title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • PASIUNA
     Samtang giandam namo kini nga edisyon sa Atong Kalan-on sa Adlaw-adlaw, gisiyagit sa mga mantalaan sa tibuok kalibotan ang bahin sa El Niño.
     Daghang nasod sa kalibotan ang nagkaguliyang tungod sa epekto sa El Niño. May mga nasod
  nga gibahaan, ang pipila nakasinatig hulaw, samtang ang uban nakaani ug kaayohan gikan niini.Dinhi sa Pilipinas, daghang mga dapit ang nag-antos sa kakulang sa tubig. Kinahanglan bahinbahinon ang tubig sa pipila ka mga dagkong siyudad. Daghang mag-uuma ang naguol nga nagtan-aw sa ilang tanom nga nangamatay tungod sa kakulang niining butang nga naghatag sa kinabuhi.
     Ang Santiago 5:16 mipahinumdom kanato nga “Ang pag-ampo sa tawo nga matarong dakog kahimoan.” Ug mipadayon si Santiago sa pag-ingon, “Si Elias sama kanato, apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta moulan ug wala gayod moulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Ug unya nag-ampo na usab siya nga moulan unta, ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot”  (San.5:17-18)
      Diha sa 2 Cronicas 7:12-14, giingnan sa Ginoo si Solomon nga nadungog Niya ang iyang mga pag-ampo.Ug mipadayon  Siya sa pag-ingon, “Kon tak-opan ko ang langit aron dili moulan ug sugoon ko ang mga dulon sa pagkaon sa mga tanom, kon padad-an kog kamatay ang akong katawhan, ug kon ang katawhan nga akong tinawag modangop kanako sa dakong pagpaubos ug mobiya sa ilang sala,patalinghogan ko gayod sila, ug pasayloon sa ilang mga sala ug panalanginan
  ko ang ilang kaumahan.”
      Bisag kini nga mga bersikulo sa 2 Cronicas gitumong sa mga Israelita, kini gisulti usab karon sa matag usa kanato ug kinahanglan makigsulti kita sa Dios uban sa pagpaubos diha sa pag-ampo. Isip molupyo sa nasod nga nagsagubang sa mga pag-antos gikan sa hampak sa katalagman ug sa kinaiyahan kinahanglan  moduol kita Kaniya ug motalikod sa daotan natong binuhatan. Sa ingon, ang Ginoo dili lamang mopasaylo sa sala ta, kondili manalangin usab sa atong kaumhan. Madawat unta ninyo karong  adlawa ang kaayo sa Dios nga gihatag sa tanan nga nagtuo kang Cristo (Rom.3:22).
      Unya ingon nga mga matarong  nga lalaki  ug babaye sa panlantaw sa  Dios, sama kang Elias, pamation  sa  Dios ang atong  mga  pag-ampo  ug  ipapamunga  Niya  ang atong   mga kaumhan.

  Dave T. Harvey
  Manila
   

  Back to : Daily Bread Main Page       


  >