title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • October


  OKTUBRE  1   BANTAYI ANG PULONG MO
  BASAHA:  Panultihon 12:13-25

  Ang pagpatakag sulti makahimog lawom nga samad sama sa espada. -Panultihon 12:18

  Lagmit nadunggan mo na ang garay sa mga bata nga nagkanayon, “Bunal ug bato mahimong mobali sa mga bukog ko, apan ang mga pulong dili gayod kanako makasamad.”  Kining karaan nga panultihon dili lonlon matuod, tungod kay bakak ang ulahing bahin niini. Tinuod nga ang bunal ug bato mosamad ug makapasakit dihadiha, apan ang mga pulong mas lawom ang dulot ug makahatag kinig labaw nga kadaot.
      Sumala sa usa ka taho, dihay usa ka 8 ka tuig nga bata nga gidakop tungod sa pagbunal niya sa iyang kadula. Apan misamot ang kadaot sa dihang ang ilang mga ginikanan nagbayloay ug mga hait nga pulong nga mipakaulaw hinoon sa duha ka bata atubangan sa mga tawo sa tibuok  nasod.
      Ang mga bunal ug mga bato makahimog samad nga mapali ra sa ngadtongadto. Apan ang mga pulong lawom ug dulot ug mahimong ang samad niini molungtad sa tibuok kinabuhi. Ang mga pulong sama sa “Wala ko ikaw higugmaa,” “Wala kay pulos,” “Napakyas ka” makapasakit sa hilabihan. May mga tawo nga tungod sa kalawom sa ilang samad dili na hinoon makadawat sa mga pulong “Gihigugma ko ikaw,” “Talagsaon ka,” ug “Gitamod ko ikaw.”
      Ang basahon sa Mga Panultihon nag-aghat sa yang pagbantay sa atong gipanulti (12:17-22, 15:4; 26:2). Angay kitang moduyog sa salmista sa pag-ampo, “Kahimut-an mo unta ang mga pulong ug ang mga hunahuna ko, O Ginoo, akong dalangpan ug akong Manluluwas” (Sal. 19:14).  - MRD II

   Bisan kon ang bunal ug bato makapasakit pag-ayo,
  Ang samad niini sa ngadtongadto maayo;
  Apan ang usa ka pulong nga mahait
  Sa kanunay mosamad sa tumang kapait. - JDB

  ANG MGA PULONG DILI MAKABALI SA BUKOG,
  APAN MAKAPUSGAY SA KASINGKASING.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  2   GIPAABOT SA DIOS KANIMO
  BASAHA:  Miqueas 6:1-8

  Ang gipaabot sa Dios kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa gugma ug pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios.  -Miqueas 6:8

  Pila ka tuig kanhi dihay usa ka politiko nga mihulagway sa iyang kaugalingon nga diosnon. Siya mipadayag nga wala siya mahisakop sa bisag unsang simbahan, ug wala siyay gisulti labot sa iyang personal nga relasyon uban kang Jesus. Apan matod niya nga naningkamot siya sa pagkinabuhi sa gisulti sa Miqueas 6:8, “Pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa gugma ug sa pagkinabuhi diha sa pagpaubos.” Ang iyang gipamulong miaghat kanako sa pagsusi niining makapalibog nga bersikulo.
       Sa mga bersikulo 7 ug 8, ang propeta misaway sa kahaw-ang sa pagtuman sa mga ritwal. Siya miingon nga ang lihok sa  tawong relihiyoso angay ubanan sa katarong, kaluoy, ug pagpaubos atubangan sa Ginoo.
      Ang Miqueas 6:8  gisulti gihapon  ngadto sa mga Cristohanon karon bisan tuod ug giwagtang na pinaagi sa kamatayon ni Cristo ang paghalad sa mananap nga sinunog.  Mahimong gisaligan na nato si Jesus ingon nga atong Manluluwas, ug tingalig kanunay kitang nagsimba, naghalad, nagbasa sa Biblia, ug nag-ampo. Apan kinahanglan magbantay kita nga kini dili mahimong haw-ang nga mga ritwal lamang. Kinahanglan nga ang atong pagtuo motul-id sa atong pagkinabuhi ug sa atong relasyon sa ubang tawo. Kinahanglan nga makig-uban kita sa Dios diha sa pagpaubos, magpakita ug kaangayan pinaagi sa gugma ug kaluoy tungod  Kaniya.
     Adunay naningkamot pagbuhat ug maayo nga wala makaila sa Dios. Apan ang tanan nga nakaila sa Dios agay gayod nga magbuhat ug maayo.   - HVL

  Ang Dios nagpaabot  nga ikahatag ta
  Ang matuod nga gugma alang Kaniya,
  Gugma nga dili taphaw lamang
  Gugma alang sa Iyang katawhan. - K. De Haan

  KADTONG NAGLAKAW KAUBAN SA DIOS,
  DILI  MAGLIKAY SA NAGKINAHANGLAN.

  Back to
  Calender View for October   
   

  OKTUBRE  3  LAOM BISAN  MADULOM
  BASAHA:  Miqueas 7:1-13

  Antuson ko ang kasuko sa Ginoo . . . Dad-on niya ako sa kahayag. -Miqueas 7:9

  May usa ka tistisan nga misulat, “Dihang nagmasulub-on ako, dihay miingon kanako ‘Pagmaya, kay adunay mas grabe pa kay niana.’ Busa nagmaya ako, ug tuod man misamot kagrabe ang akong kasub-anan!”
     Ang taphaw nga pag-ingon,“pagmaya!” dili makatabang sa nagsubo. Kay buot nila mabati ang kasigurohan  nga momaayo ra unya ang dagan sa ilang kinabuhi. Apan sa mga katuigan sa akong pag-alagad isip pastor, may mga higayon nga napugos ako pagsulti sa mga  masakiton nga mamatay sila sa dili madugay, gawas kon gusto silang ayohon sa Dios.
     Sa panahon ni Miqueas, dili kaduhaduhaan nga daghan sa Israel ang naghulat sa maayong balita. Makalilisang ang kapintas ug kalimbongan sa mga kadagkoan, mga molupyo, ug bisan sa mga maghuhukom (Miq. 7:2-3). Nagkaguliyang ang tibuok nasod ug dili na kasaligan sa katawhan ang ilang suod nga higala ug mga paryente (vv. 5-6). Ang mga matarong nga molupyo naghulat nga moingon ang ilang propeta nga sa dili madugay mahitabo na ang dakong kausaban sa ilang nasod. Apan ang propeta miingon hinoon  nga silotan sila sa Dios. Ug sa dili madugay mosulong na ang ilang kaaway.
     Madulom ang talan-awon apan aduna pay paglaom. Si Miqueas milantaw  sa nasod nga, human sa silot, magsimba sa Dios ug mapanalinginan. Ang uban moisip kaniyang usa ka pesimista, apan nagsulti lamang siya sa tinuod. Kita usab mahimong molaom taliwala sa kadulom. Ug pinaagi sa pagtuo masangkad ta ang kadulom ug malantaw ang himaya nga walay kataposan nga naghulat kanato.   - HVL

  Kon nahadlok ka sa naghulat sa unahan
  Hinumdomi, kauban mo ang Dios
  Nga kanimo mohatag sa kusog, kalipay ug paglaom,
  Ug ang nagpahiping kahadlok Iyang wagtangon.  -Sper

  ANG KASUBO NAGPANGLINGI, ANG KABALAKA NAG-ANINAW,
  APAN ANG PAGTUO NAGHANGAD.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  4   GASA SA PAKIG-UBAN
  BASAHA:  Colosas 3:12-17

  Tambagi sila . . .sa pagpadato sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug andam sa pagtabang sa uban.  -1 Timoteo 6:18

  Daghan unta ang mahimo ni Leda niadtong adlawa. Isip haliling maestra, makatrabaho unta siya nianang buntaga ug makakwarta sa pagbuhat sa buluhaton nga iyang higustohan. O mahimo ganing nag-atiman lang siya sa iyang tanaman, o naglimpyo sa iyang bintana, o nagkurikuri sulod sa iyang balay. O mahimo usab unta siyang mopahulay ug magbasag usa ka libro.
     Apan gipalabi ni Leda Graybill ang pagpakig-uban kanako ug sa akong asawa. Mitambong kami ug komperensya sa Sentral Pennsylvania, ug nakalugar kamig suroy sa bukid. Mihanyag si Leda sa pag-uban kanamo aron magiyahan kami sa maanindot nga mga lugar. Dako ang among pagpasa- lamat sa iyang   pagpakig-uban ug pagtabang kanamo.
     Giisip ko nga ang paggahin ni Leda sa iyang adlaw alang kanamo maoy usa ka buhat sa kaluoy sa usa ka Cristohanon. Ingon nianang mga butanga ang angay buhaton sa mga magsoon diha kang Cristo sa mga higayon nga sama niini. Apan kita gibabagan sa atong pagkapuliki, sa atong pinansyal nga obligasyon nga mipugos kanato sa paggugol ug dugang higayon sa pagpangitag kwarta, o sa atong kaugalingong mga kalihokan sa pagpangita sa kaugalingon tang katagbawan.
       Angay kitang magpadato “sa mga maayong binuhatan . . . ug andam sa pagtabang” (1 Tim. 6:18). Ug lakip niini ang paghatag sa atong panahon!“  -DCE

  Kon sayran ta ang gikinahanglan sa uban,
  Ug magtinguha sa pagsangkap niini,
  Nan, sa ngalan ni Cristo nga atong Ginoo
  Gituman ta ang kabubut-on sa Amahan. - Hess

  MODUGANG ANG KADATO TA DIHA SA PAGHATAG UG
  ANG KAKABOS TA DIHA SA PAGHAWID.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  5  ANG IYANG MGA HIGALA NAHIBALO
  BASAHA:  Juan 15:13-17

  Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon . . . hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala.  -Juan 15:15

  Si Rene Lacoste ang kampeon sa tenis sa tibuok kalibotan sa naghinapos ang mga tuig sa 1920. Nakadaog siyag 7 ka mahinungdanong dula nga single sa katibuk-an sa iyang pagdula, lakip na niini ang iyang pagdaog  sa Wimbledon, sa America ug sa Pransya sa mao rang tuiga. Gianggaan siya sa iyang mga higala ug “Ang Buaya,”  nga mihaom sa iyang matubayong dinulaan.
     Gidawat ni Lacoste ang maong angga ug gipabordahan niya ug gamay nga buaya ang iyang kalupo sa tenis. Sa dihang gipaborda usab niya kini sa mga kamiseta nga iyang gidesenyo, nahimo kining popular sa tibuok kalibotan. Sam-tang liboan nga katawhan sa kalibotan ang nagsul-ob sa “kamiseta nga may buaya,” ang mga higala lamang ni Lacoste ang nakasabot sa tinuod nga kahulogan ug gigikanan niini.
     Ang krus,ang timaan sa Cristianismo, adunay pinasahing kahulogan alang sa matag higala ni Cristo. Sa matag higayon nga makita nato ang krus, madumdoman ta ang matubayong hukom ni Cristo sa pagtuman sa gimbut-an sa Iyang Amahan pinaagi sa pagpakamatay alang kanato didto sa Calvaryo. Pagkadakong pribilihiyo alang kanato nga Siya naila ta ug, uban sa Iyang mga tinun-an, giingnan Niya kita, “Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon . . . hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala” (Juan 15:15).
     Mahulagway ko ang usa ka higala ni Lacoste nga moingon ngadto sa nagsul-ob sa kamisetang may buaya, “Nahibalo ako sa sugilanon nga nagpaluyo niana. Higala ko si Lacoste.”  Ug mahulagway ko ang usa ka higala ni Jesus nga magbuhat sa ingon inigkakita niya sa timaan sa krus.   -DCM

  Ang pakighigala kang Jesus;
  Balaanong pakigsandurot;
  Pagkabulahan, matam-is  nga pakig-uban-
  Higala ko si Jesus.  - Ludgate

  TUNGOD SA KRUS NI CRISTO KITA
  NAHIMONG  IYANG MGA HIGALA.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  6  ANINAG SA KANGITNGIT
  BASAHA:  1 Mga Hari 19:1-18

  Maayo pag mamatay ako, Ginoo!  -1 Mga Hari 19:4

  Ang mga Cristohanon nga naglatas sa madulom nga dalan sa kagul-anan sagad walay laing makita kondili ang ilang mga sala ug kaluyahon. Gani, palabihon pa nila ang mamatay. Apan ang Dios mahimong mogamit niining mga higayona aron ipakita kanila ang Iyang walay kinutobang grasya.
     Gihasol sa naghingapin nga kaguol niadtong tuig 1964 si Alan Redpath, nga pastor kanhi sa Iglesia Moody sa Chicago,  human siya atakiha sa sakit sa kasingkasing nga hapit mopatay kaniya. Siya misulat sa mga daotang hunuhuna nga mihasol kaniya niadtong higayona. Siya nag-ampo, “Ginoo, kuhaa na ako!” Unya daw nabati niya ang Ginoo nga nag-ingon, “Ako nga imong Manluluwas ang nagpadala niini nga kasinatian diha sa imong kinabuhi aron  maamgohan mo nga ikaw, nga gipaka ingon mog luwas na sa mga masalaypong hunahuna ug mga tintasyon, magpabiling tawhanon, kondili pa tungod sa Akong kaluoy.”
     Ang nahitabo kang Redpath mipahinumdom kanako kang propeta Elias, kinsa buot usab nga mamatay. Siya mituaw, “Maayo pag mamatay ako, Ginoo!” (1 Har. 19:4). Tinuod nga nagmapuslanon si Elias alang sa katuyoan sa Dios, apan kinahanglan siyang pahinumdoman sa grasya sa Dios nga molig-on. Ang kabisgo nga dala sa kakapoy sa lawas ug sa kaguol mao ang salamin sa kamatuoran sa Dios nga mopakita kaniya sa katingalahang aninag sa Iyang grasya. Ang aninag nga nagpabilin taliwala sa labing mangitngit nga kagabhion. -DJD

  Bisan kon gitintal ug nagsubo sa hilabihan,
  Ang kalag ko adunay dalangpanan
  Ug nagsandig niining sa bulahang kasigorohan:
  “Igo na alang kanimo ang grasya ko.”

  TALIWALA SA KANGITNGIT SA SALA, ANG GRASYA
  SA DIOS MASILAKONG NAG-ANINAG.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  7  KASIBOT NGA MAKATAKOD
  BASAHA:  Filipos 1:12-21

  Ang nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. -Filipos 1:12

  Gikahinagbo sa suod kong higala ang usa ka magwawali didto sa Nasudnong  Unibersidad sa Michigan nga nagdaladalag karatola diha sa dalan. Nagtungha sa unibersidad ang akong higala ug duha pa lamang ka tuig siya nahimong Cristohanon. Wala siya masayod kon unsay iyang buhaton. Nakatagbo na siyag mga magwawali sa kadalanan kanhi nga nagsangyaw  sa mensahe sa kaluwasan sa paagi nga, nakadaot inay nga makatabang sa pagsaksi alang  kang Cristo.
     Apan kining tawhana lahi kay sa uban. Sa hinayhinay nagmasaligon ang higala ko nga kining iyang igsoon sa pagtuo nagsulti sa kamatuoran uban sa gugma. Sa wala madugay  siya na ang nagkupot sa karatola aron makapahulay ang gikapoy nga magwawali. Tungod niini gibiaybiay siya sa mga kauban niyang estudyante. Dihay estudyante nga nangutana kaniya kon nganong gikaptan man niya ang karatola. Nahitabo na usab diay kini kaniya. Gipasabot sa akong higala nga nagtuo siya nga matuod ang mensahe ug matarong ang katuyoan sa maong magwawali. Human niadto, gipangutana sa estudyante ang akong higala kon mahimo bang siya na usab ang mokapot sa karatola.
     Makatakod ang pagtuo niadtong magwawali sa kadalanan. Ang kaandam ta sa pag-angkon sa atong Manluluwas nakadasig ba sa uban pagbuhat usab sa ingon? Kinahanglan nga lig-on ang atong pagtuo aron kini manakod.   -MRD II

  Pamatha kami, Ginoo, pukawa kami!
  Nagkamatay sa kalibotan, milingiw kami,
  Sa kanunay wala magtagad ni manggilabot;
  Pukawa kami, Ginoo, padilaaba karon.

  MAKATAKOD ANG KASIBOT DIHA KANG CRISTO.
  MAY NATAKDAN KA NA BA NIINI?

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  8  “USA KA KANAMO”
  BASAHA:  Galacia 6:1-10

  Kon usa kaninyo makasala, kamong mga hamtong na sa pagtuo maoy magpabalik kaniya, apan buhata ninyo kini uban sa kalomo. Galacia 6:1

  Nahigawad ang batan-ong partner sa usa ka kompanya sa mga abogado. Wala magkulang sa pagtudlo kaniya ang mga banggiitan niyang partner, gani gibansay man nila siya sa maalamong paagi sa pagpanlaban. Nadaog niya ang mga gagmayng kaso, apan napildi siya sa unang  mahinungdanong kaso nga gihatag kaniya. Gitun-an sa mga iyang mga partner ang husay sa korte. Ilang gitudlo  kaniya ang iyang sayop ug ang mas labing maayo nga taktika. Apan napildi na usab ang sunod niyang kaso. Mas lagting nga pahinumdom ang iyang nadawat. Dako ang iyang kaguol ug kabalaka nga siya paphaon  na sa kompanya.
     Unya giingnan siya sa usa niya ka kauban, “Ayaw kaguol. Makakat-on ka ra. Padayona ang pagpanlaban, ug makadaog ka gihapon. Ayaw kabalaka kay dili ka namo isalikway. Usa ka kanamo.” Kadtong mga pulonga ang gikinahanglan niya.
     Kon makasala ang atong isigkamagtutuo, kinahanglan  tabangan ta siya. Gikinahanglan niya ang atong mahigugmaong pagbadlong ug pag-amoma aron malikayan ang kahigawad ug matudloan siya sa kinaiya ni Cristo. Kinahanglan magbaton kitag kasingkasing nga mahibalong malooy sa mga huyang nga magtutuo nga nasayod sa ilang kakulangon. Basin ganig gitan-aw nila ang ilang kaugalingon nga mga makasasala nga dili na maluwas, ug nabalaka nga gitalikdan na sila sa Dios.
     Badlongon ta ang makasala uban sa kalomo ug sa gugma (Gal. 6:1). Kinahanglan dasigon ta ang mga linghod sa pagtuo pinaagi sa pag-ingon, “Ayaw pagpakawalag paglaom. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Buhata ang kutob sa imong maabot. Usa ka kanamo.”   -DCE

  PAMALANDONGI KINI
  Unsaon ta pagpakitag kaluoy diha sa pagdumot ta sa sala?
  Unsay mahitabo kon wala ubanig gugma ang pagbadlong?
  Unsang matanga sa pagbadlong ang makatandog kanimo?

  PAGPAILOB SA UBAN INGON NGA ANG DIOS
   NAGMAPAILOBON NGANHA KANIMO.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  9   GAGMAYNG BULUHATON?
  BASAHA:  Zacarias 4:1-10

  Kay kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga  magagmayng butang?  -Zacarias  4:10

  Sa iyang libro nga giulohag No Little People,  ang teologo nga si Francis Schaeffer misulat:      “Sa mata sa Dios walay tawong gagmay ni dapit nga diyotay . . . Kadtong miisip sa ilang kaugalingon nga mga gagmayng tawo sa diyotayng mga dapit, mahimong mousab sa dagan sa ilang henerasyon kon sila itugyan ngadto kang Cristo ug magkinabuhi ubos sa Iyang pagmando sa tibuok nilang kinabuhi. “
     Ang panlantaw nga dili mahinungdanon ang ilang gibuhat sagad batonan sa mga ginang sa panimalay,  mga ordinaryong mamumuo, mga estudyante ug daghanan pa nga nag-alagad sa hilom nga paagi. Kon dili gani madayaw ang atong paningkamot,bation ta usahay kita  gamay nga tawo diha sa diyotayng dapit, ug nagbuhat sa kasagarang mga buluhaton.
     Mabasa ta diha sa Zacarias 4:9 ang pagbutang ni Zorobabel sa patukoranan sa templo. Ang pag-ugbok ug patukoranan nagkinahanglan sa tininuod nga pagbudlay ug sa pagtuo nga malaomon. Apan may pipila nga wala moila sa kamahinungdanon sa gibuhat ni Zorobabel, busa gihagit sila sa Dios, “Kay kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga magagmayng butang?” (Zac. 4:10). Buot sa Dios nga, sama kang Zorobabel, magpadayon sila pagtukod sa templo. Ug mahingpit lamang nila kini pinaagi sa Espiritu sa Dios, ug dili  sa kaugalingon nilang kusog (v.6).
     “Magagmayng butang” ba ang gibuhat mo? Pagmadasigon! Ang mata sa Dios nagtan-aw  “sa tibuok kalibotan” (v.10). Nakita Niya ang tanang butang nga gibuhat alang Kaniya, ug gamiton Niya kini sa dinagkong paagi   -JEY

  Daw dili ba mahinungdanon
  Ang imong buluhaton?
  Kon Iya kini sa Dios kini mabungahon,
  Ug ikaw Iya gayong lig-onon.  - Suffield

  ANG YAMOG INGON MAN ANG KILAT UG DALUGDOG
  NAGBUHAT SA BULUHATON SA DIOS.

  Back to
  Calender View for October
  OKTUBRE  10  PAGBAROG SA GITUOHAN
  BASAHA:  Buhat 7:54-60

  Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat ug dagkong  mga milagro ug mga butang katingalahan atubangan sa katawhan.  -Buhat 6:8

  Dihay batan-ong abogado nga taga-Vermont nga mibalhig puyo sa Adams County sa Pennsylvania sa taliabot na ang Gubat Sibil sa America. Didto iyang nasaksihan ang pagkagiw sa mga ulipon gikan sa ilang mga agalon. Busa gibuhat niya ang tanan nga iyang mahimo aron mahatagag kagawasan ang mga ulipon.
      Pagsugod sa gubat, dako kaayo ang impluwensya ni Thaddeus Stephens sa kagamhanan sa Estados Unidos. Apan namatay siyang nag-inusara pila ka  tuig human niadto. Kini ang gisulat sa lapida sa iyang lubong sa usa ka awaaw nga sam-ang: “Human ko masayri nga may  pagpihig sa bulok sa tawo ang ubang sementeryo, nagpalubong ako niining ubos nga dapit aron nga bisan sa kamatayon ikapadayon ko ang  pagpakigbisog alang sa prinsipyo nga akong gibarogan ug gilabanan sa tibuok kong kinabuhi.”
      Mabasa ta diha sa Mga Buhat 7 ug 8 ang mahitungod sa tawo sa Dios nga ginganlag Esteban. Napuno siya sa gahom ug hugot nga pagtuo. Gidala siya atubangan sa Labawng Hukmanan sa mga Judio ug didto gipatubag kaniya ang mga pasangil batok kaniya. Nasuko kaniya ang mga kadag- koan. Gibiaybiay nila si Esteban ug ang mensahe nga iyang gidala, busa gitaral nila siya ngadto sa gawas sa Jerusalem ug gibato. Miluhod si Esteban ug nag-ampo alang sa iyang mga mamumuno. Ang iyang kamatayon nahimong  wali nga mabungahon.
     Isip mga sumusunod ni Cristo, kinahanglan nga magbaton kitag hugot nga pagtuo. Asa man kutob ang ihatag ta alang sa atong gituohan?   
  -HWR

  Ang pagtuo nga nasolda sa kasakit ug kapildihan
  Mohatag sa kalig-on nga gikinahanglan,
  Niadtong nagtapat sa pag-alagad kang Cristo,
  Ug sa Iyang tawag midawat sa way pagpanuko.  - Sper

  MAS MAAYO PA ANG MAY GIPAKAMATYAN,
  KAY SA PAGPAKABUHI NGA WALAY KATUYOAN.

  Back to
  Calender View for October


  OKTUBRE  11   ANG “TIKET” PAINGON SA LANGIT
  BASAHA:   Juan 14:1-6

  Ako ang dalan . . . Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako. 
  -Juan 14:6

  Makataronganon ang pagtawag ni Scott sa iyang kaugalingon ug gate crasher.  Matod pa niya nga siya nakapanan-aw na ug 300 ka mga binayrang dula ug konsyerto, lakip na niini ang dula sa kampeonato sa kalibotan alang sa besbol. Ug wala siya nagbayad bisag singko sentabos. Gani nagsulat man siyag libro nga naghisgot sa 50 ka paagi sa pagsulod nga walay bayad sa mga binayrang dula ug konsyerto.
     Kining gibuhat ni Scott mihagit sa mga batakan sa katarong, apan dili kana mao ang hisgotan ta. Paghunahuna uban kanako kon unsay gikinahanglan aron makasulod kita sa langit. Si Jesus miingon nga may usa lamang ka paagi sa pagsulod --pinaagii Kaniya (Jn.14:6). Ang atong “tiket” paingon sa langit mao ang personal nato nga pagtuo kang Cristo, ang pag-ila nga gibayran NIya  ang atong  mga sala, ug ang pagdawat sa pasaylo sa sala nga Iyang gitanyag isip gasa (Jn. 3:16; Rom. 6:23). Kana, ug wala nay lain, ang makapasulod kanato sa langit.
     Dili ka gayod makasulod sa ganghaan sa himaya pinaagi sa lipot --ug walay kapuslanan ang pagsulay niana nga paagi. Kay  walay makaatubang sa masilakong presensya sa Dios kon wala siya kuyogi ni Jesu-Cristo mismo.
      Ang mga tawo mosulay pagsulod nga walay bayad sa mga binayrang pasundayag tungod sa kamahal sa tiket ug usab tungod sa pagkakulbahinam sa pagbuhat niana. Dili gayod kita makalukat ug tiket paingon sa langit, apan gilukatan na kita ni Jesus niini. Wala nay kalipay nga molabaw pa sa kalipay nga bation ta unya kon kita makig-uban na Kaniya didto. - VCG

  Pasudlon Niya ako
  Sa perlas nga ganghaan,
  Kay Siya ang milukat kanako
  Ug mipasaylo sa akong kalapasan. - Blom

  BUGTONG SI JESUS LAMANG ANG AGIANAN
  PAINGON SA LANGIT.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  12   PAGMATUTO SA ANAK
  BASAHA:  Deuteronomio 6:6-25

  Ang tanan nga gisulti ko kaninyo niining adlawa . . . ipatuman kini sa inyong mga anak.  -Deut. 32:46

  Ang usa ka inilang restawran sa pizza nagpasabot nga sila mao “ang dapit diin ang bata mahimong magpakabata.” Sa pagkatinuod, ang bata angay magpakabata bisag asang dapita.
     Apan ang pagtugot sa bata sa paglihok ingon nga bata usa lamang sa mga butang nga gitagad diha sa paglilok sa kalibotan sa usa ka bata. Kinahanglan masabtan sa mga ginikanan ang ilang katungdanan diha sa pagmatuto nianang bataa. Ug kinahanglan nga modangop kita sa Biblia aron masayran ta ang gisulti niini labot sa pagmatuto sa kabataan:
    * Kinahanglan itudlo sa mga ginikanan ang mga pagtulon-an sa Dios (Deut. 4:9, 32:46).
   * Kinahanglan pantonon sa mga ginika-nan ang kabataan kay sila danghag pa ug nagkinahanglag paggiya (Pan. 2:15; 29:15).
    * Dili angay pasuk-on sa mga ginikanan ang ilang kabataan (Ef. 6:4)
    *  Ang maalamong pagpili sa mga ginikanan mopadagayday sa panalangin ngadto sa ilang kabataan (Deut. 30:19-20).
    *  Ang diosnong mga ginikanan nagtudlo sa ilang mga anak sa pagtahod (Ef. 6:1; 1 Tim. 3:4).
    * Ang mga ginikanan nga nagmasiboton sa pagtudlo sa ilang mga anak makalaom nga ang ilang paningkamot dili makawang (Pan. 22:6).
    Ug labaw sa tanan, aron matagik ang kalibotan sa imong anak, kinahanglan nga makita diha sa imong panimalay ang pagtagda-nay sa usag-usa pinaagi sa gugma sa Dios (Gal. 5:13). Ug maayo usab nga magpalit ug pizza matag karon ug unya!   -JDB

  Isulti ang matuod niining mga pinangga mo --
  Suginli ang mga anak mo bahin Kaniya
  Nga naghigugma kanila labaw kay kanimo,
  Ug nagtinguha sa paggiya sa kinabuhi nila.

  ANG LABING MAHINUNGDANONG TAHAS  SA GINIKANAN
  MAO ANG PAG-AGAK SA IYANG ANAK NGADTO SA DIOS.

  Back to
  Calender View for October   


  OKTUBRE  13  TUBORAN SA PAGKADIOSNON
  BASAHA:  Salmo 92

  Pagkaayo gayod ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit, alang sa imong kadungganan, O Labing Halangdon nga Dios.  -Salmo 92:1

  Modugang ang atong pagkadiosnon kon kita walay-puas nga nagpasalamat sa Dios gikan sa kinapusoran sa atong kasingkasing. Kini ang misantop sa akong hunahuna samtang gibasa ko ang sulat  sa usa ka tigulang pastor nga naila ko sulod na sa 40 ka tuig. Uban sa kahibulong gipamalandongan niya ang kaayo sa Dios kaniya -ang mabungahon nga pagministro sa iyang edad nga 80, ang malipayong kaminyoon sulod sa mokapig 60 ka tuig, ang mahigugmaong banay, ug ang iyang mga  higala, nga naglakip niadtong nakabig kang Cristo   tungod sa iyang pagsaksi. Sa iyang pagsud-ong sa dagan sa iyang kinabuhi, siya miingon, “Wala ako masayod kon madaog  ko ang lumba apan napiho kong moabot ako sa dag-anan uban sa pagpasalamat.” Giingnan ko siya sa akong pagtuo nga siya nga moabot sa dag-anan nga mapasalamaton, pihong modaog usab sa lumba.
      Hugot ang akong pagtuo nga ang kinasingkasing nga pagpasalamat maoy tuboran sa pagkadios- non. Ang mga tawong miila nga sila dili-takos sa grasya sa Dios mao ang mga tawo nga bug-os nga nagpasalamat sa Ginoo tungod sa Iyang kaayo,kaluoy,ug grasya.Ug sila dili mahimong magpagarbo, maghinakog, magmatig-a, o magdumot.
    Kon pamalandongan ta sa matag adlaw ang gihimo sa Ginoo alang kanato, kita magmapasalamaton gayod. Ang mga tawong mapasalamaton mga tawong diosnon. “Pagkaayo gayod ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit, alang sa imong kadung-ganan, O Labing Halangdon nga Dios” (Sal. 92:1).   - HVL

  Ginoo, mapasalamatong kasingkasing hatagi ako,
  Alang sa dili-maihap nga panalangin,
  Nga kanako sa matag adlaw gipadagaya Mo,
  Sama sa mga yamog gikan sa kalangitan. - Dawe

  ANG PAGPASALAMAT SA DIOS MOPADUGANG 
  SA ATONG PAGKADIOSNON.

  Back to
  Calender View for October   
   

  OKTUBRE  14  GITAHASAN SA DIOS
  BASAHA:  Salmo 105:7-22

  Gipadala [sa Ginoo] pag-una si Jose, nga nabaligya ingon nga ulipon.  -Salmo 105:17

  Unsang kahimtanga ang gilaoman mo kon tahasan ka sa Dios sa usa ka mahinungdanong buluhaton? Sama ba sa usa ka tawong tinamod nga giparada? Unsa man kahay bation mo? Nga ikaw importante? Masaligon kay napiho mo ang imong tumong ug ang angay mong buhaton?
     Sa una natong lakang diha sa pag-alagad sa Dios mahimong bation ta nga kita miabot na sa tumoy sa pisi sa atong paglaom ug mga pangandoy. Ang mga sitwasyon diin unang tawgon sa Dios ang Iyang mga alagad walay kaamgiran sa mga dag-anan nga Iyang giandam.
    Ang sugilanon ni Jose (Gen. 37-47) maoy usa ka makaikag nga panig-ingnan diin gipakita sa Dios nga lisod sabton sa tawo ang Iyang mga laraw. Ang Salmo 105 nagsulti kanato nga “gipadala [sa Ginoo] pag-una si Jose, nga gibaligya ingon nga ulipon. Nasamad sa hugot nga kadena ang iyang mga tiil, ug gisul-oban ang iyang liog ug argulyang puthaw, hangtod nga natuman ang iyang gitagna. Ang pulong sa Ginoo nagmatuod nga wala siya magbakak” (vv.17-19).
     Ang pagtahas kanimo sa Dios mahimong magsugod diha sa pagkatangtang mo gikan sa trabaho , inay sa pagkakaplag niini.  Mahimong makasinati kag inhustisya tungod sa pagbarog mo sa imong gituohan, inay magpasinunot sa gusto sa kadaghanan. Mahimong makapasakit kini ingon sa hugot nga kadena ni Jose didto sa bilangguan.
    Kon gihatagan ka sa Dios sa malisod nga sinugdanan, pangayoa Kaniya ang kalig-on aron matapos mo kini. Ang Dios nga nagtahas kanimo may gahom sa paglig-on kanimo hangtod makab-ot mo ang dag-anan nga Iyang giandam.   -  DCM

  May laraw ang Dios kanimo ug kanako
  Bisag maglisod kita pagsabot usahay niini;
  Sa kanunay Siya nagalihok aron pagtuman
  Sa hingpit ug dumalayon Niya nga katuyoan.  - Sper

  ANG DIOS NGA NAGTAHAS KANIMO MOLIG-ON KANIMO.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  15  MOLURANG ANG UNOS
  BASAHA:  Exodo 5:1-14, 22-23

  Binuang ang pagsunod sa kaugalingon mong hunahuna. Sunda ang mga pagtulon-an sa mga tawong maalamon aron malayo ka sa kakuyaw.  -Panultihon 28:26

  Ang mga tigtaho sa panahon sa lokal nga telibisyon motudlo usahay sa ilang mapa ug moingon,  “Karon, mga higala, nabalaka ako nga basig mosamot pa ang kadaotan sa panahon sa dili pa kini mosanag!”
     Kana nga tagna ikadapat usab ngadto sa mga Israelita sa dihang nangandam ang Dios sa pagluwas kanila gikan sa Ehipto. Ang barometro sa mga panghitabo paspas nga mius-os, ug migitib na taliwala sa naglugitom nga dag-om ang unos sa kapintas sa Paraon nga mihulga sa pagtay-og ug pagkusokuso kanila.
     Gitawag na sa hari ug mga tapolan nga ulipon ang mga Israelita (Exo. 5:17). Gidugangan ang ilang trabaho, ug misamot kalisod ang ilang kahimtang (v.18).   Dako ang kahiubos ni Moises ug siya midangop sa Ginoo nga nagpangutana labot sa kapait nga ilang giantos (vv. 22-23). Dili siya makatuo nga taliabot na ang ilang gikahinaman nilang paggawas gikan sa Ehipto.
     Apan wala mapakyas ang mga laraw sa Ginoo. Sa wala pa Niya luwasa ang Iyang katawhan, gisulayan usa Niya sila pinaagi sa pagdugang sa ilang pag-antos.
      Bisan pag nagmasinugtanon kita sa Dios, may mga higayon nga dili gilayon mosanag ang panganod. Mahimong mograbe pa kalisod ang sitwasyon sa dili pa kini momaayo. Apan dalaygon ang Dios kay lig-onon Niya kita sa Iyang grasya, hangtod nga molurang ang unos -MRD II

  Salig sa Dios, mogitib ang kasanag sa adlaw,
  Sa naglugitom mong dalan karon;
  Ang dalan ko ug ang imo sa Iyang gugma gidisenyo,
  Saligi ang Dios, saligi sa tanang panahon.

  ANG KINAPUSORAN SA KANGITNGIT
  NATIGAYON INIGGITIB SA KAADLAWON.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  16   PAGDASIG SA KAUGALINGON
  BASAHA: Salmo 42

  Misalig si David sa Ginoo nga Iyang Dios.  -1 Samuel 30:6

  Daghan ang nagbiaybiay sa tawo nga nakigsulti sa iyang kaugalingon, ug sila nagtapat paglikay sa pagbuhat sa ingon. Alang kanila timailhan kini nga nalisoan na sa maayong pangisip ang usa ka tawo. Apan  pamalandongan ta kini nga panghunahuna pinasikad sa nabasa ta karon diha sa Salmo 42.
     Sa wala pa isulti sa salmista ngadto sa Dios ang iyang kaguol, nakigsulti usa siya sa iyang kaugalingon bahin sa Dios. Siya nagkanayon, “Nganong nagsubo man ako kaayo? Nganong naguol man ako? Saligan ko ang Dios, ug daygon ko na usab siya, ang akong Manluluwas ug akong Dios (v.5). Nakigsulti si David sa iyang kaugalingon, apan dayag nga wala siya malisoi sa maayong pangisip. Ang iyang gipamulong malitok lamang sa tawong but-an!
    Giaghat ko kanhi ang usa ka bag-ong Cristohanon sa pagsugid ngadto sa uban sa kausaban nga nahimo ni Jesus sa iyang kinabuhi. Nasayran ko nga makalig-on sa iyang kaugalingong pagtuo ang pagbuhat niana. Miuyon siya sa akong gisugyot, apan nakurat ako sa dihang siya miingon, “Isugid ko man gani kini sa akong  kaugalingon!”
     Kon ikaw naguol, ayaw kalimot sa paggamit sa espirituhanong pangontra niini, ang Salmo 42. .Pakigsulti sa  imong kaugalingon, isugid ang kaayo sa Dios, ug pahinumdomi ang imong kauga- lingon sa pagsalig sa Dios. Sunda ang gibuhat ni David, dasiga ang imong kaugalingon sama sa pagdasig mo sa uban (1 Sam. 30:6).   -  JEY

   PAMALANDONGI KINI
  Unsa bay makapaguol kanimo?
  Unsaon mo pagpahinumdom sa imong kaugalingon
  labot sa kaayo sa Dios? Unsa nga mga bersikulo sa Biblia
  ang naghatag kanimog paglaom?

  ARON MAUSAB ANG IMONG PANLANTAW,
  HINUMDOMI KINSAY NAGLANTAW KANIMO.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  17   PAGLAMPOS UBAN SA DIOS
  BASAHA: Mateo 19:16-22

  May makuha ba ang tawo  kon  maangkon niya ang tibuok kalibotan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? -Mateo 16:26

  Ang hulad sa mantalaan miasoy sa sugilanon sa kinabuhi sa tigbansay kanhi sa dumadaog nga tim sa mga basketbolista sa America, kinsa tigsibya usab sa mga dula sa radyo ug telibisyon. Ang mabulokon niyang kinabuhi isip tigbansay nasentro sa dula ug sa pagdaog. Apan pila ka tuig human niadto, sa dihang gitakboyan siyag kanser, iyang naamgohan ang kataphaw sa mga butang nga iyang giapas ug gimanggad. Siya miingon,“Hilapon ang balatian mo sa panahon nga magdaot ka ug isulti mo sa imong kaugalingon, ‘Walay kapuslanan ang pagdula.’”
    Kay wala man siyay panahon alang sa iyang asawa ug mga anak, siya misugid: “Gibanabana ko nga magpabilin akong inila nga tigbansay sulod sa 20 ka tuig, tingali dag-on ko ang 3 ka nasodnong kampeonato, ug moretiro na ako pag-edad kog 53 o 54 . . . Nagtuo ako nga pag-abot sa higayon ikahatag ko ra ang pagtagad nga gihikaw ko kanila sulod sa dugayng panahon. . . daw kataw-an kini karon . . . Apan nagpadayon ako sa pagpatuyang sa dili-matagbaw ko nga tinguha sa pagbuntog sa kalibotan.”
     Nakita ba nato ang kataphaw sa haw-ang nga kalamposan nga giabiba sa kalibotan? Ang kakawang sa pagdaog kon ang bugti niini mao ang pagkawagtang sa bililhong mithi nga espirituhanon ug  pagkabugto sa kutay nga nagbugkos sa pamilya? Salamat sa Dios nga maluluy-on, karon mausab ta ang dagan sa atong kinabuhi ug masugdan ta ang pagkinabuhi alang kang Cristo. Kana ang kinabuhi nga walay kabasolanan.  - VCG

  Kon maako ang kalibotan, ug sa Manluluwas mahimulag,
  Unsa pay kapuslanan sa kinabuhi ko?
  Makapahulay ug mahumpay ba ang kalag ko
  Sa mga butang nga lumalabay?  - Olander

  WALA KAY BASOLAN KON MAGKINABUHI KA 
  ALANG KANG JESUS.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  18  IKUMPISAL ANG SALA
  BASAHA: 1 Juan 1

  Kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayod sa tanan tang mga kalapasan.  -1 Juan 1:9

  Niadtong 1976, gipasusi ang pangisip sa babaye nga miangkon sa “tinuyo ug kinabubut-ong” pagsulay sa pagpatay kang Presidente Ford. Sa dihang gipahibalo nga lagmit mabilanggo siya sa tibuok niyang kinabuhi, siya mitubag nga “walay makataronganon ug dung-anon” nga paagi ang makapalikay kaniya gikan sa maong silot. Mipadayag siya,”Moabot ang panahon nga ang matag usa kanato makighusay sa atong kaugalingon, ug kinahanglan manubag  sa atong tanlag aron magmalinawon.”
     Ang maayong pangisp sa maong babaye gikatahapan  kay giangkon niya ang iyang sala. Gipasusi siya sa huwes human niya ipadayag ang iyang sala inay ipanghimakak kini sumala sa sagad mahitabo sa korte.
      Ang kasinatian niining bayhana mipahinumdom kanako sa katarong sa pagkumpisal sa atong mga sala ngadto sa Ginoo. Sa atong kalibotan karon, ang pag-angkon sa sala, inay paglimod niini, nahimo na hinoong timaan sa pagkabuang. Apan sa mata sa Dios, mao lamang kini ang angay buhaton. Ang Biblia nagsulti, “Dili ka gayod molampos sa kinabuhi kon tagoan mo ang imong mga sala” (Pan 28:13). Apan hinumdomi ang lain pang gisulti sa Biblia, “Kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayod sa tanan tang mga kalapasan” (1 Juan 1:9).
     Kon nakasala ka sa Ginoo, ikumpisal kini ug dawata ang Iyang pasaylo. Kana ang angay buhaton sa tawong matarong! -RWD

  Bililhong katuigan akong giusikan -
  Karon ako mopauli, naghinulsol
  Uban sa luha sa kasakit --,
  Ginoo, mopauli na ako.. - Kirkpatrick

  ANG PAGSUGID SA SALA DILI TIMAILHAN SA
  KAHUYANGON KONDILI SA KALIG-ON.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  19  NAGPAKAARON-INGNON
  BASAHA:  Mateo 23:23-28

  Nanghambog ka man nga nagbaton ka sa Balaod sa Dios -pakaulawan mo ba diay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang balaod?  -Roma 2:23

  Inilang kompositor ug tigkumpas sa America si John Philip Sousa. Aduna siyay apo nga gipasunod sa iyang ngalan kinsa, sa iyang kabatan-on, gibayrag dakong kantidad ingon nga dinapit nga tigkumpas sa banda.  Apan sa wala madugay, gihasol siya sa iyang konsensya. Nasayod siya nga gidapit  lamang siya tungod sa ngalan sa iyang apohan, dili tungod sa iyang kaugalingong kahanas. Gani, dili man siya makabasag nota sa musika. Busa mihukom siya pagbiya sa kaharuhay sa iyang pagpakaaron-ingnon aron pagpangitag hustong trabaho.
      Nasulayan mo na ba ang pagpakaron-ingnon? Nagtakuban ka ba isip masibotong sumusunod ni Jesus, bisan kon sa tinuod ikaw espirituhanong tuso? Makapaigking kana nga pangutana, apan, pinasikad sa personal nga kasinatian, nasayod ako nga malansisan ta ang atong kaugalingon.
       Ang sala nga kanunay gisaway ni Jesus mao ang pagpakaaron-ingnon sa mga Pariseo. Nagtakuban silang mga mahadlokon sa Dios apan wala sila magkinabuhi diha sa kabalaan ug wala nila tumana ang kabubut-on sa Dios. Gitawag sila ni Jesus ug “mga giya nga buta” (Mat. 23:24) ug giingnan sila: “Gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso . . . apan ang sulod napuno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig ug kahakog”  (v.25).
     Nagpakaaron-ingnon ba lamang kita? Kini nga pangutana nagkinahanglag pagsusi sa kaugalingon nga inubanan sa pag-ampo. Angay kining moaghat kanato pag-usab sa atong kinaiya ug matang sa pagkinabuhi nga kinahanglan usbon.  -  VCG

  Nabalaka kita sa porma ug unya nagmaskara,
  Ug sa pagkapuliki ang Dios wala ta tagda,
  Wala ta makita nga ang garbo mitabon sa grasya
  Sa kahayag ni Cristo sa kinabuhi ta. - Gustafson

  DILI KA MAGPAKAARON-INGNON KON NANINGKAMOT KA
  PAGTUMAN SA ANGAY MONG BUHATON.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  20  KAALAM GIKAN SA DIOS
  BASAHA:  Santiago 3:13-18

  Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon.  -Santiago 3:17

  Kaalam ba ang naghingaping kasina sa kabtangan, abilidad ug kaambong sa ubang tawo? Kaalam ba ang hinakog nga ambisyon -ug unya ang pagpagarbo sa mga bunga niana nga ambisyon?
      May teksto sa Biblia nga daw nag-isip nga maalamon ang maong panlantaw. Si Santiago migamit sa pulong kaalam aron paghulagway sa “hilabihang kasina ug kahakog” (3:14-15). Makapakurat  kana  kay sagad ta mang gilingkit ang kaalam sa kaayo. Apan si Santiago mipahaom niining pulonga sa partikular nga sitwasyon. Matod niya, ang tinubdan niini nga kaalam yawan-on. Kini nga kaalam “dili langitnon kondili kalibotanon, dili diosnon kondili yawan-on.” Kini ang kaalam nga mosangpot sa  kahiwian  sa kinabuhi.
     Gipalibotan kini niining matanga sa  “kaalam.” Ang hilabihang kasina ug ang kahakog mihulga sa atong mga katilingbanong katukoran ug mibungkag sa atong mga relasyon. Ang tanang hut-ong sa katilingban nag-antos sa kadaot nga dala niining hiwi nga panlantaw , kay sagad man kining mosangpot sa “kasamok  ug sa tanang matang sa daotang buhat” (v.16).
    Ang propeta Isaias miingon, “Alaot kadtong nag-isip sa ilang kaugalingon nga sila maalamon, ug nagtuo nga sila abtik” (Isa. 5:21). Ingon nga mga magtutuo kang Cristo, kinahanglan kab-oton ta ang tilinguhaon nga kaalam -ang kaalam nga gikan sa Dios. Kini putli, makidaiton, ug maaghop. Maluloy-on kini ug dili tigpakaaron-ingnon (San. 3:17). Pangayoa kana nga kaalam sa Dios. Dili kaduhaduhaan ang mas maayo nga kaalam.   -  JDB

  Ang kaalam gikan sa langit mokabad
  Sa gikuptan sa kalibotan ug gigakos sa kamatayon;
  Dili samokan, hingpit putli ug  makigdaiton,
  Ang kaalam sa Dios matubayon.  - Gustafson

  USAHAY, ANG GITUOHAN MO NGA HUSTONG DALAN
  MOSANGKO SA KAMATAYON. -Panultihon 16:25

  Back to
  Calender View for October


  OKTUBRE  21  INANAY NGA PAGTUBO
  BASAHA: Salmo 1

  Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili malaya ug sa tingbunga  mamunga. -Salmo 1:3

  Ang mga tawo nga buot makabaton sa dagkong kahoy diha sa ilang nataran apan dili makahulat ug 40 ka tuig aron pagpatubo niini, mahimong magpalit na lang niining kahoya sa luyongan sa New York. Ang Norway maple  nga may 30 ka tiil ang gitas-on mapalit sa bili nga 42,000 ka dolyares samtang ang European beech  nga may gitas-ong 50 ka tiil mahangyo nag 20,000 ka dolyares. Bisan pa sa kataas sa presyo niining mga kahoya, paspas gihapon ang halin sa mga punoan nga gulang na.
     Sumala sa usa ka kustomer: “Dili ako makahulat sa paghinog sa saging. Mopalit na lang  akog hinog nang daan. Wala akoy pasensya sa pagpatubo ug kahoy.”
     Kitang mga tawo kanunay nag-agpas, nangitag mga laktod nga paagi sa paggama ug pagpanag-iya sa mga produkto. Ug usahay nadala ta kini nga panghunahuna diha sa atong Cristohanong pagkinabuhi ug sa atong pagtuo --naglaom  kita nga mohamtong dihadiha. Pagkasukwahi niini sa mapailobong paagi sa Dios sa Iyang pag-atiman kanato!
     Ang salmista midason sa gisaad sa Dios nga ang tawo nga nagtuman sa Balaod sa Ginoo “sama sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa . . .ug sa tingbunga mamunga” (Sal. 1:2-3). Ang Cristohanong nagtubo, bag-o man nga magtutuo o hamtong na sa espiritu, nahisama sa himsog nga kahoy --nga gitanom, gialimahan, ug namunga.
     Kon nakagamot kita sa Pulong sa Dios ug ang kasingkasing ta nagpitik pinaagi Kaniya, nan molipang kita. Ug ang inanay tang paghamtong makalipay sa Dios nga mapailobon.  - DCM

  Ang pagtubo ug pagpamunga ta diha kang Cristo
  Dili mahitabo dihadiha,
  Apan ang pagpamalandong sa Pulong sa Dios
  Mopahamtong sa magtutuo.  - Sper

  ANG PAGKALUWAS MATIGAYON DIHADIHA;
  ANG PAGHAMTONG DIHA SA DIOS HATAAS NGA PROSESO.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  22  HINUMDOMI SA TIBUOK ADLAW
  BASAHA:  Salmo 119:97-104

  Ang imong balaod . . . namalandong ako niini sa tibuok adlaw!  
  -Salmo 119:97

  Ang pagpamalandong sa Pulong sa Dios dili kinahanglan matapos inigkahuman sa  takna sa pamalandong. Kapahimuslan mo ang panalangin sa Pulong pinaagi sa paghinumdom niini sa tibuok adlaw.
      May mga tawo nga nagsag-ulog usa ka teksto o nagsulat ba hinoon niini sa usa ka papel aron mabasa nila kini matag karon ug unya. Dihay usa ka enhinyero nga mipadayon sa iyang pgpamalandong panahon sa meryenda. Ang mga ginang sa panimalay nagpaskil ug mga bersikulo sa ilang refrigerator ug sa salamin sa ilang banyo. Ang mga drayber sa trak nagpaskil ug mga bersikulo sa Biblia duol sa ilang manibela.
      Si Lelie B. Flynn milakbit sa sugilanon sa estudyante sa kolehiyo nga lantip ug  salabotan nga miboluntaryo pag-uban sa pagkampo sa mga membro sa usa ka iglesia. Siya nakatoka sa kusina isip tigpanit sa mga patatas. Ang iyang higala nga nakadayeg sa kalantip sa iyang utok miingon, “Sayang kaayo nga pagpanit sa patatas ang gipatrabaho kanimo.” Siya mitubag, “Dili ko kinahanglan hunahunaon ang mga patatas samtang gipanitan ko kini,  busa mapamalandongan ko ang bersikulo gikan sa Biblia alang niining adlawa.”
     Ang salmista nagpasabot nga wala niya kalimti ang Pulong sa Dios nga iyang gibasa. Gipamalandongan niya kini sa tibuok adlaw (119:97). Sa ingon nga pagkaagi, ang “bulahan” nga tawo sa Salmo 1 nagtuon usab sa Pulong sa Dios “adlaw ug gabii”(v.2). Kon isilsil ta ang Pulong sa Dios sa atong hunahuna gikan sa buntag hangtod sa gabii, mas sayon alang kanato ang pagtuman niini ug malikayan ta ang paglapas niini. Mao kana ang kaayo sa pagpadayon sa atong pagpamalandong.  -  DCE

  Ang Kasulatan basahon ta sa adlawng tanan
  Ug ang gisulti sa Dios pamalandongan,
  Ang tintasyon sa kalibotan pakigbatokan
  Ug pagkinabuhi nga sa Espiritu inubanan. - Sper

  ANG PAGBASA SA BIBLIA NGA WALAY PAMALANDONG
  SAMA RA SA NAGKAON NGA WALA MAGSUPA.

  Back to
  Calender View for October


  OKTUBRE  23  PASIDUNGOG NGA WALA DAMHA
  BASAHA: Marcos 9:30-37

  Ang buot nga mahimo nga labing dako kinahanglan  nga  magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan.  -Marcos 9:35

  Wala damha ni Mike Peters ang iyang pagdaog sa Pulitzer Prize  alang sa karikaturang politikal niadtong 1981. Gihulagway niya ang iyang reaksyon sa pag-ingon, “Sama ra kini sa natulog ka sa alas dos sa kaadlawon, nagkupkop ka sa imong unlan ug nagsuot sa daan mong pajama. Ug sa kalit lang may mga tawong mohasmag sa imong kwarto ug moyugyog kanimo ug moingon, ‘Ikaw ang nakadaog sa lumba sa lakaw!’ Ug unya motubag ka sa  pag-ingon, ‘Apan wala akomopil sa lumba sa lakaw.’ Ug sila mosumbalik, ‘Basta, ikaw ang midaog.’”
      May usa ka butang nga makita ta dinhi sa paghulagway ni Mike nga anaa usab sa sugilanon sa Marcos 9. Si Jesus nagtudlo nga aduna usay mga butang sa langit nga makapahikugang kanato. Ang pasidungog ug himaya ihatag alang sa kinaiya nga kasagaran, yano kaayo, ug wala makig-indigay.
      Pananglitan, ang yanong ilustrasyon sa pagdawat sa usa ka bata sa ngalan ni Jesus. Siya naghisgot labot sa mapaubsanong kinaiya sa usa ka sulugoon, nga andam sa pagduol ug pagtabang sa pinakaubos nga tawo sa kalibotan aron nga ikapakita niya ngadto kanila ang gugma ni Cristo. Ang ingon ka ordinaryo nga binuhatan makadawat ug mahimayaong ganti.
      Tinuod, daghan sa mga kaanakan sa Dios ang  mahikugang unya kon ilang hisayran nga makadawat silag mahimayaong kadungganan alang sa matinud-anong pag-alagad. -  MRD II

   Taphaw ang kalipay sa pagpadayon
  Sa pagpakabuhi alang sa kaugalingon,
  Apan kon sa uban kita motabang
  Sa Ginoo kita pasidunggan. - DJD

  ANG MAAYONG BINUHATAN NGA GIHIMO ALANG KANG CRISTO,
  IYA GAYOD NGA DAYEGON.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  24   “WALA BAY DIOS?”
  BASAHA:   Salmo 53

  Ang mga buangbuang nagkanayon, “Walay Dios.” -Salmo 53:1

  Nakapangutana ka na ba sukad nganong may mga tawo man nga nanghimakak nga adunay Dios? Kon imo kining hinuktokan, makita mo nga ang ilang  pakigbisog mao ra usay mokubkub sa ilang mga pangatarongan.
      Sa libro nga giulohag Pagbatbat sa Sukaranong Teolohiya (Interpreting Basic Theology), si Addison  Leitch misulat, “Gawas kon [ang usa ka ateista] nakigbisog batok sa kahingpitan sa  pagkawala -ug dinhi ikapangutana ta ang dugokan sa iyang kasibot- nan, siya diay nakiglantugi [batok] sa butang nga natisok diha kaniya ug  sa uban.”
     Kini nga pagtuo sa Dios nga natisok  sa tawo wala magpamatuod sa Iyang pagkaanaa, apan lig-on kining mipunting niana nga direksyon. Niadtong ateista pa si C.S. Lewis, gisalikway niya ang pagtulon-an labot sa balaang Dios tungod sa  inhustisya sa kalibotan. Apan dihang gipangutana niya ang iyang kaugalingon kon asa niya mapupo ang  pagtulon-an bahin sa hustisya, siya naglibog na. Matod pa niya, “Ang tawo dili makaila sa hiwi nga linya kon wala siya makaila sa tul-id. Unsa may akong gipasikaran sa pag-ingon ko nga walay-kaangayan niining kalibotana?”
     Naamgohan ni Lewis nga ang inhustisya sa kalibotan nagpunting ngadto Kaniya nga naghan-ay sa talamdan sa hustisya. Nakita niya nga walay patukoronan ang iyang katarongan, ug sa wala madugay nakabig siya ngadto kang Cristo.
     Ang buangbuang moingon, “Walay Dios” (Sal. 53:1). Apan ang “maalamon nagsimba kaniya” (v.2). Magmaalamon kita pinaagi sa pagmahal ug pag-alagad sa Dios nga anaa.   -  DJD

  Bisan kon pihong giingon sa uban
   Nga walay Dios dinhi sa kalibotan,
  Sa ilang kasingkasing ilang nahibaloan
  Ang gipanghimakak nila nga kamatuoran. - Sper

  DILI TA MAILA ANG DAOTAN KON IPANGHIMAKAK NATO
  ANG DIOS NGA MATARONG.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  25  TALIABOT SI JESUS
  BASAHA:  1Tesalonica 4:13-18

  Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios.  -1 Tesalonica 4:16

  Dihay magwawali sa Scotland kanhi nga miingon, “Ang doktrina sa pagbalik sa Ginoo, sumala sa paghulagway niini sa Bag-ong Kasabotan, nahisama sa nagbuntaog nga bukid nga milukop sa yuta.”
      Sa pagbatbat sa maong pahayag, ang magsusulat nga si A. J. Gordon misumpay, “Bisag unsang dalana ang agian mo, bisag asa ka motipas, magbuntaog kanang bukira sa panan-aw mo, ug walay bungtod nga dili niini masakop. Ang unang nakakuha sa akong pagtagad  sa pagbasa ko sa Bag-ong Kasabotan mao kini: Bisag unsang doktrina nga akong gitun-an, ug bisag unsang lagda ang akong gipangitaag katin-awan, kining tanan nagpunting ug misangpot diha sa pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Ang tanang dalan sa pag-alagad ug pagmasinugtanon mosangko gayod nianang bukira.”
     Dihay nag-ingon nga adunay mokapig 300 ka  panimaan sa pagbalik ni Cristo diha sa Bag-ong Kasabotan. Si Jesus mobalik gayod --tataw kana. Samtang nangligad ang mga adlaw nagkaduol usab kita nianang gikahinaman nga higayon. Basin ganig karong adlawa na!
     Andam ka na ba? Ang kahibalo nga si Cristo hapit na mobalik  makahatag ug balaang kalaoman ug kahumpayan niadtong tanan nga nagsalig Kaniya (1 Tes. 4:18; 5:11; Ti. 2:13). Apan mobalik usab Siya sa pagsilot niadtong wala makaila Kaniya ug niadtong misalikway sa ebanghelyo (2 Tes. 1:7-9).
     Pag-andam! Taliabot na si Jesus!   -  RWD

  Ang Ginoo misaad nga mobalik Siya
  Aron paghukom niining kalibotana;
  Gikahinaman mo ba ang pagbalik Niya
  O nanghinaot nga kini malangan pa? - Sper

  AYAW PAGMULO BAHIN SA DANGATAN NIINING KALIBOTANA;
  ISANGYAW HINOON SIYA NGA TALIABOT NA.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  26  PAGBUHAT UG MAAYO
  BASAHA: Efeso 2:1-10

  Kita mga binuhat sa Dios, ug gibuhat niya kita diha kang Cristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato.  
  -Efeso 2:10

  Daghan ang nagtuo nga makasulod kita sa langit pinaagi sa pagbuhat ug maayo. Kini nga bakak ikahulagway diha sa pahayag sa usa ka tawo human sa kamatayon sa higala niyang tinamod sa katilingban. Siya miingon, “Kon aduna may makasulod sa langit, piho gayod nga siya usa na niini tungod sa pagkamaayo niyang tawo!”
      Apan si apostol Pablo miingon nga ang kita naluwas tungod sa grasya sa Dios, dili tungod sa maayong buhat aron walay makapasigarbo niini. Kini gasa sa Dios. (Ef. 2:8-9). Nan, nganong kinahanglan man kitang magbuhat ug maayo? Sa sunod nga besikulo, si Pablo nagpadayag nga ang mga magtutuo gibuhat diha kang Cristo Jesus aron magbuhat ug maayo nga maoy Iyang tuyo alang kanato (v.10). Wala siya moingon nga gibuhat kita diha kang Cristo tungod  sa pagbuhat natog maayo.
      Kon dili tataw kanato kining butanga, mabitik kita sa pagtuo nga makasulod kita sa langit tungod sa maayo natong buhat. Ug sumala sa Biblia walay tawo nga makahimo niini (Rom.3:23-28). Unsa may ikatabang sa grasya niining problemaha? Maayo ang pagkatubag niini sa tigulang nga nag-ungaw sa kamatayon: “Human ko na tigoma ang tanang gibuhat ko nga maayo ug daotan ug gilabay ko ang tanan, ug karon mosulod ako sa langit pinaagi sa grasya.”
    Ang bugtong lig-ong patukoranan sa kinabuhi ug kamatayon mao ang grasya nga gigasa sa Dios kanato. Apan hinumdomi nga namatay si Jesus aron kabayran ang silot sa atong sala ug  aron maangkon ta kanang bililhong gasa.  Giluwas kita aron magbuhat kitag maayo.  -JEY

  Wala akoy gihuptan kondili ang nadawat ko
  Pinaagi sa grasya sukad nga mituo ako;
  Dili manghambog, likayan ang garbo--
  Makasasala lamang ako nga sa grasya naluwas! -Gray

  WALA KITA LUWASA  TUNGOD SA MAAYONG BUHAT TA,
  KONDILI ARON  KITA MAGBUHAT UG MAAYO.

  Back to
  Calender View for October  OKTUBRE  27  PAGTUKAW!
  BASAHA: Efeso 6:10-18

  Isul-ob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok  sa limbong sa Yawa. -Efeso 6:11

  Sa iyang hulad nga gipatik sa magasin nga ginganlag Pagpangalad sa mga Bantan-on (Youth Ministries), ang 14 ka tuig nang beteranong sundalo sa navy  mihulagway sa sistima sa pagpahayag sa lainglaing nibel sa ilang kaandam pinaagi sa lainlaing kolor.  Ang matag nibel niini may tukmang kasiboan sa espirituhanong pakig-away
     Nibel nga Puti: Nagpahamudlay ang sundalo, naglatagaw ang hunahuna ug wala magpakabana sa iyang palibot. Ang Cristohanon niini nga sitwasyon sayon tintalon ni Satanas.
    Nibel nga Dalag: Nagpahulay ang sundalo apan abtik  ang iyang pangisip. Ang magtutuo niini nga nibel makamatikod sa nagsingabot nga kaaway, apan dili siya andam sa pag-atubang niini.
     Nibel nga Kahil: Ang sundalo abtik, nagtukaw, ug andam sa pagpakig-away. Ang magtutuo niini nga nibel nagsul-ob na sa armadura nga gihatag sa Dios.
     Nibel nga Pula: Sama sa Nibel nga Kahil, andam na ang sundalo sa pagpakig-away. Ang kalainan sa duha mao ang kasinatian. Ang Cristoahon nga beterano na sa espirituhanong pakig-away nahibalo gilayon sa angay niyang buhaton tungod sa iyang kasinatian ug kabatid sa Kasulatan.
     Isip mga sumusunod ni Cristo, angay kitang makamatikod sa mga pamaagi ni Satanas ug mangandam sa pagpakig-away Kaniya bisag asa kita --sa trabahoan,sa dagkong tindahan, sa biyahi sa negosyo, o sa atong pakig-uban sa isigkamagtutuo ta. Siya mohasmag  sa takna sa atong kaluyahon. Apan kon kita nagtukaw ug nangandam, masuklan ta ang iyang pwersadong paghasmag.  -  DCE

  PAMALANDONGI KINI
  Unsa nga nibel ang tukma sa espirituhanon mong kahimtang?
  Giunsa mo man pagpakigharong sa tintasyon karong bag-o?
  Gitun-an mo ba ug gituman ang Pulong sa Dios?

  ANG ESPIRITUHANONG KADAOGAN MAANGKON LAMANG
  NIADTONG ANDAM SA PAGPAKIG-AWAY.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  28  KATIBUK-ANG PANLANTAW
  BASAHA:  Panultihon 2:1-9

  Tabangan ug panalipdan niya ang matarong.  -Panultihon 2:7

  Sa katibuk-an sa kasaysayan may mga tawo nga nasayop tungod sa sobra nilang pagpangandak sa pipila ka kamatuoran ug paghikalimot sa uban. Misangpot kini sa dili-makataroganon nga panlantaw.
     Pananglitan, may mga tawo nga naghingapin ang pagpangandak sa sugo ni apostol Pablo sa dili pagpahiuyon sa kalibotan ug sa paglansang sa krus sa tawhanong kailibgon (Rom. 12:2; Gal. 5:24). Si Simeon Stylites, nga usa ka monghe sa ika-5 siglo, mihukom sa pagdugang sa iyang pagkadiosnon pinaagi sa pagpuyo sa tumoy sa usa ka poste. Ug didto siya sulod sa 30 ka tuig. Sa wala pa niya kini buhata, siya nagpalubong sa yuta, diin ulo lamang niya ang gipatunga, sulod sa pipila ka mga bulan.
    Lain pang miisip sa iyang kaugalingon nga “tawong balaan” ang gipakasantos kay wala siya magligo ni mag-ilis sa iyang bisti sukad siya nahimong ermitanyo.
     Bisan tuod ug dili kasagaran kini nga mga panghitabo, gilakbitan kini aron paghulagway sa maka- susubong sangpotan sa walay-katimbangan nga pagsabot sa kamatuoran diha sa Biblia. Ang kaalam nga gihisgotan sa Panultihon 2  mao ang kaalam nga namalandong sa kinatibuk-ang pahimangno sa Dios. Ang kinabuhi nga nagbarog niana nga patukoranan may katimbangan ug may kagawasan sa hilabihang pagpangundak.
    Malikayan lamang nato ang walay-katimbangan nga panlantaw niadtong monghe nga mitungtong sa poste pinaagi sa masibotong pagtuon sa katibuk-an sa Pulong sa Dios ug pagsabot ug pagkinabuhi niini. -MRD II

  Wala nay labing maalamong giya
  Gawas sa pagtulon-an sa Pulong Niya;
  Apan kon ang Kasulatan tuison ta,
  Gihimo tang kalataw-an ang balaang mga pahina. - Hess

  TUN-I ANG KASULATAN UG IKINABUHI KINI.

  Back to
  Calender View for October   

  OKTUBRE  29  BAG-OHA ANG IMONG  HUNAHUNA
  BASAHA:  Roma 12:1-8

  Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibotana, kondili ipabag-o sa Dios ang inyong panghunahuna.  -Roma 12:2

  Nalingaw ang higala ko sa pag-awat sa  sayop nga sinultihan sa Ingles nga ministro nga si William Archibald Spooner, kinsa naila sa dili tinuyo nga pagbaylobaylo sa mga posisyon sa letra diha sa iyang paglitok. Imbis nga haguros nga unos, “hagunos nga uros.”
      Usa ka adlaw niana mikuha ang higala ko sa mga kard nga gisulatan ug mga bersikulo ug iyang gipahibalo nga balibalihon niya ang mga letra sa mga pulong niini. Ang iyang gihimo mahitabo usahay kanato samtang kita nagbasa ug namalandong sa Pulong sa Dios.
    Gipangutana ko ang akong kaugalingon kon nasabtan ko na ba gayod ang pagbag-o nga gihisgotan sa Roma 12:2, “Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibotana, kondili ipabag-o sa Dios ang inyong panghunahuna.” Si J. B. Phillips mibatbat niini: “Ayaw pagtugti ang kalibotan nga nagpalibot kanimo sa pag-umol kanimo sumala sa iyang gusto, apan ipaumol pag-usab sa Dios ang inyong panghunahuna sa sulod ninyo.”
     Pagkalisod niini nga buhaton --isalikway ko ang naandan kong tawhanon nga panlantaw sa kinabuhi ug pulihan kini sa usa ka panlantaw nga dili ko maangkon gawas sa Dios.
    Ang pagsag-ulo sa Kasulatan  dako kaayog ikatabang sa pagsilsil sa Pulong sa Dios sa atong hunahuna ug mohatag usab kinig kahigayonan Kaniya sa pagbag-o sa atong hunahuna ug sa pag-usab sa atong mga panlantaw.   -  DCM

   GISUGYOT  NGA  BUHATON
  Sag-uloha ang usa niining mga teksto gikan sa Biblia
  ug hangyoa ang Dios sa pagbag-o sa imong panghunahuna.
  Paghinulsol: Salmo 32; Gugma: 1 Corinto 13;
   Pagpahiamgid kang Cristo: Filipos 2:1-11.

  ANG BIBLIA DILI LAMANG MOHATAG UG KASAYORAN,
  MODALA USAB KINIG KABAG-OHAN SA PANGHUNAHUNA

  Back to
  Calender View for October   
   

  OKTUBRE  30  PAKIGDAIT
  BASAHA:  Roma 12:9-21

  Kutob sa mahimo, pakigdait sa tanang tawo.  -Roma 12:18

  Daw nasuko ang akong silingan kanako. Mao rag may nabuhat akong nakahasol kaniya. Sa dihang gipangutana ko siya kon nahiubos ba siya kanako, kalit siyang mitubag ug “Wala!”  Giingnan ko siya, “Dili ko buot nga may disgusto tali kanatong duha. Kon may nahimo ako nga nakapasakit kanimo, pasayloa ako.” Sukad niadto wala na niya ako tagda.
     Dihay mipahayag, “Sa nagdugang ang pagkaila ko sa katawhan, misamot ang paghigugma ko sa akong iro.” Ang mga iro madapigon, kasaligan, andam sa pagsugot, dali rang mopasaylo ug mohikalimot. Wala ka ba nangandoy nga ingon usab unta niana ang tawo? Apan usahay, bisan unsaon natog paningkamot nga makigdait sa usa ka tawo, dili gayod kita molampos.
     Ang apostol Pablo mihisgot niana nga kahimtang sa Roma 12:18. Tan-awa ang mga pulong “kutob sa mahimo.” Nasayod siya nga may mga problema sa atong relasyon sa ubang tawo nga dili gayod masulbad. Walay panag-away kon ang usa dili motumpang sa away. Walay pasig-uli kon ang usa magdumili. Kon gihimo mo na ang angay mong buhaton apan wala gihapon masulbad ang problema, aduna ka pay laing mabuhat. Ayaw paghambin ug pagdumot ug ayaw pagpanimalos pinaagi sa pagpakahilom. Paningkamoti pagbuntog sa daotan pinaagi sa maayo (v.21), ug itugyan sa Dios ang maong problema.
     Kinahanglan sundon ta ang mga lakang nga gihatag sa Roma 12:9-21 hangtod masulbad ta ang problema tali sa relasyon ta sa uban --ug ilabi na gayod ko dili sila masulbad. -  JDB

     UNSAON PAGTUL-ID SA RELASYON TA SA UBAN(Rom 12)
  Pagmahigugmaon (v.10). Pagpailob uban sa pag-ampo (v.12).
  Panalangini ang naglutos kanimo (v.14). Pagpaubos (v.16).
  Ayaw panimalos (v.19). Dag-a ang daotan  sa maayo(v.21)

  ANG LABING MAAYONG HINAGIBAN BATOK
  SA KAAWAY MAO ANG GUGMA.

  Back to
  Calender View for October


  OKTUBRE  31   GRASYA-  UNOD SA  EBANGHELYO
  BASAHA:  Roma 4:13-18

  Pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya. -Efeso 2:8

  Unsa may nakapalahi sa Cristianismo kon itandi kini sa tanang relihiyon sa kalibotan? Pila ka tuig kanhi gilantugian kana nga pangutana sa usa ka komperensya. May pipila ka tumatambong nga nangatarongan nga ulosahon kini tungod say pagtuo nga ang Dios nagpakatawo. Apan dihay misupak ug miingon nga may laing mga relihiyon nga nagtuo usab niana nga doktrina. Ang pagkabanhaw? “Dili,” dihay misagbat. May mga relihiyon usab nga nagtuo nga mabanhaw ang mga minatay. Ug nagkainit ang lantugi.
     Si C. C. Lewis, nga usa ka lig-ong manlalaban sa Cristianismo, naulahi pag-abot. “Unsay inyong gikagubtan?” siya nangutana. Sa dihang nasayran niya nga ang kaulosahon diay sa Cristianismo ang gilantugian nila, siya miingon gilayon, “Sayon ra ang tubag niana. Ang grasya.”
     Pagkatukma nga tubag! Ang dugokan sa ebanghelyo mao ang bug-os nga kamatuoran nga ang Dios modawat kanato sa walay pagmakuli kon saligan ta ang halad sa Iyang Anak nga nagpakatawo aron kita maluwas. Bisan tuod kon kita naglunang sa sala, hingpit kitang gipasaylo sa Dios tungod sa Iyang grasya. Tungod sa Iyang walay kinutobang grasya kita naluwas, dili tungod sa atong katarong, sa mga maayong buhat, o sa  pagsunod sa kasugoan, o sa pagsimba. Gani, kon wala kitay laing gibuhat kondili pagdawat lamang sa hingpit nga pasaylo sa Dios, makasiguro kita sa kinabuhing dayon (Ti. 3:4-7).
      Matuod nga maayong balita. Pagkatalagsaong ebanghelyo! Pagkakahibulongang Manluluwas!  -  VCG

  Kahibulongan, walay-kinutoban, ulosahong grasya,
  Walay bayad alang sa tanan nga motuo!
  Kamong nangandoy pagpakighimamat Kaniya,
  Modawat ba kamo karon sa grasya Niya? - Johnston

  ANG GRASYA NAGHATAG SA TANAN NGA LIBRE
  NIADTONG DILI TAKOS MAKAANGKON NIINI.

  Back to
  Calender View for October
  >