title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • May


  MAYO  1  MAY PANAHON KA BA SA PAG-AMPO?
  BASAHA:  1 Tesalonica 5:1-18

  Pag-ampo sa tanang panahon. -1 Tesalonica 5:17

  Nahasol ka ba kay wala ka makagahin ug hataas nga panahon sa pag-ampo matag adlaw? Tingali naggahin kag hamubo nga takna sa pagbasa sa Biblia ug pag-ampo sa matag adlaw, apan wala mo mabati ang presensya sa Dios. Gibati mong kulang pa ang imong pagpa-kigsandurot sa langitnon mong Amahan.
     Kana nga problema ang mihasol sa mga tawo nga kanunay nga nagkapuliki. Aniay tambag gikan kang Francois Fenelon, usa ka  Pranses nga magsusulat niadtong ika-17 nga siglo, ngadto sa mga tinun-an sa ika-20 nga siglo. Siya miingon, “Tun-i ang paggamit sa mga higayon nga wala kay gibuhat: samtang ikaw may gihulat, naglakaw  ngadto sa usa ka lugar, o  nagpaminaw lamang sa mga kukabildo sa mga tawong nagpalibot kanimo --gamita kini nga panahon sa pagbayaw sa imong kasingkasing ngadto sa Dios ug tagamtama ang bag-ong kusog nga molig-on kanimo aron maatubang mo ang imong mga katungdanan . . . Igo na ang usa ka higayon nga makauban mo ang Dios aron imong ikapakita Kaniya ang imong pagsimba ug paghigugma ug ikahalad ngadto Kaniya ang tanan mong buluhaton ug mga kabudlay, aron mapuypoy ang mga kabalaka sa imong kasingkasing.
     Matudloan ta ang atong kaugalingon sa pagbati sa presensya sa Ginoo sa tibuok adlaw ug sa pagpakigsulti Kaniya sa matag gutlo nga kita makalugar. Sa ingon niana matuman nato ang giingon sa Manluluwas: “pabililin kamo kanako”  (Juan 15:4), ug masunod ta ang pahimangno sa apostol, “Pag-ampo sa tanang panahon” (1 Tes.5:17). -  VCG

  Sa matag gutlo sa adlaw ug gabii
  Nabati sa Dios ang atong pag-ampo;
  Sa tanang panahon, sa tanang dapit,
  Lig-onon kita  sa Iyang grasya.  -  DJD

  ARON MAPAHIMUSLAN MO SA HINGPIT ANG MATAG GUTLO,
  PAGGAHIN UG PANAHON ALANG SA PAG-AMPO.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  2  PANIMALOS O KAAGHOP?
  BASAHA:  Santiago 3:13-18

  Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluloy-on ug maayog binuhatan.  -Santiago 3:17

  Hilabihan ang kaguol  sa magtiayon dihang namatay ang ilang sinagop sa  talagsaong aksidente. Siya natuok sa higot sa kalo sa iyang dyaket dihang nasangit kini samtang siya nagpatiluros. Nasayran nila sa wala madugay nga dili lamang ang ilang sinagop ang nabiktima niining maong  aksidente. Nahitabo kini tungod sa sayop nga pagkadesenyo sa dyaket ug sa lurosan.
     May mga tawo tingali nga makahunahuna paggamit niini nga aksidente aron kasohan ang duha ka dagkong kompanya. Apan nagdumili ang magtiayon sa pagbuhat niini.Sa pakighisgot sa telibisyon, ang asawa mipadayag nga sama ra nga gipabayran nila ang kinabuhi sa ilang anak kon modawat silag kwarta gikan sa duha ka kompanya. Nasayran nila sa iyang bana nga dili tuyo sa duha ka kompanya ang pagpasipala sa bisag kinsa nga mogamit sa ilang produkto. Gihangyo nila ang kompanya sa dyaket ug sa lurosan sa pagtul-id sa depekto sa ilang produkto nga maoy hinungdan sa kamatayon sa ilang anak. Gitagad dayon nila kini. Karon nangulo na ang maong inahan sa mga kalihokan nga nanalipod sa mga kabataan gikan sa mga katalagman.
     Nasayran ko nga dili sayop ang pagpasakag sumbong sa mga sitwasyon nga ingon niini, apan natandog ako sa desisyon sa magtiayon sa pagsunod sa putli, makigdaiton, ug maaghop nga paagi (San. 3:17). Pagkadako  gayod  kaha sa kaayohan sa katilingban kon kita nga nagtawag sa atong kaugalingon nga mga magtutuo ni Jesus mosunod sa ilang panig-ingnan.
  -  HVL

  PAMALANDONGI KINI
  Unsa may sayop sa pagtinguha sa pagpanimalos? (Rom. 12:19)
  Unsaon ko man ang mga  mapanimaslon?Ang mapasayloon?
   Unsaon ko pagpasidungog ang Dios ug pagtabang ang uban?

  WALAY KALIG-ON NGA MOLABAW PA SA KAAGHOP.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  3  NAILA MO BA SI JESUS?
  BASAHA:  1 Juan 2:21-26

  Nan, kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dilli mao ang Cristo.  -1 Juan 2:22

  Sulod sa pito ka adlaw nasuod na niya ang among grupo. Mga turista kami sa Jerusalem ug siya mao ang among giya. Matag adlaw sugaton niya kami uban sa iyang mahigalaong pahiyom, sa katistis nga makapahimuot,ug sa masangkarong kahibalo labot sa Israel-gikan sa sugilanon ni Abraham ug Isaac hangtod sa pagkabanhaw ni Jesus.
     Apan sa pagpanglabay sa mga adlaw, nagpangutana na kami,  “Cristohanon ba siya?” “Naila ba niya si Jesus?”  Makasusubo hunahunaon, apan “Dili” ang tubag sa maong mga pangutana. Ang iyang kahibalo bahin sa Biblia labawng  masangkaron kay sa daghanan kanamo. Adlaw-adlaw naglakaw siya sa mga dapit nga gilakwan ni Jesus. Sulod sa daghang katuigan naggiya siya sa mga Cristohanon. Apan wala niya mailhi ang Mesias.
     Nahisama ka ba kaniya? Nahibaloan mo ba ang bahin sa Dios ug sa Iyang Anak nga si Jesus apan wala mo kini madawat sa imong kasingkasing? Nan, wala ka mag-inusara.
     Daw pintas ang gisulti sa 1 Juan 2:22: “Nan, kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Cristo.” Apan ang pagkahibalo labot kang Jesus wala nagpasa-  bot nga Siya naila mo. Kinahanglan ilhon ta Siya nga “mao ang Mesiyas, ang Anak sa Dios nga buhi” (Mat.16:16), ug  dawaton ta ang Iyang pasaylo ug unya kita makigsuod Kaniya.
      Gisaligan mo na ba si Jesus? O nagpabilin bang taphaw ang pag-ila mo Kaniya?   -  JDB

  Unsa may buhaton mo kang Jesus?
  Kinahanglan ikaw may baroganan,
  Kay unyag ang kasingkaising mo mangutana
  “Unsay buhaton Niya kanako?”  -- Simpson

  ANG PAGPAKAHIBALO LABOT KANG JESUS
  WALA MAGPASABOT NGA SIYA NAILHAN MO.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  4   KALAN-ON SA ADLAW-ADLAW
  BASAHA:   Levitico 24:1-9

  Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon niining pan dili gayod mamatay.  -Juan 6:51

  Ang pan karong panahona dili na sama kamahinungdanon niadtong kapanahonan sa mga tawo sa Biblia. Wala na nato kini isipa nga simbolo sa mga panginahanglanon sa kinabuhi. Apan sa panahon ni Jesus, ang pan ang simbolo sa tanang maghatag sa kusog ug kalagsik sa lawas.
      Kini ang nagpatin-aw kanato kon nganong gisugo  sa Ginoo ang Israel sa pagbutang ug pan sulod sa balaang dapit sa Tolda nga Tagboanan-- ang Iyang “balay sa mga timailhan.”  Dinhi niining dapita ipaglaray ang 12 ka buok pan diha sa lamisa nga lunsayng bulawan atubangan sa Ginoo (Lev. 24:6). Kining pan ang magpahinumdom sa Israel  nga sangkapan sila kanunay sa Dios sa ilang gikinahanglan kon sila moduol Kaniya sumala sa Iyang gimbut- an. Ang pan nagpamatuod sa saad sa Dios sa pagtagbaw niadtong nagtinguha sa pagtuman sa Iyang kabubut-on (Mat. 5:6; 6:31-34).
      Alang sa mga Cristohanon karon, ang pan  mahimong magsimbolo sa pagkaon, sa Biblia, kang Jesu-Cristo, sa panagsandurot, ug sa daghang butang nga gipadala sa Dios aron sa pagtagbo sa atong espirituhanon ug lawasnon nga mga panginahanglan. Gimahal Niya kita ug andam Siya sa pagpakaon kanato. Apan aduna kini kondisyon. Nagsaad Siya sa paghatag ug  “pan” sa matag adlaw niadtong nagtinguha pagki-nabuhi ug pagsalig Kaniya. Oo, ang Ginoo moatiman kanila nga  andam sa pagdawat sa ilang espirituhanon ug lawasnon nga kalan-on gikan Kaniya -- sumala sa Iyang kabubut-on.  -  MRD II

  Ikaw Ginoo ang kalipay ko,
  Matag adlaw nga kinahanglan ko gihatag Mo;
  Gitinguha ko ang matuod ug ang matarong,
  Busa, Ginoo, Ikaw saligan ko.  - DJD

  BUGTONG SI CRISTO LAMANG, ANG BUHI NGA PAN,
  ANG MAKATAGBAW SA ATONG ESPIRITUHANONG KAUHAW.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  5   KALINAW SA PAGKAPULIKI
  BASAHA:  Salmo 34

  Paninguhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasingkasing.  -Salmo 34:14

  Uban sa tiaw, gisugid ni Ron Hutchcraft ang mahitungod sa iyang pagsugakod sa  kabudlay sa pagkapuliki. Daghan siyag buluhaton isip magsusulat, magpupulong ug magtatambag.Matod niya, “nakigsulti” siya sa iyang gialimahang ilaga, nga ginganlag Gerbie, usa ka adlaw niana.
    “Sultihi ako, Gerbie,” nangutana ni Ron, “unsa may buhaton mo karong adlawa?”
    “Mamahaw usa ako ug unya sugdan ko na ang buluhaton ko.”
    “Unsa man kana?” pangutana ni Ron.
    “Unsa pa, di parehas ra sa gibuhat ko kagahapon ug niadtong usa ka adlaw.”
     “Unsa man lagi kana?” nangutana na usab si Ron.
     “Magtuyoktuyok sa ligid.”
     Ug tuod man, misaka si Gerbie sa iyang ligid ug misugod pagtuyoktuyok uban niiini. Paglabay sa pila ka oras, mao pa gihapon kadto ang iyang gibuhat.
     Sa nagkadugay nga pagpaniid ni Ron sa ilaga, nakita niya ang iyang kaugalingon nga nagtuyok- tuyok usab sa iyang mga ligid --sa iyang trabaho, mga kabalaka, mga pangandoy. Gibati niyang nagtuyoktuyok  siya, ug nanganti siya sa kalinaw. Sa iyang pag-pangita sa kalinaw, hikaplagan niya sa Salmo 34 nga kini dili basta moabot lamang kanimo; kinahanglan paninguhaon kini.  Dugang pa niini, mabatonan usab kini isip  resulta  sa matarong nga relasyon uban sa Ginoo.
      Sukad niadto, gidawat na ni Ron ang Ginoo ingon nga Magbalantay sa iyang kinabuhi. Sa pagbuhat niya niini,ang kalinaw na ang mipasulabi  sa iyang kinabuhi inay nga ang pagpanugakod sa kabudlay sa pagkapuliki. 
  JEY

  Hatagig kalinaw ang kalag ko
  Taliwala sa kagubot sa palibot ko,
  Himoang malinawon ang kinabuhi ko
  Sama sa malinaw nga sapa modagayday.

  ALANG SA KALINAW NGA MALUNGTARON,   DANGOP UNA SA DIOS.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  6  ANG  KATAHOM NGA DILI MOLUBAD
  BASAHA:  Isaias 40:1-8

  Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak, apan molungtad  hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios.  -Isaias 40:8

  Samtang nanuroy kami ni Kelsey, ang 9 ka tuig kong apo, gitudlo niya kanako ang talagsaong katahom sa kabulakan nga wala ko pa madiparahe. Ang kabulakan nga milukop sa kapatagan mipintal niini sa katahom sa bulok sa mga rosas. “Mao kana ang gitawag ug spring beauty,” siya miingon. Ug gitudlo pa niya kanako ang lainlaing mga bulak.
     Human itudlo ni  Kelsey kanako kining mga bulaka, nakita ko na kini bisag asa. Pagkatahom nga talan-awon! Ug pagkadako sa kalipay nga gisalohan sa usa ka bata ug sa iyang apohan tungod niining mga bulaka!
    “Kon balikan ta kini human sa usa ka semana laya na kining mga bulaka. Oo, matahom sila, apan dili sila modugay. Maghulat na usab kita sa sunod tuig aron masud-ong ta ang ilang katahom.” Nasayran na kini ni Kelsey kay gitun-an na man nila kini sa eskwelahan.
      Ang wala masayri ni Kelsey mao ang pagtulon-an nga gitudlo sa maong mga bulak labot sa Biblia.  Ang mga bulak malaya ug malarag, sumala pa kang Isaias, apan ang Pulong sa Dios molungtad hangtod sa hangtod (Is. 40:8).
    Ang Pulong sa Dios dili molubad, ni malaya, ni malarag. Ang kabililhon sa mga pagtulon-an niini magpabilin nga madapaton sa adlaw-adlaw tang pagkinabuhi.
    Nabasa mo ba ang Pulong sa Dios karong bag-o? Nasud-ong mo ba ang katahom ug kahalangdon niini?   -  DCE

  Ang mga libro nga sinulat sa tawo mahanaw
  Kay sa pagpiyoos niini, sila sa tawo usab gupokon;
  Apan ibabaw niining tanan, nagbarog sa kalig-on
  Ang bugtong Libro nga halangdon.  - Frazee-Bower

  ANG BIBLIA -- ANG KAMATUORAN NGA DILI MOKUPAS
  UG ANG KATAHOM NGA DILI MOLUBAD.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO 7   ANG USA KA HIGALA
  BASAHA:  Juan 15:9-15

  Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon... hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala.  -Juan 15:15

  Pananglit duawon ka sayo sa buntag sa usa  ka higala nga dugay mo nang wala makita . Unya sultihan mo siya nga dili ka na lang motrabaho aron magkaistorya kamo, apan moingon siya nga dili na kana kinahanglan. Busa gidapit mo siya pag-uban kanimo sa opisina, ug misugot siya. Apan unsa may mahitabo kon inig-abot ninyo sa opisina, wala mo na siya matagad, wala mo gani siya ipa-ilaila sa imong mga kauban sa opisina, wala mo pa gayod siya agdaha sa meryenda o sa paniudto? Kitang tanan makasulti nga dili kana angay buhaton ngadto sa usa ka higala!
     Si Jesus mitawag sa Iyang mga tinun-an nga Iyang mga higala (Juan 15:15). Ug kita nga miisip kang Cristo nga atong personal nga Manluluwas makasalig nga giisip usab Niya nga Iyang mga higala. Apan giisip ta ba Siya nga atong Higala?
     Pamalandongi ang imong relasyon sa Ginoo pinaagi sa pagpangutana sa imong kaugalingon niini: Nakigsulti ba ako kang Jesus diha sa pag-ampo sa tibuok adlaw? Naggahin ba akog panahon sa pagbasa ug pagpamalandong sa Iyang Pulong? Nakigsandurot ba ako Kaniya? Gihunahuna ko ba kon unsay Iyang ikasulti labot sa akong mga kalihokan? Gipailaila ko ba Siya ngadto sa uban? Gitahod ko ba Siya o gipasagdan lamang? Nasayran ba sa uban nga suod ako kang Cristo?
     Sigurohon ta nga sa matag adlaw gihatag ta kang Cristo ang pagtamod nga takos Kaniya isip atong Manluluwas, atong Agalon, ug atong Higala!  
  -  RWD

  Si Jesus ang tanan alang kanako,
  Ug  Kaniya magmatinud-anon ako;
  Unsaon ko man pagsalikway Kaniya,
  Ang hingpit-matinud-anon kong Higala?  -  Thompson

  ANG PAGPAKIGHIGALA KANG JESUS KINAHANGLAN
  UBANAN SA ATONG PAGKAMATINUD-ANON.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  8  BASIN UG KARON NA!
  BASAHA:  Buhat 1:1-14

  Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit.  -Buhat 1:11

  Samtang nagpadulong kita sa bag-o nga  milenyum, daghang Cristohanon ang naghisgot bahin sa taliabot nga “pagbalik ni Cristo” ug daw nagtuo sila nga kini mahitabo samtang sila buhi pa. Adunay kalagmitan nga mahitabo kini!
      Daghan na ang  mitagna sa tukmang mga adlaw, bulan, ug tuig sa pagbalik ni Cristo. Dihay pangulo sa sekta nga mitagna nga mahitabo kini sa Oktubre 22,1886. Diha usay pangulo nga miingon nga sa tuig 1993 matapos na kini nga kalibotan. Ug diha pay mitagna nga si Cristo mobalik sa tuig 2005, uban sa pag-ingon nga dili gayod nato matagna ang tukmang takna apan ato kining mabanabana.
      Kay wala man mahitabo ang ilang mga panagna, wala na hatagig bili kini nga hilisgotan karon. Si Andrew Bonar mihisgot labot sa usa ka taga-Scotland nga naghandom sa pagbalik ni Jesus. Mipauli siya sa iyang baryo human magpuyo sa Edinburgh. Didto gipangutana siya sa iyang mga silingan labot sa mga magwawali sa Edinburgh. Siya mitubag, “Silang tanan naglupad uban sa usa lamang ka pako. Giwali nila ang unang pag-anhi ni Cristo apan wala nila hisgoti ang Iyang pagbalik.”
     Dili ta matagamtam ang epekto sa pagpakaputli nga moresulta gikan sa pagpamalandong ta sa pagbalik sa Ginoo kon kini nga hilisgotan atong likayan o tag-antag-anon (1 Juan 3:2-3). Apan kon kita magtukaw ug mag-ampo (Mar. 13:33), ug magkinabuhi diha sa pagkabalaan (Luc. 21:34), nan, andam kita sa tanang panahon sa Iyang pagbalik.).
     Tin-aw ang mensahe sa Biblia: Pangandam! Kay mobalik si Jesus bisag unsang orasa -- basin  ganig karon na!    -  DJD

  Timailhan sa Iyang pagbalik makita na,
  Sa matag subang sa adlaw sa sidlakan,
  Pagtuaw, kay ang panahon duol na,
  Unsa kaha kon kini karon na?  -  Morris

  PANGANDAMI ANG PAGBALIK NI CRISTO UG
  MAGKINABUHI KA ALANG SA HIMAYA NI CRISTO.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  9  ANG DIOS MAOY NAGMANDO
  BASAHA:  Daniel 4:28-37

  Ang Dios nga Labaw sa Tanan maoy magbubuot sa gingharian sa mga tawo.  -Daniel 4:17

  Dihay sugilanon sa Sidlakang Emperio sa Roma labot sa usa ka Cristohanong monghe nga nalisang sa kabangis sa emperador. Nag-ampo siya sa Dios ug nangutana, “Nganong gitugtan Mo man, O Dios, kining tawo nga daotan nga mahimong emperador?” Gitubag siya sa Dios, “Tungod kay wala na akoy hikit-an nga mas bangis pa kay kaniya!”
     Nasaksihan ni Daniel ang pagmando sa mga haring daotan sa katawhan  sa Dios didto sa Babi-    lonia. Lagmit nga siya usab naguol. Usa-usa nga gipapha sa Dios ang mga hari nga mapagarbohon, apan gipulihan Niya sila ug mga hari nga sama ra usab kanila kadaotan.
     Tan-awa si Haring Nabucodonosor nga nagpataas sa iyang kaugalingon hangtod nga gihukman siya sa Dios nga magpuyo sama sa usa ka hayop sulod sa 7 ka tuig. Sa dihang nahibalik ang husto niyang panghunahuna, gipasidunggan niya ang Dios ingon nga bugtong matuod nga Magmamando (Dan. 4:28-37). Apan wala pa matapos ang pagmando sa mga haring daotan. Si Belsazar, nga kaliwat ni Nabucodonosor, mibiaybiay sa Dios ug migamit sa mga balaang galamiton sa Templo sa Jerusalem diha sa paghubog sa iyang mga bangkete (5:2-4)..
     Kinahanglan atong hinumdoman nga ang kasaysayan mao ang sugilanon sa Dios. Siya ang nagbuot kon molingkod na sa ilang katungdanan ang mga politico nga atong gibuto, Siya gihapon ang nagbuot kon ang molingkod mao kadtong wala nato iboto. Ang Dios nga Labaw sa Tanan maoy magbuot sa mga hari sa kalibotan (Dan. 4:17). Makasalig kita nga Siya magbuhat sa matarong  tungod kay “matarong ang tanan niyang buhat, ug husto ang iyang mga paagi” (v.37).   - HWR

  Ang Dios nga Labaw sa Tanan nagmando pa gihapon
  Sa kalibotan sa katawhan, gimbut-an Niya gipatuman;
  Ang tanan modawat sa Iyang laraw nga dili mapakyas,
  Ug ilang maila nga tumanon Niya ang Iyang gisaad. -  Hess

  DUMALAHON SA GINOO ANG HUNAHUNA 
  SA USA KA HARI.  - Panultihon 21:1.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  10  DIOSNONG MGA INAHAN
  BASAHA:  Panultihon 31:10-31

  Tahora ang inyong ... inahan, sumala  sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios.   -Deuteronomio 5:16

  Dihay maestra sa ikaduhang ang-ang sa elementarya nga nagtudlo sa iyang klase labot sa magnet ug sa mga butang nga mahimo niini. Sa sunod adlaw naghatag siyag pasulit, naglakip kini niining pangutana: “May unom ka letra ang akong ngalan, nag-una niini ang letrang m. Mamudyot akog mga kalat. Unsa ako?”  Dihang gikuha na ang mga papel, dako ang katingala sa maestra kay 50 por syento sa mga tinun-an mitubag man ug Mama.
     Tinuod, ang mga mama mamudyot man ug mga kalat. Apan dili sila mga “magnet” nga namudyot sa mga sinena ug mga dulaan nga nagkalat sulod sa balay.  Bisan tuod andam sila sa pagbuhat niini, may katungdanan sila nga mas hamili kay niana.
     Ang matarong nga inahan nahigugma sa iyang pamilya ug naninguha nga silang tanan maghigug- maay, maglig-onay ug magsinabtanay. Andam siya pagpamati sa mga problema sa iyang mga anak, pagmaymay ug paggakos kanila, pag-atiman kanila kon sila magdaot. Ug alang sa Cristohanong inahan, moapaw  ang iyang kalipay diha sa pagtudlo sa iyang mga anak sa pagsalig ug paghigugma kang Jesus isip ilang Manluluwas.
     Ang mga inahan nga ingon niana angay pasidunggan --dili lamang sa adlaw sa tuig nga gigahin alang sa mga inahan, kondili sa  tanang adlaw sa tuig. Ug kana nga pasidungog dili lamang pinaagi sa pulong, kinahanglan ipadayag kini pinaagi sa pagtahod, pagtagad ug mahigugmaong binuhatan.  --  RWD

  Sa kalibotan ang Dios nagtuga,
  Sa bilihon ug dili-kabayran nga  gasa,
  Kining hamiling gasa  sa tanan gipadala,
  Cristohanong inahan nga nahupong sa gugma.

  ANG DIOSNON NGA MGA INAHAN DILI LAMANG MAGMATUTO KANINYO, KONDILI  MODALA USAB KANINYO NGADTO  SA  DIOS.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  11  MATUOD NGA PAGTUO
  BASAHA:  Roma 10:1-13

  Walay sala si Cristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala.  
  -2 Corinto 5:21

  May mga butang sa kinabuhi nga nagkinahanglan sa katukma --sama sa pagsunod sa mga direksyon. Kon magbayad akog buhis, pananglitan, dili mahimong isulat ko sa porma ang bisag unsang gusto ko. Kinahanglan buhaton ko ang husto kay basig magkaproblema unya hinoon ako. Bisan sa yuta sa mga gawasnon, aduna gihapoy mga balaod nga angay tumanon.
     Ang pagsunod sa Biblia ingon nga talamdan sa atong espirituhanong kinabuhi labaw pa kamahinungdanon. Lagmit isipon kini sa uban nga dili importante, apan kinahanglan sundon ta kini.
    Busa makapasubo hunahunaon ang resulta sa Grupo sa mga Tigsuhid sa Barna nga nagpadayag nga 42 por syento sa mga Amerikano ang nagtuo nga si Jesus may mga kalapasan nga nahimo. Gani 25 por syento sa mga tawong miisip sa ilang kaugalingon nga Cristohanon ang miingon nga dili tinuod nga Siya walay sala. Dugang pa, 61 por syento sa mga Amerikano ang nagtuo nga aduna pay laing dalan ngadto sa kaluwasan gawas kang Cristo.
     Makalilisang kini nga pagsimang sa kamatuoran. Tataw nga gipadayag sa atong Giya,ang Biblia, nga si Jesu-Cristo nagkinabuhi uban sa kaputli, ang paghalad sa Iyang kinabuhi mao ang bugtong paagi aron mapasig-uli ang tawo sa Dios
     Dili mahimo nga magbuhat kitag kaugalingon tang mga balaod. Kadto lang “magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas” (Rom. 10:13). Mao kana ang matuod nga pagtuo. Ang tanan nga sukwahi niini mosangpot sa kamatayong dayon.    -  JDB

  Dili na ako mosimang sa laing dalan
  Ug magbudlay alang sa akong kaluwasan;
  Sundon ko na lang ang sa Dios gimbut-an
  Nga dalan ngadto sa kaluwasan. -  Hess

  ARON MAHILANGIT KA, KINAHANGLAN 
  MAILA MO ANG GITUOHAN MO.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  12  BAROGI ANG IMONG GITUOHAN
  BASAHA:  Ester 4:10-17

  Moadto ako sa hari bisag supak kini sa balaod; walay  sapayan kon patyon ako.  -Ester 4:16

  Sa usa ka pakighisgot, gipadayag sa usa ka kanhing tigbalita sa telibisyon nga dili mahimong maayong tigbalita ang usa ka tawo nga nagbaton ug hugot nga pagtuo sa natad sa politika ug sa relihiyon.
     Kon ang buot niyang ipasabot mao nga ang tigtaho dili makahatag sa husto nga balita tungod kay kini mahatagag bulok sa personal niyang pagtuo, nan, mouyon ako niini. Apan kon ang iyang gipasabot mao nga dili nato angay dalhon ang atong panlantaw sa matarong ug daotan diha sa mga hilisgotan sa politika ug sa relihiyon, nan, hugot akong mosupak niini. Gani, wala man unta kita makapahi-mulos sa kagawasan sa politika ug sa relihiyon kon dili pa sa pakigbisog sa mga tawo nga hugot nga mituo niini.
    Sumala sa Daang Kasabotan, si Rayna Ester nagtuo nga gibutang siya sa Dios didto sa palasyo aron siya ang mahimong Iyang instrumento sa pagluwas sa iyang nasod.  Tungod niini, gibutang niya ang iyang kinabuhi sa kakuyaw dihang miadto siya sa hari bisan kon wala siya dapita niini. Sukad niadto, liboan na ka  mga magtutuo ang mibutang sa ilang kinabuhi sa kakuyaw, ug daghan kanila ang nangama-tay tungod sa ilang pagtuo.
     Dili man maayo ang magsupaksupak sa mga butang nga dili kaayo mahinungdanon ug wala gani hisgoti sa Balaang Kasulatan. Apan kon ang mahinungdanong mga butang na gani bahin sa Cristohanong pagtuo ang hisgotan, kinahanglan nga sama kang Ester kita usab andam motaya sa atong kinabuhi tungod sa atong gituohan.  -  HVL

  PAMALANDONGI KINI
  Usa ba ako ka tawo nga may hugot nga gituohan?
  Andam ba ako sa pagbarog bisan kon ako biaybiayon
  tungod sa pagsunod ko sa  pagtulon-an sa  Biblia?

  BAROG ALANG KANG CRISTO, KAY BASIG
  MAGTUOTUO KA LAMANG UNYA SA UBAN.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  13  UNSAY IMONG TUMONG
  BASAHA:  Ester 8

  Ang gihimo ko mao ... nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan. 
  -Filipos 3:13-14

  Sa iyang libro nga giulohag Pagsayaw Uban sa Usa ka Anino, gibatbat ni Daniel Schaeffer ang matahom nga Basahon ni Ester diha sa Daang Kasa-botan ug iyang gihulagway ang mga nag-unang karakter dinhi ginamit ang mugbong han-ay. Alang kang Asuero, ang gamhanang hari sa Persia, kini ang iyang gisulti: “Ang kalamposan sa kina-buhi nag-agad sa imong pagplano niini.” Alang sa matinud-anong si Mardoqueo: “Dili kabayran ang pagkamasinugtanon.” Ug alang kang Rayna Ester: “Ang akong pagkamao mas mahinungdanon kay sa ania kanako.” Iya kining gipamatud-an sa dihang gitaya niya ang iyang korona (ug kinabuhi) aron paghangyo kang Asuero nga luwason ang mga Judio.
     Gihisgotan ko kining  mugbong han-ay sa mga pulong nga gigamit ni Schaeffer uban sa akong mga kauban sa trabaho nga nagbasa usab sa maong libro. Dihay nangutana kon unsaon kaha niya pagbutang sa hamubong han-ay ang iyang katuyoan sa kinabuhi. May babaye nga prangka nga miingon, “Ang bugtong kong tumong sa kinabuhi mao ang mahisama sa uban.” Nadunggan mo na ba kini? Lagmit nga ang uban  nagtinguha sa “Paglikay, kutob sa akong mahimo, sa mga kalisdanan sa kinabuhi.”  O moduyog ka ba kang Aman sa pag-ingon, “Dili ka gayod matagbaw.”
     Apan isip mga sumusunod ni Jesu-Cristo, kita angay moduyog kang apostol Pablo sa pag-ingon, “Ang gihimo ko mao... nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagkatinawag sa Dios pinaagi kang Cristo Jesus” (Fil.3:13-14).
     Kini ba ang tumong sa imong kinabuhi?  - DCE

  Nagtinguha ka ba sa bahandi ug kabantog?
  Wala ka unyay ikabilin sa imong pagbiya;
  Tugti ang Dios pagbag-o sa imong katuyoan
  Ug mapasidunggan mo Siya sa kahangtoran. - Gustafson

  MATUMAN TA ANG ATONG KATUYOAN KON
  ANG ATONG MAGBUBUHAT ATONG ALAGARAN.

  Back to
  Calender View for May   


  MAYO 14  DILI KA HIKALIMTAN SA DIOS
  BASAHA:  Isaias 49:8-16

  Mao kini ang giingon sa Ginoo . . . “Dili gayod ako malimot kanimo.”  -Isaias 49:8, 15

  May mga adlaw nga wala kitay laing gihunahuna kondili ang atong trabaho. Nagkapuliki kita ug kinahanglan isentro ta ang atong atensyon sa mga detalya sa atong trabaho aron maayo ang resulta niini.
     Usahay molabay ang mga oras ug wala na nato mahunahuna ang Dios. Kon mahitabo gani kana,  maayo nga mahibal-an ta nga ang langitnong Amahan dili gayod makalimot kanato taliwala sa Iyang mga alatubangon.
     Tingali masabtan ta ang pag-ampo ni Sir Jacob Astley sa wala pa siya moadto sa gubat sa Edgehill niadtong Oktubre 23, 1642: “Ginoo, nasayran Mo nga magkapuliki gayod ako karong adlawa. Kon Ikaw malimtan ko, ayaw intawon akog kalimti.”
     Mahimong ikasulti ta ang gipamulong ni Astley uban sa kamatinud-anon, kana kon dili ta kini gamiton nga pasangil sa atong espirituhanong pagpasagad. Ug sa paghigda sa kagabhion, makapahulay ang atong gikapoy nga lawas, ug makasalig ang atong kalag nga ang Dios nga dili motagpilaw ni matulog, mahigugmaong nagbantay kanato sa tanang panahon.
      Apan kinahanglan usab nga maninguha kita sa pagpakig-uban sa Dios sa tanan tang buhaton ug isulti --pangayoon ta ang Iyang kaalam, saligan ang Iyang gahom, ug daygon ang Iyang kaayo. Dili ta gayod Siya angay kalimtan, ug magpasalamat  kita  kay dili gayod Siya malimot kanato (Isa. 49:15; Heb.13:5). - VCG

  Walay kasakit, ug walay pag-agulo.
  Walay paghilak, ug walay pagdangungoy;
  Walay kakuyaw, nga didto sa trono,
  Wala nadunggi sa Dios sa matag gutlo.  -  Whittle

  SA TANAMAN SA GUGMA SA DIOS, IKAW
  ANG BULAK NGA DILI GAYOD NIYA HIKALIMTAN.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  15  ANG TAMBAL SA KAHAKOG
  BASAHA:  1 Mga Hari 21:1-16

  Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on.  -Colosas 3:2

  Dihay tawo nga nagpuyo uban sa iyang tigulang nga iyaan nga naglaom sa pag sunod sa iyang katigayonan. Apan wala niya hulata nga mamatay sa natural nga paagi ang iyang iyaan. Ang balita nag-ingon nga gipatay niya kini pinaagi sa paghatag  kaniyag sobrang medisina. Karon atua siya sa bilanggoan.
     Sa 1 Mga Hari 21, mabasa ta ang labot kang Haring Acab, nga tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpanag-iya sa usa ka parasan, mitugot sa iyang asawa sa pagpatay sa tag-iya niini. Nasuko pag-ayo ang Dios kaniya busa gipadala Niya si Elias  aron pagsulti kang Acab nga tilaan sa mga iro ang iyang dugo sa dapit diin gipatay si Nebat. Dugang pa niana, pamatyon usab ang iyang asawa ug  tanan niyang kaliwat nga mga lalaki. Ug natuman kining makalilisang nga panagna tulo ka tuig human niadto (2 Har. 9:4-10:11)
     Angay tang kahadlokan ang sala sa kahakog kay kini ang nagtukmod sa tawo sa pagbuhat sa mabangis nga mga binuhatan. Angay ta kining kasilagan kay sama ra kini sa pagsimbag diosdios (Col. 3:5), ug kini ang nagtukmod kanato sa pagpalabi sa mga butang sa kalibotan kay sa Dios.
      Ang maayong balita mao nga malikayan ta ang gapos sa kahakog. Sa iyang sulat sa mga taga- Colosas, si Pablo misulat, “Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on” (3:2). Giaghat niya kita sa pagpunting sa atong panlantaw diha sa atong relasyon uban kang Cristo ug sa paglaom nga mahimamat ta Siya  sa Iyang pagbalik (vv.1-4).
     Hunahuna si Cristo ug ang tanan nga nadawat mo gikan Kaniya. Mao kana ang tambal sa kahakog. -  HVL

  PAMALANDONGI  KINI
  Nganong wala may kapuslanan ang kahakog? (Mat. 6:19-24).
  Unsa may mas bililhon kay sa bahandi? (vv. 25-34).
  Unsa may labaw kong gitinguha sa kinabuhi?

  KON NAANGKON NA NATO SI CRISTO, 
  UNSA PA MAY NAKULANG KANATO?

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  16  ANG KAMUBO SA KINABUHI
  BASAHA:  Salmo 90

  Sayri kami sa kamubo sa among kinabuhi, aron mahimo kaming maalamon.  -Salmo 90:12

  Matag tuig pag-abot niining panahona, pamalandongan ko ang hilisgotan nga gikaikagan sa kadaghanan apan gihatagan lamang sa pagtagad niadtong mga tigulang na. Kini mao ang “pagkatigulang.” Mahunahunaan ko gayod kini niining panahona kay sa matag Abril gisaulog ko man ang adlaw kong natawhan.
     Ang makapalinga niining proseso sa pagkatigulang mao nga ang matag usa kanato nasayod nga managsama ang dili ta malikayan nga padulngan, apan lainlain ang atong pamaagi sa pag-atubang niini. Nag-agad kini sa atong panlantaw sa kinabuhi.
     Hamubo lamang ang atong kinabuhi, sumala sa walay lipod-lipod nga padayag sa Salmo 90 (v.10). Tungod kay kana matuod man, kinahanglan sagopon ta ang panlantaw sa magbabalak nga si Robert Browning dihang siya misaulat, “Mag-uban kita sa pagkatigulang! Wala pa moabot ang labing maayong takna --ang kataposan sa kinabuhi, nga maoy hinungdan sa sinugdanan niini.”  Si Browning mipasabot nga ang kinabuhi usa ka kutay sa mga kasinatian, ug ang matag adlaw nahimong patukoranan sa mga ugma nga umalabot.
     Aron magmapuslanon alang kanato kanang mga adlawa, kinahanglan ugmaron ta ang malipayong panlantaw sa nagligad  nga mga adlaw. Diha sa Salmo 90, nakat-onan ta nga hustong panlantaw sa kinabuhi naglakip sa pagtinguha sa kaalam (v.12), sa pagsandig diha sa kaluoy (v.14), ug sa pagpangaliya alang sa panalangin sa Dios (v.17). Kon kini ang panlantaw nga atong gihuptan, magmalipayon kita sa pagligad sa panahon. - JDB

  Hupnga ang matag oras sa mga butang molungtad,
  Pahimusli ang mga gutlo nga nagpanglabay;
  Ang kinabuhi sa langit, kon kini matapos na,
  Maoy bunga sa kinabuhi mo ning kalibotana.  - Bonar

  ANG IMONG DANGATAN SA UMALABOT NAG-AGAD
  SA MGA KAPILIAN NGA GIHIMO MO KARON.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  17   SA  ARMAS  O SA DIOS?
  BASAHA:  Salmo 2

  Nganong naglaraw man ang mga  kanasoran pagsukol sa Ginoo? Nganong naglaraw man sila sa mga butang nga mosangko lamang sa kapakyasan? -Salmo 2:1

  Nag-agad ba sa pwersa militar ang kasigurohan sa atong nasod? Unsa may mahitabo kon wagtangon ta ang atong kasundalohan?
     Tingalig gihunahuna ta nga kabuang kana tungod kay ang pagwagtang sa pwersa militar dili man makaayo sa mga kanasoran karon, ingon nga wala usab kini makaayo sa Israel kanhi. Walay kapuslanan ang pagsalikway sa mga armas diha sa kalibotan diin kini gigamit sa Dios aron pagpa- nalipod sa Iyang katawhan. Apan angay ta usab hunahunaon nga walay nasod nga makadumala sa kaugalingon niining kaugmaon pinaagi sa   pwersa militar lamang.
     Ang pagkinahanglan sa panabang sa Dios gihatagan gayod ug gibug-aton diha sa Daang Kasa- botan. Ang Ginoo nagpahinumdom sa Iyang katawhan sa Israel nga mahimo Niya silang luwason bisag dili pinaagi sa pana, o sa espada, o sa gubat, o sa mga kabayo, o sa mga kabalyero (Os. 1:7). Hatagan Niya sila sa usa ka nasudnong seguridad nga wala mahupti  sa ubang mga nasod sa kalibo- tan.  Sumala sa gisulti sa Salmo 2, ang mga kanasoran nagkagubot ug nagsalig sa kaugalingon nilang gahom. Apan gikataw-an lang sa Ginoo ang ilang mga pangulo nga naghinobra ang pagsalig sa kaugalingon ug nagtuo nga “ang kusog modagan” mao kanunay ang makadaog sa lumba o nga “ang mga isog” mao kanunay ang modaog sa gubat (Ecc.9:11).
     Asa ba nahilona ang imong pagsalig? Kon gisaligan mo ang Dios, maangkon mo ang seguridad nga dili ikahatag sa bisan unsang armas. “Bulahan ang modangop kaniya aron tabangan” (Sal. 2:12). -  MRD II

  Sagad labing sayon ang pagsalig
  Sa mga butang nga makita ta,
  Apan gusto sa Dios nga isalig ta Kaniya
  Ang atong mga kabalaka.  - Sper

  BUGTONG ANG DIOS LAMANG ANG MANGLALABAN
  NGA ATONG GIKINAHANGLAN.

  Back to
  Calender View for May   
   

  MAYO 18  ANG ATONG MANLALABAN
  BASAHA:  Buhat 2:1-8

  Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing Manlalaban . . . aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangtoran.  -Juan 14:16

  Dihay tinun-an sa seminaryo nga misulat labot sa pagsugid sa sala. Sa usa ka parte sa papel iya untang imakinilya kini: “Kon isugid ta ang  atong sala, kuhaon Niya ang atong sala.” Apan sa pag-abot niya sa pulong nga sala  natuplok niya ang letrang  “b” busa mao kini ang iyang nasulat: “Kon isugid ta ang atong sala, kuhaon Niya ang atong bala.” Wala niya madiparahi kini nga sayop dihang gihatag niya ang papel sa iyang magtutudlo.
     Sa pag-uli na sa papel, nahikatawa ang  tinun-an dihang nabasa niya ang gisulat  sa iyang propesor: “Ayaw ug kahadlok, Dong, kay dili ka Niya ibahog sa kaaway. Padalhan ka sa Dios ug Manlalaban.”
     Si Jesus miingon nga ang Manlalaban moabot ug makig-uban kanato hangtod sa kahangtoran (Juan 14:16). Sukad pa sa Adlaw sa Pentecostes (Buh. 2) ang Espiritu Santo naglihok na diha sa kinabuhi sa mga magtutuo.
     Kini ang pipila sa Iyang gibuhat aron pagtabang kanato: Ang Espritu Santo ang nagtultol kanato sa tibuok kamatuoran ug ang nagpasidungog kang Cristo (Juan 16:13-15); ang nagpamatuod nganhi kanato nga kita mga anak sa Dios (Rom. 8:16); ang  nangaliyupo alang kanato (Rom. 8:26-27); ang naghatag kanatog  paglaom (Rom.15:13); ang nagtudlo kanato sa mga kama-tuorang espirituhanon (1 Cor. 2:13); ang nagsangkap kanato sa pag-alagad sa ubang mga magtutuo (1 Cor. 12:4-7); ang nagpahiamgid kanato kang Cristo (2 Cor. 3:18); ug ang naglig-on kanato (Ef. 3:16).
     Dili kita mahadlok pag-atubang niining adlawa kay ang Manlalaban naglihok man diha sa aatong kinabuhi. -  DJD

  Isangyaw ang balita sa tanang kanasoran,
  Sa mga dapit nga nahupong sa kapait ug kasakitan;
  Aghata ang tanang Cristohanon pagbalita nga malipayon:
  Miabot na gayod ang Manlalaban!  - Bottome

  ANG KASINGKASING SA CRISTOHANON
  MAO ANG PULOY-AN SA ESPIRITU SANTO.

  Back to
  Calender View for May


  MAY0  19  ANG BISTI SA CRISTOHANON
  BASAHA:  Colosas 3:12-17

  Kinahanglan nga magmaluluy-on kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon.  --Colosas 3:12

  Niadtong 1975, gisulat ni Joseph Molloy ang libro nga giulohan ug Ang Pagbisti Alang sa Kalamposan nga nahimong talamdan niadtong mga nagtinguha sa  tag-as nga posisyon sa ilang kompanya. Ang tambag ni Molloy gipasikad niini nga lagda:  Pagbisti kanunay ingon nga ikaw ang labaw nga opisyal sa kompanya.
     Matag adlaw, kita nagpili sa isul-ob ta ngadto sa eskwelahan, sa trabahoan ug sa atong lingaw- lingaw. Ug bisan karong mga tuiga diin dili na uso ang maluho nga bisti, namustora pa gihapon kita.
     Apan may susamang kapilian nga angay tang hunahunaon -ang matang sa panlantaw ug binuhatan nga ipakita ta sa uban. Kon kita nagpaila ingon nga mga sumusunod ni Cristo, labawng mahinungdanon alang kanato ang espirituhanong bisti kay sa atong bisti sa lawas.
     Tan-awa ang lagda sa pamisti nga gihatag sa Dios kanato. Ingon nga Iyang mga pinili, kinahanglan nga kita “magmaluloy- on, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon” (Col. 3:12). Kinahanglan magpasensya kita ug magpasayloay (v.13). Ug labaw sa tanan, kinahanglan natong “idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy mobugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa” (v.14).
     Gisugdan ko ba ang matag adlaw diha sa pag-ila kang Cristo ingon nga akong Magmamando, ang akong Agalon? Nagtinguha ba ako pagsul-ob sa kinaiya nga Iyang kahimut-an? Gisul-ob ko ba ang kinaiya nga gipangita sa katawhan --ang kalooy, kabuotan, kaaghop, pailob, pasensya, ug gugma?
     Kon mao, gisul-ob ko na ang bisti alang sa kalamposan diha sa pag-alagad sa Dios.   -  DCM

  May kalumo unta ako ug kaluoy sama Kaniya,
  Maaghop sa espiritu, ug mapailubon;
  Mahisama unta kang Jesus  ako,
  Sa kanunay mahupong sa Iyang Espiritu. -  Ellsworth

  ANG KALUOY MAO ANG BISTI SA CRISTOHANON NGA NAGPANGALAGAD.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  20  PAGTUBO SA  ESPIRITU
  BASAHA:  Filipos 1:1-72

  Padayon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.  -2 Pedro 3:18

  Dihay estudyante sa kolehiyo nga nakigkita sa presidente sa eskwelahan aron pagpangutana kon mahimo ba niyang paspasan ang iyang kurso aron dali siyang matapos. “Oo” tubag sa presidente, “apan nag-agad kana sa gusto mong buhaton. Ang Dios nagkina- hanglag 100 ka gatus ka tuig aron pagpahamtong sa kahoy nga tugas. Apan 6 lamang ka bulan ang gikinahanglan alang sa kalabasa.”
    Sama niadto nga estudyante, kita usab naghigwaos tungod sa kahinay sa atong espirituhanong pagtubo. Gusto natong mahingkod dayon bisag dili pa kita andam. Mabalaka kita kon mabuhat ta ang mga butang nga gipakaingon tag ato nang nasalikway. Gusto natong maahat ang paghamtong ta.
    Apan ang pagtubo dili madalidali, ug kini sagad nga mosulbong. Paspas ang tubo sa kahoy sulod sa 4 ngadto sa 6 ka semana pagsugod sa ting-init, diin makita ang mga lanotlanot taliwala sa panit ug sa lindog.  Sa ubang adlaw sa tuig, mogahi kining mga lanotlanot ug molig-on ug kini ang buhatong mga muwebles nga molungtad sa dugayng panahon.
    Gihinayan ka ba sa imong espirituhanong pagtubo? Basig “nagpalig-on” ka lang? Mahinungdanon kining bahin sa proseso nga gisugdan sa Dios diha kanimo ug padayonon gayod Niya hangtod mahuman kini (Fil.1:6). Pagpailob, hulati nga matuman diha kanimo ang laraw sa Dios. -  DCE

  Dili unta ako laayan paghulat sa Imong gimbut-an,
  Ni maghinayhinay sa akong mga lakang
  Tudloi ako, mahal nga Ginoo, pagsunod
  Sa dili masayop nga mga lakang Mo.   - Bowser

  ANG KASAMOK MAO LAMANG ANG BUGTONG BUTANG
  NGA DILI MO NA KINAHANGLAN HULATAN.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  21  TIGHATOD SA PANALANGIN
  BASAHA:  1 Pedro 4:7-11

  Ingon nga maayong piniyalan ... ang tagsatagsa kinahanglan  maggamit sa talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayohan sa uban.  -1 Pedro 4:10

  Ang atong mga kadalanan napuno sa mga dagkong trak, mga kamyon. ug mga bagon. Sayon ra kaayo, alang kanato nga nagmanehog gagmayng sakyanan, ang pag-isip niini mga sagabal sa dalan - labi na gayod kon nagdali kita. Nalimtan ta nga may tahas nga gipiyal sa mga drayber niini. Sila nagsilbi kanatong tanan. Gidala nila ang mga produkto nga  gikinahanglan sa tanang katawhan sa tanang suok sa kalibotan. Usa lamang ang ilang katuyoan: Paghatod sa mga produkto ngadto sa nanginahanglan. Maglisod gayod kita kon wala sila!
     Ang apostol Pablo misulat nga ang mga magtutuo gitawag aron mahimong maayong piniyalan sa mga gasa nga nadawat nila gikan sa Dios (1 Pe. 4:10). Ang kinabuhi lamang nga gitugyan  Kaniya ang mahimong modawat ug mohatod  sa mga  “gasa sa Dios.” Ug ang matag buluhaton nag-agad sa gasa nga gihatag sa Dios sa matag usa. Kon ihalad ta ang atong gasa alang sa Iyang buluhaton ug kahimayaan, kinahanglan maning-kamot kita paghatod sa Iyang grasya ngadto sa uban. Kon kita mapakyas sa pagtuman niini, dili nato ikahatod ang Iyang panalangin ngadto sa uban, ug basig tungod niana sila  “higutman.”
     Gipasabot ni Pedro nga gamiton ta ang atong mga gasa diha sa atong pag-alagad sa usag-usa (v.10). Sa pag-agi mo sa kadalanan sa kinabuhi, ayaw isipa ang ubang tighatod sa grasya sa Dios ingon nga mga sagabal. Basin unyag tungod niani higutman ka --ug sila usab.     -  JEY

  Pagkaanindot mahimo kang tuboran
  Sa grasya sa Dios alang sa uban;
  Bisag asang dapita, bisag unsang orasa,
  Bisag unsang tahasa nga pilion Niya!  - Guirey

  WALAY ATONG MAHIMO NGA MAKATUPONG
  SA GIHIMO NI JESUS ALANG KANATO.

  Back to
  Calender View for May  MAYO   22  KALIG-ON DIHA SA KALUYAHON
  BASAHA:  2 Corinto 12:1-13

  Kon luya ako, nan lig-on ako.-2 Corinto 12:10

  Nagwali  si Billy Graham sa mga molupyo sa Oklahoma nga nagbangotan human bombahi ang munisipyo sa tuig 1995. Ang asawa sa gobernador, nga si Gng. Frank Keating miingon, “Sa wala pa siya nagwali, nakita ko siyang naglingkod, ug luya kaayo siya. Apan sa dihang nagwali na siya, nahupong siya sa kalagsik ug kadasig. Ug sa dihang milingkod na usab siya, mibalik usab ang iyang kaluya.”
     Si George Muller, usa ka pastor ug direktor sa balay sa mga ilo niadtong ika-19 nga siglo, mibatbat sa kaluyahon sa ingon niini: “Ang atong kaluyahon maoy naghatag ug kahigayonan aron ikapadayag sa Ginoong Jesu-Cristo ang Iyang gahom. Ang Balaan tang Dios, dili gayod mobiya ni mosalikway kanato. Sa nagkadugang ang kaluyahon, nagkaduol Siya aron pagpakita sa Iyang kalig-on; sa nagkadako ang atong panginahanglan, nagkadako usab ang atong paglaom nga pamatud-an Niya nga Siya atong Higala. Mao kini ang akong kasinatian sulod sa mokapin nag 70 ka tuig; sa nagkalisod ang mga alantuson ug mga pagsulay, nagkaduol ang panabang sa Ginoo . . . Busa, ang angay tang buhaton mao ang pagsugid sa atong kaluyahon ngadto Kaniya; ug laoman ta ang Iyang tubag sa panahon nga Iyang gitakda ug sa paagi nga Iyang gipili.”
     Usa ka paradoha ang gisulti ni Pablo diha sa 2 Corinto 12:10. Bisan tuod ug dili ta kini ikapatin-aw sa tataw gayod, ato nang nasinati ang buot ipasabot niini. Uban sa Dios, ang atong kaluyahon maoy atong labing lig-on nga kusog. - DJD

  Gigamit sa Dios ang kahuyang
  Pagpadayag sa Iyang kapaigoan,
  Ug kon palihokon ta Siya pinaagi kanato
  Iyang gahom masinati nato.. - Sper

  ANG LABING DAKONG BABAG TALI KANATO UG
  SA DIOS MAO ANG GITUOHAN TANG ATONG KUSOG.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  23  DUGOKAN SA KINABUHI
  BASAHA:  Ecclesiastes 1:1-11

  Giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Cristo Jesus nga akong Ginoo.  -Filipos 3:8

  Dako kaayo ang kalainan tali sa kinabuhi nga adunay tumong ug sa kinabuhi nga walay dugokan. Apan unsa man ang tumong nga takos natong pasikaran sa atong pagpakabuhi?
     Si Ty Cobb, usa sa mga sikat nga magdudula sa besbol, misugid:  “Sulod sa daghang katuigan, ang besbol maoy akong kinabuhi --kini ang miokupar sa akong hunahuna, ang unod sa akong mga gipanulti, ang gidamgo ko sa akong pagkatulog ug ang panakot sa akong pagkaon.” Ug midugang siya sa pag-ingon, “Apan human sa daghang katuigan sa pagdinula ko ug besbol, akong naamgohan nga dili ako mabuhi alang sa besbol lamang.”
     Tinuod, daghan ang mga butang nga  mahimo natong pahinungdan sa atong pagpanlimbasog.  Apan sa kaulahian, wala gihapon kini kapuslanan. Kay usa lamang ang tumong nga dili gayod mapakyas sa paghatag kanatog kadasig sa pagpakabuhi. Si apostol Pablo mipadayag nianang mahangtoron nga tumong sa ingon niini: “Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Cristo” (Fil.1:21).
     Ang pagpakaila kang Cristo, ang pagsalig, pagpakigsandurot ug pag-alagad Kaniya mao ang bugtong tumong nga maka-palikay kanato gikan sa kapuol ug sa walay kapuslanan nga kinabuhi (Ecc. 1:1-11). Bisan kon kita tigulang na ug masakiton, maalagaran ta gihapon Siya kon kita nahimong  maayong mga panig-ingnan ug nag-ampo alang sa uban. Kini ang mohatag ug kalipay sa atong pagpanaw niining kinabuhia uban sa Ginoong Jesus, nga mao ang atong Manluluwas ug Higala,  nga mahimamat ta unya pag-abot  ta sa atong puloy-ang dayon.    -  VCG

  Ang nagpangita sa matuod nga kahulogan sa kinabuhi
  Makakaplag niini sa usa ka paagi lamang;
  Pag-alagad sa Ginoo uban sa pagpanugyan
  Ug pagkinabuhi alang Kaniya sa adlawng tanan.  - JDB

  ANG GINOONG JESU-CRISTO LAMANG
  ANG NAGHATAG UG DUGOKAN SA KINABUHI.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO   24  MATINUD-ANON SI JESUS
  BASAHA:  Hebreo 13: 5-8

  Si Jesu-Cristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay kataposan. -Hebreo 13:8

  Si Bill Irwin, ang akong higala nga buta, migamit ug kompyuter sa iyang pagtuon sa Biblia. May mga panahon nga nahikatawa siya tungod sa salikwaot niini nga paglitok sa mga pulong Ingles.”Naglisod ako pagtul-id sa salikwaot kaayo nga paglitok niini sa pulong Holy Bible,” matod ni Bill.
     Apan dihay usa ka butang nga dili mausab ni Bill. Ang kiinatsila nga paglitok sa ngalan ni Jesu-Cristo. “Katsila ang naghimo sa program sa kompyuter ug gisiguro gayod niya nga dili mausab ang paglitok sa ngalan ni Jesu-Cristo,” mapahiyomong misulti si Bill kanako.
     Nahimuot ako. Mipahinumdom kini kanako nga bisan tuod ug daghan ang mga butang sa kinabuhi nga mahimo kong ipahiangay sa akong gusto, dili ko  mausab si Jesus sumala sa akong gusto.
     Kon moabot ang mga kalisdanan sa kinabuhi, malig-on ako sa gipasalig sa Biblia nga nagkanayon, “Si Jesu-Cristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay kataposan” (Heb. 13:8). Apan kini usab ang mitul-id sa akong batasan sa pag-usab sa gisulti sa Biblia ug  sa kinaiya ni Cristo sa panahon nga dili ako makauyon sa Iyang gisulti.  Pagkasayon sa paghikalimot nga ako miduol kang Cristo uban sa tinguha nga usbon Niya ako, ug dili aron usbon ko Siya!
     Dalaygon ang Dios tungod sa Iyang Pulong ug sa Iyang gugma nga hingpit  ug walay-paglubad. Ug dalaygon usab Siya kay pinaagi sa Iyang gugma gipahigayon Niya ang kausaban sa akong kinabuhi (Mat. 5:48; Rom. 5:3-5).  -  DCM

  Matinud-anon Ka, Dios ug Amahan ko!
  Walay kahadlok uban Kanimo;
  Way kausaban ang imong kaluoy;
  Gahapon ug karon, makanunayon.  -  Chisholm

  SA KALIBOTAN NGA SA KANUNAY NAGMABALHINON,
  KASALIGAN MO ANG  WALAY PAGKABALHIN NI CRISTO.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  25  ANG NGALAN  SA DIOS
  BASAHA:  Ezequiel 36:20-28

  Ipakita ko nga ako manalipod sa akong balaang ngalan.-Ezequiel 39:25

  Kon ikaw mangayog Kleenex, basig dili kanang matanga sa igpapahid ang ihatag kanimo.  Lagmit usab kining mahitabo kon mangita kag Coke, o Scotch tape o Xerox.  Ug anaa pa ang Jeep, ang Band aid  ug ang Thermos. Ang ngalan sa partikular nga produkto mahimong mosakop sa mga susamang produkto nga ginama sa laing kompanya.
     Apan kining mga ngalana mahinungdanon kaayo alang sa mga kompanya nga nanag-iya niini. Busa ang kompanya sa Coca Cola, nga lagmit maoy labing inilang produkto sa tibuok kalibotan,nagsweldo ug daghang abogado ug mga inspektor aron pagpanalipod sa ilang “ngalan.”
     Apan labaw nga mahinungdanon ang pagbantay nga dili pasipad-an ang ngalan sa Dios o ang ngalan sa Iyang Anak nga si Jesu-Cristo.  Kini ang labing mahinungdanong ngalan sa tibuok kalibotan. Busa ipakita ra Niya ugma damlag ang kalainan tali sa tukmang kahulogan sa Iyang ngalan ug sa binugal-bugal nga paggamit niini. Ipakita Niya sa tanang binuhat nga buhi kon nganong angay natong tahuron ug pasi-dunggan ang Dios ug si Jesu-Cristo.
      Busa angay kitang mangayog pasaylo sa Ginoo kon napakaulawan ta ang Iyang ngalan. Dako ang kaayohan nga maani ta diha sa pagtamod sa Iyang ngalan, ug dako ang atong silot kon kini atong pasipad-an. Panalipdan gayod sa Dios ang Iyang balaang ngalan!    - MRD II

  Walay tawo nga makahulagway,
  Sa matam-is  ug gihigugma ko nga ngalan;
  Ipalanog sa kanunay ang pagdayeg,
  Pagdayeg sa ngalan ni Jesus!  -  Martin

  AMPINGI ANG NGALAN SA DIOS.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  26  DUMDOMA ANG NAUNA
  BASAHA:  Buhat 7:52-60

  Ang uban midumili sa pagdawat sa kagawasan, ug nagpakamatay aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi.  -Hebreo 11:35

  Paglabay sa taas nga panahon sa tingtugnaw, gisugat sa lokal nga mantalaan uban sa kalipay ang unang adlaw sa tingpamulak pinaagi sa pagpatik sa hulagway sa usa ka batan-ong lalaki nga nagbulad sa adlaw. Nagsul-ob siyag antepara, kalo, maong nga pantalon ug kamiseta nga walay bukton. Gipatong niya ang usa niya ka kamot sa iyang agtang, samtang  ang usa nagkupot ug radyo diha sa iyang tiyan. Tataw nga nalipay siya niadtong adlawa.
     Apan dili pa kana mao. Kining tawhana nagpahayahay ibabaw sa dakong monumento sa lubnganan sa mga beterano sa gubat diin naukit ang mga ngalan sa 225 ka sundalo nga namatay alang sa ilang nasod. Samtang gisud-ong ko ang maong hulagway, naamgohan ko nga gisakripisyo niining mga maisog nga sundalo ang ilang kinabuhi aron magmalipayon kining tawhana.
     Mipahinumdom kini kanako sa mga maisogong alagad sa Dios nga wala magpanuko sa paghalad sa ilang kinabuhi aron madunggan ta ang ebanghelyo (Buh. 7:59; Heb 11:35-38). Nanuktok sila sa mga kabalayan, nangadto sa mga kalungsoran, nanglangyaw sa lagyong kanasoran aron pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang ilang pagpamatuod sa Dios sagad nga mosangpot sa ilang kamatayon. Tungod kanila, kita karon nakapahimulos sa kainit sa gugma sa Dios.
     Pamalandongan ta ang dakong sakripisyo sa mga nauna kanato sa pagtuo. Unya, pangutan-on ta ang atong kaugalingon kon andam ba usab kita sa pagbuhat niana alang sa atong mga anak. Hinaot pa nga mobarog kita nga matinud-anon alang kang Cristo sa kinabuhi man o sa kamatayon.
  -  MRD II

  Buhi ang  pagtuo sa atong mga amahan
  Bisan pa sa espada, kalayo ug bilangguan.-
  Molukso sa kalipay ang kasingkasing ta
  Kon hidunggan kanang mga pulonga!  - Faber

  BISAG DILI KITA LUTOSON  TUNGOD SA ATONG PAGTUO,
  KINAHANGLAN SUNDON TA ANG LAKANG SA AGALON.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  27  MAAYO NGA PANGUTANA
  BASAHA:  Juan 15:1-11

  Ako ang punoan sa paras, ug kamo ang mga sanga . . . kon wala ako, wala kamoy mahimo.  -Juan 15:5

  Daghan nang katuigan ang nanglabay sukad napatik ang akong libro nga giulohag Paghikaplag sa Kinabuhi nga Nagsalig sa Dios.  Kini ang sugilanon labot sa paghikat-on ko sa pagsalig sa Dios human sa inanayng pagkapukan sa akong pagsalig sa kaugalingon. Ang akong kakulangon maoy mitukmod  kanako sa  pagsalig Kaniya. Sa wala madugay, natataw ko nga ang mga pagtulon-an nga nakatabang kanako sa takna sa mga kalisdanan magamit ko usab diay sa bisag unsang sitwasyon. Mao nga gipili ko ang pagsalig sa Dios. Ug kini misangpot ngadto sa akong dakong kaayohan ug kamabungahon.
     Dihay nakabasa sa maong libro nga misulti sa iyang higala, “Kon ako ang pasultihon, sobra ra usab kaayo ang pagsalig ni Joanie Yoder sa Dios!”  Aron ikapatin-aw ko ang dugokan sa kinabuhi nga nagsalig sa Dios, gibuhat kong pangutana ang maong pahayag: Posible bang maghinobra ang pagsalig sa Dios?
     Tubagon ta kana nga pangutana pinaagi sa laing pangutana: Posible ba nga maghinobra ang paglingkit sa usa ka sanga sa punoan niini? Si Catherine Marshall misulat, “Ang punto dili man nga mas maayo alang sa mga sanga kon kini nakalingkit sa punoan. Apan nga kining mga sangaha mangalaya ug mangamatay gawas kon sila nakalingkit sa punoan.” Si Jesus nagtudlo nga gawas kon ang mga sanga (ikaw ug ako) magpabilin diha sa punoan (magpabilin nga magsalig Kaniya), dili gayod kita makapamunga sa Iyang bunga.
     Posible ba nga maghinobra ang pagsalig ta sa Dios? Dili, kon nagtinguha kita nga magmabungahon. Unsa kang matanga sa sanga? -  JEY

  Wala akoy mahimo gawas Kanimo,
  Dili ako mahimong mag-inusara,
  Wala akoy kusog ni kaayo
  Ni kaalam kon  bulag Kanimo.  - Havergal

  ANG PAGMABUNGAHON ALANG KANG CRISTO NAG-AGAD
  SA PAGPAKIGSANDUROT  KANG CRISTO.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  28   PAIT ANG MAHIGUGMA
  BASAHA:  1 Juan 4:7-16

  Kini mao ang akong sugo: paghigugmaay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo.  -Juan 15:12

  “Pait usahay ang mahigugma!” Gipadayag sa inahan ug amahan ang mga kalisdanan ug kasakit nga nasinati nila sa ilang pag-agak sa ilang mga anak  niadtong sila mga tinedyer pa. “Tingali kon dili pa ingon kadako ang among paghigugma kanila, mas sayon unta,” dugang sa bana.
     Bisan kon ang gugma nagdala ug kapait ug kasub-anan, kini ang naghatag ug bulok sa kinabuhi. Sa iyang libro nga giulohag Ang Upat ka Gugma, si C.S. Lewis misulat:
     “Ang paghigugma mahimong modala ug kasakit. Bisan unsa pa ang imong higugmaon, may gahom niini sa pagdugmok sa imong kasingkasing. Kon dili mo gustong masakitan, nan, ayaw higugmaa si bisan kinsa, bisan ang usa ka hayop. Ampingi ang imong kasingkasing. Hupnga kini sa kaluho ug mga kalingawan; likayi ang bisan unsang relasyon; kandadohi kini  sa kahon sa imong pagkama- akohon . . . Ang bugtong dapit gawas sa langit diin piho mong malikayan ang kapait nga ikadulot sa gugma . . . mao ang impiyerno.”
     Ang paghigugma mao ang pagpamasin. Usahay masakit kini! Gisakit si Cristo tungod niini, apan wala Siya mohunong sa paghigugma, hangtod nga gidala Siya niini ngadto sa Iyang kamatayon. Gisugo Niya kita: “Paghigugmaay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo” (Juan 15:12).
      Kinahanglan padayonon ta paghigugma ang atong kapikas,  ang tinedyer tang anak, ang atong silingan, ang atong kauban sa trabaho. Kini ang gibuhat ni Cristo-- ug mas maayo kini kay sa paglukong sa atong kaugalingon diha sa  kahon sa atong  pagkamaakohon.    - DCE

  PAMALANDONGI KINI
  Giunsa ka man pagsakit niadtong  gisulayan mo sa paghigugma?
  Natintal ka ba sa pagpugong sa imong gugma?
  Giunsa man pagpakita kanimo sa gugmang mapailobon?

  WALAY PAGBATI NGA MAS MOPASAKIT KANIMO KAY SA GUGMA,
  GAWAS LAMANG SA DILI PAGHIGUGMA

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  29  LARAWAN NI CRISTO
  BASAHA:  2 Corinto 3

  Kitang tanan . . . molarawan . . . sa himaya nga naggikan sa  Ginoo nga  . . . mag-usab kanato ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. -2 Corinto 3:18

  Nagbakho ang batan-ong asawa sa telepono samtang iyang gisugid kanako nga bag-o pa lamang siyang gibun-og sa iyang bana. Nasayran ko nga nagdako ang iyang bana uban sa madagmalon niyang amahan, busa gisunod usab niya ang datoan niini nga panig-ingan.
     Sa gusto natog sa dili, may mga butang sa atong kagahapon nga maoy mipahimo kanato nga ingon niini karon. Apan wala kini nagpasabot nga kita nabilanggo na sa atong kagahapon. May katakos kita sa pag-usab sa atong panlantaw ug mga panglihok pinaagi sa maalamon tang pagpili sa atong mga higala, sa mga basahon ta, sa mga kalingawan nga atong gitan-aw. Daghan ang mga bata nga nagdako sa makalilisang nga kahimtang ang nahimong mga tinamod sa katilingban.
     Isip mga Cristohanon, kinahanglan makat-on kita sa pagpili sa mga butang nga mohulagway sa atong relasyon sa atong bag-ong  Amahan sa langit, ug dili sa atong kanhing agalon nga mao  si Satanas. Buot sa Dios nga ilarawan ta ang hulagway sa atong Manluluwas. Dili ta kana mahimo pinaagi lamang sa paghimo sa mga maayong kapilian. Nagkinahanglan kini sa paglihok sa Espiritu aron kita mabag-o.
      Sa 2 Corinto 3:18, si Pablo miingon nga kini nga kausaban mahitabo kon kitang tanan “molarawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo.” Nagpasabot kini nga ipataliwala ta si Cristo sa atong kinabuhi ug sundon ta Siya ingon nga atong Ginoo.
      Bisan unsa pa ang imong kagahapon, gitugtan mo ba ang Dios sa paglilok sa kinabuhi mo karon ug sa umalabot?-  HVL

  Sukad mitutok  ako kang Jesus,
  Wala ko na makit-i ang uban;
  Napunting ang akong panlantaw,
  Kang Jesus nga gilansang sa krus. - James

  ARON KA MAUSAB, SUNDA ANG LAKANG NI CRISTO.

  Back to
  Calender View for May   

  MAYO  30  KAULAW SA SALA
  BASAHA:  Hebreo 12:1-2

  Wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya.  -Hebreo 12:2

  Gibati ka  na bag kaulaw sukad? Basin ug naulaw ka karon. Tingalig namakak ka o mibutangbutang sa imong higala. O basig may saad o pasalig kang gipakyas. Nakasala ka ug nasayran mo kini. Naulaw ka kay sad-an ka man.
     Kon makasala ka, bation kag kagil-as ug kaulaw. Kinahanglan isugid mo sa Dios ug ngadto sa imong napasakitan ang sala nga imong nabuhat ug ang kadaotan sa paghimo mo niini. Ayaw kini tagoa o daladalaha. Ayaw kini ipasangil sa sitwasyon o sa pagtintal sa panuway. Kon makita mo ang kasaypanan sa imong nabuhat ug ang kadaotan nga nahimo niini ngadto sa uban, angay ka gayong maulaw.
     Ang pagkasad-an ug ang kaulaw makaayo man, kon kini  mopaduol kanimo ngadto sa Manlu- luwas. Sa dihang gipas-an ni Jesus ang imong sala didto sa krus, gipas-an usab Niya ang imong kaulaw. “Wala siya molunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus, ug wala niya igsapayan ang kaulaw” (Heb.12:2). Naglingkod Siya karon sa trono sa langit, apan dako kaayo ang Iyang gibayad niini. Nagbitay Siya sa krus, hubo ug gipakaulawan. Giagwanta Niya ang kaulaw --ang atong kaulaw.
     Itugyan ang imong kaugalingon ngadto kang Jesus, nga mibuntog sa kamatayon ug gipakaulawan tungod sa imong sala. Sa ingon, dili mo lamang madawat ang pasaylo, kondili inanay usab nga mapapas ang imong kaulaw.  - HWR

  Nabayran ang tanan didto sa Calvaryo,
  Ang akong kagahapon nga gimansahan sa sala;
  Ang akong kaulaw ug pagkasad-an
  Gipas-an ni Jesus didto sa Calvaryo.   - Taylor

  ANG HUWES MAKAPAURONG SA SILOT, APAN DIOS
  LAMANG ANG MAKAPAPAS SA KAULAW SA SALA.

  Back to
  Calender View for May   


  MAYO  31  KARAANG  MGA LIBRO
  BASAHA:  Salmo 119:89-105

  Molungtad hangtod sa kahangtoran ang imong pulong Ginoo; dili kini mausab diha sa langit.   - Salmo 119:89

  Duha ka libro nga gisulat sa panahon nga sukwahi kaayo sa kapanahonan sa teknolohiya sa naghi- napos nga ika-20 nga siglo, ang gibasa na usab karon. Ang Little Women  nga gisulat ni Louisa May Alcott ug ang  Sense and Sensibility nga gisulat ni Jane Austen. Naila kini pag-usab sa dihang gibuhatan kinig pelikula.
     Naunsa man kini pagkahitabo? Dili ba dako na kaayo ang kauswagan sa atong katilingban karon. Unsa may gamit sa mga librong karaan niining bag-ong kapanahonan?   Mao kana ang kaayohan sa mga librong klasiko. Ang mga sinulat nga molungtad mao kadtong naghisgot labot sa mga butang nga sa kanunay gisaw-an sa katawhan --sama pananglit sa gugma, sa mga relasyon, o sa mga paagi sa pagpakabuhi niining kalibotana.
     Apan may usa ka  librong  karaan  nga nagpatigbabaw sa tanan. Nagpatigbabaw kini dili lamang tungod kay naghisgot kini sa tataw ug tukmang paagi labot sa kahimtang sa katawhan, kondili tungod kay nasulat kini uban sa lamdag Niya ng nagbuhat kanato.
     Kini mao ang Biblia. Ang Pulong sa Dios alang kanato. Kon maghisgot kini labot sa kaminyoon, dili kini mosipyat. Kon maghisgot kini labot sa pagtagad sa uban, mas epektibo pa kini kay sa mga tambag sa mga kolumnista karon. Apan ang labing mahinungdanon mao kini: kon dugokan sa kinabuhi ang hisgotan, kini lamang ang bugtong tinubdan sa kamatuoran.
     Ang Biblia --karaan nga libro, apan nagpabilin nga labing maayo. -JDB

  Ang Biblia nagbarog, bisag malumpag ang kabukiran,
  Lig-ong mobarog, bisan mahugno ang kalibotan;
  Mobarog ako sa lig-ong patukoranan,
  Kay ang Biblia dili mapukan.  - Lillenas

  ARON DILI KA MASALAAG, SALIGI ANG DILI MASAYOP
  NGA PULONG SA DIOS.

  Back to
  Calender View for May
  >