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  3  BASAHA ANG BIBLIA
  BASAHA:   Salmo 119:129-136

  Gikalipay ko ang imong mga balaod, dili ko kalimtan ang imong mga sugo.  -Salmo 119:16

  Nakita sa bata ang dakong libro nga naputos na sa abog ibabaw sa estante. Kay wala man niya kini sukad makita, gipangutana niiya ang iyang inahan labot niini. Daw naulaw ang inahan nga miingon, “Ah, mao kana ang Biblia, ang Libro sa Dios.”   Naghunahunag makadiyot ang bata, ug unya miingon, “Kon Libro kana sa Dios, Nay, mas maayo tingalig iuli ta kana Kaniya kay wala may nagbasa niana dinhi.”
     Sa daghang panimalay, talagsa ra  mabasa ang Biblia. Gani, wala kini hatagig pagtagad o  hikalimtan na ba kaha hinoon. Mabasa lamang kini kon may magdaot o mamatay sa pamilya. Ug gawas sa Salmo 23, wala na silay hanaw labot sa ubang bahin sa Biblia nga  makatabang nila.
     Kanus-a pa ba ang kataposang higayon nga gibasa ug gitun-an mo ang Biblia? Tinuod, Libro kini sa Dios --apan wala Siya magtinguha sa pagbawi niini. Gusto Niya nga  imong basahon, pamalandongan, sabton, tuohan, ug sundon ang mga pagtulon-an niini.
      Kana ang hinungdan sa pagpatik sa Atong Kalan-on sa Adlaw-adlaw.  Ang matag pamalandong nagtinguha sa pag-tabang kanimo sa pagsabot sa Pulong sa Dios, ug kini gamiton lamang alang niini nga katuyoan. Gibasa mo ba ang teksto karong adlawa. Kon wala pa, nganong dili mo man kini basahon karon dayon? Ayaw tugti nga hikalimtan sa imong panimalay ang Biblia.   -  RWD

  Dugangi ang gugma ko sa Pulong Mo
  Ug sa kanunay niini paghinumdom,
  Pagbasa niini sa kaadlawon
  Ug pagpamalandong sa kagabhion.  - Watts

  KON WALA MABASA ANG BIBLIA MO,
  LAGMIT NAGLUYA ANG KALAG MO.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  4  LAOM SA DIOS
  BASAHA:   Salmo 145:14-21

  Ang tanang mga buhi malaomon nga nag-alagad kanimo. -Salmo 145:15

  Usa ka buntag niana samtang ako namalit, gikahinabi ko ang usa ka masilakong Cristohanon. Miingon siya  nga gamay ra ang iyang sweldo, apan nadasig ako sa iyang gipakig-ambit nga sugilanon: “Bag-o lang nangutana ang akong pastor kon nagkinahanglan ba akog pinasahing pag-ampo alang sa materyal kong panginahanglanon. Ako mitubag, ‘Iampo lang nga mailhan ko pa sa hingpit si Cristo, kay pinaagi Kaniya madawat ko ang tanang butang!’” Tataw nga naandan na niining bayhana ang pagsalig  sa Dios ingon nga tinuod nga tigsangkap sa iyang mga panginahanglanon.
     Ang Salmo 145 gisugdan ni David uban sa bug-os nga pahayag sa iyang pagdayeg sa Dios (vv.1-13). Unya misulat siya labot sa dakong panginahanglan sa tawo ug giunsa kini pagtagbo sa Dios uban sa kadagaya sa Iyang kapaigoan (vv.14-21).
     Unsa man gayod diay ang nakapakgang sa plano sa Dios labot sa pagkinahanglan ug pagsangkap? Ang problema mao kini:  Kita nagkinabuhi uban sa pagtuo nga may gahom kita pagtagbo sa tanan tang gikinahanglan. Mao nga makugang kita kon mousab ang dagan sa atong kinabuhi. Apan mao kana ang gikinahanglan ta aron kita makat-on paglaom sa Dios. Kinahanglan ilhon ta nga bugtong ang Dios lamang ang makasangkap sa atong panginahanglan.
      Ang Ginoo nagtinguha pag-atiman kanimo ug sa tanan mong panginahanglanon. Tugtan mo ba Siya?  -  JEY

  Dawata ang kasingkasing ko, Ginoo,
  Kini gihalad  alang lamang  Kanimo;
  Imo na sa hingpit ang  kasingkasing ko,
  Ug ang kabubut-on Mo tumanon ko. - Mick

  MATAGBO SA DIOS ANG TANAN NATONG PANGINAHANGLANON.

  Back to
  Calender View for February   


  Pebrero  5   TALIWALA SA KAHILOM
  BASAHA:  Salmo 46

  Hunonga ang inyong panag-away ug ilha nga ako mao ang Dios.  -Salmo 46:10

  Tulo ka bulan human kasubhi ang Tugpahanan Internasyonal sa Denver niadtong Pebrero 1995, daghan ang nagsaulog tungod kay naangkon nila ang usa ka butang nga dugay na nilang gipangandoy --ang kahilom. Mga molupyo sila duol sa Tugpahanan Internasyonal sa Stapleton nga gisirhan dihang nasubhan ang tugpahanan sa Denver.
     “Mao ra kamig mibalhin sa laing lugar,” dihay miingon. “Mahimo kang makig-istorya, motan-aw sa telibisyon, o magtrabaho sa imong nataran uban sa kahilom.”
     Sagad tang tawgon nga “panahon sa kahilom” ang takna nga gigahin ta alang sa pagpamalandong. Sulod sa pipila ka mga gutlo sa matag adlaw, gitalikdan ta ang kagahob sa kalibotan aron pagtuman sa sugo sa Makagagahom nga Dios sa paghilom ug pag-ila nga Siya mao ang Dios (Sal. 46:10).
     Daw  katingad-an nga sa tibuok adlaw gialirongan kita sa mga huni,  kukabildo sa radyo, mga telibisyon nga nagdagan bisag walay nanan-aw. Gikahadlokan ta ba ang kahilom? Si T. S. Eliot misulat, “Asa ta ba hikaplagi ang pulong, asa kini molanog? Dili sa dapit nga walay igong kahilom.”
     Dili ta mapahunong ang nagdahunog nga mga eroplano. Apan unsa bay mahimo tang biyaan karon aron makapamati kita sa tingog sa Dios diha sa kahilom? -  DCM

  Talikdi sa makadiyot ang kalibotan,
  Ug sa Dios pagkig-uban!
  Sa imong pag-inusara
  Ang Dios uban sa kasuod himamata.  - Oatman

  ARON HIDUNGGAN MO ANG TINGOG SA DIOS,
  TALIKDI ANG KAGAHOB SA KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  6   GUGMA UG KALUOY
  BASAHA:   Mateo 20:29-34

  Naluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata. -Mateo 20:34

  Milingiw ako dihang nakita ko siya nga miliotliot sa paradahan. Tigulang na siya ug nagkagidlay ang bisti nga  mipanalipod kaniya gikan sa hilabihang katugnaw. Milingkod siya sa labing duol nga lingkoranan, ug nagtikuko sa katugnaw. Ang niwang niyang kamot hugot nga mihawid sa daan nga sweter nga iyang gikupo. Gitan-aw ko siya uban sa kaluoy ug kahingawa.
    Sa sunod nga terminal dihay abtik nga batan-ong lalaki nga misakay. Himsog kaayo siya, nagpula- pula ang aping, ug ambongan ang pamarog. Nakita usab niya ang hilom nga pag-antos sa tigulang. Sa wala pa siya manaog sa ikatulong terminal, milabay siya sa nahimutangan sa tigulang ug unya nawala na siya. Sa sabakan sa tigulang babaye iyang gibilin ang iyang gwantis nga panit.
    Wala ako masayod kon magtutuo ba siya ni Cristo o dili. Apan kini ang nasayran ko: Nakita niya ang panginahanglan sa tigulang ug kini iyang gitagbo uban sa kaluoy --samtang ako nagtan-aw lamang. Wala man gani ako makahunahuna sa paghatag kaniya sa akong gwantis. Gipakita niadto nga batan-on ang kaluoy nga dili ko hikalimtan. Mipahinumdom kini kanako sa kaluoy nga miaghat kang Jesus pagbalik sa panan-aw sa duha ka buta didto sa Jericho (Mat. 20:34), ug sa pagsikripisyo sa Iyang kinabuhi didto sa krus.
    Sundon ta ang panig-ingnan sa atong Ginoo --tabangan ug hatagan ta ug paglaom ang mga nagkinahanglan.   - DCE

  PAMALANDONGI KINI
  Nganong sagad nagdumili man kita pagpakitag  kaluoy?
  Dili ta matabangan ang tanan, kinsay atong matabangan?
  Unsaon ta pag-ugmad ang dugang kaluoy?

  ANG TINUOD NGA KALUOY MAO ANG GUGMA NGA NAGLIHOK.   

  Pebrero  7  ANG KINAIYA SA DIOS
  BASAHA:  Isaias 2:6-18

  Pasalipod sa mga bato ug tago sa yuta aron paglikay sa kasuko sa Ginoo sa iyang gahom ug sa iyang himaya.-Isaias 2:10

  Ang tawo mihulagway sa Ginoo sumala sa iyang kaugalingong panghunahuna ug kini ang iyang gihimong patukoranan ug depensa sa posisyon nga iyang gibarogan.
     Usa sa masangkarong hulagway sa Dios mao nga Siya gugma. Kini maoy gigamit sa tawo kon gusto niyang isipon ang Dios ingon sa buotan nga apohan nga tungod sa naghingapin Niya nga gugma alang sa tanan, dili  gayod makaako sa pagsilot kanila. Bisag unsa pa ang sala nga ilang mabuhat, nagtuo sila nga kataw-an lang kini sa Dios ug unya talikdan. Sila moingon, “Gihigugma pag-ayo sa akong Dios ang katawhan ug dili Siya makaako sa pagsilot kanila.”
     Apan dili ta mahulagway sa ingon kasayon ang kinaiya sa Dios. Kini masangkaron ug tulogkaron ug dili maabot sa atong hunahuna ang katibuk-an sa Iyang pagkamao.  Tinuod, Siya Dios sa gugma, apan ang Isaias 2 miingon nga Siya ang Dios nga angay kahadlokan: “Kay may adlaw nga gitagana ang Ginoo nga Labing Gamhanan aron pagsilot sa tanang mga garboso, sa tanang gamhanan ug halangdon” (v.12). Dili kana ang buhaton sa maluluy-ong Dios nga wala magtagad sa sala.
      Ang tahas ta isip mga sumusunod sa Dios mao ang pag-ila Kaniya kutob sa atong maabot. Kinahanglan tun-an ta ang daw nagkasumpaki  Niya nga kinaiya ug unya yukboan ta Siya -ang atong Ginoo nga makagagahom, mahimayaon, ug lisod nga tugkaron.   -  JDB

  ALANG SA DUGANG PAGTUON
  Ang Dios balaan (Ex. 3:3-6), apan maluluy-on (Sal. 108:4);
  matarong (Buh.17:30-31), apan mahigugmaon (Jn.3:16-17)
  dili-matugkad (Sal.145:3); apan mailhan (Jn. 14:6-9)

  PANGITAA ANG DAGWAY SA DIOS ARON
  MOLIG-ON ANG PAGTUO MO KANIYA.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  8   ANG KAMATUORAN
  BASAHA:  Juan 18:28-38

  Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako.  -Juan 18:37

  Pipila ka mga tinun-an sa balaod sa Unibersidad sa Duke ang nakighisgot labot sa moralidad uban sa huwes sa estado nga si William Hoeveler. Sumala pa sa hulad nga gipatik sa US News & World Report, ang huwes mipasidaan, “Moabot ang panahon nga hayloon kamo sa pagpanglimbong. Ang inyong kaugmaon nag-agad sa buhaton ninyo nianang higayona.Bisag daghan kamog anak, o dako ang inyong utang, usa lang ang angay ninyong itubag: ‘Dili!’”
     Kita usab moatubang sa  takna nga ingon niana sa atong kinabuhi. Wala nay molabaw pa kama- hinungdanon kay sa itubag  mo  kang  Jesu-Cristo -- Siya nga miingon atubangan sa usa ka huwes, “Tungod niini natawo ug mianhi ako sa kalibotan alang sa usa lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako” (Jn. 18:37).
     Si Jesus nagmatinud-anon sa pulong ug sa buhat, apan labaw niana,Siya maoy talagsaong hulag- way sa kamatuoran (Jn.14:6).Bugtong Siya lamang ang makabutyag sa  limbong nga anaa sa atong kasingkasing ug makaawhag kanato sa  pagmatinud-anon diha sa atong kaugalingon, ngadto sa uban, ug ngadto sa Dios. Sa madugay o sa madali, kita kinahanglan mohukom kon itugyan ta ba o dili ang atong kaugalingon kang Jesu-Cristo, nga mao ang kamatuoran.
     Ilhon ta nga kita nakasupak sa balaod sa Dios ug dawaton uban sa pagtuo ang tanyag sa kalu-  wasan ni Jesus. Kini ang labing mahinungdanong hitabo sa imong kinabuhi.    -  DJD

  Oo, si Jesus ang Kamatuoran, ang Dalan,
  Nga modala kanimo sa kapahulayan;
  Tuohi Siya sa walay langan
  Ug ikaw sa hingpit mabulahan.  - Stockton

  ANG IMONG PAINGNAN SA KAHANGTORAN
  NAG-AGAD SA PAGDAWAT MO SA KAMATUORAN.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero   9  MGA TAWO NGA LISOD SABTON
  BASAHA:  2 Corinto 12:11-21

  Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Cristo.   -2 Corinto 12:10

  Dihay panahon nga wala ko hatagig managsamang pagtagad ang tanang membro sa iglesia nga akong gialagaran. Niadtong bag-o pa akong pastor, dihay misaway sa akong wali atubangan sa daghang tawo. Usa ka semana human niadto, diha na usay deakono nga miingon nga maayo   ang akong  wali apan sama ra kini kaordinaryo sa leksyon sa Sunday School.
     Niadtong panahona, wala ko pasalamati ang Dios alang niining mga tawo nga hinawayon. Diha
  pa gani nagsulat sa luyo-luyong organista ug misaway sa iyang hitsura. Gikaguol kini pag-ayo sa organista.  Apan karon nahikat-on na ako sa pagtagad, bisan gani sa paghigugma niadtong mga manaway kanako.
      Samtang gibasa ko ang gisulat ni apostol Pablo sa mga taga-Corinto, nakita ko ang iyang pagpadayag sa kapait sa iyang kasakit ug sa kadako sa iyang gugma. Dili makataronganon ang  pagsaway nga nadawat ni Pablo gikan sa mga taga-Corinto (2 Cor. 10:10), apan nagpadayon siya sa pag-alagad kanila. Nasayran niya nga ang mga tawong lisod sabton, sama ra sa malisod nga kahim-tang, maoy moaghat kanato sa pagsandig sa Ginoo ug pagtugot Kaniya sa pagpakita sa Iyang gahom diha sa atong kinabuhi (12:9-10).
     Sa pagpanglabay sa katuigan, uban sa panabang sa Dios, nahigugma ko na kadtong nanaway kanako. Daghan kanila ang nahimo kong higala. Dili sayon ang pagpakig-uban sa mga tawong lisod sabton, apan mahimo ta kini pinaagi sa gahom sa Espiritu.-HVL

  PAMALANDONGI KINI
  Unsa may buhaton mo kon sawayon ka?
  Nganong lisod man kini bugtian sa gugma ug pailob?
  Unson mo man paggamit ang Mateo 5:43-48 sa mga panahon nga ingon niini?

  ANG LABING SAKIT NGA PAGSAWAY MAO
  ANG MOPABUKHAD SA IMONG KAAYO.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  10  PAGDAYEG --BISAN SA KASAKIT
  BASAHA:  Buhat 16:22-29

  Magpasalamat kita  sa Dios . . . nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Cristo.  -Efeso 1:3

  Si Terry Waite mao ang  maisogong Ingles nga miadto sa Lebanon aron sa paghikay sa kagawa- san sa mga bihag niadtong panahon sa internasyonal nga krisis sa pagpamihag. Apan siya gidakop ug gibilanggo usab.
     Sulod sa mga adlaw ug gabii sa iyang pag-inusara sa selda, wala siya mahibalo kon unsay iyang dangatan. Apan matag buntag gibasa niya ang pag-ampo nga gisulat ni Hara Elisabet niadtong 1596. Dinhi iyang gipadayag ang “labing tiunay ug kinasing- kasing nga pasalamat alang sa pagpadagaya sa Dios sa Iyang kaluoy, sa Iyang pag-amping, ug paglig-on kaniya, ug ingon man sa tanang grasya nga iyang nadawat  diha kang Jesu-Cristo.”
      Ingon ba niini ang pag-atubang ta sa kalisdanan? Kon magkalisodlisod na gani kita, mag-ampo dayon kita sa Dios nga humpayon Niya ang atong kasakit ug ayohon ang atong balatian, nga kita Iyang lig-onon ug hatagan sa atong panginahanglan. Husto man kana nga pag-ampo ug angay ta gayod kining dalhon sa Amahan. Apan nahinumdoman ta ba ang pag-ampo ug pag-awit ug mga pagdayeg  nila ni Pablo ug Silas sulod sa bilanggoan? (Buh. 16:25). Gidayeg ta ba ang Dios tungod sa paghatag Niya kanatog kinabuhi, ug ingon man sa saad sa kinabuhing dayon?
       Kon pasalamatan ta ang hilabihang kaayo  sa Dios, ikahalad ta usab ngadto Kaniya ang pagdayeg --bisan taliwalasa kasakit.    -  VCG

  Kon unos sa  kinabuhi mohampak,
  Ug kanimo nangawala ang tanan,
  Ang tanan nga panalangin mo ipha,
  Ug pasalamati ang Ginoong Dios.  - Oatman

  ANG PAGDAYEG SAYON LAMANG IKAPADAYAG SA MGA
  TAWO NGA SA ILANG PANALANGIN NAG-IHAP.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  11  AYAW SALIGI ANG TAWO
  BASAHA:  Salmo 146

  Ayaw saligi ang mga tawo bisag pangulo sila, ni saligan mo ang dili  makaluwas kanimo. -Salmo 146:3

  Kon isalig ta ang atong kinabuhi sa kamot sa tawo, bisan kinsa pa nga tawo, nan, wala ta kini mapahilona sa husto. Kay  bugtong ang Dios lamang ang atong kasaligan. Kon isalig ta kini sa atong kapikas, o sa atong anak o sa atong pastor, magmahay lang unya kita sa kaulahian.
     Sa iyang libro nga giulohag Ang Alatimanon sa Langit  si C.S. Lewis misulat, “Sa sinugdan, natural lamang nga mosuso ang bata sa iyang inahan bisan kon wala pa niya kini mailhi. Sa ingon nga paagi, natural alang kanato ang pag-ila sa tawo nga mitabang kanato sa walay pagpakaila kang Cristo nga nagpaluyo kaniya. Apan dili kita angayan magpabilin nga mga masuso. Kinahanglan maila ta ang tinuod nga Maghahatag. Kay kondili, magsalig kita kanunay sa tawo. Usa kini ka kabuangan, kay may panahon gayod nga pakyason kita sa tawo. Masayop bisan ang pinakabuotan kanila ug tanan sila mangamatay. Tinuod nga angay kitang magpasalamat sa mga tawo nga mitabang kanato; angay ta silang pasidunggan ug higugmaon. Apan dili mo gayod angay saligan sa hingpit ang bisan kinsang tawo.”
     Ang tigsulat sa Salmo 146 nag-ingon nga dili ta angay saligan ang mga tawo --bisan ang mga pangulo (v.3). Hinonoa, siya misulat, “Bulahan ang tawo nga sa iyang mga kinahanglan nagsalig sa Dios ni Jacob, aron tabangan siya sa Ginoo nga iyang Dios” (v.5).
      Ang Dios kasaligan gayod kay gituman Niya sa tanang panahon ang Iyang gisaad. Siya ang Labaw nga Maghahatag. -  DCE

  Iya ako sa Hari nga kanako nagmahal,
  Naako ang  Iyang kaluoy ug grasya
  Bisan asa ako, kini Iyang gipadagaya,
  Sa tanang panahon Siya dili mobiya.  - Smith

  ANG AKONG DIOS MAGSANGKAP SA TANAN
  NINYONG MGA KINAHANGLAN.  -Filipos 4:19

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  12  HAGIT SA MATAG ADLAW
  BASAHA:  Mateo 16:21-28

  Kon may buot mosunod kanako, kina-hanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus   sa tanang adlaw, ug magsunod  kanako.  -Lucas 9:23

  Mipilit gayod sa panumdoman ni Charles Swindoll kining gisulti sa usa ka  tigulang nga taga-Texas niadtong siya bata pa: “Ang kalisod sa kinabuhing Cristohanon mao ang pagkinabuhi niini sa matag adlaw.”
    Husto kana. Ang pagsunod kang Cristo mao ang pagkinabuhi pinasikad sa mga nakutlong pagtu- lon-an sa kagahapon ug sa inadlaw nga kasibot sa atong pagpanugyan. Dili kita makasalig sa nangaging mga kalamposan, sa mga pag-ampo sa miaging semana, o sa mga sugilanon sa Biblia nga nabati ta sa mga gagmay pa kita.
      Ang matag adlaw nagdala ug hagit ug kahigayonan. Hagiton ang atong pagtuo, ug kana nga hagit mao ang atong kahigayonan sa pagtubo diha sa atong relasyon uban sa Dios. Si Jesus mismo nag-ingon nga kadtong buot mosunod Kaniya kinahanglan mosalikway sa ilang kaugalingon ug motuman sa Iyang kabubut-on. Ang Ginoo miingon, “Kon may buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw, ug magsunod kanako” (Luc. 9:23).
     Sa pagbanagbanag sa matag adlaw, hunong sa makadiyot ug pahinumdomi ang imong kaugalingon nga kining adlawa Iya sa Dios, ug gamiton alang sa Iyang himaya, ug labing magmapuslanon kon dili mo hikalimtan ang gibuhat ni Jesus didto sa krus alang kanato.
     Sugod karon, isipon ta ang atong kinabuhi sa ingon nga paagi. Usa kini ka pagpanugyan sa matag adlaw.  -  JDB

  Ang Cristohanong kinabuhi
  Labaw kay sa pag-ampo ug pagsalig nga nangagi na;
  Kini ang paghalad sa matag adlaw
  Sa kinabuhi mo ngadto kang Cristo. -  Sper

  ANG PAGHALAD SA IMONG KINABUHI KANG CRISTO
  NAGDALAG HAGIT SA MATAG ADLAW

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  13  HADUOL SA LANGIT
  BASAHA:   2 Corinto  5:1-9

  Kay nagkinabuhi  man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita.
  -2 Corinto 5:7

  Ang paborito kong polyeto labot sa ebanghelyo giulohag “Kon Ang Langit Palandongon Ko.” Gisulat kini ni Joni Eareckson Tada, nga nabakol dihang naaksidente siya sa iyang paglangoy niadtong tin-edyer pa siya. Gidawat ni Joni nga dili sayon ang paghunahuna sa langit. Kinahanglan mamatay ka usa sa dili ka pa makaadto didto, gawas lamang kon buhi ka pa sa pagbalik ni Jesus! Apan ang Dios migamit sa mga pagsulay aron kita makahunahuna bahin sa langit.
     Si Joni  nagkinabuhi, nagbiyahe ug nagministro sa iyang wheel chair. Nagsulat siya labot sa langit uban sa bug-os nga pagsalig: “Hingpit ang akong pagtuo nga labaw kong gikahinangpan ang langit karon kay sa niadtong ako makalakaw pa. Kay ang pag-antos maoy moandam kanato alang sa langit.  Ang langit labaw pa natong kahinaman.”
    Nasabtan ni apostol Pablo kini nga kahinam. Siya miingon nga gikahinaman ta ang langit, dili tungod kay gusto kitang mamatay,kondili tungod kay gusto kitang mabuhi sa tinuoray uban sa atong Ginoo hangtod sa hangtod (2 Cor.5:6-8). Apan hangtod moabot kining panahona, “nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita”(v.7).
      Dihay tigulang nga gitimbaya sa ingon  niini: “Maayo kay ania ka pa sa kalibotan sa mga buhi!” “Sayop kana! Ania ako sa kalibotan sa mga himalatyon,” siya mitubag, “Apan gikahinangpan ko ang pag-adto sa kalibotan sa mga buhi, kay sa dili madugay moadto na ako sa langit.” Kanang tawhana nahilangit na! Ikaw?   -  JEY

  Pagsud-ong  sa Iyang dagway,
  Kini ang gikahinaman sa akong kalag;
  Ang mga  pagsulay ug mga unos sa dalan ko
  Antoson hangtod Siya mahimamat ko.  -  Chisholm

  ANG GANTI SA LANGIT TAKOS NGA IBAYLO
  SA MGA KAPAKYASAN SA KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  14  TIUNAY NGA GUGMA
   BASAHA:  1 Juan 3:10-18

  Pagmatinud-anon kamo sa inyong paghigugma.  -Roma 12:9

  Matag adlaw sulod sa 20 ka tuig, gisulatan ni Antonio ug balak sa gugma ang iyang asawa. Apan sa korte diin gihusay ang ilang diborsyo, giangkon ni Antonio nga gisulat niya kini aron pagpuyok sa dominante niyang asawa, ug dili tungod sa dako niyang paghigugma niini. Ang huwes mihatag kanila sa diborsyo ug mipahayag nga ang ilang kaminyoon usa lamang ka pagpakaaron-ingnon.
     Ang mga relasyon tali sa mga Cristohanon maingon usahay niini. Ang mga kaligutgot kanhi manggawas sa panahon nga magkabugto na ang maayong relasyon. Ang usa ka bana o asawa motalikod sa kaminyoon nga sulod sa dugay nang panahon daw malipayon. Ug sila moingon nga sila gikapoy na sa pagpakaaron-ingnon.
     Sumala sa 1 Juan 3, “kinahanglan nga matuod gayod ang atong gugma ug dili sa pulong lamang; ipakita ta kini sa maayong buhat” (v.18). Ang “gugma” ni Cain alang sa iyang igsoon nga si Abel mao ang nagtakuban nga kasina nga misangko sa pagsilaob sa iyang kasuko (v.12). Ug kitang tanan nasayod sa kataposan niana nga sugilanon(Gen.4:8).
     Sa kaminyoon man, o sa atong relasyon tali sa atong isig-kamagtutuo, mopasulabi gayod ang kaligutgot kon taphaw ang atong gugma. Inay nga kita magpakaaron-ingnon lamang, dawaton ta sa tinuoray ang hagit sa pagmatinud-anon sa atong paghigugma (Rom. 12:9).    - MRD II

  Kon ang gugma taphaw lamang,
  Kini tigpakaaron-ingnon ug malimbongon,
  Ang kaligutgot gihambin sa sulod
  Sa dili madugay mosilaob gayod.  - DJD

  DILI TIGPAKAARON-INGNON ANG TIUNAY NGA GUGMA

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  15  PAGSIMBA NGA WALAY PULOS
  BASAHA:   Salmo 115:1-11

  Ayaw pagbaton ug laing dios gawas kanako.-Exodo 20:3

  Dihay duha ka taga-Texas nga miadto sa Minnesota aron mangisda ilalom sa yelo. Human nila ipatindog ang ilang tolda, gikuha na nila ang gabas ug nangandam pag-uklab sa yelo dihang may nadunggan silang tingog nga miingon, “Walay isda ilalom sa yelo.”
    “Ikaw ba kana, Ginoo?” nangutana sila uban sa kalisang.
    “Dili,” may mitubag, “apan nasayod ako nga walay isda ilalom nianang yelo. Ako ang tag-iya niining dapita, nga gigamit sa mga skater.”
     Ang mga tawo nga nagsimbag mga dios gawas sa tinuod nga Dios nahisama sa mga nangisda sa lugar nga napuno sa yelo. Ang tigsimbag mga diosdios sa panahon ni Isaias nanlimbasog pagtuman sa gipangayo sa ilang relihiyon. Dako kaayo ang ilang gigasto sa pagdayandayan ug bulawan ug plata sa inukit nilang mga diosdios (Isa. 40:19-20). Giyukboan ug gisimba nila ang binuhat sa kaugalingon nilang kamot (Sal. 115:4-7). Daw nagsimba sila sa Dios, apan wala kini kapuslanan. Sama ra kini kawalay-pulos sa pagpangisda ilalom sa yelo.
     Ang atong Ginoo dili gayod mahimong lilokon sa tawo. Siya mao ang “Ginoong Dios nga walay kataposan nga maoy nagbuhat sa tibuok kalibotan” (Isa. 40:28). Ug gusto Niya nga simbahon ta Siya sa espiritu ug sa kamatuoran (Juan 4:24).  - HWR

  Dili sila makasulti, ni makakita,
  Dili nila hidunggan ang pangaliya ta;
  Walay ikasarang ang diosdios sa kalibotan --
  Sa atong Ginoo nga makagagahom sa tanan.  - Sper

  PAGKADAKONG BINUANG SA PAGSIMBA SA BINUHAT
  INAY NGA SA NAGBUHAT SA KALIBOTAN!

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  16   DAG-A ANG KAHADLOK
  BASAHA:  Salmo 56

  Kon aboton akog kahadlok, O Ginoo. .  . mosalig ako kanimo. -Salmo 56:3

  Ania kita sa kalibotan nga gihasol sa kahadlok. Nahadlok ang tawo sa sakit, sa kasamok sa pamilya, sa gubat ug gutom, ug sa palaaboton.  Apan dili ingon niini ang gibati sa mga nagsalig sa Ginoo. Sila andam sa pag-atubang sa mga kalisdanan kay napahilona na man ang ilang kinabuhi sa kamot sa langitnong Amahan nga labing gamhanan, kinsa nasayod sa tanan ug hingpit nga nahigugma kanila.
     Si Henry Durbanville mihulagway kang John Chrysostom, nga usa ka magwawali niadtong ika-4 nga siglo, sa ingon niini: “Bisan kon gipapha siya  sa katungdan nga  iyang gihuptan isip labing banggiitan nga magwawali sa iyang panahon, wala siya magpadaog sa kahadlok . “Unsay angay kong kahadlokan?’ siya nangutana.”Ang kamatayon ba? Apan nasayod kamo nga ako nagpakabuhi tungod kang Cristo, ug ang kamatayon mao ang pagdaog. Ang hingilin ba? Apan ang kalibotan ug ang tanan nga ania niini Iya sa Ginoo. Ang kawad-on? Apan wala kitay gidala dinhi sa kalibotan ug wala kitay madala sa atong pagbiya dinhi. Busa wala ko tagda ang gikahadlokan niining kalibotana, bisan kon gidawat ko uban sa pagmaya ang mga maayong butang nga ania dinhi. Wala ko kahadloki ang kawad-on, wala ko pangantiha ang kaharuhay, ug wala ko likayi ang kamatayon.’”
      Ikasulti ta usab kini. Uban sa Dios nga atong Amahan, kang Cristo nga atong Manluluwas,ug sa Espiritu Santo nga atong Giya, masarangan ta ang matag hagit uban sa hingpit nga pagsalig Kaniya nga mibuntog sa kahadlok. -  RWD

   Ang paghugpa sa kakuyaw sa kagabhion
  Mopalisang sa kalag ko;
  Apan walay makahilabot kanako
  Kon sa Ginoo magpabilin ako.

  SALIGI ANG DIOS UG DAG-A  ANG KAHADLOK.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  17  PAGTUO NGA NAPAMATUD-AN
  BASAHA:  Juan 20:19-29

  Kon wala banhawa si Cristo, kawang la-mang ang inyong pagtuo.
  -1 Corinto 15:17

  Si Oliver Stone mihimo ug pelikula bahin sa kinabuhi ni John F. Kennedy, ang kanhing presidente sa Tinipong Bansa. Dili lunlon matuod ang iyang istorya, apan siya miingon nga labaw nga mahinungdanon ang kaugalingon niyang paghulagway sa maong hitabo kay sa nadokumento sa kasaysayan.
     Dihay mga kadagkoan sa simbahan niadtong unang siglo nga migamit niini nga panghunahuna  sa ilang pagsaysay sa pagkabanhaw ni Jesus. Gisagop nila ang tinuohan sa pagano nga si Jesus nabanhaw sa espiritu, apan wala sa lawas.
     Alang kang apostol Pablo, usa kini ka dakong bakak. Gisulatan niya ang mga taga-Corinto labot sa kamahi-nungdanon sa tukmang ebedensya sa kasaysayan. Iya silang gipahinum-doman nga si Jesus nagpakita kang Pedro, ug ngadto sa ubang tinun-an, kang Santiago, ug sa mosobrag 500 ka testigo sa samang higayon (1 Cor. 15:5-8). Daghanan sa nakakita Kaniya buhi pa niadtong higayona ug makapama-tuod nga ang nabanhaw nga lawas ni Jesus sama ra sa Iyang lawas sa wala pa Siya mamatay, bisan tuod ug may makapahibulong nga gahom kining  lawasa.
     Ang ebedensya sa kasaysayan mahinungdanon alang sa Cristohanong pagtuo. Ang pagkabanhaw ni Jesus sa unod maoy mopamatuod sa Iyang pagkadios, sa pasaylo sa sala pinaagi sa Iyang kamatayon, ug sa paglaom sa kinabuhing dayon. Ang pagtuo kang Jesus mao ang pagdawat sa Kamatuoran nga gipamatud-an sa kasaysayan. -HVL

  Ang kasaysayan gipatik sa mga kasulatan
  Sa gisulti ug gibuhat sa katawhan;
  Apan ang Biblia nagpahayag sa Dalan--
  Ang Manluluwas, ang Anak sa Dios. - JDB

  ANG PAG-ILA KANG CRISTO MAO
  ANG PAGDAWAT SA KAMATUORAN.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  18   GAHOM SA PAGTUMAN
  BASAHA:   1 Juan 5:1-5

  Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gitu-man nato ang iyang mga sugo.  -1 Juan 5:3

  Niadtong 1995, nagtigom ang mga komposer sa mga kanasoran didto sa London. Niining higayona, gipatugtog nila sa kompyuter ang duha ka komposisyon sa piano nga lisod kaayo matugtog sa tawo. Gipalingkod nila sa piano ang nagkorbata nga kompyuter nga ilang ginganlag Sibelius 7. Ug sa tumang kabatid, gitugtog sa kompyuter ang lisod kaayo nga komposisyon ni Gyorgy Ligeti, ang komposer nga taga-Hungary.
     Daghan ang naghunahuna nga, sama niining mga piyesa sa piano nga lisod tokaron,  ang mga sugo sa Dios lisod usab kaayong sundon. Tinuod nga lisod ang pagtuman niini kon gahom sa tawo ang gisaligan ta. Apan uban sa gahom ug sa Espiritu sa Dios sa sulod nato, ug sa atong pagtuo kang Cristo, kita malamdagan.
      Ang apostol Juan misulat,“Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo” (1 Juan 5:3).
      Ang sunod nga bersikulo maoy mipatin-aw niini: “Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibotan, ug gidaog nato ang kalibotan pinaagi sa atong pagtuo” (v.4).
       Dili kita mga kompyuter nga uban sa kabatid makatugtog sa lisod nga piyesa. Apan ania kanato ang Anak sa Dios nga hingpit-matarong ug Siya ang mohatag kanatog gahom sa pagsugot sa  Iyang sugo.Ang Dios Amahan ang mimugna sa “musika” sa kinabuhi ta diha sa Iyang Kasulatan. Pinaagi sa Iyang Anak ug sa Espiritu, gituga Niya kanato ang kabatid sa pagtugtog niini uban sa pagsalig ug kalipay.   -  DCM

  Bisan kon maglisod kita sa pagsunod,
  Sa kasugoan ni Moses sa unang panahon,
  Gipadala sa Dios ang hingpit tang panig-ingnan,
  Karon ang gahom Niya kanato mapamatud-an.  - Hess

  ANG MGA TAHAS SA DIOS GIUBANAN
  SA GAHOM SA PAGTUMAN NIINI.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  19  KATIBUK-AN SA PAG-AMPO
  BASAHA:  Mateo 6:5-13

  Amahan namo nga naa sa langit . . . ihatag kanamo ang kalan-on nga among gikinahanglan karong adlawa.  -Mateo 6:9, 11

  Lagmit nakabalita na kamo bahin sa tawo nga nag-ampo sa kanunay sa ingon niini: “Ginoo, panalangini kami sa akong asawa, ang anak kong si Juan ug ang iyang asawa, kaming upat lamang ug wala na. Amen”
      Kasagaran sa atong pag-ampo pulos lamang pangayo. Naanad na kitang moingon, “Hatagi ako niini ug niana. Amen.”
      Kon paminawon ta ang atong pag-ampo, basig hunahunaon ta nga ang sumbanan sa pag-ampo  sa Mateo 6 naglakip lang sa pagpangayog mga butang alang sa kaugalingon tang katagbawan. Apan basaha  gani pag-usab ang bersikulo 5 hangtod sa 13. Kon kita makigsulti sa Dios, angay tang pasidunggan ang ngalan Niya, tumanon ang Iyang kabubut-on dinhi sa yuta, pangayoon ang Iyang pasaylo, tinguhaon ang kalig-on aron magmadaogon sa espiritu,  ug ilhon ang Iyang gahom ug himaya.
      Tinuod nga malipay ang Dios kon isulti ta Kaniya ang atong mga kinahanglan, kay Siya mohatag man sa gipangayo sa Iyang katawhan. Si Jesus miingon, “Kon kamo nga mga daotan mahibalong mohatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong Amahan nga atua sa langit? Mohatag gayod siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya!” (Mat. 7:11). Apan ang pagpa-ngayo dili  ang katibuk-an sa  pag-ampo. Kahimut-an sa Dios ang atong pagpakigsuod ug pagdayeg Kaniya, ang pagkumpisal ta sa atong sala ug usab  ang atong mga pangaliya.
      Kon sundon ta ang pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus, dili gayod kita magpunayg pangayo lamang.  - RWD

  Tudloi ako sa pag-ampo, O Ginoo;
  Sa adlaw nga tanan kini ang pag-ampo ko.
  Ipakita kanako ang kabubut-on Mo;
  Tudloi ako sa pag-ampo, O Ginoo.  -  Reitz

  ANG PAG-AMPO DILI LAMANG USA KA LISTAHAN
  SA MGA BUTANG NGA PANGAYOON MO SA DIOS.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  20  AYAW PAMAKAK
  BASAHA:  Genesis 37:23-36

  Ang dili bakakon dili gustog bakak, apan makauulaw ang mga pulong sa daotan.-Panultihon 13:5

  Usa sa malisod nga sugo sa Dios mao ang pagsulti sa tinuod. Ang siyam ka tuig kong anak nga si Steve kanunay kong gisultihan nga kon gusto niyang saligan namo siya sa pagmaneho ug awto o pagbuhat sa uban pang mga butang nga sagad buhaton sa mga tin-edyer pila ka tuig gikan karon,  kinahanglan tun-an na niya ang pagsulti sa tinuod karon pa lamang.
     Ang pagsalig ug pagkamatinuoron maoy patukoranan sa maayo nga relasyon. Saligan kita sa uban kon kita matinud-anon. Ang Dios misugo  “Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo” (Ef. 4:25). Dugang pa, gikasilagan sa Dios ang bakak. Usa sa pito ka butang nga gikasilagan sa Dios sumala Panultihon 6:19: “ang bakakong saksi.” Ug ang Juan 8:44 miingon nga ang Yawa bakakon ug siya ang amahan sa tanang bakak..
     Sayon kaayo ang pagbakak. Daw kini ang labing maayong paagi sa paglikay sa mga problema ug pagpanalipod sa atong kaugalingon  kon kita masayop. Apan dili ka papahulayon niini. Busa bitaw nga nahadlok ang mga igsoon ni Jose sa silot nga ilang matagamtaman unya kon mahibal-an nga gibaligya nila siya (Gen. 37:31-33; 50:15).
     Ayaw pamakak. Malisod nga sugo, apan ang pagtuman niini makapahimuot sa Dios ug sa katawhan.     -  JDB

  Ginoo, hinloi ang kasingkasing ko
  Ug tudloi sa pagmatinud-anon;
  Sa kaligdong tugahi ako
  Sa tanang binuhatan ug pulong ko.  -  Sper

  ANG PAGPAMAKAK MOTABON SA DAGHANG SALA -- SA PAGKAKARON!

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  21  SAPNAYON KA SA KANUNAY
  BASAHA:  Salmo 55:16-22

  Itugyan sa Ginoo ang imong kabalaka, ug lig-onon ka niya.  -Salmo 55:22

  Dihang gibuhat sa New York ang habog nga  riles sa tren, daghan ang nahadlok nga matumpag kini tungod sa kabug-at sa mga pasahero niini. Ang kanhing presidente sa Seminario sa Teolohiya sa Princeton nga si Francis L. Patton, misulti kanamo nga “ang nagdumala sa maong proyekto nalingaw sa pagpahibalo sa publiko nga ang  gikargahan nag pila ka tonelada ang maong riles, ug ang kalig-on niini gipailalom na sa hugot nga pagsulay,  busa walay angay kabalak-an ang mga tawo nga  kasarangan lang ang timbang.
     Gitandi dayon kini sa propesor sa espirituhanong kinabuhi: “Ingon niana ang pagtan-aw ko kang Cristo.” Nasiguro ni Patton nga matahas niya ang dalan ngadto sa langit “ibabaw sa kagubot ug alikabo sa kinabuhi sa matag adlaw, tungod kay kining dalan sa ibabaw . . . lig-on ug dili matumpag.”
     Ang langitnong Amahan nga misaad pag-amoma sa katawhan sa Israel gikan sa ilang pagkatawo hangtod sa ilang pagkatigulang(Isa. 46:3-4), misaad usab sa dili pagbiya kanato (Heb. 13:5). Ang Iyang grasya sa kaluwasan diha kang Jesu-Cristo dili gayod mabug-atan, ang Iyang kalig-on dili matay-og. Ang gamhanang kamot sa atong langitnong Amahan andam sa pagsapnay sa tanang moduol Kaniya.
     Uban sa pagtuo sa usa ka bata, saligan ta ang pulong sa salmista ug itugyan ang atong mga kabalaka sa Ginoo (Sal. 55:22),kay nasayod kita nga dili Niya kita pakyason.
  VCG

  Sama sa usa ka Amahan, amomahon Niya kita,
  Ang tanan tang kahuyang wala matago Kaniya;
  Sa Iyang mga bukton kita Iyang sapnayon,
  Ug gikan sa tanang kaaway Iyang luwason.  - Lyle

  ANG MGA SAAD SA DIOS MAS MASANGKARON
  KAY SA KALISDANAN SA KINABUHI.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  22  TAKNA SA KALIPAY O KASAKIT?
  BASAHA:  Lucas 16:19-31

  Kinahanglan mamatay ang tagsatagsa sa makausa, ug tapos niini hukman siya sa Dios. -Hebreo 9:27

  Dihay drayber sa punerarya nga miinom ug alak samtang nagtrabaho siya usa ka Sabado niana. Kusog ang ulan niadtong buntaga ug gitugnaw siya. Wala nakuha sa alak ang iyang katugnaw, apan nahubog siya ug wala na makatultol sa sam-ang. Napurag paabot didto sa sam-ang ang mga tawo nga mitambong sa lubong.
     Pagkagabii, nakita sa pulis ang drayber nga natulog daplin sa dalan uban sa patayng lawas. Apan gabii na kaayo ug dili na mahimong ilubong ang patay. Kay dili man sila maglubong sa Domingo, nalangan pa gayod kini.
     Sa Lunes, gitaho sa mantalaan nga ang patayng lawas sa  62 anyos nga tawo “nalubong ra gayod --duha ka adlaw human sa gitakdang oras.”
     Apan sa pagkatinuod,ang maong tawo namatay sa  tukmang oras.Ang kalangan sa paglubong kaniya walay kalabotan sa pagtabok sa iyang kalag ngadto sa kahangtoran sa panahon nga gitakda sa Dios.
     Mahitabo kini kanatong tanan samtang dili pa mobalik si Cristo. Alang sa anak sa Dios, ang kamatayon maoy modala sa kalag sa presensya sa Manluluwas (2 Cor. 5:8). Apan alang niadtong misalikway kang Cristo (Juan 3:18), ang kamatayon maoy mosira sa ganghaan sa langit dihadiha ug moabli sa ganghaan ngadto  sa silot nga walay kataposan..
     Ang matag usa kanato makighimamat sa Magbubuhat sa gitakdang oras. Ang atong pagkaandam niining panahona nag-agad sa atong pagdawat kang Cristo karon. Andam ka bang moatubang sa kamatayon?  -MRD II

  Sa kapulihay tawgon ka na sa Dios
  Pagdawat sa Iyang kaluwasan;
  Kon nasayran mo lamang ang imong dangatan;
  Sa walay langan kini huptan mo.  - Peterson

  SA TAKNA SA KAMATAYON, KITA MOTABOK NGADTO SA
  DUMALAYONG KALIPAY O KALAGLAGAN.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero 23  PAGSIMBA SA DIOS
  BASAHA:  Salmo 95:1-7

  Dali kamo, mangyukbo kita ug mosimba  kaniya.  -Salmo 95:6

  May pipila ka tawo nga naghunahuna nga walay kalainan ang pagsimba sa pagtan-aw ug konsyerto. Moadto kita sa dapit nga taas ug alkoba, makig-uban sa mga tawo nga susamag hilig kanato, ug unya mosentro sa   atong atensyon sa atubangan. Sa ingon nga paagi managsama ang duha.
     Apan daghan ang kalainan sa duha. Dili ka kinahanglan mopalit ug tiket aron makasulod sa simbahan. Dili ka mahimong magdalag makaon sa sulod. Apan kini ang dakong kalainan: Ang katuyoan sa pagsimba dili ang paglingaw-lingaw.
     Dinhi nasayop ang daghang mga magtutuo.  Nagtuo sila nga ang mga tawo sa atubangan nagtinguha sa paglingaw ug pagpaukyab kanila.
     Sayop kini. Dakong sayop. Ang Dios mao ang angay natong ipataliwala diha sa iglesia. Gani, moadto man kita sa iglesia aron pagsimba Kaniya.
     Si John Phelan, Jr. misulat: “Ang pagsimba wala gibuhat aron paglipay kanako, pagpagaan sa akong pamati, pagtagbaw sa akong gusto, o pagtagbo sa akong sukdanan. Ang pagsimba alang sa Dios! Dili ako ang sentro sa pagsimba. Ang Dios ang angay ipataliwala.”
      Giaghat kita sa teksto ta karong adlawa, Salmo 95, sa pagduol sa Dios nga mapasalamaton uban sa kalipay ug  sa kataha. “Dali kamo, mangyukbo kita ug mosimba kaniya” (v.6).   - DCE

  PAMALANDONGI KINI
  Unsay hinungdan sa akong pagsimba?
  Unsay akong mabuhat aron maandam  ako sa pagsimba?
  Unsaon ko pagsentro pa sa akong hunahuna sa Ginoo?

  ANG TINUOD NGA PAGSIMBA NASENTRO SA DIOS.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  24  PAGTUBO SA  ESPIRITU
  BASAHA:  Filipos 3:1-16

  Bisag nag-anam nag kahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw- adlaw.  -2 Corinto 4:16

  Lagsik pa gihapon ang magbabalak nga si Henry W. Longfellow bisan kon siya tigulang na. Dihang gipangutana siya sa sekreto sa iyang kalagsik, si Longfellow mitudlo sa namulak nga  kahoy sa mansanas ug miingon, “Kanang kahoya tigulang na kaayo, apan wala pa kini mamulak sa tumang katahom sama sa pagpamulak niini karon. Kanang kahoya nagtubo sa matag tuig. Ug sama niana ako naningkamot pagtubo sa matag tuig.”
     Ingon niana ang plano sa Dios alang sa Iyang mga anak. Bisag mahugo na ang atong lawas, ang atong espiritu kanunay nga gilagsik. Ang mga kasinatian sa kinabuhi maoy mopalapad sa hagip-ot tang panlantaw kon kini tugtan ta.
     Ang apostol Pablo nakakaplag sa kalamboan sa diha sa iyang pagpakig-uban kang Jesu-Cristo. Nagtinguha siya nga masinati niya  sa hingpit si Cristo, dili lamang sa pulong kondili sa buhat usab (Fil. 3:8, 10). Kini nagpasabot sa pagbasa (2 Tim. 4:13), sa pagbag-o sa panghunahuna (Rom. 12:1-2), pagdawat sa pagsulay ingon nga kabahin sa laraw sa Dios alang sa atong kaayohan (Rom. 8:28), ug ang pagpabiling matinumanon diha kang Cristo (2 Tim. 2:13).
     Ang mga Biblia nga gigamit, ang pag-ampo nga subay sa kabubut-on sa Dios, ug ang pagsalig Kaniya sa bisan unsang kahimtang maoa ang kinaiya sa Cristohanon nga nagtubo. Makita ba kini kanato?   - RWD

  Ginoo, agaka ug putlia ako,
  Bisan nga ako nagpangamuyo
  Nga ako pinaagi sa  gugma Mo
  Mag-anam ug kahiamgid Kanimo. - Garrison

  ANG PADAYON NGA PAGTUBO DIHA KANG CRISTO
  NAGSUMIKAD SA DUGANG PAKIGSUOD KANIYA.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  25   BAG-ONG KUSOG
  BASAHA:   Isaias 40:25-31

  Kadtong mosalig sa Ginoo makabaton ug bag-ong kusog.  -Isaias 40:31

  Anad na kaayong mobahin sa iyang panahon ang mga asawa ug inahan karon. Gibahin niya ang iyang oras sa iyang mga katungdanan sa simbahan, sa iyang panimalay, sa komunidad, ug uban pang mga responsabilidad.
     Ang akong anak nga si Tina, anad usab sa ingon niining kinabuhia. May mga panahon nga kapuyon siya sa ingon niining kahimtanga, apan nakakaplag siyag paagi sa pagsulbad niini.
     Nagsugod kini usa ka buntag niana dihang nataranta siya sa iyang pagmata kay gibati niyang nalumsan na siya sa iyang buluhaton. Mikuha siyag lapis ug misulat: “Dili kapuyon ang Dios. Dili mahigawad ang Dios. Dili maglibog ang Dios. Dili mataranta ang Dios.”
     Human niya isulat ang mga kinaiya nga dili Iya sa Dios, gisulat na usab niya kini: “May kalinaw diha sa Dios. Dili masayop ang panahon nga gitakda sa Dios. Dili kahubsan ug kalagsik ang Dios. Ang Dios ang nagpahilona sa tanan. Nasayran sa Dios ang tanan.” Ug unya siya misulat, “Kini nga Dios ania sa sulod nako. Naglihok Siya pinaagi kanako.” Human niya masulat kining mga pulonga, nahanaw na ang iyang kataranta. Sa wala pa siya mobungat, “Dili na ako makapadayon,” naamgohan niya nga nagkinahanglan diay siyag bag-ong kusog.
     Nagkapuliki ka ba sama kang Tina? Nagkinahanglan ka bag kahumpayan? Basaha ang teksto karong adlawa, ang Isaias 40, ug isipa ang dili kahubsan nga tuboran sa kalig-on sa Dios. Ug pangayo Kaniya sa bag-ong kusog.   -  DCE

  Midangop ako Kanimo sa pagkinahanglan ko
  Ug ako wala mapakyas;
  Nasinati ko ang Imong gugma ug kalig-on,
  Ug ako may kalagsik na usab.  - Longfellow

  KAY ANG DIOS NAG-AMOMA  MAN KANATO,
  IKATUGYAN NATO KANIYA ANG ATONG KABALAKA.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  26   AYAW PAGDUMOT
  BASAHA:  Lucas 6:27-36

  Pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. -Mateo 5:44

  Unsa kahay anaa sa hunahuna sa mga tawo kansang kinabuhi gihampak sa trahedya sama sa pagpatay? Unsay naghatag kanilag kalig-on sa pagpadayon human patya ang ilang minahal sa kinabuhi?
     Alang kang Mae Allen, ang tubag mao ang pag-ampo. Ang iyang bana nga si Jimmy namaligyag alahas sa Virginia. Nailhan siya sa iyang kamatinuoron ngadto sa iyang mga kleyente sulod sa dugay nang panahon. Gipusil siya didto sa iyang tindahan 15 ka tuig kanhi, ug hangtod karon wala pa hidakpi ang nagpatay kaniya.
     Niadtong hapona, nawad-ag  mahigugmaong Lolo ang mga apo ni Jimmy Allen. Natapos ang 38 ka tuig nga kaminyoon ni Jimmy ug Mae sa dili oras. Ug ang ilang anak nga si Vicky Fuquay, ang inahan sa duha nila ka apo, misandig sa kahumpayan diha sa gipanulti ni Mae aron maatubang niya ang ugma nga walay pagdumot.
     Giingnan ni Mae si Vicky, “Sa dili ka pa matulog karong gabhiona, iampo ang mamumuno sa imong amahan. Ang pagbuhat niya niini nagpaila nga wala niya mailhi si Jesus.” Pag-ampo alang sa usa ka mamumuno? Dili kini ang sagad buhaton taliwala sa mga trahedya nga ingon niini, apan mao kini ang labing maayong lakang ngadto sa kahumpayan
     Kon kita pasipad-an, baslan ta kini sa diosnon nga paagi. Ang pag-ampo alang sa nagpasipala kanato maoy labing maayong tambal sa kasingkasing nga nasakitan.
  JDB

  Kon ang pagsulay sa kinabuhi mipaluya kanimo
  Ug ang kalisdanan dili mo na mauto,
  Diha sa hilom nga pag-ampo pangitaa
  Ang kahumpayan nga sa Dios gituga.

  TUTOKI SI CRISTO, ANG KAHAYAG, ARON  MAKAKITA KA
  TALIWALA SA KANGITNGIT SA KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  27  LUMPAGA ANG PARIL
  BASAHA:   Buhat 8:1-8

  Mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria.  -Buhat 1:8

  Mahinungdanon ang gipahayag ni Lucas diha sa Buhat 8:1 diin iyang gisulat nga ang iglesia “nagkatibulaag . . . sa Samaria.” Sa wala pa kini mahitabo, ang mga Cristohanon nagpuyo sa naandan nilang dapit sa Jerusalem --diin ang pagkunsad sa Espiritu nahittabo sa Adlaw sa Pentecostes, ug diin paspas nga mikaylap ang kaiglesiahan. Lagmit ikalipay sa mga Cristohanon niadtong panahona ang pagpuyo na lamang sa Jerusalem. Apan gilutos sila ug nangadto sa laing dapit -sa Samaria.
      Wala silay tinguha sa pag-adto sa Samaria. Alang kanila angay likayan kining dapita sa mga Judeo nga but-an. Gitunglo kining sa dapita sa mga propeta sa Daang Tugon; gani, wala man patabanga ni Nehemias ang mga tawo dinhi sa pagtukod sa templo kay wala niya magustohi ang ilang kinaiya (Ne. 2:19-20). Tungod sa dugay nang  panagbangi sa relihiyon ug kultura tali sa mga Judeo ug sa mga taga-Samaria, giisip sa mga Cristohanon kanhi nga ang Dios maoy nagtukod sa paril nga nagbulag kanila.
      Apan gilumpag sa Dios kini nga paril. Gikasilagan sa Dios ang bisan unsa nga mopahilayo sa ebanghelyo gikan sa katawhan. Gimandoan ni Jesus ang Iyang mga tinun-an sa pagsangyaw sa maayong balita sa Samaria (Buh. 1:8). Apan kon wala pa sila lutosa, wala sila manglakaw ngadto sa Samaria aron pagtuman sa gisugo ni Jesus kanila.
      Unsay mga sagabal nga mipakgang sa imong pagpakig-ambit sa imong  Jerusalem?
  - HWR

  Ang paglumpag sa mga paril
  Nga kanato mibulag
  Nahitabo kon ang ebanghelyo
  Sa usa ka kasingkaing dawaton.  - Sper

  GIBILIN KITA SA DIOS SA KALIBOTAN ARON
  PAGSAKSI ALANG KANIYA DINHI.

  Back to
  Calender View for February   

  Pebrero  28  PAGBALIK NI JESUS
  BASAHA:  Isaias 40:1-5

  Ang kabungtoran mahimong patag.  -Isaias 40:4

  Lab-as kaayo sa akong panumdoman ang among pagkatkat sa mga bungtod sa Lanaw sa Michigan niadtong bata pa ako. Ang Pigeon Hill nagbansiwag sa sa gihabogon nga mosobrag 300 ka tiil gikan sa Lanaw Muskegon ug midagan kinig mga 20 ka hektaria. Lisod kaayo ang pagkatkat niining matahom nga bungtod.
      Apan wala nay Pigeon Hill karon. Gipalit kini sa dakong kompanya nga tighimog mga molde ug puthaw. Gigamit nila ang dagkong makinaryas aron pagkuha sa yuta niini ug gikarga kini sa mga barko ug gidala ngadto sa Detroit ug sa mga dapit diin sila may mga pabrika. Kini isagol nila sa mga  molde alang sa makina ug uban pang produktong puthaw.
     Hinay-hinay nga nalumpag ang Pigeon Hill. Ang bungtod nga lisod katkaton kanhi,  karon malakwan na sama sa parke.
     Ang pagkapatag sa Pigeon Hill mipahinumdom kanako sa maanindot nga paghulagway ni Isaias sa pagpangandam alang sa pagbalik ni Cristo (Is. 40:1-5). Patagon ang tanang bukid, abonohan ang mga patag, ug tul-iron ang hapsayon ang mga dapit nga gansalgansalon sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Mobalik Siya uban sa Iyang himaya, ug ang mga adlaw sa sala ug pag-antos mahimo na lamang unyang kabahin sa atong panumdoman.
     Sa atong pagpaabot nianang mahimayaong adlaw, kita moingon: “Hinaut pa unta! Umanhi ka na, Ginoong Jesus!” (Gip.22:20).  - DCE

  Matapos na unya ang atong mga pan-antos,
  Ug mawagtang ang atong kasakit,
  Ug unya moapaw ang atong kalipay
  Kon ang pagbalik ni Jesus maaninag ta  -Metcalf

  MAKUNHORAN ANG KABUG-AT SA PALAS-ANON TA
  KON MAHIMAMAT NATO SI JESUS.

  Back to
  Calender View for February     >