title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • November


  NOBIEMBRE  1  KAISOG UG  KATALAW
  BASAHA:  2 Timoteo 1:1-12

  Ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kondili Espiritu  sa gahom ug gugma ug pagpugong  sa kaugalingon.  
  -2 Timoteo 1:7

  Ang pangulo ug tag-iya sa usa ka dakong kompanya sa pampasaherong eroplano sa America mipahayag sa iyang pilosopiya sa negosyo sa pag-ingon, “Gusto kong buhaton ang mga butang nga akong gikahadlokan. Walay kaisog kon walay kahadlok.” Inay magsalig sa kalamposan sa iyang negosyo, wala siya moundang sa pagpangita ug mga paagi sa pagpadako niini. Kanunay siyang namasin sa matag higayon nga magbutang siyag bag-ong sanga sa laing siyudad. Apan wala kini mopatalaw kaniya.
      Ang kaisog dili man ang pagkawalay kahadlok, kondili ang kaandam sa paglihok bisan kon kita nahadlok sa mahitabo unya kanato sa pagbuhat ta niini.
      Dihang gisulatan ni Pablo ang kauban niya sa buhat nga si Timoteo,giaghat niya siya sa pagbarog sa dayag alang kang Cristo, bisan pag ang kaisog ni Pablo sa pagbuhat sa ingon misangpot sa iyang pagkabilanggo. Si Pablo misulat, “Ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kondili Espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw” (2 Tim. 1:7-8).
      Dili angay batasanon sa mga sumusunod ni Cristo ang pagpaniguro sa kaugalingong kahilwasan. Ang mga magtutuo gitawag aron pagpadayag sa ilang pagkahiusa kang Jesus ug sa  mga gilutos tungod sa ilang pagbuhat sa ingon. Ang gahom sa paghimo niana naggikan sa Espiritu sa Dios nga ania kanato.
      Magmaisogon kita ug atubangon ang mga butang nga atong gikahadlokan karon.  -  DCM

  Ang Dios nagpadala kanatog kaisog,
  Aron masarangan ta ang mga kalisod,
  Kay ang kaisog mao ang dan-ag sa Dios
  Ang iwag sa lawom nga kagabhion. - Gibert

  ANG KAISOG DILI ANG PAGKAWALAY KAHADLOK,
  KONDILI ANG PAGBUNTOG SA KAHADLOK.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  2 NATAWO KA NA BA  PAG-USAB?
  BASAHA:  Juan 3:1-21

  Kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab.-Juan 3:7

  Suod si Karrie sa iyang lolo. Nasayod siya nga ang iyang lolo maayo kaayong  tawo ug wala kini mopakyas sa pagsimba sa tibuok niyang kinabuhi. Nalipay siya nga nagkinabuhi nga dalaygon ug matarong nga kinabuhi ang iyang apohan. Apan nasayod usab siya nga dili kana ang makahatag sa iyang lolo sa kinabuhing dayon. Busa usa ka adlaw niana samtang nagsakay siya sa awto uban sa iyang 83 anyos nga apohan, nangutana si Karrie, nga anaa na sa kataposang ang-ang sa hayskul, “Lolo, nagpakatawo ka na ba pag-usab?”
    Ang wala masayri ni Karrie mao ang bag-ohay pa lamang nga pagsaksi sa kanhi niyang sekretaya ngadto kaniya. Kining pangutana ni Karrie miaghat kaniya sa pagsusi sa iyang espirituhanong kahimtang.
     Wala madugay human sa pagpangutana ni Karrie, namati ang iyang lolo ug lola sa wali ni Billy Graham sa telibisyon ug uban sa pag-ampo gidawat nila si Jesus nga ilang Manluluwas. Pila ka semana human niadto, namatay ang lolo ni Karrie ug siya misulod sa dumalayong pakigsuod sa Dios.
    Aduna na bay nangutana kanimo sa gipangutana ni Karrie? Kon wala pa, tugti ako sa pagpangu- tana kanimo: Nagpakatawo ka na ba pag-usab? Kitang tanan patay diha sa atong mga sala --hangtod madawat ta ang espirituhanong kinabuhi pinaagi sa atong pagsalig kang Cristo.
     Si Jesus ang bugtong dalan ngadto sa kinabuhing dayon uban sa Dios. Ang ubang dalan walay kalutsan. Pamalandongi karon ang pangutana ni Karrie.  -  JDB

  “Kumusta ka? Unsay imong ngalan?”
  Kini ang sagad ipangutana kanatong tanan;
  “Nagpakatawo ka na ba pag-usab?”  ang pangutana
  Nga mahinungdanon sa kinabuhing dayon. - JDB

  ANG PAGPAKATAWO PAG-USAB MAOY BUGTONG PAAGI
  SA PAGPAKABUHI HANGTOD SA KAHANGTORAN.

  Back to
  Calender View for November   
   

  NOBIEMBRE  3  KAUHAW SA KALAG
  BASAHA:  Juan 6:47-51

  Ako ang pan nga maghatag sa kinabuhi. -Juan 6:48

  Pila ka tuig kanhi gidali namo sa akong asawa ang among mga anak sa usa ka parke sa kalingawan sa Texas. Pagkahapon niana, gutom ug kapoy na sila si Vicki ug Torrey.
      Nakalabay kamig tindahan sa among paggawas ug nagpapalit si Vicki ug cotton candy. Giingnan ko siya nga hapit na man kaming mangaon, apan wala siya mamati. Busa mihukom ako pagpagawas ug $1.50 aron matudloan siya ug usa ka pagtulon-an.
      Gipalit ni Vickie ang cotton candy nga  iyang gipangayo. Apan sa pagpaak niya niini, nakita niya nga wala kini unod. Sa wala madugay, iya kining gihatag kanako uban sa pag-ingon, “Tatay, dili man kini makabusog!” Nasayod siya nga siya gigutom ug nakat-onan niya nga ang cotton candy nagsaad ug usa ka butang nga dili niini ikahatag.
      Adunay sukaranong kauhaw sa atong kalag. Si Sigmund Freud nagtuo nga ang mga tawo giuhaw sa paghigugma. Si Karl Jung nagpadayag nga ang seguridad maoy gipangandoy sa tawo. Si Alfred Adler nag-ingon nga nagpangita kita sa kahulogan sa kinabuhi. Apan si Jesus mipahayag, “Ako ang pan nga maghatag sa kinabuhi” (Juan 6:48). Si Jesus nagpasabot nga kon gusto natong tagbawon ang kauhaw sa atong kalag, kinahanglan moduol kita Kaniya. Nasayod Siya nga ang atong kauhaw makakaplag sa katagbawan diha lamang Kaniya.
      Ayaw pagpakan-a ang imong kalag sa dili makabusog. Mahupong ni Cristo ang kahaw-ang sa atong kalag.  -  HWR

  Walay makatagbaw kon dili si Cristo;
  Walay laing ngalan alang kanako!
  Nakaplagan ko, Ginoong Jesus, diha Kanimo,
  Walay kinutobang gugma, kinabuhi ug kamaya!

  ANG PAN NGA NAGHATAG SA KINABUHI MAO LAMANG
  ANG MAKAHUPONG SA KAUHAW SA ATONG KALAG.

  Back to
  Calender View for November  NOBIEMBRE  4  PAKIG-UBAN SA ESPIRITU
  BASAHA:  Galacia 5:16-26

  Ang Espiritu maoy naghatag kanatog kinabuhi, busa siya usab ang paharion nato sa atong kinabuhi.  -Galacia 5:25

  Sa mitampo pa ang akong anak nga si Ann sa banda sa ilang eskwelahan sa hayskul, malingaw akong motan-aw sa mga batang musikero nga momartsa kumpas sa musika. Bisag asa sila magpasundayag --sa atubangan man sa  mga maghuhukom sa indigay sa mga banda sa distrito, o panahon sa dulang putbol, o sa ilang pasundayag sa Austria, nagmartsa sila ingon nga usa ra kumpas sa ritmo sa mga tambol ug subay sa gipabuhat kanila sa pangulo sa banda.
    Ang Galacia 5:25 nagpadayag, “Ang Espiritu maoy naghatag kanatog kina-buhi, busa siya usab ang paharion nato sa atong kinabuhi.” Kanang ulahing garay mahimong hubaron, “Pagkinabuhi ubos sa mando sa Espiritu.” Nagpasabot kini nga sa pagtahak ta sa kinabuhing Cristohanon, kinahanglan sundon ug pasinuntan ta ang mando sa Espiritu. Wala malilong gikan kanato ang atong dangatan kon kita dili makakumpas ug mosunod sa laing ritmo, o kon kita masalaag sa tul-id nga dalan (vv. 19-21).
     Unsaon ta pagkahibalo kon kita nagkinabuhi uban sa Espiritu? Tataw ang gipadayag ni Pablo sa Galacia 5. Wala nato sunda ang tawhanong kinaiya nga gihisgotan gikan sa bersikulo 19 hangtod sa 21. Hinonoa, tataw nga gipadayag diha sa atong kinabuhi ang bunga sa Espiritu -ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon (vv.22-23).
      Kumusta man ang  pagkinabuhi mo uban sa Espiritu? Minunot ka ba sa ritmo sa Espiritu, o nagsunod sa  imong ritmo?  -  DCE

  Agianan sa kinabuhi ni Cristo unta kita
  Hupong ug sa Espiritu mamunga,
  Ang maakoong pangandoy mabuntog unta
  Aron kita mapahilayo sa sala. - DJD

  KON MAGKINABUHI KA UBAN SA DIOS, DILI KA
  MAHAYLO SA DALAN NIINING KALIBOTANA.

  Back to
  Calender View for November   
   

  NOBIEMBRE  5  SUGAL SA ESPIRITU
  BASAHA:  Hebreo 11:23-29

  Tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa anak nga babaye ni Paraon.  -Hebreo 11:24

  Dili masabtan sa daghanan kanato ang problema sa dili-mapugngang kahilig sa pagsugal. Apan ang mga eksperto nagtuo nga liboan ka Amerikano ang kanunay nagsugal diha sa ilang panghunahuna. Maukyabon alang kanila ang paglaom ug pagrisgo. Apan sagad mapildi ra gihapon sila. Lumalabay kini nga kalipayan. Alang niadtong nagsugal, ang kaparotan dili ikapaningala, ug ang kadaogan mao ang dili pagkapildi sa tanan mong puhonan.
     May mga Cristohanon nga nakabaton sa susamang problema --espirituhanong pagsugal. Sila nagkinabuhi ug nangahas sa pagsulay sa pailob sa Dios. Bisag nasayod kita nga dili tinuod kanang gitawag ug “swerte,” gisugal pa gihapon nato ang atong panahon o gitilawtilawan ang mga masalaypong kalipayan. Nagkinabuhi kita sa pagtuo nga molampos kita bisan kon dili nato tagdon ang kabubut-on sa Dios. Daw nahaylo kita sa kakulbahinam sa pagsugal.
     Makasiguro gayod kita nga dili magbakak ang Dios. Makapiho kita nga matuman ang Iyang gisaad. Bisan kon liboan pa ang Iyang isaad, wala gayoy usa niini nga mapakyas. Busa mas maalamon alang kanato ang pagsunod kang Moises ug ang pagtuo sa Dios. Gipalabi Niya ang pagsalig sa walay pagkapakyas nga pulong sa Ginoo kay sa pagsulay sa lumalabay nga kalipay sa sala (Heb. 11:24-26). Nagtuo siya nga kasaligan sa hingpit ang Dios. Gituohan mo ba kini? -  MRD II

  Gamay nga sala, unsay mabuhat niini;
  Kon pasagdan mo, mokaylap kini,
  Unya masalaypong  kinaiya mogamot na;
  Busa pagbantay basig  niini maulipon ka.  - DJD

  BUHATON SA DIOS KANUNAY ANG IYANG GISAAD.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  6  PAGTUGKAD SA DIOS
  BASAHA:  Juan 14:1-11

  Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw.  -Isaias 55: 8

  Sa tinguha sa pagpadayag sa dili niya malitok nga pahayag, gibutang sa usa ka Cristohanong negosyante kini nga sanglitanan sa iyang lamisa: “Pagkagamhanan gayod sa Dios nga atong gikinahanglan! Labaw Siya ka dako kay sa labing dako natong panginahanglan!”
     Kana nga kamatuoran gipadayag usab ni John Wesley sa laing paagi. Siya misulat, “Pakit-a akog ulod nga makasabot sa tawo, ug pakit-on ko ikaw ug tawo nga makasabot sa Dios.” Sa Salmo 145:3, si David misulti niini labot sa Dios, “Dili matukib ang iyang gahom.”
      Sa atong pagtinguha sa pagsabot sa tulugkaron nga kinaiya sa atong Magbubuhat, wala kitay laing mahimo kondili ang paggamit  ug mga kaamgiran. Sama Siya sa maayong magbalantay sa karnero, sa maalamon ug matarong nga hari, sa mahigugmaong ginikanan, sa masaligan nga higala. Kining nga kaamgiran mopaaninaw kanato sa kahalangdon sa atong Dios, apan dili pa kini igo nga mohulagway sa hingpit Kaniya.
      Mao kana ang hinungdan nganong lisod kaayong tugkaron ang kinaiya sa atong Magbubuhat. Apan mao kana ang mahimayaong mensahe sa ebanghelyo. Ang dili matukib nato nga Dios nagpa- kita kanato diha sa Iyang Anak nga si Jesu-Cristo nga nagpakatawo. Diha sa Maayong Balita mabasa ta uban sa pagpasalamat ug pagtamod ang Magbubuhat nga nahimong atong Manluluwas. Si Jesus miingon, “Ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan” (Juan 14:9). Kon tutokan ta si Jesus ug pamation ang Iyang gisulti, masabtan ta ang mga butang nga dili matugkad.  -  VCG

  Dili makita, way kataposan, maalam nga Dios,
  Kahayag nga sa  among mata gililong,
  Labing dalaygon, balaan, Dios sa mga katuigan,
  Gamhanan, mananaog --daygon ang Imong ngalan. - Smith

  KON NAGPANGITA KA SA DIOS, MAKAPLAGAN
  MO SIYA DIHA KANG JESUS.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  7  PAGTUGYAN SA DIOS
  BASAHA:  Salmo 32

  Ayaw pagpakabuang sama sa kabayo o mula, nga kinahanglan busalan ug rindahan aron mosunod kanimo.  -Salmo 32:9

  Ang buhok sa ubang tawo motikwas gayod bisag unsaon  pa kini pagsudlay. Magtuman kini sa gusto niining adtoan ug dili mosunod sa pagkahusay. Ang uban usab may buhok nga dali rang sudlayon. Magsunodsunod kini sa istilo sa pagsudlay niini. Nasayod kini kon kinsa ang angay matuman ug malipayong minunot. Busa nindot kining buhoka tan-awon.
     May mga tawo usab nga matinumanon sa ilang gusto. Ang Salmo 32 nag-ingon nga sama kita usahay sa kabayo o sa mula nga kinahanglan busalan o rindahan aron mosunod (v.9). Nasayod ang Dios nga gikinahanglan ta ang tanang panabang nga Iyang ikahatag, ug nagpaabot Siya nga itugyan ta Kaniya ang atong kinabuhi. Nagtinguha Siya sa pagtudlo ug pagtultol kanato sa dalan nga angay tang laktan, ug sa pagbantay ug pagtambag kanato (v. 8).
     Dili mahuyang ang nagtuman sa katuyoan sa Dios. Kay gitugyan nila ang ilang kabubut-on ngadto sa Dios, kinahanglan nga magmalig-on sila. Sa ilang pagsalikway sa ilang kabubut-on ug pagpaubos sa gimbut-an sa Dios, ang ilang kinabuhi namunga sa matahom nga mga butang nga nagpasidungog sa Dios
     Kang kinsang katuyoan ang imong gisunod -ang imoha ba o sa Dios? Si David, ang tagsulat sa salmo karong adlawa, nasa-yod nga walay kapuslanan ang pagtuman sa iyang gusto (vv. 3-5). Sa pagsunod  mo sa paggiya sa Ginoo, mapamatud-an mo diha sa kaugalingon mong kasinatian ang gisulti ni David: Ang nagsalig sa Ginoo makabaton sa Iyang gugma nga walay paglubad (v.10).-  JEY

  Mahigugmaong Manluluwas, dawata ang kabubut-on ko
  Hinaot nga kini mahiusa sa gimbut-an Mo;
  Buot kong modugang ang  kahibalo ko Kanimo
  Aron nganhi kanako matuman ang kabubut-on Mo. - DJD

  ARON MAMUNGA ANG KINABUHI MO, 
  ITUGYAN KINI NGADTO SA DIOS.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  8  PAGKAKAHIBULONGAN!
  BASAHA:  Buhat 2:22-39

  Kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas . . . Ang tag-satagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag. -Buhat 2:36, 38

  Nalumsan sa iyang pagkasad-an ug nawad-ag paglaom si John dihang nagkita kami. Gisuginlan ko siya bahin sa pasaylo ug kalaoman nga gitanyag ni Jesus. Giaghat ko siya sa pagsalig kang Cristo. Gisulayan ko usab pagpasabot kaniya nga kining yano ug kahibulongan nga ebanghelyo maoy usa ka tulugkaron nga mensahe nga may masangkarong kadapatan karon ug sa kahangtoran.
    Gihisgotan ni apostol Pedro ang pagkayanong sabton ug ang pagkama-sangkaron ug pagkakahi- bulongan sa ebanghelyo diha sa iyang wali sa mga Buhat 2.  Una sa tanan, iyang gipasabot ang laraw sa Dios diha sa kinabuhi, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Jesus (vv. 22-24). Iyang gipadayag nga ang Dios mihimo kang Jesus nga “Ginoo ug Mesiyas” (v. 36). Siya miingon nga ang ebanghelyo alang sa matag usa, nga nakadawat kita sa pasaylo ug nasakop sa plano sa kaluwasan  sa Dios pinaagi sa paghinulsol ug pagsalig kang Jesu-Cristo (v. 38).
     Tungod sa kinabuhi, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Cristo, kita nahisakop sa gingharian sa Dios. Usa kini ka gingharian kansang mga diwa sukwahi sa kalibotan, diin ang gahom sa kamatayon nabuntog, diin mopaibabaw ang walay kataposang katarong ug pakigdait human niini malaglag ang daotan.
    Kining maayong balita gihatag sa Dios sa tibuok kalibotan tungod sa Iyang grasya nga walay kinutoban. Ug ato usab kini! Tungod sa grasya pinaagi kang Cristo, nahisakop kita sa gingharian nga walay kataposan.   -  HVL

  Gibiyaan Niya ang trono sa Iyang Amahan,
  Gihatag tungod sa gugma ang Iyang tanan,
  Ang Iyang grasya nga walay kinutoban,
  Pagluwas sa alaot nga kaliwat ni Adan. - Wesley

  ANG KALUWASAN DALI RANG SABTON SA IYANG KAYANO,
  APAN DILI MATUGKAD ANG KATIBUK-AN NIINI.

  Back to
  Calender View for November   
   

  NOBIEMBRE  9  KINSAY SUNDON MO?
  BASAHA:  Buhat 4:1-22

  Kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tawo.  -Buhat 5:29

  Tul-id nga nagbarog ang usa ka sundalo sa usa ka parada sa dihang nakakita siyag kaila sa mga manan-away ug iya kining gikamayan. Miduol kaniya ang sarhento ug mingulob, “Ayaw na gayod kana pagbuhata pag-usab!” Apan sa pagpadayon nilag martsa sa parada, nangamay na usab ang maong sundalo. Dihang didto na sila sa baraks, nasuko ang sarhento nga nangutana sa sundalo, “Gidid-an ko ikaw sa pagpangamay! Nganong gisupak  mo man ako? Wala ka ba mahadlok kanako?” “Nahadlok man ako, Sir!” tubag sa sundalo, “Apan wala ka  makaila sa akong inahan!”
     Nagubot ang kadagkoan sa templo sa Jerusalem tungod kang Pedro ug kang Juan. Ang mga gamhanang tawo sa siyudad nahasol sa balita nga gisangyaw sa duha ka tawo nga naghimog mga milagro. Kinahanglan sumpoon sila. Gidakop si Pedro ug si Juan ug gibilanggo. Angay unta silang mahadlok. Apan sa sunod adlaw, giatubang nila ang nagpadakop kanila uban sa dakong kaisog. Sila miingon, “Hukmi ninyo: hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios?” (Buh.4:19). Labaw nilang gikahadlokan ang Dios kay sa mga naglutos kanila.
     Kon natintal kita sa pagpakahilom sa panahon nga angay natong ipadayag si Cristo, kinahanglan hinumdoman ta nga kita makasulti ug makalihok uban sa kasigurohan kay naila ta ang Dios. Siya ang labing gamhanan sa tanan. Siya ang angay natong sundon.  -  HWR

  Magmaisogon ka ba pagsangyaw
  Sa Pulong sa Dios sa mga nasalaag?
  Pasidunggan ni Jesus ang imong tinguha,
  Ug matandog ang mga makasasala. - Bosch

  KON GIKAHADLOKAN MO ANG DIOS,
  WALA KA NAY LAING KAHADLOKAN PA.

  Back to
  Calender View for November   
   


  NOBIEMBRE  10  LIKAYI ANG BAKAK
  BASAHA:  Buhat 5:1-11

  Dili ang mga tawo ang imong gibakakan kondili ang Dios.  -Buhat 5:4

  Upat ka mga tinun-ang lalaki sa hayskul ang natintal sa pagsibat sa ilang klase usa ka masanagon ng adlaw niana. Sa sunod buntag giingnan nila ang usa sa ilang mga maestra nga wala sila makatungha sa iyang klase kay naflat ang ligid sa ilang sakyanan. Nakaginhawa sila sa dihang mipahiyom ang maestra ug miingon, “Wala ninyo makuha ang pasulit kagahapon, busa lingkod na kamo ug ipagawas ang inyong lapis ug papel.” Gihulat sa maestra nga makalingkod sila ug unya miingon: “Ang unang pangutana: Asa nga ligid ang naflat?”
     Walay magbakak nga dili hisakpan. Sa Mga Buhat 5, giingnan ni Pedro si Ananias: “Dili ang mga tawo ang imong gibakakan kondili ang Dios.” Gipakaingong ni Ananias ug ni Safira nga si Pedro ug ang ilang mga kauban sa pagtuo lamang ang ilang gibakakan.
      Ang kamatuoran hiyas sa Dios. Kon kita mamakak, gipasubo ta ang Dios. Ug sa madugay ug sa madali ibutyag niya ang matag bakak --kondili niining kalibotana,  didto sa adlaw paghukom (Rom. 14:10-12).
      Nagpuyo kita sa kalibotan nga nag-indigay, ug usahay natintal kita sa pagbakak aron kita makabentaha. Apan ang bentaha sa atong pagbakak  dali rang mawala ug dili kini ikatandi sa dumalayong bentaha diha sa pagsulti sa tinuod.
      Kon may gibakakan ka, isugid kini sa Ginoo ug sa tawo nga hingtungdan. Makapaubos kini kanimo, apan kini ang unang lakang aron mahibalik ang katarong sa imong kinabuhi.  -  DJD

  Ang dalan sa kaalaotan
  Gibantok sa dila nga daotan;
  Likayi, higala ko, ang dilang bakakon,
   Ang nanghambog ug mapagarbohon. - Shade

  ARON MALIKAYAN MO ANG PAGBAKAK, AYAW PAGBUHAT
  UG BUTANG NGA KINAHANGLAN MONG TAGOAN.

  Back to
  Calender View for November   
   

  NOBIEMBRE  11  ALAGAD SA MGA NAG-ALAGAD
  BASAHA:  Filipos 2:1-8

  Angayng batonan ninyo ang hunahuna nga gibatonan ni Cristo Jesus.  -Filipos 2:5

  Samtang gipamalandongan ta ang gitalikdan sa Anak sa Dios sa dihang mianhi Siya sa kalibotan, angay ta kining hinumdoman: Siya nga nag-antos ug diyotay dili angay magmulo atubangan Kaniya nga nag-antos sa hilabihan.
      Pananglitan, matarong ba ang pagmulo  labot sa nagliki mong kamot ngadto sa tawong pungkol? Unsang matanga sa tawo ang magbagulbol sa kasakit sa iyang tiil ngadto sa tawo nga walay tiil? O kinsa ang mabuot nga lungsoranon nga moreklamo labot sa pagbayad sa buhis samtang nagbarog siya sa lubong sa tawo nga nagbuhis sa iyang kinabuhi alang sa iyang nasod?
      Sa ingon nga panlantaw, kinahanglan hunahunaon ta pag-ayo ang pagkatawo ni Cristo, kay mao kini ang sinugdanan sa Iyang sakripisyo nga mopahanap sa tanan natong ginagmay nga pag-antos. Ang Dios nga walay kataposan mipaubos sa Iyang kaugalingon. Siya nagpakatawo  ug nagpuyo uban kanato ug gipatay tungod kanato (Fil. 2:5-8). Sa dihang gitalikdan sa Ginoo ang himaya sa langit, nahimo Siya nga Sulugoon sa mga sulugoon. Nan, unsa may katungod ta sa pagtutol sa Iyang sugo sa pag-alagad sa usag usa? Ang paghatag ug ang pag-alagad maoy hinungdan sa pag-anhi ni Jesus sa kalibotan.
      Kon matugkad ta ang hinungdan sa pag-anhi ni Jesus, maamgohan ta nga kinahanglan kitang magpasugo Kaniya nga nag-alagad sa mga sulugoon!  -  MRD II

  Siya nga takos sa langitnong himaya,
  Nanaog sa kalibotan aron pag-alagad,
  Aron ipakita kanato ang gugma
  Nga buot Niya nga ipadayag ta.  - DJD

  IHATAG ANG IMONG TANAN NGADTO KANG CRISTO
  NGA MIHATAG SA IYANG TANAN ALANG KANIMO.

  Back to
  Calender View for November


  NOBIEMBRE  12  WAD-A  ANG  KAHADLOK
  BASAHA:  Salmo 34:1-10

  Nag-ampo ako sa Ginoo, ug gitubag ako niya; giwagtang niya ang tanan kong kahadlok.  -Salmo 34:4

  Sa gabii sa wala pa operahi si Steven sa iyang adenoid ug tonsil, gigamhan siya sa kahadlok kon unsay mahitabo sa sunod adlaw. Siyam ka tuig pa lamang siya ug nasayod siya nga lisod alang kaniya ang mosunod nga mga adlaw. Wala gayod mapuypoy ang iyang kahadlok  bisag gipuyok na namo siya sa ayskrim ug sa uban pang gusto niya.
     Unya mibagting ang telepono. Si Jim Jeffery, ang among pastor, mitawag kang Steven gikan sa airport    samtang naghulat sa iyang eroplano. Human ibutang ni Steven ang telepono, magarbohon kining miingon, “Nag-ampo kami ni Pastor Jeffery sa telepono!”
     Dihang naayo na si Steven human sa iyang operasyon, miduaw siya kang Pastor Jeffery aron pagpasalamat sa iyang pagtawag. Gisulti ni Steven kaniya ang usa ka butang nga wala niya isulti kanamo: “Human kita mag-ampo sa telepono, nawagtang ang akong kahadlok.“
      Dako kaayog mahimo ang pag-ampo, nag-ampo man kita nga nag-inusara o may kauban. Ang salmista nag-ampo sa Ginoo ug nawagtang ang iyang kahadlok (Sal. 34:4). Alang kang Steven, ang pag-ampo nakatabang sa bata sa pagbuntog sa kahadlok sa wala niya hisayring ugma. Mahimong pinaagi sa pag-ampo masabtan mo ang dili matugkad nga pamaagi sa Dios kon ikaw nawad-ag trabaho, o kon may dili ka ikasinabot, o kon nasalaag ang anak mo, o kon gibati mo ang kahuyang sa imong pagtuo.
       Isugid ang imong kabalaka sa uban ug unya pakigsulti kamo sa Amahan. Kana ang maayong paagi paghumpay sa imong kahadlok. -JDB

  Nakig-uban ka karon kanako sa pag-ampo,
  Ug nagkahanaw ang kahadlok ko;
  Nabati gayod  ni Jesus ang pag-ampo nato,
  Ug ang Iyang pagtagad nabati ko. - Hess

  PINAAGI SA PAG-AMPO MAKAAMBIT
  KITA SA GAHOM SA DIOS

  Back to
  Calender View for November   
   

  NOBIEMBRE  13  AYOHA PAG -GAMIT ANG PANAHON
  BASAHA:  Efeso 5:15-21

  Pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante kondili sama sa mga maalam. Ayoha paggamit ang inyong panahon.  -Efeso 5:15-16

  Malagmit nga ang pinakabililhong butang nga giapas sa tanan apan wala gayod nila mabatoni mao ang “panahon alang sa tanang butang.” Kining problemaha  ang dugokan sa kataw-anan nga pelikula nga nagpakita sa tawo nga nagkapuliki sa pagtuman sa iyang katungdanan ingon nga amahan, bana, ug superbisor sa iyang buhatan. Bisan pag gipadayag sa modernong kultura nga ang tawo makahimo na sa pagtuman sa nagkalainlain katungdanan kon mabahin niya ang iyang panahon sa hustong paagi, dili gihapon sayon ang pagbuhat niini bisan pa kon anaa ang  mga cell phone  ug mga pager.
      Ang Efeso 5:15-16 giisip nga talamdan diha sa Biblia sa maayong pagdumala sa panahon. Apan ang “maayo nga paggamit sa panahon”  wala lamang magpasabot nga daghan kag mabuhat sulod nianang orasa. Usa kini ka matahom nga pinulongan nga mahimong hubaron nga  “pagpahimulos pag-ayo sa matag kahigayonan.” Nagsugyot kini sa panlantaw sa kinabuhi nga nag-isip sa matag sitwasyon ingon nga hustong okasyon sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios ug sa pagpaila Kaniya ngadto sa uban. Karong mga adlaw diin nag-iral ang daotan, angay tang ikinabuhi ang katarong sa Dios nga atong nabatonan  pinaagi sa atong pagsalig kang Cristo.
      May panahon ka ba karon? Panahon sa pag-ampo o sa  pag-tubag sa pangutana sa usa ka bata? Panahon alang sa mga tawo nga nagkinahanglan sa imong panabang? Panahon sa pagpasenya sa uban  nga nakalangan o nakahasol kanimo?
     Hinaot pa nga hatagan kita sa Dios sa kaalam sa pag-ila sa mga kahigayonan ta karon ug sa paghatag ug panahon sa mga butang nga mahinungdanon alang Kaniya. -  DCM

  Ginoo, tudloi kami paggamit sa panahon
  Nga gihatag Mo kanamo sa matag adlaw--
  Paggamit sa matag higayon
  Pagtuman ug pagsunod Kanimo. - Sper

  MAY IGO GAYONG PANAHON ALANG
  SA PAGBUHAT SA KABUBUT-ON SA DIOS.

  Back to
  Calender View for November   
   

  NOBIEMBRE  14 PAGPANTON SA AMAHAN
  BASAHA:  Oseas 11

  Misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko . . . Kay ako Dios man ug dili tawo.  -Oseas 11:8-9

  Hunahunaa ang kasakit nga bation sa mga ginikanan sa usa ka masupilong anak nga lalaki niadtong panahon sa Daang Kasabotan! Ang balaod nagsugo kanila sa pagdala sa ilang anak ngadto sa mga kadagkoan aron kini patyon pinaagi sa pagbato (Deut. 21:18-21). Kini gibuhat lamang nila sa mga kaso nga dili na gayod matabang, apan handurawa ang kabug-at sa balatian sa mga ginikanan samtang gituman nila kining balaan nga balaod sa Dios!
     Sumala pa kang Oseas mao kanang matanga sa kaguol ang gibati sa Dios alang sa Iyang katawhan nga masupilon. Sama Siya sa mahigugmaong ginikanan nga nagtudlo sa iyang anak sa paglakaw nga mohalok kaniya aron pagwagtang sa kasakit sa iyang pagkadagma (Os. 11:3). Gipakita sa Dios ang Iyang pagmahal sa Israel apan mitalikod kini Kaniya. Angay Niya silang isalikway.
     Apan gihigugma pa gihapon sa Dios ang katawhan sa Israel ug dili Niya buot nga laglagon ang tibuok nasod. Bisan tuod ug gitugtan Niya ang Asiria sa pagbihag kanila, gipahigayon Niya ang pagpamauli  sa libo ka libong molupyo kanhi sa amihanang gingharian sa Israel ug sa habagatang gingharian sa Juda gikan sa hingilin (1 Cro. 9:1-3).
      Nagpabiling nahigugma ang Dios kanato bisan kon nakasala kita. Dili Niya buot nga masakitan kita, busa dako ang Iyang kasakit sa panahon nga kinahanglan Niya kitang pantonon.  Kay Iya kitang gihigugma dili Niya kita mapasagdan.  -  HVL

  PAMALANDONGI KINI
  Basaha ang Hebreo 12:5-11.
  Nganong gipanton man kita sa Dios? Unsa may mahitabo
  kanato kon dili kita makasanati sa Iyang pagpanton?

  ANG PAGPANTON SA DIOS GIUBANAN SA KALUOY --
  WALA KINI BUHATA DIHA SA KAPINTAS.

  Back to
  Calender View for November   
   

  NOBIEMBRE  15  MGA MATA SA KALUOY
  BASAHA:  1 Samuel 24:1-15

  Pipila sa akong mga sakop nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo, apan wala ko ikaw patya kay dili ako makaako pagpatay sa akong agalon. -1 Samuel 24:10

  Dihang nakita sa usa ka mangangayam sa Michigan ang laking usa nga naningkamot pagkawas sa lapok nga iyang nahulogan, wala siya makaako pagkablit sa gatilyo sa iyang pusil. Hinonoa, siya ug ang iyang kauban milaso sa usa ug ila kining gibira pagawas sa lapok. Unya midagan ang usa ngadto sa kagawasan.
     Human niadto ang mangangayam miingon, “Kon makakita kag usa ug kamo magtinan-away mata sa mata, morag dili ka makapusil kaniya. Ang iyang mata daw nagpakiluoy ug daw nangutanag, ‘Unsa  may buhaton mo karon?’”
     Susama niini ang nahitabo sa sugilanon sa 1 Samuel 24. Dili makasukol si Saul sa dihang nakita siya ni David ug sa iyang mga tawo sulod sa langob. Adunay rason si David sa pagpatay kang Saul. Apan gibati niya ang kaluoy. Nahibalo siya nga gipili sa Ginoo si Saul aron maghari sa Israel, ug wala siyay tinguha sa pagpatay sa dinihogan sa Ginoo --bisag sayon ra unta alang kaniya ang pagbuhat niini (v. 10).
     Unsay buhaton mo kon makita mo sa ingon nga kahimtang ang tawo nga nakapasakit kanimo? Magtinguha ka ba pagsakit  kaniya? O kaloy-an mo ba hinoon siya, sama kang David nga miila nga ang pagsilot ug pagpanimalos Iya sa Dios? (v. 12). Sud-ongon ta ang uban pinaagi sa mata sa kaluoy.  -MRD II

  Ang gugma naghatag sa nanginahanglan,
  Giniyahan sa Espiritu, kini nakig-ambit sa uban,
  Namati sa kasakit sa kalibotan,
  Sama kang Cristo, ang uban gikaloy-an.  - Brandt

  ANG GUGMA NAGTINGUHA KANUNAY SA PAGTABANG --
  WALA GAYOD KINI TUYO SA PAGPASAKIT.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  16  HINGPIT NGA KADAOGAN
  BASAHA:  2 Corinto 12:1-10

  May hingpit kitang kadaogan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato!  
   -Roma 8:37

  Matuod nga “may hingpit nga kadaogan” si Fanny Crosby, ang kompositor sa libo ka libong alawiton. Unom ka semana gikan sa iyang pagkahimugso, nabuta siya tungod sa tambal nga gidapat sa inpeksyon sa iyang mata. Sa nagpanuigon na siyag 8 ka tuig, human sa iyang pagpakigbugno sa kaguol ug pagmahay, gisulat niya kini nga balak:

  Pagkamalipayon sa akong kalag!
  Taliwala sa akong pagkabuta,
  Nagtapat akong magmalipayon
  Niining kalibotana.
  Pagkadaghan sa panalangin ko
  Nga wala mapahimusli sa uban.
  Paghilak ug pagpanghupaw kay buta,
  Dili ko mahimo - ug dili ko buhaton!
     Inay maghilak ug manghupaw, gitugyan ni Fanny Crosby ang iyang pagkabuta ngadto sa Dios. Gikan sa kahupong sa iyang Cristoha-nong kasinatian siya misulat ug daghang alawiton  labot sa ebanghelyo. Sa awit sa pagsaksi, “Pagkabulahan Pagsalig Ko” (Blessed Assurance), daw nalimtan niya ang iyang pagkabuta. Ang mga garay sama sa “Tumang kahimayaan karon nakita ko” o “Nagbantay ug naghulat, nagtan-aw sa itaas”  nagpadayag sa iyang gitawag nga “siplat sa balaanong himaya.”
     Buot mo bang masayran ug gamiton ang iyang sekreto? Hunahunaa kini: Samtang daghan kanato ang miduol kang Cristo tungod sa makuha ta gikan Kaniya, si Fanny Crosby midangop kang Cristo aron pinaagi Kaniya matuman ang tuyo sa Dios sa iyang kinabuhi --mabatonan niya ang hingpit nga kadaogan (Rom. 8:37). Bisan taliwala sa dakong kaguol, igo na kanato ang grasya sa Dios (2 Cor. 12:9), ug sa kanunay Siya mahigug-maong nag-umol kanato aron kita mahiamgid sa Iyang Anak.
      Kinahanglan pangutan-on ta ang atong kaugalingon: Unsay katuyoan sa atong Cristohanong kinabuhi --ang pagpangyo o pagkahingpit? -JEY

  DUOL KANG CRISTO DILI TUNGOD SA MAKUHA MO
  KONDILI ALANG SA KAHINGPITAN MO.

  Back to
  Calender View for November


  NOBIEMBRE  17  ANG BALANSE
  BASAHA:  Ecclesiastes 12

  Tahora ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo, kay  mao ra kini ang tuyo sa pagbuhat sa tawo.   -Ecclesiastes 12:13

  Sagad natong mabati ang mga pulong “balanse” (bottom line).Gikan kini sa kalibotan sa negosyo ug panalapi, diin kini nagpasabot sa gipanag-iyang bahandi sa usa ka tawo o sa kompanya. Sagad kining makita sa kataposang linya sa mga report nga may kalabotan sa panalapi, busa gitawag kinig “linya sa ubos" . Nagpakita kini sa labing mahinungdanong kasayoran --pila ang imong naginansya o naalkanse.
     Kining mga pulonga gigamit usab sa ubang hut-ong sa katilingban. Pananglit, mahimong ingnon sa usa ka tigbansay ang iyang mga magdudula nga ang “linya sa ilalom” mopakita sa ilang kadaogan, ug dili magpaila sa kasikat sa usa ka magdudula o magpasiatab sa mga manan-away.
     Busa kon tugkaron ta ang linya sa ilalom sa kinabuhi sa mga sumusunod ni Cristo, unsa may makita ta? Ang nagsulat sa Ecclesiastes tataw nga mipadayag niini: “Tahora ang Dios ug tumana ang iyang mga mga sugo, kay mao ra kini ang tuyo sa pagbuhat sa tawo. Hukman sa Dios ang tanan tang buhat” (12:13-14). Mahinungdanon gayod sa kinabuhi sa Cristohanon ang pagtahod sa Dios ug ang pagtuman sa Iyang mga sugo sa adlaw nga tanan.
     Saligan ta ang Dios sa igong kahingpit nga tumanon ta ang Iyang gisulti bisag lisod kanato ang pagbuhat niini. Sa ingon, ang linya sa ilalom  magpakita nga wala kita maalkanse, hinonoa nagmadaogon sa pag-ani sa kahimuot sa Dios.-  DCE

  Alang sa Cristohanon, dili kuti ang kinabuhi,
  Kay usa lamang  ang iyang katuyoan,
  Nga sa Dios siya kahimut-an,
  Sa iyang pag-alagad diha sa Iyang ngalan.  -  Chisholm

  ANG PAGSUGOT MAOY SUKOD SA
  ATONG GUGMA ALANG SA DIOS.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  18   HALAYO BA ANG DIOS?
  BASAHA:  Pagbangotan 3:1-26

  Maayo ang Ginoo niadtong tanan nga misalig kaniya.  -Pagbangotan 3:25

  Sa akong pagministro sulod sa 50 ka tuig, gikahinagbo ko ang daghang tawo nga nahasol pag-ayo tungod kay gibati nila nga daw halayo ang Dios. Wala sila magtuo nga magpakabana ang Dios sa ilang personal nga panginahanglanon, busa naglisod sila sa pag-ampo.
     Usahay mogawas dayon ang hinung-dan niining pagbatia --wala ikasugid nga sala, tinguha sa pagpanimalos, garbo, pagkalinga, ug uban pang susama niana.  Apan kon wala akoy makitang ingon nga hinungdan, ug kon ang tawo nagsunod sa Ginoo sa matag adlaw, nagbasa sa Biblia, ug nag-ampo sa kanunay, ang akong ikatambag kaniya mao lamang kini: “Isugid sa Dios ang imong problema ug padayona ang imong gibuhat.”
     Ang Biblia nagpaila kanato sa mga tawo nga nag-atubang sa ingon niana nga problema. Dihay panahon nga gibati ni propeta  Jeremias nga ang Dios sama sa iyang kaaway (Pag. 3:1-18). Sa makatandog nga paghulagway sa iyang kaguol, siya miingon nga “bisan pag nagpakitabang ako, wala niya ako tagda” (v.8). Gibati niya nga giatangan siya sa Dios aron kuniskunison ug biyaan (vv. 10-12). Apan samtang gisugid niya ang iyang kagul-anan, nakakita si Jeremias ug kahayag nga milagbas sa kangitngit ug nahibalik ang iyang paglaom sa Ginoo (vv.21-26).
     Kon ikaw nagsalig sa Dios ug naninguha pagtuman sa Iyang kabubut-on, ayaw kaguol kon gibati mong halayo kanimo ang Dios. Isugid kini Kaniya. Padayona pagbuhat ang mga butang nga gituohan mong matarong. Makita mo ra unya ang kahayag. Ug unya, mahimo kang mas maayo nga Cristohanon.  -  HVL

  Iyahat ang imong  mata, nagmahay nga kalag,
  Ang Ginoo motabang gayod kanimo;
  Hatagan kag bag-ong kusog Niya nga nagtawag,
  “Kamong gikapoy duol  Kanako.”

  KON GILATAS MO KARON ANG LANGOB SA KANGITNGIT,
  PADAYON PAGLAKAW NGADTO SA KAHAYAG.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  19  UNSAY GIPAS-AN MO?
  BASAHA:  Salmo 55:16-23

  Itugyan sa Ginoo ang imong mga kabalaka, ug lig-onon ka niya.  
  -Salmo 55:22

  Sa iyang libro nga giulohag Mga Sapa sa Kamingawan (Streams in the Desert),   si   Lettie  B. Cowman naghisgot bahin sa usa ka ministro nga nagsagubang sa iyang kabalaka. Human mahasol sulod sa dugaydugay nga panahon, iyang naamgohan nga ang hinungdan sa iyang kabalaka mao  ang “hinulamang mga butang.” Daghan sa iyang gikabalak-an iyaha pa sa ugma. Gani, ang daghan sa iyang gikagul-an dili pa man moabot hangtod sa sunod semana. Ug ang uban niini iyang gibalon gikan sa iyang kagahapon.
       Kini nga pastor nasayop sa paghasol sa iyang kaugalingon karon sa mga butang nga iya sa kagahapon o sa umalabot. “Ayaw gayod pagpadaog sa madulom nga palaaboton,” matod ni Ginang Cowman. “Kinsa may nag-ingon kanimo nga ang gabii dili matapos sa kabuntagon? Kinsa may nag-ingon kanimo nga ang kabugnaw sa imong kahiubos padayon nga patongan sa niebe hangtod kini malubong? Wala ka ba mahibalo nga ang kabuntagon moabot human sa kagabhion . . . nga ang tingpamukhad ug ang ting-init mosunod sa tingtugnaw? Saligi ug laomi ang Dios kay wala pa Siya sukad mapakyas.”
       Pagkabinuang sa pagpas-an karon  sa  atong kabalaka labot  sa atong kagahapon ug kaugmaon! Itugyan kana sa Ginoo pinaagi sa pagpangayo sa Iyang pasaylo sa mga sala sa imong kagahapon ug pagsalig ngadto Kaniya sa imong ugma. Ug ikinabuhi ang imong karon. Pagmaya diha sa kalig-on nga Iyang gihatag kanimo karon. Hatagan ka Niya ug kahumpayan. - RWD

  Idangop kang Jesus ang imong kabalaka,
  Sa pag-ampo sa Ginoo ang tanan dad-a;
  Kon matuod kang nahigugma ug nagsalig Kaniya,
  Kuhaon Niya ang tanan mong kabalaka.  -  Bodurtha

  AYAW GAYOD SULAYI PAGPAS-AN ANG MGA KABALAKA UGMA
  UBAN SA GRASYA NGA GIHATAG KANIMO KARON.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  20   IPAKITA ANG GUGMA MO
  BASAHA:  Roma 5:1-11

  Gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Cristo alang kanato.  -Roma 5:8

  “Kon ikapasabot ko ang akong punto pinaagi sa usa ka buto, nan, buhaton ko kana.” Kini ang gipadayag ni Susan Willson, ang magtutudlo sa kimika kinsa gipasidunggan isip Magtutudlo sa Syensya sa Texas sa tuig 1995. Kini nga pasidungog gihatag usab kang Al Balmer, nga iyang kauban sa McNeil High School didto sa Round Rock, sa tuig 1996. Ang alkuba ug dingding sa iyang klasehan napuno sa igo sa mga botelyang gipalupad ingon nga “misel” ug sa mga awtoawto nga gipalagpot uban sa mga lit-ag sa ilaga.
     Kining masiboton nga mga magtutudlo migamit sa mga makapaikag nga paagi pagtudlo sa pagtulon-an sa syensya. “Buot kong ipakita niining mga bataa kon nganong gimanggad ko ang pisika ug kon unsay kalabotan niini sa ilang kinabuhi,” si Balmer miingon.
     Ang matuod nga kasibot wala magsalig sa mga pulong lamang. Tataw kining gipakita sa Dios kanato. Si Pablo misulat, “Gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Cristo alang kanato” (Rom. 5:8). Gihatag sa Dios kanato ang iYang Anak aron pagpakita sa gidak-on sa Iyang gugma. Si Jesu-Cristo mianhi  sa kalibotan aron pagpakamatay sa krus.  Sa walay pagpanuko Iyang gihatag ang Iyang kinabuhi aron paglukat sa silot sa atong sala. Ang Dios miingon, “Gihigugma ko ikaw!” ug mipamatuod niini pinaagi sa labing makatandog nga paagi nga nakita sa kalibotan sukad masukad. Nakaaghat ba kini kanimo sa pagsalig Kaniya isip Manluluwas mo? -  DCM

  Gipadala sa Dios ang  Anak pagpakamatay alang kanato;
  Walay laing kinabuhi ang mahimo.
  Busa nganong dili mo saligan si Cristo karon-
  Ug dawata ang gasa Niya alang kanimo.  - JDB

  DILI UNTA MALANSANG SI JESUS  KON WALA PA
  SIYA DAD-A SA GUGMA DIDTO SA KRUS.

  Back to
  Calender View for November   
   

  NOBIEMBRE  21  MENSAHE SA HARI
  BASAHA:  Roma 10:9-15

  Pinaagi kaninyo ang mensahe sa Dios mikaylap. -1 Tesalonica 1:8

  Niadtong Enero 21, 1930, ang ngalan ni Harold Vidian nahatagan ug samang kahulogan sa pulong kabayanihon. Nianang adlawa ang hari sa Inglaterra nga si Haring George V gitakdang mohatag sa pasiunang pamulong sa Komperensya sa London Arms. Ang mensahe sa hari isibya sa radyo sa tibuok kalibotan.
     Sa iyang libro nga giulohag Ang Pagyagayaga sa Dios (The Trivialization of God [NavPress 1995]), si Donald McCullough misugilon nga pila ka minuto sa dili pa mosulti ang hari, natakilpo ang usa sa mga empleyado sa CBS sa alambre sa elektrisidad ug nabugto kini, ug dili na mabati sa katibuk-an sa America ang mensahe sa hari.Pagkakita niini ni Harold Vidian, ang pangulo sa mga operator sa CBS, wala siya magpanuko sa pagkupot sa duha ka tumoy sa alambre sa elektrisidad sa iyang tuo ug wala nga kamot,  ug tungod niana nahibalik ang tingog sa hari sa radyo. Wala tagda ni Vidian ang kasakit sa paglatay sa koryente sa iyang lawas, giagwanta niya kini hangtod natapos ang menshae sa hari.
     Nakita ko dinhi ang usa ka hagit alang sa mga Cristohanon. Ang mensahe sa Hari sa mga hari kinahanglan isibya sa tibuok kalibotan. Apan masangyaw lamang ang ebanghelyo sa kalu-wasan sa Ginoo kon tugtan ta ang gahom sa Dios sa paglatay kanato. Si Pablo misulat, “Unsaon man nila pagtuo kon wala nila hidunggi ang mensahe?” (Rom. 10:14). Kon andam kitang mahimong latayanan, bisan pag magkalisod kita, ikasangyaw gayod ang Biblia sa tibuok kalibotan.
     Buot mo bang mahimong agianan sa mensahe sa Hari? -  VCG

  Paghatag ko kang Jeus sa kinabuhi ko,
  Siya nahimong Ginoo ug Higala ko;
  Karon ang Iyang gahom naglatay kanako,
  Samtang mensahe Niya gisangyaw ko.  -  Hess

  ANG EBANGHELYO NI CRISTO MAO ANG LABING
  MAAYONG BALITA SA TIBUOK KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  22  PAGTAGAD  SA UBAN
  BASAHA:  Roma 15:4-13

  Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isigkamagtutuo ingon nga gidawat kamo ni Cristo.  -Roma 15:7

  Ang mga sumusunod ni Cristo gitawag aron magkinabuhi nga may pagpakabana sa uban. Ang buot kong ipasabot mao nga ang Pulong sa Dios nagsugo kanato sa pagtagad sa mga tawo nga wala kagustohi sa uban. Apan bation ta nga lisod kining sundon  kay nalingaw na kita sa atong mga higala sa iglesia.
     Sa libro nga giulohag Ang Altar sa Kasabotan sa Panimalay (The Covenant Home Altar), si Erika Carney misulat, “Ang akong inahan nanggilabot sa mga kalihokan nga akong giapilan samtang nagtubo ako. Sagad ako niyang ingnon, ‘Areglaha baya si Heather,’ o ‘Ingna si Julie nga kamo ang magparis.’ o ‘Agdaha si Kristen sa pagtupad kanimo ug sa imong mga higala.’ Usahay pul-an akong maminaw sa maong mga pahinumdom. Ngano man diay kon ang ako lamang mga higala ang tagdon ko? Nganong kinahanglan pa man nga atimanon ko ang uban?”
     Ang inahan ni Erika nagtudlo sa iyang anak sa pagtuman sa pagtulon-an sa Roma 15:7. Kinahanglan tagdon ta ug abiabihon ang mga Cristohanon nga dili pa mahilona nga makig-uban sa atong grupo.
     May mga tawo nga wala tagda kay sila nagpakahilom, o nasuko, o palaaway, o dominante, o tungod kay dili masabtan ang ilang kinaiya. Apan dili mahinungdanon kining mga butanga. Angay natong dawaton ang atong isigkamagtutuo “ingon nga gidawat” kita ni Jesus alang sa himaya sa Dios (v. 7). - DCE

  May mga tawong lisod higugmaon
  Ug wala na kita kanila  mosulay pagtimbaya,
  Apan sugo sa Dios nga sila  higugmaon ta--
  Sa pagpakig-ambit sa gugma kapasidunggan ta Siya. - Cetas

  GITAGAD NATO ANG UBAN KAY GITAGAD  MAN KITA SA DIOS.

  Back to
  Calender View for November   


  NOBIEMBRE  23  DAG-A ANG KAHADLOK
  BASAHA:  1 Corinto 2

  Kon aboton akog kahadlok . . . mosalig ako  kanimo.  -Salmo 56:3

  Dihay batan-ong babaye nga nagpuyo sa dapit diin kanunay may mahitabong krimen. Naghulat siya ug bus, sa dihang giduolan siya sa bag-o nga pulis ug giingnan, “Mahimo bang ubanan ko ikaw sa paghulat?”
     “Wala kana kinahanglana. Wala ako mahadlok,” tubag sa batan-on.
     “Abi mo, nahadlok baya ako,” tubag sa pulis, “mahimo bang ubanan mo ako?”
     Si apostol Pablo nagmadayganon sa mga magtutuo sa Corinto, ug giangkon niya ang iyang kahuyang ug kahadlok, bisan gani ang iyang  pagkurog (1 Cor. 2:3). Apan wala siya magpadaog sa kahadlok, gipadayag niya ang iyang pagkinahanglan sa Ginoo, ug misalig siya Kaniya. Siya mipadayag nga ang iyang pagpanudlo ug pagwali  nagpaila “sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios”  (v. 4). Makasalig kita nga si Pablo nagtukaw sa pag-ampo ug naglaom sa Dios samtang didto siya niadtong siyudad sa mga daotan.
     Ang pag-angkon nga kita nahadlok usahay wala magpasabot nga kita nahilayo sa Dios o nga adunay kahiwian sa atong kinabuhi. Ang pag-angkon nga kita nahadlok --sa kamatayon,  sa kanser, o nga malisoan kita sa hustong pangisip, o nga magkaproblema ang mga anak ta-- mao lamang ang pagpahayag sa matuod natong gibati. Aron mabuntog ta ang atong kahadlok, kinahanglan una nga dawaton ta kini. Unya kinahanglan itugyan ta kini sa Dios ug mopadayon kita diha sa pagsugot Kaniya. Mao lamang kana ang bugtong paagi sa pagbuntog  sa kahadlok.  -  DJD

  Padayon ug ayaw kahadlok, bisag ang pagsulay nagpalibot;
  Ang Ginoo ang atong panalipod, kinsay kahadlokan ta?
  Iyang sungkod ug bunal, atong sagang ug kahumpayan;
  Busa magmalig-on ug sa Dios  mosalig kita.

  BUHATA ANG IMONG GIKAHADLOKAN - UG PIHO NGA
  MAWAGTANG KANA NGA KAHADLOK. -Emerson

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  24  KINSAY BISITA MO?
  BASAHA:  1 Corinto 6:9-20

  Ayaw itugot nga tagdon ko ang mga walay kapuslanan.  -Salmo 119:37

  Giduaw ba sa matag adlaw ang sala sa imong panimalay sa mga mamumuno? Kanunay ka bang nag-abiabi sa mga bisita nga mamalikas sa atubangan mo ug magyagayaga sa imong gituohan? Aduna na bay nakabisita kanimo ug mihaylo kanimo sa pagtuo nga ang masalaypong pakighilawas  usa lamang ka tiaw ug ang kapintas makalingaw?
     Nahitabo kining tanan sa inyong balay kon nanan-aw kamo sa mga salida sa telibisyon. Dili kini ulahi nga balita. Ang matarong nga hiyas nagkaanam nag kawala sa telibisyon sulod sa pila na ka tuig. Apan wala kana magpasabot nga kinahanglan pasignuntan ta kini.
     Ang salmista --nga walay kalibotan kon unsay telibisyon ingon nga kita wala usay kalibotan kon unsaon pagpastol- miingon, “Ayaw itugot nga tagdon ko ang mga walay kapuslanan” (Sal.119: 37).  Maayo kana nga bersikulo ipaskil sa atong mga telibisyon
       Kasagaran, nagmasibot ang kalibotan sa kalingawan sa pagsalikway sa kaligdong. Angay natong tugbangan ang maong kasibot diha sa pagpanalipod sa atong mga hunahuna. Makatabang kanato kini nga mga talamdan:
    * Likayi ang panistis labot sa sex (1 Cor. 6:18; Ef. 5:3-4, 12).
    * Ayaw paminaw sa daotang mga pamulong (Ef. 5:4).
    * Ayaw pagpalingla sa mga pahibalo (Ex.20:17; Col.3:5).
    * Ayaw tugti nga makasala ka tungod sa imong mata (Mat.18:9)
     Pasidunggi ang Dios diha sa mga programa nga gitan-aw mo. Kon ikaw maglingawlingaw, pilia ang imong tan-awon.   -  JDB

  Ang dagway sa tintasyon lab-as ug hawot
  Ug sa paghaylo  dili  kini maglisod;
  Apan ang pintas nga kamot sa gwantes nga humok
    Sa kinabuhi dili magpanuko sa paggupok. - Gustafson

  BATONI ANG PAGPUGONG SA KAUGALINGON
  SA IMONG PAGTAN-AW SA TELIBISYON.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  25  TINUOD ANG IYANG SAAD
  BASAHA:  Lucas 12:13-34

  Ayaw kahadlok, gamayng panon!  -Lucas  12:32

  Sa makadaghan nga higayon ang Ginoo uban sa kalomo mipasalig sa Iyang katawhan, “Ayaw kahadlok.” Apan gikinabuhi ta ang atong mga adlaw uban sa kahadlok ug kabalaka, ug nahisama kita sa mga karnero nga nalisang.
     Nganong mahadlokon man kita? Dili ba kaha tungod kay giduhaduhaan ta ang pasalig sa Dios?
    Uban sa kaluoy si Jesus mitul-id niini nga sayop nga pagtuo sa dihang miingon Siya, “Ayaw kahadlok gamayng panon! Kay ang inyong Amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa Gingharian” (Luc. 12:32). Sa pag-ingon ni Jesus, “Ayaw kahadlok,” Iyang gipasabot nga dili kita angay mahadlok kay makasalig kita nga atimanon kita sa Amahan.
      Bag-ohay lang,  gihasol ako sa nagtipun-og kong problema samtang nagmaneho ako sa akong awto. Sa kalit lang misulpot ang mga pulong “Ayaw kahadlok” sa akong hunahuna. Samtang nagkalayo ang biyahe ko, giwagtang usab sa mahigugmaong pagpahimangno sa Dios ang akong pagduda, ug nag-ampo ako, “Ginoo, tininuod gayod diay ang Imong pag-ingon, ‘Ayaw kahadlok.’ Buot Mo nga mosalig ako Kanimo ug nagpasabot kana nga saligan ko ang kaikag sa Amahan sa pag-atiman kanako ug sa tanan kong panginahanglan.”
    Si Jesus nag-ingon nga nasayran sa langitnon natong Amahan ang atong gikinahanglan, ug kon unahon nato pagpahari ang Dios diha sa atong kinabuhi ihatag Niya kanato kining mga butanga (vv. 30-31). Makasalig kita Kaniya. Tumanon Niya ang Iyang gisaad.  -  JEY

  May panahon nga magbuntaog ang kahadlok ta,
  Ug buot tang mapamatud-an nga kauban ta Siya;
  Unya ingnon kita sa Amahan nianang higayona,
  “Saligi ako, anak ko, ug ayaw kahadlok.”  - DJD

  ANG HINGPIT NGA MAKAPAWAGTANG SA KAHADLOK
  MAO ANG PAGSALIG SA DIOS.

  Back to
  Calender View for November


  NOBIEMBRE  26  DILI MATAGBAW
  BASAHA:  Ecclesiastes 5:10-20

  Kon makisapi ka, dili ka gayod matagbaw niini.  -Ecclesiastes 5:10

  Sama sa naandan, maayo ang dagan sa Sunday School  sa mga bata nga nagpanuigog 2 ka tuig. Unya miabot si Charlie. Nagkisikisi siya ug nagsaba dihang gibilin siya sa iyang inahan sa klase. Sama sa plakang daot, wala siya moundang sa pagtawag sa iyang inahan, ug unya sa iya na usab nga amahan.
     Unya may sensilyo nga nahulog gikan sa iyang bulsa, ug kalit lang nausab ang gisulti ni Charlie. Samtang gikumkom niya ang sensilyo, gibalikbalik ni Charlie pagsinggit, “Dugangi pa ang akong kwarta!” Sa wala madugay, usa sa mga hamtong ang mihatag kaniyag sensilyo sa paghunahuna nga mohilom na kini. Apan misinggit na usab siya, “Dugangi pa ang akong kwarta.”
     Dili ko mapugngan ang akong kaugalingon sa paghunahuna nga sa iyang binata nga sinultihan iyang gipadayag ang pangisip sa mga hamtong. Tinuod, may kagamitan ang salapi. Apan sama sa naamgohan sa maalamong tigsulat sa Ecclesiastes, kadtong makisapi dili gayod matagbaw niini (5:10). Ang labing  maayo nga pagkinabuhi mao ang pagtrabaho ug maayo ug unya pagpasalamat ug pagkatagbaw sa bisag unsa nga idugang paghatag sa Dios kanato.
     Tinuod, ang paghigugma ug pagsalig sa Dios mas maayo kay sa pagsunod kang Charlie, nga tungod kay wala siya mahimutang sa klase nagsinggita, “Dugangi pa ang akong kwarta!”  Kon anaa ang Ginoo sa atong kinabuhi, wala na kitay gikinahanglan  pa.   -MRD II

  Kon naibog ka sa mga bahandianon,
  Dumdoma ang dili maisip nga bahandi sa Dios;
  Ang panalangin mo nga dili mapalit iphon,
  Naghulat kanimo ganti  sa langit nga gitigom.  -  Oatman

  ANG PAGKADATO DIHA SA DIOS MAS TILINGUHAON
  KAY SA PAGKADATO SA KALIBOTANONG KABTANGAN.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  27  PASALAMATI ANG GUGMA SA DIOS
  BASAHA:  Roma 8:28-39

  Kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Cristo? -Roma 8:35

  Sa atong pagpasalamat sa Dios, sayon alang kanato ang paghatag ug gibug-aton sa materyal nga panalangin ug sa kalidad sa kinabuhi nga maayong panag-iyahon apan dali rang mawala. Ang kapiskay sa lawas maayo nga panalangin, apan mahimo kining mawala  inigkaugma. Ang kamatayon mohasmag nga wala damha diha sa pamilya nga naghigugmaay ug sa suod nga panaghigalaay. Lagmit puno sa pagkaon ang lamisa ta karon, apan mahimo kitang mawad-ag trabaho ugma ug magkapuliki kitag pangitag pagkaon alang sa sunod tingkaon.
     Nganong dili ta man bag-ohon karon ang atong paagi sa pagpasalamat? Inay  nga pasalamatan ta ang naandang mga butang sama sa pagkaon, sa atong pamilya ug mga higala, pasalamatan ta hinoon ang Dios alang sa mga butang nga dili mahimong mawala kanato.
     Labing maayo kon magsugod kita sa Roma 8:35-39. Human isipa ni Pablo ang mga kalisdanan ug katalagman nga  makahukas sa mga kadayagan sa atong kinabuhi, siya miingon nga walay usa niini “nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Cristo Jesus” (v.39). Ang gugma sa Dios dili mopakyas, walay kinutoban, dili mausab, ug dili mabuntog.
     Amahan sa langit, kon kinahanglan kaming mahimulag sa pamilya namo karon, kon kami magmaluyahon sa lawas ug sa espiritu, kon may kahaw-ang sa among kasingkasing, kon wala kami kan-on, magpasalamat gihapon kami tungod sa Imong gugma diha kang Cristo, kay walay binuhat ni kalisdanan nga makapahimulag kanamo sa Imong gugma. -  DCM

  ANG DILI MAHIMONG MAWALA  SA MGA MAGTUTUO
  Ang kinabuhing dayon (Juan 10:28), ang  pasaylo (1 Juan 1:9),
  ang presensya sa Dios (Heb. 13:5), ang pagduol sa Ginoo
  diha sa pag-ampo (Heb. 4:15-16).

  ARON MALAB-AS ANG GUGMA MO ALANG SA GINOO,
  HUNAHUNAA ANG GUGMA SA DIOS ALANG KANIMO.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  28  IPASIGA ANG  SUGA MO
  BASAHA:  2 Corinto 4:1-6

  Ako ang kahayag sa kalibotan. Ang mosunod kanako . . . dili na gayod maglakaw diha sa kangitngit.  -Juan 8:12

  Sa panahon ni Benjamin Franklin, ngitngit ang kadalanan sa Philadelphia pagsalop sa adlaw. Kinahanglan mag-amping ang manglakaw sa gabii ug maglikay sa mga bangag ug dagkong bato.
     Si Franklin, aron pag-aghat sa iyang mga isigkamulupyo, mibutang ug suga sa gawas sa iyang balay. Iniglabay sa mga tawo sa iyang balay sa kagabhion, magpasalamat sila sa kahayag ug maamgohan nila unsa kadto kadako nga panalangin. Sa wala madugay nagbutang na usab sa kaugalingon nilang suga ang ubang taga-Philadelphia. Pagsalop sa adlaw ang tibuok lungsod midan-ag sa kahayag sa kahilwasan.
     Ang kalibotan nga nagpalibot kanato gidag-oman sa espirituhanong katagaw. Alang sa daghanang katawhan, ang kahaw-ang sa ilang kinabuhi mosangpot ngadto sa dili matukib nga kaparotan.
     Dili nato mapahanap ang kangitngit bisag asa kon kita mag-inusara, apan aduna kitay mahimo labot niini. Mahimo natong ipadan-ag  sama sa suga ang atong kinabuhi nga gilukat ug gipakidlap ni Cristo. Gisugo kita sa atong Manluluwas, “Ipadan-ag gayod ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong Amahan nga atua sa langit” (Mat. 5:16).
     Inay nga magsubo kita tungod sa kangitngit, mahimo tang tultolan sa dalan kadtong nagpalibot kanato. Sa pagpadan-ag nato kang Cristo sa atong kinabuhi, ang mga kalag nga nasalaag sa espirituhanong kangitngit makaila Kaniya nga mao ang Kahayag sa kalibotan.   - VCG

  Ipaila ang Manluluwas sa kanasoran,
  Nga sa dalan sa kasakit milatas,
  Aron ang tanang katawhan sa kalibotan
  Sa Dios ang kamatuoran hisayran. - Nichol

  ANG LABING GAMAY NGA BIDLISIW SA KAHAYAG
  MODAN-AG SA LABING MANGITNGIT NGA KAGABHION.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  29  TINUOD NGA MANANAOG
  BASAHA:  Mateo 9:9-15

  Ang tanan nag-ingon, “Tan-awa ninyo . . . higala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala.  -Mateo 11:19

  Human madaog ni Steve Jones ang  torneo sa golf sa US Open sa tuig 1996, gidawat niya ang tropeo ug miingon, “Gipasalamatan ko gayod ang Ginoong Jesu-Cristo . . . Apan bisan ug giubanan ako sa Dios, gikulbaan gihapon ako.”
     Sa iyang hulad alang sa mantalaang Sports Illustrated, misulat niini labot kang Jones: “Ang Iyang gisulti gipalakpakan sa manan-away. Apan sa mga seminario, mga kumbento, ug mga templo sa tibuok nasod, lagmit nga dili ingon niana ka bibo ang ilang reaksyon. Kay dili ba nga si Jesus diha sa Biblia mihatag ug dakong panahon sa pagpakig-uban sa mga naparot.  Dayag nga wala mahisakop ang Mesiyas sa kahugpongan sa mga mananaog didto sa imperyo sa Roma.”
     Nakasiguro ako nga nasayod si Steve Jones nga ang Dios wala lamang maglaban sa mga mananaog. Gigamit lamang Niya ang maong okasyon aron pagsaksi alang sa Manluluwas.
     Si Jesus nakig-uban sa tanang matang sa tawo, bisag unsa pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi.   Siya “higala sa mga kobrador sa buhis ug mga makasasala” (Mat. 11:19). Nahinumdom ako niini samtang nakigsulti ako sa usa ka maalamong tigulang nga babaye. Siya miingon, “Nagpunay akog hunahuna sa mga ordinaryong tawo nga gialagaran ni Jesus. Dili nato mahimong kalimtan ang ordinaryong mga tawo.”
     Mga mananaog, mga nangaparot, mga dato, mga kabos -- si Jesus namatay alang sa tanan. Kadtong mihukom sa pagsalig Kaniya mao ang matuod nga mananaog. -  DCE

  Dios Siya sa mga maaghop ug mapaubsanon,
  Dios Siya sa mga kabos ug bahandianon,
  Labing Gamhanan nga Dios sa uniberso,
  Siya hangtod sa hangtod ang Dios ko.  - Wagoner

  SI CRISTO LAMANG ANG TAGSULAT SA MATUOD
  NGA SUGILANON SA KALAMPOSAN SA KINABUHI.

  Back to
  Calender View for November   

  NOBIEMBRE  30  ANG ATONG  GISALIGAN
  BASAHA:  Efeso 1:1-14

  Naluwas kita tungod sa kamatayon ni Cristo . . . napasaylo na ang atong  mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios.  -Efeso 1:7

  Dihay babaye nga misugid kanako nga nagsulti siyag bakak labot kanako. Unya nangayo siyag pasaylo. Miingon ako nga gipasaylo ko na siya. Gituohan niya ang akong gisulti, ug napasig-uli ang among relasyon sukad niadto.
     Apan unsa kaha kon gipangutana niya ako, “Igo na ba ang gipakita kong kasubo alang sa akong gibuhat?” ug “Mahimong bang palitan ko ikaw ug gasa aron ikapakita ko kanimo nga tininuod ang akong paghinulsol?” Mainsulto gayod ako. Kay sa ingon, gihatagan niyag labaw nga bili ang kalidad sa iyang paghinulsol kay sa akong kaligdong.
     Nagtuo ako nga ingon usab niana ang kasubo nga bation sa Dios kon kita nga nagsalig kang Jesus magpadayon pag-hambin sa kangutngot sa tanlag tungod sa atong sala. Sumala sa Pulong sa Dios, kita naluwas ug napasaylo tungod sa “pagkadako sa grasya sa Dios” (Ef. 1:7). Ang bugtong gikina- hanglan alang sa pasaylo ug paghinlo sa matag adlaw mao ang pagsugid sa imong sala (1 Juan 1:9)
     Nan, ngano nga nagpadayon man kita sa pagsubo sa mga sala nga gibalikbalik ta na pagsugid? Tutokan ta Siya inay ang atong kaugalingon. Pamatud-i ang Iyang kaligdong pinaagi sa pagtuo sa Iyang gisulti.
      Hinumdomi, ang atong pasaylo nag-agad sa Iyang kinaiya isip   hingpit nga Tigpasaylo, ug dili sa atong paningkamot sa pagkab-ot niini. Ang gisaligan ta maoy mahinungdanon.    -  HVL

  Bisag way-puas ang pagbaha sa luha ko,
  Bisag way-kapahulayan  ang kasibot ko,
  Kini sa sala ko dili makapasaylo--
  Ikaw ug Ikaw lamang, Manluluwas ko. - Toplady

  MAHIMONG DILI DAKO ANG PAGTUO TA SA DIOS, APAN
  ANG GITUOHAN TA MAO ANG GAMHANAN NGA DIOS.

  Back to
  Calender View for November
  >