title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • March


  MARSO  1   AYAW  PAGBAGULBOL
  BASAHA:   Numeros 16:41-50

  Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila  nga gilaglag sa Angel sa Kamatayon tungod niini.  -1 Corinto 10:10

  Unsa may imong bation kon itaho sa mantalaan karon nga gipamatay sa mga sundalo ang 15,000 ka tawo? Ug kon pananglit kining mga tawhana dili mga kriminal, o mga langyaw nga nagsamok- samok sa atong gobierno, o mga rebelde sa pangagamhanan, apan mga yanong lungsoranon nga nagprotesta batok sa pamaagi sa pagdumala sa kagamhanan sa ilang nasod.
     Daw dili nato mahanduraw ang ingon nga panghitabo? Apan mabasa nato diha sa Numeros 16 nga ingon niana ang gibuhat sa Dios ngadto sa mga Israelita kanhi. Gibawian Niya ug kinabuhi ang 15,000 sa Iyang mga piniling katawhan kay ilang gisaway ang Iyang pag-amoma  kanila.
     Bag-ohay pa lamang gani ang kahibulongan nilang paggawas gikan sa Ehipto, nagsugod na usab silag bagulbol tungod sa mga kahasol nga ilang nahinagbo sa dalan ngadto sa Yutang Gisaad kanila. Nagbagulbol sila batok sa ilang mga pangulo, sa pagkaon nga gihatag kanila sa Dios, ug sa mga kakuyaw sa dalan paingon sa Canaan. Gihandom nila ang  malipayong adlaw nila sa Ehipto, ug ang ilang kakulang sa pagtuo maoy mipaulbo sa makatarunganong kasuko sa Dios.
    Wala pa mahurot ug kamatay ang mga tawo nga sama kanila. Aduna pay nagbagulbol inay nga mopadayon sa una- han uban sa pagtuo.Pila ba kanato ang nagbagulbol kon dili ihatag sa Dios ang atong gipangayo? Ang tawong maalam maglikay gayod sa pagbagulbol batok sa Dios.  - MRD II

  Ang mga nagbagulbol batok sa ilang kahimtang
  Maoy makapasuko ug makapasakit sa Dios;
  Apan ang kasingkasing nga  mapasalamaton
  Maoy Iyang kahimut-an ug kahinangpan. - Bosch

  ANG PAGTUO MAMULAK DIHA SA TANAMAN SA PAGPASALAMAT.

  Back to
  Calender View for March


  MARSO  2  BUGTONG SUKARANAN SA DIOS
  BASAHA  1 Corinto 3:9-17

  Kay gipahimutang sa Dios si Jesu-Cristo ingon nga bugtong sukaranan ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya.  -1 Corinto 3:11

  May pipila ka mga arkitekto ug mga magtutukod ang nakatabang pagpatahom sa kalibotan. Aduna usay   uban nga  nagbuhat ug mga   mangil-ad nga katukoran. Ang inilang arkitekto nga si Frank Lloyd Wright miingon, “Mahimong ilubong sa usa ka doktor ang iyang mga kasaypanan, apan ang arkitekto igo lamang sa pagtambag sa iyang kliyente sa pagtabon sa iyang sayop uban sa mga tanom. Busa kinahanglan gayod nga molangyaw ang mga arkitekto halayo sa ilang mga  puloy-anan aron pagtukod sa una nilang mga proyekto.”
     Ang apostol Pablo misulat sa sumbanan sa mga programa sa pagtukod ug simbahan. Ngadto sa iglesia sa Corinto siya misulat, “Kamo mao usab ang balay sa Dios” (1 Cor.3:9). Dili man ang materyal nga balay ang iyang gipasabot kondili ang mga katawhan mismo. Natukod ang ilang iglesia sa dihang gipahimutang ni Pablo ang sukaranan -ang kamatuoran labot kang Cristo. Ug unya giawhag niya ang mga taga-Corinto sa pag-isip  pag-ayo kon unsaon nila pagtukod uban niana nga patukoranan.
     Ingon nga mga magtutuo sulayan pinaagi sa kalayo ang atong tukoron niana nga sukaranan --dili sa kalayo nga mosilot sa sala, nga mao ang impiyerno, kondili sa kalayo sa hukom nga maoy mopaila
  (1 Cor.3:15). Ang tanan nga wala modawat kang Cristo pagasilotan, apan ang matag Cristohanon hukman pinaagi sa iyang binuhatan. Ang kalayo sa hukom maoy mopaila sa nakapahimaya sa Dios ug sa wala. Ang maayo nga pagtulon-an ug matarong nga kinabuhi mao ang molungtad. Ang uban lamoyon sa kalayo.
            Nagtukod ka ba alang sa kahangtoran?    -HWR

  Moabot ang adlaw nga kita moatubang
  Sa atong Maghuhukom, ang Anak sa Dios;
  Nagkinabuhi ba kita aron madayeg NIya,
   “Maayo nga binuhatan, anak Ko, Maayo?” - Sper

  ANG HUKOM NI CRISTO  MOPADAYAG, 
  MOSALIKWAY, UG  MOPAHALIPAY.

  Back to
  Calender View for March   


  MARSO  3   WALAY KAHIGAWAD
  BASAHA  Gipadayag 21:9-22:5

  Walay bisan unsa nga  tinunglo sa Dios hikaplagan diha sa siyudad. Anaa sa siyudad ang trono sa Dios ug sa Nating Karnero, ug simba-
  hon siya sa mga alagad niya.  -Gipadayag 22:3

  Wala ako molampus sa unang higayon sa akong pagsulod sa kutay sa impormasyon diha sa kompyuter. Miundang gilayon ako kay wala ko man hitultoli ang hustong paagi. Inay nga makakuhag mga makapaikag nga impormasyon, misangko hinoon ako sa mga dalan nga walay kalutsan. Sukad niadtong higayona daghan na akog nahibal-an labot sa paggamit sa Internet, apan wala ko pa gihapon hisabti ang pagkabuang sa uban niini.
     Daghang butang sa kinabuhi ang susama niana. Sobra ra kaayo ang pagdawat niini. Apan kita adunay gikahinangpan nga dili mapakyas. Si Jesus nag-andam ug usa ka dapit alang kanato, ug mahatagan gayod ug katagbawan ang atong  kahinangop niining dapita. Dili matugkad sa mga pulong ug sa atong handurawan ang katahom sa langit.
     Mabasa nato diha sa Gipadayag ang hulagway sa siyudad nga lunsayng bulawan, sa mga ganghaan nga napuno sa perlas, ug ang mga paril nga gidayandayanan sa tanang matang sa mahalong bato (21:18-21). Pagkaanindot niini nga talan-awon! Apan dili kini makatupong sa kahinangop  nga atong bation kon masaksihan ta unya ang himaya sa Dios ug mahimamat nawong sa nawong ang atong Ginoo ug Manluluwas nga si Cristo Jesus.
      Maanindot  man ang  binuhat sa tawo, apan  mapakyas kini usahay pagtagbaw sa atong kaikag. Sukwahi kini sa gikahinangpan ta sa langit. Diha sa presensya sa Dios, dili  na gayod kita mahigawad.  -  JDB

  Luyo sa panganod, nawong ni Jesus,
  Walay katapusan nga kahayag,
  Ug himaya maako dinha Kaniya
  Luyo sa dag-om, luyo sa kangitngit.. - Gilmore

  ANG LANGIT NGA GISAAD DILI KAKAWANGAN KONDILI
  KALAOMAN NGA WALAY KATAPOSAN.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  4  ALAGIAN SA KALIPAY
  BASAHA:  Juan 14:15-27

  Lipayon kita niya sa tanan tang kagul-anan aron kita makalipay usab niadtong nagmasulob-on.   -2 Corinto 1:4

  Samtang gisulat ko kini, nagministro usab ako sa mga higala ug mga minahal sa kinabuhi sa duha ka batan-ong lalaki nga namatay nga wala damha. Ang usa kanila nagpanuigon ug 39 anyos ug namatay sa sakit sa kasingkasing samtang ang ikaduha nga nagpanuigon ug 19 anyos namatay sa usa ka aksidente. Cristohanon kini sila ug nahisakop sa mga pamilya nga naghigugmaay.
      Unsa may isulti ko aron mahumpay ang ilang kasakit? Magkutlo ba ako ug mga bersikulo gikan sa Biblia? Batbaton ko ba ang mga pamaagi sa Dios? Dili. Ang mga tawo nga anaa sa dakong kaguol dili gayod mamati sa mga masum-ol nga kahubitan. Ang labing maayo nga mabuhat ko alang kanila mao ang pag-ampo alang kanila ug pagpamatuod ngadto kanila sa kahumpayan nga ikahatag sa Dios.
      Giingnan ni Jesus ang nagmasulob-on Niya nga mga tinun-an nga ipadala Niya ang Espiritu Santo aron mahimo nilang Manlalaban (Jn. 14:26). Ang kalinaw ni Jesus maangkon nato pinaagi sa Espiritu Santo. Busa kon nagtinguha kita paglipay sa uban, kinahanglan makigsandurot kita sa Ginoo aron masinati ta ang Iyang kahumpayan.Ug pinaagi sa atong binuhatan ug sa atong presensya ikapakita ta sa mga nagmasulob-on nga kita naghunahuna kanila. Mag-ampo usab kita nga matagamtam nila ang kahumpayan sa Espiritu Santo diha sa ilang kinabuhi.
      Gusto sa Dios nga mahimo kitang alagian sa Iyang kahumpayan ngadto sa mga nagmasulob-on ug nagbangotan.. -HGB

  Ang kahumpayan nga gihatag sa Dios
  Gusto Niya nga ipakig-ambit ta karon
  Ngadto sa mga nagmasulob-on
  Ug sa mga nalukong sa kalisdanan. - Sper

  LIPAY KITA SA DIOS ARON KITA MAKALIPAY SA UBAN,
  UG DILI ARON KITA MAKAPAHAMUDLAY.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  5   BAHANDI NGA DILI MASUKOD
  BASAHA:  Efeso 3:8-21

  Gihatagan ako  sa Dios sa pribilihiyo sa pagsangyaw . .. mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Cristo.   -Efeso 3:8

  Niadtong Panahon sa Dakong Kalisod, dihay tawo nga ginganlag Ginoong Yates nga nanag-iya ug usa ka dakong parsela sa yuta sa Texas diin nagbuhi siyag mga karnero. May problema siya sa panalapi dihang siya  gihangyo sa usa ka kompanya sa petrolyo nga tugtan silang magkalot sa iyang yuta nga gituohan nilang adunay petrolyo.
     Kay dili man siya maalkansi niini, misugot si G.Yates. Dili pa gani kaayo lawom ang ilang nakalot, mibuswak na ang labing dakong deposito sa petrolyo sa  Amihanang Amerika niadtong panahona. Ug kalit lamang nga   nahimong bilyonario si G. Yates. Apan makapahinuklog hunahunaon nga  sulod sa dugay nang panahon may bahandi diay sa iyang yuta ug wala niya kini mahibaloi!
     Nahisama ka ba kang G. Yates  sa imong espirituhanong pagkinabuhi? Wala mo ba maangkon ang bahandi nga naimo na diha kang Cristo? Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, iyang gipadayag ang tinagong bahandi pinaagi sa pagsang-yaw mahitungod sa “dili masukod nga bahandi ni Cristo” (3:8). Tinguha niya nga ipaila sa mga Cristohanon ang ilang matuod nga pagkabahandianon (v.9)
     Si Pablo wala lamang nagsangyaw apan nag-ampo usab nga maila ug magamit unta sa mga magtutuo ang ilang espirituhanong  bahandi, aron sila magmalig-on diha sa gugma, makabaton ug gahom diha sa pag-ampo, ug mahupong sa Dios mismo.
     Basaha pag-usab ang Efeso 3:14-21, ug dawata ang dili mahubsan nga tuboran sa espirituhanong kahinguhaan karon.    -  JEY

  Nganong magpakakabos man kita,
  Nga kita bahandianon man unta?
  Kita manununod uban kang Cristo
  Sa bahanding dili masukod.  - Sper

  LABING MAAYO PA NGA MABAHANDIANON KITA DIHA
  SA ESPIRITU KAY SA MGA BUTANG KALIBOTANON.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  6   ANG  KABUBUT-ON SA DIOS
  BASAHA:  1 Juan 2:12-17

  Gikalipay ko ang pagtuman sa imong kabubut-on, O Dios ko!
  -Salmo 40:8

  Sulod sa mokapin nag 50 ka tuig, si Frank Sinatra nagpabilin nga usa sa mga popular nga maglilingaw sa America. Lagmit nga naila siya pinaagi sa iyang awit nga giulohag “My Way.” Tataw nga kining kantaha nahimong makahuloganon alang sa iyang mga magdadayeg.
      Unsa may  anaa nianang awita?  Kaugalingong kabubut-on? Dako kaayo ang tinguha sa tawo sa pagbuhat sa mga butang sa paagi nga ilang napilian. Ug kini mao  ang gisulti sa kataposan sa kanta, “Ug ako ang nasunod.”
      Sa ordinaryong kalihokan sa kinabuhi, dalaygon gayod ang pagpangaugalingon. Apan kon ang atong relasyon sa Dios ang hisgotan, kinahanglan atong ipaubos ang  kabubut-on ta sa Iyang kabubut-on, ingon nga ang atong Manluluwas mapahiubsanong nag-ampo sa Tanaman sa Getsemane,  “Dili ang akong pagbuot kondili ang imo maoy matuman,”  (Luc.22:42).
        Malisod ang pagtugyan sa atong kabubut-on, apan ang pagsugot lamang sa Dios maoy moluwas kanato gikan sa kasub-anan diha sa atong mga kapakyasan niining kalibotana ug sa sa umalabot nga kalibotan. Ang Panultihon 14:12 mipahinumdom kanato  nga ang atong pagsalig sa atong kaugalingon maoy mohatod kanato ngadto sa kadaotan: “Ang dalan nga gituohan mong husto ushay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon.” Apan ang masaligong pagsugot sa Dios modala ug mga panalangin karon ug sa kahangtoran.
        Sa higayon nga nagtinguha ka pagsunod sa kaugalingon mong kabubut-on, hinumdomi nga ang kabubut-on sa Amahan ang gituman ni Jesus. - VCG

  Gimbut-an Mo, tumana, O Dios!
  Magkukulon Ka, umola ako;
  Ipasunod sa gimbut-an MO,
  Samtang Kanimo naghulat ako.   -Pollard

  ANAA SA IYANG KAMOT ANG ATONG KALINAW. -Dante

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  7  ANG GRASYA  UG ANG  PALAS-ANON
  BASAHA:  Salmo 32

  Ikaw ang tagoanan ko;  ilikay mo ako sa kadaot. -Salmo 32:7

  Nangutana ako sa usa ka pangulo sa pagtuo kon mahimo bang andamon ta ang atong kaugalingon alang sa mga personal nga kasub-anan. Nasayod ako nga matubag niya kini pinasikad sa iyang kasinatian dihang gipatay sa walay kukaluoy ang iyang 31 anyos nga anak nga lalaki lima ka tuig kanhi.
     Naghunahuna siya sa makadiyot ug unya miingon, “Dili gayod nato mapangandaman ang mga panghitabo nga ingon niana.” Mipadayon siya pag-asoy kon giunsa pagsulay ang iyang relasyon sa Dios ug ang pagtuo nga iyang gihuptan sa dihang namatay ang iyang anak.  Dili yano ni inandam ang maong tubag, apan makita ko ang kalinaw diha sa iyang panagway. Dako kaayo ang kasubo nila sa iyang asawa apan wala sila mataral sa kasuko ug pagduhaduha  kay gilig-on man sila sa Pulong sa Dios ug sa Espiritu Santo.
     Ang salmista misulat, “Busa ang tanan mong katawhan angay mag-ampo kanimo panahon sa kalisod; sa dihang mobul-og ang baha sa kaguol kini dili moabot kanila. Ikaw ang tagoanan ko; ilikay mo ako sa kadaot. Awiton ko ang imong pagluwas kanako kay gipanalipdan mo man ako” (Sal. 32:6-7)
     Sa malipayong mga panahon sa atong kinabuhi, ang atong pagpakigsandurot sa Dios moandam kanato alang sa mga kalisdanan nga umalabot. Ug unya kon moabot na ang pagsulay, ubanan kita sa Dios sa paagi nga wala pa nato sukad matagamtami.   - DCM

  Bisan taliwala sa dili-matugkad kong kasub-anan
  Ipakita kanako  sa Ginoo ang  Iyang gahom;
  Sapnayon ako sa mahigugmaon Niya nga grasya,
  Ug sa Iyang pag-amoma ako makita.  -  Brandt

  KON MOHATAG ANG DIOS UG PALAS-ANON, 
  UBANAN NIYA KINI SA GRASYA NGA MOPALIG-ON.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  8  KALUWASAN TUNGOD SA GRASYA
  BASAHA:  Roma 3:19-28

  Pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kondili iya sa Dios.   -Efeso 2:8

  Kon patyon sa dili Cristohanon  ang dili usab magtutuo nga sama kaniya, maimpiyerno ang namatay (Rom. 6: 23; Gip.20:11-15). Kon dawaton unya sa nakapatay si Cristo ingon nga Iyang Manluluwas, mahilangit siya. Makatarunganon ba kini?
     Ubos sa tawhanong panlantaw, kita motubag, “Dili!” Apan ang laraw sa Dios habog kay sa atong mga laraw (Is.55:9),  dili niya kita silotan sumala sa angay kanato (Sal. 103:10)
     Kon gipairal pa sa Ginoo ang hustisya sa walay kukaluoy,  nalaglag na unta kitang tanan.Apan tungod sa Iyang kaluoy wala ta madawat ang silot nga angay kanato, ug tungod sa Iyang grasya gihatag Niya kanato ang dili takos maato. Bisag gipangayo sa Dios nga kita mahingpit, wala Niya kita kuhaig paglaom.
     Ang Dios adunay plano sa kaluwasan diin ikapakita Niya nga Siya “matarong ug himoon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Jesus” (Rom.3:26). Ang kahigpit sa Iyang sukdanan natugbangan sa hingpit nga sakripisyo sa Iyang kaugalingong Anak nga si Jesu-Cristo. Unsay gisangpotan niini?  “Karon dili na pakasad-on kadtong nahiusa kang Cristo Jesus” (Rom.8:1).
       Dili gayod makaingon si bisan kinsa nga dili makataronganon ang Dios. Gitanyag Niya ang kaluwasan alang sa tanan. Kon dili ta dawaton ang Iyang gasa sa kaluoy, piho gayod nga atubangon ta ang Iyang silot. Ang grasya sa Dios maoy mipahitarong kanato.  - RWD

  Ang grasya sa Dios
  Nagpanalangin sa dili takos,
  Naghigugma sa dili angayan
  Naluoy sa misalikway sa Iyang gugma.

  TUNGOD SA GRASYA NADAWAT TA ANG DILI TAKOS MAATO; TUNGOD SA KALUOY WALA TA MAHIAGOMI ANG SILOT NGA ANGAY KANATO.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  9    PAMATIA ANG  PULONG SA DIOS
  BASAHA:  Mateo 11:20-24

  Kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag ug kaalam sa walay alamag. -Salmo 19:7

  Dagkong mga bato na lamang  ang makita siyudad sa Corasin. Dugmok nga mga bato ug tisa gikan sa mga katukoran nga ginama sa mga bato sa bulkan. Apan bibo kini kanhi nga siyudad daplin sa Lanaw sa Galilea.
     Dili halayo sa Corasin makita ang lain pang kamada sa mga bato -ang kanhing siyudad sa Capernaum.
     Kini usab ang nahitabo sa Betsaida, nga kanhi usa ka siyudad diin nanggidula ang mga kabataan, nangi-nabuhi ang mga kalalakin-an, ug nag-atiman sa ilang panimalay ang mga kababayen-an. Karon pulos na lamang kini kabatoan.
     Samtang naglakaw si Jesus sa mga kadalanan niadto nga mga siyudad, nasayran na Niya nga mahitabo kini.  Sa Mateo 11:21-23, Siya miingon, “Pagkaalaot nimo, Corasin!  Pagkaalaot usab nimo, Betsaida!...  Ug ikaw, Capernaum, buot kang mobayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit? Itambog ka hinoon ngadto sa impiyerno!”
     Didto niadtong mga siyudara, tataw nga gipaila ni Jesus ang Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa Dios --nga   bug-os nga gamhanan ug makapanghimog mga milagro. Apan wala sila mamati sa Iyang mensahe, busa gitunglo sa Dios ang katawhan sa Corasin, Capernaum, ug Betsaida. Karon  ang mga dagkong  bato na lamang ang nagpabilin didto  --timailhan sa wala nila pagtuo.
    Tataw ang pagtulon-an alang kanato niining adlawa. Kinahanglan pamation ta ang gipanulti ni Jesus. Gani, angay natong hatagag igong bili ang gisulat sa Balaang Kasulatan. Ang pagsalikway sa Pulong sa Dios nagpaila sa kasingkasing nga wala motuo ug kini ang modala kanato ngadto sa kadaotan. Apan ang pagpamati niini nga mga pagtulon-an  maoy modala sa  panalangin ug sa ganti. -  DJD

  Tabangi ako, O Ginoo, sa pagbantay
  Kay basig masalaag ako
  Tungod sa kasingkasing ko wala motuo
  Ug unya sa kamatuoran mo mopahilayo ako - DJD

  ANG PAGSALIKWAY SA BIBLIA MAOY 
  MODALA KANATO SA KADAOTAN.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  10  PAGKADAKO NGA UTANG!
  BASAHA:  Mateo 18:21-35

  Gipapas ko ang tanan mong utang... Angay  ka untang maluoy sa imong isigkasulugo-on ingon nga ako naluoy  kanimo.  -Mateo 18:32-33

  Matag tuig, may pipila ka mga lungsoranon sa America nga moamot aron makunhoran ang modul-ag $5 ka trilyon nga utang sa nasod. Sukad niadtong 1961 kanus-a misugod pag-dawat ang gobierno ug kontribusyon  alang niini, mosobra nag $52 ka milyon ang nahatag. Dako na kana nga kantidad, apan dili kini magsilbi sa kadako sa utang.
      Unsa ba kadako ang $5 ka trilyon? Hunahunaa kini: Kon aduna kay $1 ka trilyon ug gastohon mo ang $1 ka milyon niini matag adlaw -mogasto kag $365 ka milyon sa usa ka tuig. Aron mahurot mo paggasto ang $1 ka trilyon, nagkinahanglan kag 3,000 ka tuig. Pilopiloa kanag kalima.
     Dako kaayo ang utang sa sulugoon diha sa sambingay sa Mateo 18. Tungod sa kadako niini, gipabaligya sa hari ang iyang asawa, mga anak, ug mga kabtangan aron may ikabayad sa iyang utang (v.25). Nagpakiluoy siya lugwayan pa ang panahon aron kabayran niya ang tanan (v.26). Apan dili gayod niya kabayran ang ingon kadako nga utang. Naluoy kaniya ang hari ug gipapas niya ang tanang utang sa sulugoon. Apan ang sulugoon wala maluoy sa iyang  isigkasulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos (vv.28-30)
     Unsa may buot ipasabot ni Jesus niini nga sambingay? Gipakita Niya kanato unsa kadako ang sakripisyo sa Dios aron mapasaylo kita sa atong sala. Ug gusto Niya nga hinumdoman ta sa kanunay ang kamahinungdanon sa pagpasaylo niadtong nakautang kanato.  - DJD

  Pagmaya, O kalag, ang utang hibayran na,
  Kang Cristo gipapas-an ang tanan tang sala;
  Kita naluwas, kita napahitarong--
  Kay ang Manluluwas alang kanato nagpakamatay. -DJD

  ANG PASAYLO SA DIOS ANGAY 
  MOPAUSAB SA ATONG PAGKINABUHI.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  11  TUTOKI ANG DAG-ANAN
  BASAHA:  Hebreo 11:8-16

  Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmotan. Itutok ta ang atong mata  kang Jesus. -Hebreo 12:1-2

  Mao rag dugay kaayo ang biyahe gikan sa Magadan sa Siberia, ngadto sa Grand Rapids, Michigan. Apan sa pagkatinuod milungtad lamang kinig 30 ka oras, agi sa 4 ka hunonganan,  3 ka sakay sa lainlaing eroplano, ug paglatas ug usa ka utlanan.
     Gikapoy ako sa biyahe sa wala madugay. Dili hayahay ang akong lingkoranan. Saba kaayo ang makina.
  Managsama na ang hitsura sa tanang tugpahanan sa eroplano. Naagwanta ko ang tanan kay gipunting ko man  ang akong hunahuna sa akong padulngan --ang akong pinuy-anan.
     Apan kining akong biyahe, nga milatas sa siyam ka sona sa lainlaing orasan, dili ikatandi sa mga panaw niadtong mga tuig 1800. Niadtong mga panahona pila ka adlaw ang biyahe gikan sa New York paingon sa Philadelphia. Sinemana usab ang panaw gikan sa England ngadto sa Halayong Sidlakan .
     Ang panaw ngadto sa espirituhanong kahamtong nagkinahanglan usab sa taas nga panahon. Ug wala kini mopaspas karon kon itandi sa unang panahon. Dili kini maapura pinaagi sa bag-ong teknolohiya. Mahimong mahutdan tag  pasensya, o abtog kakapoy kon malisod ug makuyaw na ang dalan. Daw walay kapahulayan ang gikapoy tang kalag.
     Busa kinahanglan sundon ta si Abraham, nga mipunting sa iyang mata ngadto sa yutang gisaad kaniya (Heb.11:8-10). Kinahanglan itumong ta ang espirituhanon tang mga mata sa “langitnong nasod” nga giandam alang kanato (v.16), ug sa atong Ginoo nga nahiuna na kanato (12:2). Maagwanta nato ang tanan kon atong hinumdoman nga nagpadulong kita sa dapit diin naghulat si Cristo kanato.   -  DCE

  Busa angay kitang magmatinud-anon,
  Mosalig ug mag-alagad sa adlawng tanan;
  Kay bisag siplat lang sa Iyang himaya
  Igo nang bugti sa atong kabudlay.  -Hewitt

   ITUTOK ANG IMONG MATA SA DAG-ANAN.

  Back to
  Calender View for March   


  MARSO  12  ANG MAGKOKOLON
  BASAHA:  Jeremias 18:1-11

  Kamo ania sa akong kamot ingon sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kolon. -Jeremias 18:6

  Niadtong bag-o pa ako nahimong Cristohanon, nagtuo akong motunhay ang akong kasibot sa tibuok kong kinabuhi. Apan pila ka tuig human niadto, nahimo akong madudahon, mabalak-on, ug maligutgoton ingon nga  misyonero, asawa, ug inahan. Human ko madawat ang ebanghelyo ni Cristo alang sa mga makasasalang nasalaag sa dihang nakabig ako, wala ko hisabti ang akong tinguha alang sa dugang pang kahibalo labot sa maayong balita.
     Unya nabasa ko ang Jeremias 18, ug dinhi gipakita kanako sa Ginoo nga Siya aduna pay maayong balita alang sa mga makasasalang naluwas sama kanako. Ang mga kinabuhi tang nagkaguliyang, sama sa  kolon nga nagusbat, mahimong malalik pag-usab sa kamot sa Magkokolon.
     Pila ka tuig human niadto, mitambong akog komperensya alang sa mga Cristohanong magbubuhat diin namulong ang magtutudlo sa Biblia nga si Alan Redpath. Ang iyang gisulti  mipahinumdom kanako niadtong bag-o nga sinugdanan. Siya miingon, “Dili ko kini ikapatin-aw pinaagi sa usa ka bersikulo. Apan nagtuo ako nga nahasulat sa tibuok Kasulatan nga ang kaluoy sa Dios ngadto sa wala pa maluwas kalabwan lang sa kaluoy Niya  alang sa mga naluwas na.”  Niadtong tungora, uban sa paghandom sa mga  katuigan  nga gisapnay ako sa kaluoy sa Dios, mihugyaw sa kalipay ang akong kalag aron pagpamatuod sa iyang gisulti. Naamgohan ko nga ang kaluoy sa Dios gitagana usab alang sa mga Cristohanon na! -
      Dad-a sa Dios ang imong mga kapakyasan ug dawata ang Iyang pasaylo sama sa una mong pagdawat niini. Ang Gamhanang Magkokolon nagpabiling nahigugma kanimo ug nangandoy sa pag-umol kanimo sa kanunay.   -  JEY

  Kon sa pagtuo nga moluwas kita modawat,
  Ug sa Ginoo kita magsugot,
  Itugyan ta ang atong kinabuhi sa Iyang kamot
  Aron umolon Niya sumala sa Iyang pagbuot.  -Sper

  ANG PAGLIHOK SA DIOS SA KINABUHI TA NAGSUGOD PA LAMANG SA DIHANG GIDAWAT TA  SI  CRISTO.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO 13  MATAHOM NGA MGA KATUIGAN
  BASAHA: Panultihon 16:20-31

  Ang buhok nga naputi   na  sa  katigu lang maoy usa ka matahom nga korona ug ganti sa matarong nga kinabuhi.  -Panultihon 16:31

  Maanindot sud-ongon ang pag-abot sa tingdagdag.Nagkadaiyang bulok ang modayandayan sa mga talan-awon sa palibot. Sa ting-init ug sa  tingpamulak, berde ang bulok sa mga dahon apan sa magsingabot na unya ang tingtugnaw, molutaw ang nagka-lainlaing bulok sa mga kadahonan.
    Alang kanato, ang pagbuswak sa kabatan-on mao labing matahom nga panahon sa kinabuhi. Baskog pa ang lawas, hait ang salabotan, ug anaa pa ang dili matagbaw nga kauhaw sa kaalam. Apan labing matahom pa ang mga panuigon nga 60, 70, o 80 --alang niadtong naglakaw sa “matarong nga kinabuhi” (Pan.16:31).
      Sa iyang libro nga giulohag Ang Labing Maayo Umalabot Pa, si Henry Durbanville mihisgot labot sa usa ka babaye nga lingion gayod sa tanan tungod sa iyang kaanyag ug kamada-nihon. Usa ka adlaw niana, dihay batan-ong babaye nga miingon kaniya, “Alang kanako, hingpit gayod ang imong katahom!” Kalma siya nga mitubag, “Tinuod gayod kana, Inday kay ako 74 anyos na man!”
      Ingon usab niana katahom kadtong nakaila sa Ginoo ug mitugot Kaniya sa pagmando sa ilang kinabuhi. Kon kita nakig-uban sa Dios, mahashasan kita sa mga katuigan. Ang mga kalisdanan sa kinabuhi mopalumo kanato ug unya maila kita sa atong pagkamao diha kang Cristo. Pagkatahom sa mga katuigan sa atong pagkatigulang! - RWD

  Sa kilumkilom sa kinabuhi
  Molutaw ang bulawanong bidlisiw
  Sa nagpahiping gugma ug pagsalig
  Nga sa mga katuigan nahikaplagan.  -  DJD

  WALAY MOLABAW PA SA KATAHOM SA KASINGKASING
  NGA GIPADAYAG SA DAGWAY SA MGA HINGKOD

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  14  PAGBUHAT ALANG SA GINOO
  BASAHA:  Colosas 3:22-4:1

  Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama ra nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo, ug dili alang sa mga tawo. 
  -Colosas 3:23

  Dili sayon ang kinabuhi sa mga ulipon sa Emperio sa Roma. Giisip sila nga mga “kabtangan” ug wala silay mga katungod. Ang pipila kanila nakabatog  maayong mga agalon ug mahagitong mga trabaho, apan ang kadaghanan  nahimong mga sulugoon. Gamay lang ang ilang pahulay kay  taas ang oras sa ilang pagtrabaho.
      Apan ang mga Cristohanon nakakitag kahimayaan niini   nga kabudlayan. Agalon man sila o ulipon, gibuhat nila ang ilang buluhaton uban sa katakos. Mga ulipon sila ni Cristo, ug sila  ang Iyang mga tinugyanan sa publiko o sa ilang panimalay. Ang matag usa nag-alagad kang Jesu-Cristo nga iyang  ug nanlimbasog nga makapahimuot Kaniya.
      Kini nga kamatuoran tataw nga gihulagway sa tawo nga miingon, “Ang tawo nga gitahasan sa pagsilhig sa dalan angay nga motuman sa iyang trabaho sa samang kasibot nga gipakita ni Michelangelo sa iyang pagdibuho, o ni Beethoven sa iyang paghan-ay ug mga huni, o ni Shakespeare sa iyang pagsulat ug mga balak. Kinahahanglan silhigan niya pag-ayo ang kadalanan aron nga ang mga anghel sa langit mohunong sa makadiyot ug moingon, ‘Aniay dalaygon nga maninilhig sa kadalanan nga mituman sa iyang tahas uban sa tumang kasibot.’”
      Lagmit masum-ol kaayo ang trabaho mo. Basig nakabaton kag agalon nga wala magtagad kanimo o wala mohatag kanimo sa hustong sweldo. Basig gusto mo nang moundang pagtrabaho. Apan nagtrabaho ka alang kang Cristo. Buhata ang imong buluhaton sa matag adlaw aron ugma damlag madungog mo ang imong Agalon nga mosulti didto sa langit, “Maayo nga trabaho. Maayo nga alagad.” -HWR

  Pagbuhat  alang sa Ginoo
  Moaghat kanato  pagbuhat
  Kutob sa atong maabot
        Aron Siya mahimuot.  -Sper

  USA LANG ANG AGALON SA TANANG CRISTOHANON-
  MANAGSAMA LAMANG ANG ILANG BULUHATON.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  15  DAWATA ANG PASAYLO SA DIOS
  BASAHA:  2 Corinto  7

  Kay ang kasubo nga gikan sa Dios makapahinulsol ug makatultol kaninyo ngadto sa kaluwasan.   -2 Corinto 7:10

  Ang teksto karong adlawa naggikan sa ikaduhang sulat ni Pablo sa mga Cristohanon sa Corinto. Gisugdan niya ang kapitulo pinaagi sa pag-tawag kanila nga “minahal” ug iya kining gitapos pinaagi sa pagmalipayon diha sa iyang pagsalig kanila.
      Nganong makasulti man siya sa ingon niini, nga ang katibuk-an sa kapitulo naghisgot man sa ilang mga kasaypanan nga hugot niyang gisa-way sa una niyang sulat (1 Cor. 5). Lagmit gikalipay niya ang ilang pagbati sa balaanong kasubo ug  hugot nga paghinulsol nga karon maoy mipaputli kanila!
    Isip mga Cristohanon, daghan kanato ang maglisod sa pagdawat nga gipasaylo na sa Dios ang atong mga sala ug nga kita pinasaylo na. Gisangyaw ta ngadto sa uban ang gugma ug pasaylo nga gitanyag ni Jesus, apan daw maglisod kita pagdawat sa maong pasaylo ug gugma. Dili ikapaningala nga kita masubo human kita masayop. Apan kon nagbasol lamang kita tungod sa resulta sa maong sayop ug wala kita maghinulsol sa kinasingkasing gayod ni modawat sa pasaylo sa Dios, nan wala kitay nabuhat kondili ang pagsubo sama sa mga kalibotanon (2 Cor. 7:10).
    Ayaw panganti nga mabalhin mo ang kagahapon. Dili mo  mapapha ang sala,  apan mahimo mo kining hinulsolan sa kinasingkasing gayod. Naghulat karon ang maluluy-on natong Amahan aron ikapabaha ang kalipay sa Iyang pasaylo diha sa kasingkasing mong naguol. -  JEY

         Kaluy-a kami, O Ginoo;
        Gisakit ka sa among mga kasal-anan;
         Lig-ona ang among tinguha, O Ginoo,
        Sa pagbag-o sa among kinabuhi. -DJD

  IPABATI SA DIOS ANG KASUBO KON KITA SAD-AN;
  UG ANG KALIPAY KON KITA MAGHINULSOL.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  16  NAGHULAT ANG NASALAAG
  BASAHA: Buhat 10:1-23

  Namalandong gihapon si Pedro sa kahulogan sa panan-awon sa dihang miingon kaniya ang Espiritu, “Anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo.” -Buhat 10:19

  Ang Dios nakigsulti kanato, una sa tanan, pinaagi sa Iyang Pulong, ang Biblia. Apan usahay giyahan Niya kita sa paagi nga wala ta damha.
     Usa ka gabii niana, ang among kauban sa buhat sa RBC Ministries,   si Gary Dougherty, naglakaw pauli gikan sa simbahan dihang gikahinagbo niya ang usa ka batan-ong lalaki.  Naaghat si Gary pagpakigsulti kaniya labot sa Cristohanong pagtuo.  Nagduhaduha siya, apan unya giingnan niya ang batan-on, “Tabi usa, apan nagtuo ako nga gusto sa Dios nga ipakig-ambit ko kanimo ang paagi aron ikaw mahimong Cristohanon.”
    “Bag-o ko pa gayong gipangutana ang inahan sa akong trato labot niana, apan wala siya masayod,” tubag sa batan-on. “Gusto mo bang mahimong Cristoha-non?” nangutana si Gary. “Oo!” tubag sa batan-on. Wala makatuo si Gary niini mao nga nangutana siya pag-usab ug unya iyang gipakig-ambit kaniya ang plano sa kaluwasan. Niadtong gabhiona gidawat sa  batan-on si Jesus ingon nga iyang Manluluwas.
     Mahimong tawgon kini sa uban nga salagma, apan may sugilanon sa Buhat 10 nga sama niini. Pinaagi nila ni Pedro ug Cornelio, duha ka tawo ang nakaila sa Espiritu sa Dios.
     Dili tanang magtutuo ang makasinati sa ingon niini. Apan kon nabatasan na nato ang pagbasa sa Pulong sa Dios, ang pag-ampo ug pagsugot sa Dios, kita magamit sa Espiritu aron pagsangyaw sa gugma sa Dios ngadto sa uban. -  HWR

  Salamat, Amahan, sa Imong Espiritu,
  Hupnga kami sa Iyang gugma ug gahom;
  Umola kami aron mahisama kang Cristo
  Sa matag gutlo sa matag adlaw.

  KON KASINGSKING MO ABLIHAN ALANG SA GINOO,
  MATA  MO BUKHON NIYA  ALANG SA  NASALAAG.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  17  KAHADLOKI  ANG DIOS
  BASAHA:  Deuteronomio 7:6-16

  Apan silotan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya.  
  -Deuteronomio 7:10

  Ang lab-as nga balita kinahanglan tagdon. Nakapuga gikan sa prisohan ang pila ka mga binilanggo. May mga armas sila ug namiligro ang katawhan. Gipasidan-an ang tanan sa tigpamaba sa kapulisan nga magbantay. Siya miingon, “Kining mga tawhana nakapatay na ug dili magpanuko sa pagpatay pag-usab. Wala nay mawala kanila.”
    Apan ang pasidaan sa Deuteronomio 7 labaw pang makuyaw. Tinuod nga ang katibuk-an sa teksto naghisgot labot sa mga panalangin. Gipadayag niini ang kaandam sa Dios sa pagtabang niadtong mosalig Kaniya. Apan dili kana ang kahingpitan niini. Tan-awa ang bersikulo 10. Gipasidan-an sa Ginoo ang Israel sa pagbantay --dili sa mga puga nga naglatagaw sa kadalanan, kondili sa matarong nga Dios nga molaglag sa tanan nga mosalikway Kaniya.
     Tinuod kana. Dili lamang ang daotang mga tawo ang angay tang kahadlokan. Kahadlokan usab nato ang matarong nga Dios. Tinuod, nahupong Siya sa kaluoy, apan makalilisang ang hingpit Niya nga kabalaanon ug kini ang mobuntog sa   tanang matang sa kahadlok.
      Lagmit dili nato madawat kini nga kamatuoran, apan ang Dios dili kanunay makapasensya sa mga tawo nga wala magbaton ug gugma ug pagtamod alang Kaniya. Kana ang labing mahinungdanong pasidaan nga gihatag sukad masukad.  - MRD II

  Nabati mo ang balita --dili ka makalikay-
  Ang Ginoo moabot aron pagtul-id
  Sa kahiwian ning mangitngit nga kalibotan;
  Busa lihok na -- paduol sa Kahayag.  - Hess

  WALAY MAKALIKAY SA DIOS -- DAWATA SIYA KARON O
  ATUBANGA SIYA UNYA SA TAKNA SA PAGHUKOM.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  18  ANGKLA SA PAGTUO
  BASAHA:  Lucas 8:22-25

  Gihuptan nato kining paglaoma ingon nga angkla sa atong mga kasingkasing. Siguro kini ug kasaligan.  -Hebreo 6:19

  Ang presidente sa Kolehiyo Gordon, nga si R. Judson Carlberg, nagmaeho sa baybayon duol sa iyang balay sa Massachusetts dihang nakita niya ang duha ka maanindot nga sakayan nga hulad sa mga sakayang may layag niadtong ika-17 nga siglo. Gigama kini alang sa usa ka pelikula nga kamolong gibuhat.
     Si Carlberg mitaho, “Kusog ang hangin ug naglisod pagapanimbang ang mga tripolante. Bisan pa niini, wala matikyaob ang mga sakayan ug nagdagan kini subay ilang alagian.” Iyang gipadayag ang hinungdan niini, “Ilalom sa tubig anaa ang bug-at nga angkla sa sakayan --kini dili makita sa gawas.” Ang angkla importante kaayo kon may unos kay dili  matarog ang sakayan nga aduna niini.
     Unsa ang mopalig-on kanato panahon sa unos sa kinabuhi? Nganong dili man kita matikyaob ubos sa kapig-ot ug kalisdanan? Unsa ang nagpapadayon kanato sa unahan bisan pa sa mga kabudlay? Kini mao ang lig-on nga angkla sa atong pagtuo sa makagagahom nga Dios. Kini mao ang  dili- makita nga relasyon ta uban kang Cristo Ingon nga gigamhan Niya ang hangin ug ang mga balod didto sa Lanaw sa Galilea, gamhan usab Niya ang mga unos nga naghulga paglumos o pagpahisalaag kanato. Ang pagtuo nato kang Cristo mao ang “angkla sa atong kasingkasing” (Heb.6:19) nga mopalikay kanato gikan sa pagkalunod nga dumalayon.
     Nabatonan mo ba kana nga angkla sa pagtuo?    -  HVL

  May angkla ang  kasingkasing ta,
  Siguro ug kasaligan panahon sa unos,
  Nabugkos sa Bato nga dili matarog,
  Giugbok sa dakong gugma sa Manunubos. - Owens

  PAGTUO KANG CRISTO MAOY MOPALIG-ON KANATO
  TALIWALA SA UNOSON NGA DAGAT SA KABALHINAN.

  Back to
  Calender View for March  MARSO  19  ITUDLO ANG PULONG SA DIOS
  BASAHA:  Hebreo 5:5-14

  Itudlo sa mga tawo nga imong kasaligan ang imong hidunggan nga akong giwali . . . aron kini itudlo usab nila sa uban.  -2 Timoteo 2:2

  Dihay tinun-an sa kolehiyo nga naglisod sa iyang pagtuon, busa nakahukom siya sa pagpakigkita sa iyang magtutudlo. Siya mimolo, “Nagtuon ako pag-ayo ug gihimo ko na ang kutob sa akong maabot, apan dili ko gayod madumdoman ang akong gibasa o ang kong gisag-ulo. Matabangan ba kaha ako sa usa ka tutor?”
      Kay nasabtan man sa magtutudlo ang problema sa batan-on,siya mitubag: “Dili kana makatabang kanimo. Wala ka magkinahanglan ug laing magtutudlo; isigkatinun-an mo ang makatabang kanimo.“ Nasayod ang magtutudlo nga ang kahibalo modugang kon kini ipakig-ambit ta sa uban.
     Kini nga tambag  makatabang sa mga magtutuo nga daghag nahibal-an labot sa Biblia apan wala makasabot sa mga pagtulon-an nga gipa-dayag niini. Nagsimba sila matag Domingo, namati sa mga wali sa radyo ug telibisyon, nagtuon sa mga kurso nga may kalabotan sa Biblia, ug nagbasa sa Balaang Kasulatan; apan daw kulang pa ang ilang kahibalo bahin sa Biblia. Unsa man kahay problema? Wala nila sukad gamita ang kasayoran nga ilang nahibal-an! Wala nila kinahanglana ang dugang pang leksyon; kinahanglan isulti nila sa uban ang ilang nahibaloan. Sa pagbuhat nila niini, masabtan ra nila sa hingpit ang maong mga pagtulon-an.
     Gipakig-ambit mo ba sa uban ang mga kamatuoran sa Pulong sa Dios? Kon wala pa, nan, panahon na sa pagtapos ingon nga tinun-an ug sugdi ang pagtudlo sa uban.   -  RWD

  Hangtod isulti mo sa uban ang imong natun--an
  Dili masulayan ang imong nahibal-an;
  Kon ikaw sa Espiritu pasabton sa kamatuoran,
  Sa pagtudlo sa uban kini imong masayran. - Hess

  DALI RA MASABTAN ANG PAGTULON-AN SA DIOS
  KON KINI ITUDLO NATO SA UBAN

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  20  PAGPASALAMAT
  BASAHA:  1 Timoteo 4:1-5

  Nakaila sila sa Dios, apan wala nila siya pasidunggi ni pasalamati ingon nga Dios.  -Roma 1:21

  Dihay bata nga gimbitar ug panihapon sa balay sa iyang higala. Dihang sila nanglingkod na sa lamisa aron mokaon, iyang gidungo ang iyang ulo ug naghulat nga may magpasalamat alang sa pagkaon. Apan nakita niya nga misugod  nag kaon ang iyang mga kauban. Miyahat ang bata ug miingon, “Ang akong iro usab mokaon lang dayon sa walay pagpasalamat sa Dios!”
     Misulat is Pablo kang Timoteo aron pagpasabot kaniya, nga sukwahi sa gitudlo sa mga magtutudlo nga mini, kita angay magpasalamat sa tanang pagkaon nga nadawat ta gikan sa Dios (1 Tim.4:4-5).  Kita gihatagan niini aron kita molagsik ug mabusog.  Sa atong pagpasalamat niini, gipaila ta nga kini gasa sa Dios.
     Sa iyang sulat ngadto sa iyang mga higala sa Roma, si Pablo mihisgot bahin sa sala sa mga pagano -ang wala nila pagpasalamat. Siya miingon, “Nakaila sila sa Dios, apan wala nila siya pasidunggi ni pasalamati ingon nga Dios” (Rom .1:21).
     Unsa may ikasulti ta sa atong katilingban diin ang katawhan manglingkod sa ilang lamisa nga puno sa pagkaon samtang sila nanan-aw sa telibisyon sa mga tawong gigutom, ug dili gaani sila magpasalamat nga sila may gikaon?
     Kita nga nasayod nga ang atong pagkaon sa adlaw-adlaw naggikan sa Dios angay gayod nga magpasalamat sa kanunay.  -HWR

  Ang  kalibotan moingon, “Sa akong kabudlayan
  Naako kini nga mga kalipayan”;
  Apan si Cristo nga atong Ginoo
  Nagpasalamat sa Amahan sa adlaw nga tanan. - Gustafson

   ANG PAGPASALAMAT TIMAILHAN SA PAGKADIOSNON.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  21 SALIG  SA DIOS
  BASAHA:  Filipos 1:12-26

  Ang nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. -Filipos 1:12

  Ang mga tawong daotan,dili ang Dios, ang nagbilanggo kang apostol Pablo sa tinguha nga maundang na ang iyang pagsangyaw sa ebanghelyo. Apan sukwahi sa ilang giltuohan, kini nakatabang hinuon pagpauswag sa ebanghelyo (Fil.1:12-13). Wala masabti ni Pablo nganong gitugtan sa Dios nga siya mabilanggo, apan nakita niya kon giunsa kini Niya paggamit alang sa kaayohan.
     Sikat nga pitser sa besbol si Dave Dravecky. Sa dihang giputol ang iyang kamot tungod sa kanser, gipamalandongan niya ang nawala kaniya pinaagi sa pag-ihap sa iyang mga kalamposan. Naamgohan ra niya sa kadugayan nga ang gitinguha niya sa pagsabot mao ang dili-matugkad nga katuyoan sa Dios ug dili ang resulta sa iyang pagkawala nay kamot.
     Aron paghulagway sa kalainan niini, si Dave mitudlo sa iyang putol nga kamot. Usa sa mga resulta sa operasyon mao ang paggamit  niining kamota aron modugang ang ilang  kahialo labot sa kanser. Maayo kini. “Apan dili kini maayo kon tuyoon pagputol ang akong kamot aron aduna silay gamiton sa ilang pagtuon,” si David miingon. Usa  kana  ka resulta apan wala kana mopatin-aw sa hamiling katuyoan sa Dios.
      Inay maningkamot pagtugkad sa katuyoan sa Dios diha sa iyang kahimtang, gitutokan na ni  David karon ang usa ka resulta nga iyang hingkaplagan: “Kaniadto nagsalig ako sa akong kaugalingon. Karon labaw akong misalig sa Dios.”
     Lagmit mao kana ang labing dako niya nga pagdaog.  - JEY

  Dili ako mangutana Kanimo, O Ginoo
  Nganong ako gisulayan Mo,
  Iampo ko lamang nga niini ako may matun-an
  Labot sa gugma nga way kataposan. -DJD

  DILI NATO MAGAMHAN ANG HANGIN APAN MAHIMO
  NATONG IPAHIAYON ANG ATONG LAYAG.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  22  PAGMANGGILUY-ON
  BASAHA:  Ester 9:20-28

  Ibaligya ang tanan ninyong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. -Lucas 12:33

  Ang Pangilin sa Purim maoy usa sa labing salikwaot pangilin sa mga Judeo. Kini gisaulog aron paghandom sa kamatayon ni Aman ug sa adlaw sa kaluwasan sa mga Judeo. Karon gisaulog kini pinaagi sa pagbasa sa basahon ni Ester (nga mabugtobugto tungod sa kasaba kon mabasa ang ngalan ni Aman) taliwala sa kasadya.
     Ang Purim panahon usab sa paghatag ug limos. Gipadayag kini nga  pagtulon-an diha sa Daang Tugon (Det. 15:7-8; 26:12-13).  Ang kalipay sa Israel tungod sa ilang kaluwasan gikan sa yawan-ong laraw ni Aman ilang gipadayag pinaagi sa paghatag ug limos ngadto sa mga kabos.
     Sa iyang libro nga giulohag  Jewish Literacy, si Raboni Joseph Telushkin mihisgot mahitungod sa raboni nga mihatag ug limos sa duha ka babayeng Judeo, bisan ug nasayod siya nga dili sila angay limsan. Gibuhat niya kini aron pagsaulog sa Purim.
     Tungod kay kita naluwas man gikan sa sala pinaagi kang Jesu-Cristo, angay kitang magmanggi-  hatagon sa mga nanginahanglan. Gikan sa kinasingkasing nga kaluoy,angay kitang motabang sa mga kabos. Apan dili kita mahimong maluoy kon natig-a na ang kasingkasing ta sa paghunahuna labot sa atong kaugalingon, o kon giisip nato nga ang buhat sa kaluoy katungdanan lamang sa uban.
      Si Cristo mipasidaan sa Iyang mga sumusunod sa pagmanggiloy-on (Mat. 6:1-4; 12:33), ug Siya mismo mihulagway niini nga kaluoy  pinaagi sa paghatag sa Iyang kaugalingon isip gasa sa   kaluwasan.  - DCE

  Gilukat Mo kami, ug kami Imo na;
  Dili magdumili sa pag-alagad,
  Ihatag ang tanan alang Kanimo
  Kanimo lamang, among Ginoo.  - Murray

  ANG LABING HALANGDONG PAGHATAG NANUKAD
  SA KINAPUSORAN SA KASINGKASING.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  23  NABUNTOG ANG LUBONG
  BASAHA:  Mateo 21:1-11

  Moanhi kanimo ang imong hari . . . mapaubsanon nga magkaayog asno -sa nati nga asno. -Zacarias  9:9

  Ang parada gihimo aron pagsaulog sa mga kadaogan. Sa kasaysayan sa America, ang labing mabulokon nga mga parada nagpasidungog sa mga tawo sama sa piloto nga si Charles Lindbergh, sa mga astronot sa Apollo 11, ug sa mga bayani sa gubat. Kini nga mga parada giubanag banda ug mga abiba sa mga tawong naghulat kanila sa kadalanan.
     Sukwahi kini sa pinakamabulokong parada nga nahitabo mga 2,000 ka tuig kanhi. Kini mao ang pagsulod sa Jerusalem sa usa ka yanong tawo nga nagsakay sa nating asno. Gibakbak sa mga tawo ang ilang mga sapot ug gikatag sa dalan uban sa mga sanga sa palmera.
    Tingalig ang labing mahinungdanong bahin niining pagsulod ni Jesus sa Balaang Siyudad mao ang paghatag niinig katumanan sa mga panagna. Tinuod nga ang mga parada nga gipasiugda alang sa sikat nga mga tawo karon kinahanglan planohon pag-ayo, apan dili kini ikatandi sa plano alang sa madaogong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem.  Kini gitapos na ug gitala gatusan ka tuig kanhi.  Ang  propeta sa Zacarias 9:9  mihulagway sa mahitabo  500 ka tuig gikan niadtong panahona.
      Sa dihang misulod si Jesus sa Jerusalem aron pagtuman sa gitagna, gihatagan Niya kini ug lain pang hinungdan aron mosinggit, “Dalaygon ang Dios!” Sa pagkatinuod, Siya gayod ang gisaad nga Mesias. -JDB

  Jesus, akong Manluluwas, Higala ug Dios,
  Karon ug sa kahangtoran simbahon ko,
  Usa uban sa Amahan,
  Ikaw among giila nga Anak sa Dios!    -Renwick

  KON GIISIP NATONG HARI SI JESUS, ANGAY TA SIYA NGA
  YUKBOAN UG SIMBAHON.

  Back to
  Calender View for March   


  MARSO  24  HINGPIT NGA PAGDAYEG
  BASAHA:  Mateo 21:12-17

  Ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg  kanimo.  -Mateo 21:16

  Sa usa ka pagsimba sa gabii sa Domingo gipaadto  sa ministro sa kabataan sa atubangan ang 4 ka bata -2 ka lalaki ug 2 ka babaye nga nagpanuigon gikan sa 6 hangtod sa 8 anyos. Gipangutana niya sila kon unsay ilang gustong buhaton pagdako nila. Atleta, pulis, mag-uuma, ug misyonero maoy ilang tubag. Unya nangutana siya, “Unsa may inyong paboritong sugilanon diha sa Biblia?” Gihisgotan nila si David ug si Goliat, ang pagkatawo ni Jesus, ug ang pagpakaon sa 5,000.
     Sa kataposan nangutana ang pastor, “Unsa ang Dios alang kaninyo?” Human sila misugilon labot sa Iyang gahom ug gugma,ug sa Iyang katakos  sa paghimog milagro.
     Maayo ang ilang mga tubag, ug nahingangha ako sa paagi sa ilang pagpadayag sa Dios-- kay kini giubana sa tumang pagtamod ug sa pagkamasaligon.
      Gihulagway sa Mateo 21 ang nahitabo sa Jerusalem diin naninggit ang kabataan, “Dalaygon ang Kaliwat ni David!” (v.15). Masuk-anong gipangutana si Jesus sa mga kadagkoan sa templo, “Nakadungog ka ba sa ilang gisulti?” (v.16). Agig tubag, gikutlo ni Jesus ang Salmo 8:2 ug giingnan sila nga ang mga bata nagtuman lamang sa gitagna pinaagi sa ilang pagdayeg.
      Alang kanako, kadtong 4 ka bata sa simbahan nagpadayag sa sama kamatinud-anon ug tiunay nga pagdayeg sa Ginoo. Ako usab nagtinguha sa paghatag sa Dios sa ingon katiunay nga pagdayeg.- DCE

  Daygon ang ngalan ni Jesus!
  Manulondang tanan Kaniya miyukbo ug mitamod
  Gamhanang Dios sa tanan.  -Perronet

  DILI GAYOD ANGAY KAHUBSAN ANG 
  TUBORAN SA PAGDAYEG SA DIOS.
  Back to
  Calender View for March   


  MARSO  25  ANG KABUHATAN  SA DIOS
  BASAHA:   Job 9:1-10

  Dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya ug walay puas ang iyang milagro.  -Job 9:10

  Kon mobati gani ug kaguol si Aletha Lindstrom, iya dayong dumdomon ang kinaham niyang libro sa mga balak nga giulohag Kinsay Nagsulti Sa Mga Bulak Nga Tingpamulak Na? Kini ang modala kaniya ngadto sa uban pang pangutana sama sa: “Kinsay mopausab sa mga kolor sa kakahoyan  sa tingdagdag? Kinsay motapya ug motigom sa ulan? Kinsay  mipasidlak sa mga bituon sa kagabhion?
     Kini ang mga pangutana nga angay tang pamalandongan uban sa pagpasalamat. Pila ka siglo kanhi, si Job mituaw, “dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya ug walay puas ang iyang milagro” (Job 9:10).
     Ang  Dios  maoy  nagpasubang sa adlaw sa takdong oras matag buntag, ang nagpatuyok sa kalibotan sa tumang  kakusog, ang nagpakaon sa kalanggaman ug nagbisti sa kabulakan diha sa ilang katahoman. Ang Dios ang nagpalupad sa mga langgam ngadto sa habagatan sa tingdagdag ug mopabalik  kanila sa  amihanan sa tingpamulak.
    Basig moingon ka nga kining tanan nagsunod lamang sa lagda sa kinaiyahan. Apan ingon nga ang balaod sibil maoy nagpadayag sa kabubut-on sa tawo, ang lagda sa kinaiyahan mao ang nagpaila sa kaalam sa Dios nga naglihok subay sa Iyang kabubut-on.
    Samtang  gisud-ong ta ang katahom sa kabuhatan nga nagpalibot kanato, angay tang simbahon ang Dios nga nagbuhat niining tanan.
   -  VCG

   Kalibotan kini sa Dios
   Kalanggaman mipalanog
   Kabuntagon ug kabulakan
   Kaniya nagpasidungog.   -Babcock

  ANG DIOS ANG NAGPALUYO SA TANAN NIYA NGA  KABUHATAN.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  26  LAGDA SA  KRUS
  BASAHA:   Juan 12:20-26

  Ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga  usa ra gayod ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kon kini mamatay, mamunga kinig daghan.   -Juan 12:24

  Ang tagik nga nagkanayon: “Kon ang balaod sa ginharian sa tinuoray imong sundon, kapiskay, kadungganan, ug kaharuhay imo gayong maangkon.” Kini ang katibuk-an sa mga gipanudlo karon. Apan dili kini tinuod! Daghanan sa mga magtutuo ang nagbalatian o nag-ilaid sa panginahanglan,o gilutos.Apan sila nagmasiboton pagsimba sa Ginoo ug sa pag-alagad Kaniya kutob sa ilang maabot. Mahimo nila kini tungod kay gidawat  nila ang balaod sa krus -nga pinaagi sa pagkamatay diha sa atong kaugalingon, mapaabot ta ang espirituhanong ani nga molungtad hangtod sa kahangtoran.
      Nabasa ko ang labot sa usa ka tawo nga nagdumalag eskwelahan alang sa mga kabos. Dinhi gitudlo ang panahi ug uban pang praktikal nga kahanas dugang sa kahibalo sa pagbasa. Nagklase usab siyag 6 ka semana panahon sa tingbakasyon, ug nagpasiugda ug simba matag Domingo sa dapit nga siya mismo ang gaatiman. Daghan ang iyang natabangan apan mga 8 lamang ka tawo ang mosimba matag Domingo. Bisan pa niini, nagpadayon siya sa gihapon kay gihimo man niya kini tungod sa iyang gugma sa Dios ug sa lagda sa krus, nga nag-ingon nga kon kalimtan mo ang imong kaugalingon ug mag-alagad sa uban, anihon mo ang ganti  nga molungtad.
      Ang pagtulon-an nga gitudlo ni Jesus sa Juan 12:24 bahin sa trigo nga kinahanglan mamatay aron  mamungag daghan  nagpasabot sa kaugalingon Niya nga kamatayon ug pagkabanhaw. Kita usab kinahanglan magkinabuhi sa matag adlaw pinasikad niini nga lagda sa krus.   -HVL

  Ang anihon naggikan  sa binhi
  Nga sa yuta gitanom;
  Kon kita mamatay sa kaugalingon
  Bunga nga mohangtod atong anihon.  -Sper

  ANG BINHI NGA GIPUGAS MAMUNGA; ANG KINABUHI
  ALANG SA UBAN  MOANI   SA WALAY KATAPOSAN

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  27  ANG TOALYA  SA MGA MAGTUTUO
  BASAHA:  Juan 13:1-17

  Kon ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, paghinugasay usab kamo sa inyong tiil.  -Juan 13:14

  Isip handomanan sa gitambongan kong katiguman, gihatagan akog   gamay nga toalya nga giborda- han sa desinyo nga naghulagway kang Jesus nga naghugas sa tiil sa Iyang mga tinun-an. Wala kini magamit sulod sa pila ka tuig, hangtod nga sa wala tuyoa gitrapo kini sa akong anak nga babaye sa awto. Giladlad ko kini aron makuha ang grasa ug mantsa, apan kini midukot na.
      Sa sinugdanan, napungot ako kay gigamit lang ang maong  handomanan sa paglimpyo sa awto, apan unya nakita ko  ang toalya ingon nga hulag-way sa akong kaugalingon. Ug kini mipahinuktok kanako. Gireserba ko ba sa espesyal nga okasyon ang akong pag-alagad sa uban, inay nga sa yanong tahas sa matag adlaw? Wala ba mahugawi ang toalya ni Jesus sa dihang gitrapo niya kini sa tiil sa mga tinun-an? Unsa man diay gamit sa toalya -dekorasyon ba o pangtrapo?
     Si Jesus miingon, “Kon ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo  naghugas sa inyong mga tiil, paghinugasay usab kamo sa inyong tiil “ (Juan 13:14).
     Ang gamay kong toalya nagpahinumdom kanako karon nga kon dili ako gustong mahugawan, dili ako magamit sa hingpit diha sa buluhaton ni Cristo. Ang tinuod nga mga alagad mahugawan gayod sa matag adlaw.  -  DCM

  Paghugas ni Jesus sa  tiil sa mga tinun-an
  Miduko Siya sa ilang panginahanglan;
  Mapaubsanong pag-alagad Iyang gihulagway,
  Gugma sa pulong ug sa buhat.  - Sper

  ANG TOALYA SA MGA ALAGAD SA DIOS ANDAM MABULINGAN,
  DILI  KINI  MGA DAYANDAYAN LAMANG.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  28   SA PRESENSYA SA DIOS
  BASAHA:   Hebreo 9: 11-28

  Walay sala nga gipasaylo gawas kon giulaan kinig dugo.  -Hebreo 9:22

  Nalisang ang among silingan dihang may duha ka batan-ong lalaki nga wala niya mailhi ang misulod sa ilang balay. Misinggit siya. Maayo na lang gani  kay nanagan sila.  Dili nato maingon nga dili siya matinagdanon. Apan kon ikaw mosulod sa usa ka balay kinahanglan sundon mo ang gusto sa tagbalay.
     Sagad natong malimtan nga kita usab may mga tulomanon kon kita mosulod presensya sa Dios. Gipatin-aw kini diha sa Daang Tugon pinaagi sa Balaang Tolda (Ex. 25-27). Ang pagkatukod ug pagkahan-ay sa mga butang sulod niini nagtudlo kanato nga kita moduol sa presensya sa Dios subay sa Iyang balaod.
     Isipa, pananglit, ang halaran nga tumbaga (27:1-8). Diha sa Balaang Kasulatan,ang tumbaga nagti- mailhan sa silot nga ipahamtang sa Dios sa sala. Ang paghalad sa karnero ug kanding sa halaran nagsimbolo sa sangpotan sa sala. Ang walay kukaluoy nga pagpatay sa mga inosente nga mga mananap nagpasiuna sa kamatayon sa walay-sala nga “Kordero sa Dios.” Ang pagsakripisyo Niya sa Iyang kinabuhi didto sa krus sa Calvario igo nang molukat sa sala sa tanang katawhan (Juan 1:29).
      Kinahanglan sundon ta ang talamdan sa Dios kon kita moduol Kaniya. Kinahanglan dawaton ta ang pasaylo nga Iyang gitanyag kanato pinaagi kang Cristo.
     Gidawat mo na ba si Jesus, ang Kordero sa Dios, ingon nga Manluluwas gikan sa sala? -MRD II

  Naluwas tungod sa dugo sa Gilansang sa krus!
  Karon naluwas  ug nabag-o na;
  Moawit sa pagdayeg sa Amahan ug sa Anak--
  Kay naluwas sa dugo  ni Cristo Jesus!  - Henderson

  DAWATON KA NI CRISTO KON TUOHAN MO SIYA.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  29  PAGPAS-AN SA KRUS
  BASAHA:  Mateo 10:1-7, 24-39

  Ang dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako.-Mateo 10:38

  Ang krus. Alang kanato karon, kini ang hagashason nga kahoy nga namatyan ni Jesu-Cristo.
      Apan bisan niadtong wala pa masayri sa Iyang mga sumusunod nga Siya mamatay sa ingon nga paagi, Iya  nang gihisgotan ang krus. Samtang nagbarog Siya duol sa Lanaw sa Galilea ug giandam ang Iyang mga tinun-an sa “pag-adto sa nangawala nga mga karnero sa Israel” (Mat. 10: 6),  giingnan Niya sila, “Ang dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako,”(v.38).
     Wala maapsi sa mga tinun-an ang kalabotan sa krus ug sa taliabot nga kamatayon ni Jesus, apan nasayod sila sa kahulogan sa krus. Ang kama-tayon pinaagi sa paglansang sa krus sagad nga gibuhat. Ilang nasabtan ang kasakit sa silot sa krus. Ang pagpas-an sa krus mao ang paglakaw sa labing malisod nga kadalanan sa kinabuhi.
      Nganong giaghat  man sila ni Jesus pagpas-an sa krus? Kay nagpangita Siya ug mga sumusunod nga andam moatubang sa mga kalisdanan nga ilang matagboan diha sa ilang pag-alagad Kaniya. Sa dili madugay patyon na Siya ug sila na ang mopadayon sa pagsangyaw sa Iyang mensahe. Ang pagbakigbatok sa mga pwersa nga nagtinguha sa pagsumpo sa ebanghelyo nagkinahanglan ug hingpit nga pagpanugyan.
      Kita gihagit usab karon. Andam ba kita sa pagpas-an sa krus ug paghikalimot sa atong kaugalingon sa atong pag-alagad kang Cristo? Lisod kini nga tahas --apan matam-is ang ganti niini sa kahangtoran. 
  - JDB

  Sundalo ba ako sa krus?
  Sumusunod sa Nating Karnero?
  Ug ikahadlok ko ba ang Iyang kawsa o
  Ikaulaw ang paglitok sa Iyang ngalan?  - Watts

  HUMAN SA GIBUHAT NI CRISTO ALANG KANATO,
  ANGAY NATONG IHATAG KANIYA ANG ATONG TANAN.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  30   BAG-ONG KINABUHI
  BASAHA:   Juan 11:17-27

  Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi.  -Juan 11:25

  Dihay duha ka rosas sa Talad sa Balaang Panihapon sa among iglesia  usa ka Domingo sa Pagkabanhaw niana. Nahupong sa kalipay ang akong kasingkasing samtang gisud-ong ko kini.
     Ang pula nga rosas nagpasabot sa kinabuhi ni Brian, nga nahimugso sa miaging Biernes Santo. Gisaulog namo niini nga Domingo kining gasa sa kinabuhi.
      Ang dalag nga rosas nagtimaan sa pagkahimugso diha sa espirituhanong kinabuhi. Niadtong Mierkoles, ang 12 anyos nga si Sandra midawat kang Cristo ingon nga iyang Manluluwas sa miting sa mga batan-on. Usa siya sa mga nakadawat sa mga pinaskohan nga gaipanghatag sa among iglesia matag Pasko ngadto sa mga kabos nga pamilya. Sukad niadto, nagsimbahan siya sa among iglesia. Pakadungog niya sa ebanghelyo niadtong Mierkoles,siya midawat kang Cristo  ug nahimugso pag-usab.
     Dili ko kapugnan ang paghunahuna nianang duha ka kinabuhi samtang gisaulog namo ang Pagkabanhaw niadtong adlawa. Ang Manluluwas nga nabanhaw dili lamang Magbu-buhat sa kinabuhi nga pisikal (Col 1:16), kondili Sinugdanan usab sa kinabuhi sa espiritu tungod kay Siya mihalad sa  Iyang kinabuhi ug mibuntog sa kamatayon.. Ang Iyang pagkabanhaw mihatag ug dugokan sa kinabuhi dinhi karon, ug kini ang saad nga sa umalabot madawat ta ang bag-ong “lawas nga espirituhanon” (1 Cor. 15:44).
     Saulogan ta karon ang pagkabanhaw ni Cristo! - DCE

  Ang katahom sa bag-ong nahimugso-
  Mohupong sa kasingkasing sa kalipay;
  Apan si Cristo nabanhaw aron paghatag
  Sa  kinabuhi nga sa kamatayon dili malaglag. - DJD

  ANG PAGKABANHAW NI CRISTO MAOY PANAHON SA PAGMAYA.

  Back to
  Calender View for March   

  MARSO  31  ANG WALAY SULOD NGA LUBNGANAN
  BASAHA:  Mateo 27:62-28:15

  Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Cristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon  usab.  -1 Corinto 15:20

  Ang taho sa mga sumusunod ni Jesus niadtong unang Domingo sa Pagkabanhaw nga walay sulod ang Iyang lubnganan mihasol gayod pag-ayo sa mga dili-magtutuo.
      May pipila nga yanong mipanghimakak niini pinaagi sa pag-ingon nga sayop nga lubnganan ang ilang giadtoan. Ang uban nagtuo nga wala pa mamatay si Jesus sa dihang Siya gilubong, ug dihang naulian nag panimuot Siya mibiya sa lubong -bisan pag gipadayag na sa mga sundalong Romanhon nga Siya patay na (Juan 19:33), bisan pag may nakakita nga mibuhagay ang dugo ug tubig gikan sa gidughang niyang kilid (v.34), ug bisan pag giputos na ang lawas Iyang sa panapton nga lino ug sa mga pahumot (v.39).
      Niadtong unang siglo, bisan ang mga kaaway ni Cristo midawat nga Siya namatay ug nga walay sulod ang Iyang lubnganan. Gibayaran nila ang mga gwardya aron manugilon nga gikawat sa Iyang mga tinun-an ang Iyang patayng lawas (Mat.28:11-15)
      Si Jesus nabanhaw gikan sa lubong  sa lawas nga may unod, ug kini mahinungdanon kanato. Kon kita may higala o minahal sa kinabuhi nga mamatay, makasiguro kita nga makita ta sila pag-usab. Mahimo mang abog ang lawas, apan ang Dios mohatag kanatog lawas nga langitnon (1 Cor. 15: 35-50). Dili kita tinumotumo nga sugilanon. Piho kini nga kalaoman nga may lig-ong kapasikaran.
      Salamat, Ginoo, kay wala si Jesus sa lubnganan. -  HVL

  Purongpurongan Siya,
   Nga mibuntog sa lubong,
  Nagmadaogon sa pagsulay
  Alang sa katawhan Niya.  -Thring

  ANG WALAY SULOD NGA LUBNGANAN MAOY
  PATUKORANAN SA ATONG GITUOHAN.

  Back to
  Calender View for March
  >