title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • June


  HUNYO  1 PAGBUHAT UG MAAYO
  BASAHA:  Galacia 6:7-10

  Dili kita magtinapolan sa pagbuhat ug maayo; kay kon magpadayon kita moabot ang panahon nga makaani kita sa bunga niini.  - Galacia 6:9

  Basaha ang mantalaan karon. Paminaw sa taho sa telibisyon. Lagmit makita mo ang pipila sa minilyon nga mikagiw gikan sa paglutos o kagubot. Hilabihan kadako sa problema sa kalibotan karon ug daw wala kini kasulbaran. Gani, kadtong naniid lamang gikan sa halayo, mao ra mag nahaga na sa kaluoy.
     Sayon kaayo ang pagpakabuta-bungol kon bation tang daw walay kahumanan kining pangina- hanglan sa kadaghanan ug labi na gayod kon hunahunaon ta ang kagamay sa atong mahimo kon itandi sa kadako sa buluhaton. Moingon dayon kita, “Unsa may kapuslanan sa gamay kong ikata- bang? Maayo pag dili na lang ako magpakabana.”
     Ang kahaga sa kaluoy makadaot sa atong panglantaw sa bisan unsa mang kahimtang nga malisod -- sa panimalay, sa opisina, sa simbahan, sa eskwelahan. Ang pangontra niini gipadayag diha sa Biblia sa Galacia 6:9-10, “Dili kita magtinapolan sa pagbuhat ug maayo; kay kon magpadayon kita moabot ang panahon nga makaani kita sa bunga niini. Busa, kon makahigayon kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na sa atong isigkamagtutuo.”
     Kon nag-atubang ka karon sa daw walay-kasulbaran nga sitwasyon, ayaw pagkaluya. Ang Dios nagsaad nga ang maayong binhi nga imong gipugas ug ang maayong buhat nga imong gihimo mamunga ra gayod sa panahon nga Iyang gitakda. Uban sa pagtuo, padayona ang maayo mong binuhatan. - DCM

  Ayaw kalugda sa imong pag-alagad,
  Tabangi ang nagkinahanglan kutob sa maabot;
  Ang kaayo gantihan ra unya sa Ginoo
  Nga maoy nag-aghat sa pagbuhat ug maayo.

  PAGKAMATINUD-ANON MAOY GIPANGAYO SA DIOS; ANG PAGKAMABUNGAHON MAOY IYANG GANTI.

  Back to
  Calender View for June


  HUNYO  2  ILHA NGA IKAW IYA NI CRISTO
  BASAHA:  2 Pedro 1:1-12

  Kadtong wala makabaton niini buta o halap ug nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala.   -2 Pedro 1:9

  Pila ka tuig kanhi, nabasa ko ang bahin sa usa ka bana nga nakalimot nga siya minyo na. Sumala sa taho,   usa ka adlaw niana human mahibalik ang magtiayon gikan sa ilang honeymoon, naatraso ug tulo ka oras pag-uli ang bana. Ang panihapon nasunog na, ug naghingapin na ang kapungot sa iyang asawa.  Ang bana diay, sa iyang kalimot, midiritso pag-uli sa balay sa iyang inahan!
     Kalataw-an kini nga sugilanon. Apan kon magpakita sa susamang paghikalimot ang mga tawo nga Iya sa Manluluwas, dili na kini makahimuot.  Ang apostol Pedro nagpahinumdom kanatong mga nakig-uban kang Jesus nga kita dili na susama kaniadto.Isip katawhan sa Dios, angay natong hinum- doman sa kanunay nga kita nahinloan na sa atong mga sala kanhi (2 Ped. 1:9) ug  nakabaton na ug bag-ong katuyoan sa kinabuhi.
     Kita nga nausa diha kang Cristo kinahanglan mopahinumdom sa atong kaugalingon nga Iya kita, ug kinahanglan  magkinabuhi kita sa paagi nga mopasidungog Kaniya. Likayan ta ang espirituhanong kalibog nga mopahikalimot kanato sa tinuod tang pagkamao pinaagi sa pagtuon sa Kasulatan, sa pagpakigsuod sa Amahan, ug sa pagpakigsandurot sa Iyang mga kaanakan.
     Cristohanon, natawo ka na pag-usab sa espiritu ngadto sa banay sa Dios. Ang paghikalimot niini mosangpot sa sitwasyon nga labaw pa kalisod kay sa asawa nga napungot ug sa panihapon nga sunog.  (vv. 8-11).    - MRD II

  Oo, naila ko Siya nga akong Manluluwas,
  Kay ang mga sala ko napapas na;
  Ug dili ako mohunong pagdayeg Kaniya
  Hangtod sa kahangtoran. - Hallan

  ANG IMONG PAGKAMAO MAILA MO DIHA
  SA IMONG PAGPAILA NGA IKAW  IYA NI CRISTO.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  3  MAY DIOS BA NGA SAMA KANIYA?
  BASAHA:   Miqueas 7:14-20

  Ginoo, may Dios ba sama kanimo nga mopasaylo sa kasal-anan? -Miqueas 7:18

  Nakaila ko ang usa ka batan-ong babaye nga nagdumili sa pagtuo nga mapasaylo ang iyang mga sala, kay matud pa niya: “Dili makadawat ang Dios sa tawo nga sama kanako.” Nakita niya ang lama sa iyang pagkasalawayon, apan wala niya tan-awa ang gahom sa grasya sa Dios
     Sa pagkamatuod, wala gayoy makatugkad sa grasya sa Dios. Apan sama kang propeta Miqueas malaoman ta kini uban sa kamaya. Bisan kon naghingapin ang iyang kasubo tungod sa sala sa iyang katawhan, nagpadayon si Miqueas  pag-ila sa pagkamaayo sa Ginoo (7:1-20). Ug gipadayag niya ang paglaom sa pasaylo ug panalangin nga gisaad sa Dios sa Iyang katawhan (vv. 18-20).
     Gani, mas daghan pa man ang angay pasalamatan sa mga tawo sa Dios karong panahona. Wala masayri ni Miqueas nga moabot ang panahon nga ang Anak sa Dios magpakatawo, magkinabuhi diha sa kaputli, ug maglukat sa atong mga sala didto sa krus. Wala niya masayri nga buntogon ni Jesus ang gahom sa kamatayon, ug magpuyo Siya sa langit isip atong Manlalaban hangtod nga kita makig-uban na Kaniya didto. Ug wala usay kalibotan si Miqueas sa pagtuaw nga gisulat ni Pablo nga nagkanayon, “Kon dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kon wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang Anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya?” (Rom. 8:31-32).
     Sama kang Miqueas, kita usab makaingon uban sa pagsalig ug pag-ambahan, “May Dios ba nga sama kanimo?”  -  HVL

  Gitalikdan Niya ang trono sa Iyang Amahan,
  Sa walay pagmakuli, uban sa dakong kaluoy!
  Ug tungod sa dili-matugkad nga gugma
  Nagpakamatay alang sa kaliwatan ni Adan.  - Wesley

  ANG DIOS NGA MALULUY-ON MOPAUSAB SA KINABUHI
  SA PINAKABANGIS NGA MAKASASALA.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  4   GASA ALANG SA DIOS
  BASAHA:  1 Cronicas 29:6-15

  Gikan man kanimo ang tanang butang, ug naghatag lamang kami sa butang nga imo  ra usab.   -1 Cronicas 29:14

  Dili maisip ang kadaghan sa buluhaton nga kinahanglan atubangon sa kanhi presidente sa Amerika nga si Abraham Lioncoln. Apan sa dihang may usa ka tigulang babaye nga buot makigkita kaniya sa walay klarong hinungdan, wala siya magdumili sa pag-abiabi niini.
     Sa dihang misulod na ang maong babaye sa iyang opisina, mitindog gilayon si Lincoln sa pagpa- ngatahoran kaniya ug nangutana kon unsay iyang ikaalagad. Miingon ang babaye nga wala siya moadto aron pagpangayo ug usa ka pabor. Hinunoa, gidalhan niya ang presidente sa giluto niyang cookie nga sumala pa maoy iyang kinaham.
     Naghilak si Lincoln nga miingon, “Ikaw pa ang unang tawo nga mianhi sa akong opisina nga wala mangayo, wala maglaom sa bisag unsa, hinunoa, nagdala hinuon kanako ug gasa. Dawata ang kinasingkasing kong pagpasalamat.”
     Sa atong pagduol sa Dios, likayan ta ang kanunay nga paghanyag Kaniya sa listahan sa atong mga hangyo. Igasa ta hinuon ngadto Kaniya ang atong gugma ug pagpasalamat. Makasiguro kita nga walay labaw pang makapahimuot sa atong Amahan kay sa atong bug-os nga pagpasalamat.
       Nganong dili man kita maggahin ug panahon alang sa Dios diin Siya atong pasidunggan, halaran ug daygon, pasalamatan sa Iyang mga panalangin ug masangkarong grasya. Ihatag kana nga gasa karon ngadto sa Maghahatag sa tanang maayong gasa.  -  VCG

  PAMALANDONGI KINI
  Nganong nagpasalamat  si David sa Dios?(1Cro. 29:10-13)
  Nganong angay ka man magpasalamat sa Dios?
  Unsaon mo man pagpasalamat sa kanunay?

  KON  MOGAHIN KAG TAKNA SA PAGPAMALANDONG,
  MAPIHO MO NGA ANGAY KA GAYOD MAGPASALAMAT.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  5  PAG-ANDAM SA YUTA
  BASAHA:  Santiago 1:1-12

  Ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson.  -Santiago 1: 3

  Dihay usa ka pamilya nga mibalhin gikan sa kaumhan sa amihanang- kasadpan sa Ohio ngadto sa Arizona. Tungod kay naanad man ang asawa sa maanindot ug lunhaw nilang nataran didto sa Ohio, gitikad usab nila ang batoon nga yuta niining bag-o nilang lugar aron tamnan.
     Ginamit ang piko, giukal sa bana ang dagkong mga bato gikan sa naglagiting nga yuta. Unya ilang gipapag ang gagmayng  bato hangtod mipaibabaw ang yuta. Gitanom nila ang mga binhi ug human kini mabubui sulod sa pila ka semana, nakaangkon ra gayod sila ug matahom nga nataran.
     Kon gusto kitag lunhaw nga nataran o tanaman, kinahanglan dugmokon una nato ang yuta. Bisan ang labing tambok nga yuta kinahanglan ugmaron. Kay kondili, lisod kini katubuan ug tanom, gani imposible pa usahay.
     Sa susamang paagi, may mga panahon nga giandam sa Dios ang kasingkasing sa tawo sa pagdawat sa Iyang Pulong. Usahay, ipaagi kini sa mga katalagman sama sa unos, lunop, o  sunog. Sa ubang higayon, ipaagi kini sa balatian, kapakyasan, o kasub-anan.
     Kon nasinati mo karon ang kagubot o kasakit, basig giugmad lamang sa Dios ang yuta sa imong kinabuhi aron maka-turok ang binhi sa Iyang Pulong diha kanimo. Tugti Siya pagbuhat sa Iyang kabubut-on. Tugti Siya pag-ugmad sa pailob ug sa kahamtong sa imong kasingkasing (San. 1:3-4). Pasalamatan mo Siya ugma damlag sa Iyang pagbuhat  niini. 
  - DCE

  PAMALANDONGI KINI
  Unsang  “batoha” ang sagad ipalutaw sa mga pagsulay?
  Unsay kalabotan sa akong pag-ila sa Dios ug sa akong mga
   pagsulay sa akong mahikat-onan sa panahon sa kalisdanan?

  ANG KAHAMTONG SA ESPIRITU MAHITABO
  HUMAN MAUGMAD ANG PAGTUO.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  6  KALIBOTAN NGA ATONG  GIPUY-AN
  BASAHA:  Salmo 37:1-17

  Ayaw kabalaka sa tawong daotan.  -Salmo 37:1

  Samtang nagkaduol ang pagbalik sa Ginoo, nagpasulabi usab ang daotan. Inanay nga gisalikway  ang mga sumba-nan nga gitamod sulod sa daghang katuigan. Mikaylap ang krimen, salaod ug ang paghikalimot sa maayong pamatasan.
     Kon ingon niini ang paglantaw mo sa dagan sa panghitabo karon, adunay maayong balita si salmista David alang kanimo. Adunay paglaom! Adunay masanagong panlantaw sa kinabuhi.
     Ania ang mga sugyot ni David alang sa pag-atubang sa kalibotan nga nahupong sa “daotan,” kansang mga adlaw dalikyat lang sama sa sagbot sa disyerto (Sal. 37:1-2).
   *Salig sa Dios (v.3). Ayaw isalig sa  tawo ang umalabot kay mosangpot kini sa kapakyasan.
   *Buhata ang maayo (v.3).  Sa magkadugang ang maayo tang binuhatan, mokunhod usab ang kahigayonan nga molampos ang daotan.
    *Pagkalipay diha sa Ginoo (v.4). Pagmaya diha sa Dios ug sa Iyang kabubut-on, ug laomi nga ihatag Niya kanimo ang imong gikinahanglan.
   *Itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi (v.5). Panalanginan Niya ang imong mga paningkamot.
   *Hulata ang Ginoo uban ang pailob (v.7).  Siya ang modaog.
     Sa magkadugang ang atong kasibot diha sa Dios, sa Iyang Pulong, ug sa Iyang mga saad, mokunhod ang atong kabalaka labot sa mga butang niining kalibotana. Matuod nga malisod ang kalibotan nga atong gipuy-an, apan uban sa Dios, kita magmadaugon!  -  JDB

  Pakigdait, dili kagubot  ang gitinguha sa Dios
  Alang sa  Iyang tanang mga anak;
  Ug sa matag adlaw Siya nagpasabot:
  Salig kamo, ug ayaw kabalaka.

  PAKIGSUOD SA DIOS ARON MASAGUBANG ANG KALISOD SA KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  7  IPAKITA ANG GUGMA
  BASAHA:  Job 29:1-16

  Ang modawat niining bata sa akong ngalan, modawat kanako.  
  -Lucas 9:48

  Ang magbabalak nga si Shel Silverstein misulat ug makatandog nga garay nga giulohag, “Ang Batang Lalaki ug ang Tigulang.” Iyang gihulagway dinhi ang panag-istorya sa usa ka batang lalaki ug sa usa ka tigulang.
      Ang bata miingon, “Usahay mabuhian ko ang akong kutsara.” “Mao usab ako,” tubag sa tigulang.
      “Kanunay akong maghilak,” padayon sa bata. “Mao usab ako,” miyango ang  tigulang.
     “Apan ang labing sakit,” matod sa bata, “mao ang daw pagbaliwala sa mga hamtong kanako.” Dihadiha nabati sa bata ang kainit sa nangunot nang kamot sa tigulang nga miingon, “Nasabtan ko ikaw.”
     Apan nasabtan ta ba kadtong duha? Sama ba kita kang Job, ang matarong nga patriyarka, nga uban sa kaaghop mitabang niadtong mga nawad-an nag paglaom? (Job 29:12-13). Giisip ta si Job nga buotan ug diosnon (1:8), dili lamang tungod sa iyang pagtuo sa Dios ug paghalad ug mga pag-ampo alang sa iyang pamilya, kondili tungod usab sa gipakita niya nga gugma alang sa uban. Nagbaton siya sa kaaghop ni Cristo, bisan sa panahon nga wala pa moabot si Jesus niining kalibotana.
     Ang katuyoan sa Ginoo wala mausab. Naghangyo gihapon Siya sa tanang miisip Kaniya nga Manluluwas sa pagtan-aw sa ilang kaugalingon nga instrumento sa Iyang gugma ngadto sa mga nagkinahanglan (Mat. 22:39; Luc. 10:30-37; 1 Cor. 13; 1 Ped. 3:8). Nagtinguha Siya sa pagtandog sa kinabuhi sa uban pinaagi kanimo ug kanako.  - MRD II

  Pangandoy ko ang matinagdanong kasingkasing,
  Nga mopakita sa gugma sa Dios sa nagkinahanglan;
  Busa tabangi ako, Ginoo,  aron ipakig-ambit ko
  Ang ania kanako sa pulong ug sa buhat.  - Hess

  ANG MGA TAWO NGA NAHIGUGMA SA DIOS,
  NAHIGUGMA USAB SA KATAWHAN.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  8  IGO NA ANG ANIA KANATO
  BASAHA:  Salmo 45

  Ang akong dila sama sa dagang sa batid nga magsusulat. -Salmo 45:1

  Kitang tanan nga nangandoy sa pagsangyaw sa bahandi ni Cristo ug sa Iyang maayong balita nahibalo sa limitasyon sa usa lamang ka dila. Si Charles Wesley, sa usa sa iyang mga himno, misulat: “Sa liboang mga tingog, giawit ang gamhanang Manunubos!”
     Apan ang matuod mao nga ang usa nato ka dila, mas daghan pag mahimo kay sa gigamitan niini karon sa kadaghanan kanato.  Ang dila nga gitugyan sa Dios dakog kahimoan.
     Pananglitan, dihay usa ka tawo nga taga-Chicago nga buta ug pungkol ang mga kamot ug tiil. Apan nahupong sa gugma alang sa Dios ang iyang kasingkasing, sama sa salmista. Gitugyan niya ang iyang dila ngadto sa katuyoan sa Dios, ug pinaagi niini, nakat-on siya sa pagbasa sa Biblia nga Braille. Isip resulta niining malisod nga kahimtang, nagamit niya ang iyang dila sa pinasahing paagi --sa pagsangyaw sa Pulong sa Dios ug sa pagpakig-ambit sa masilakon niyang testimonyo.
      Lain pang magtutuo nga may kabilinggan sa panglawas mao si Joni Eareckson Tada nga nagsangyaw bahin kang Cristo atubangan sa minilyong katawhan. Sagad siyang moingon, “Uban sa Dios, ang kakulangon mahimong kadagaya.”
       Naluya ka ba usahay sa paghunahuna nga dyutay lang ang nahimo mo alang sa Dios? Kon nahigugma ka sa Dios sa kinasingkasing gayod ug gibatonan mo ang usa ka maikagong dila, ihalad kana sa Dios sa walay pagmakuli ug sugdi sa pagdayeg ug pagpasidungog ang Ginoo. Igo na ang usa lamang ka dila.   -  JEY

  Sa tanang kausaban sa kinabuhi,
  Sa kasakit ug sa kalipay, ang pagdayeg
  Sa akong Dios ihambin sa akong kasingkasing
   Ug isaysay sa akong dila -Tate & Brady

  UBAN SA DIOS BISAN ANG KAKULANGON 
  MAHIMONG MADAGAYAON.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  9  ANG SINULAT
   BASAHA:  1 Juan 1

  Gisulat namo kini aron mahingpit ang atong kalipay. -1 Juan 1:4

  Duha ka adlaw human ipahunong ang gubat sa Lebanon niadtong Abril 27, 1996, gipangutana ang primo ministro sa Israel sa usa ka tigsibya sa tele-bisyon kon unsay kalainan sa bag-ong kasabotan sa paghunong sa gubat ug sa nahaunang mga kasabotan. Siya mitubag,“ Kining bag-o gisulat, samtang kadtong daan gisabotan lamang pinaagi sa telepono.”
      Ang mga pulong nga gilitok mahimong hikalimtan o mausab kon balikbalikon kini. Apan ang nahisulat wala magsalig sa panumdoman, ug lisod kining hikalimtan o usbon.
     Sa Daang Kasulatan, gimandoan sa Dios ang mga propeta pagsulat sa Iyang gisulti matag panahon nga Siya makigsulti sa Iyang katawhan (Deut. 5:22; Jer. 36:2; Hab. 2:2). Dili Siya buot nga malimtan o usbon ba hinuon ang kahulogan sa Iyang gipamulong.
     Sa samang paagi, sa dihang si Jesus nagpuyo sa kalibotan, ang Dios mipadayag sa Iyang kahimuot sa Iyang Anak (Mat. 17:5). Si Juan nga nakadungog sa tingog sa Dios ug nakasaksi sa pagkausab sa panagway ni Jesus, wala lamang misulti niini ngadto sa uban. Uban sa lamdag sa Espiritu sa Dios, siya misulat ug usa ka libro (ang Ebanghelyo ni Juan) ug tulo ka mga sulat (1, 2, 3 Juan)aron maila sa tanan niyang magbabasa ang kamatuoran gikan sa kasaypanan, aron sila motuo kang Cristo, ug mahupong sa kalipay (1 Juan 1:4).
     Kon basahon ta ang Pulong sa Dios, kita usab “makabati”  sa Dios nga mosulti. Maamgohan ta ang Iyang kahalangdon, himaya, ug kaayo. Nagtuo ka ba nga tinuod kini? -  DJD

  Ang Dios nga sa Iyang Pulong mibuhat sa kalibotan,
  Mipadayag sa kamatuoran diha sa Iyang Kasulatan;
  Ug kon basahon ug sundon ta kini,
  Lamdagan kita sa Espiritu Niya.  -DJD

  INIG-ABLI MO SA IMONG BIBLIA, HANGYOA ANG TIGSULAT
  SA PAG-ABLI SA IMONG KASINGKASING.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  10   PAGKAMANGGIHATAGON
  BASAHA:  Lucas 19: 1-10

  Sir, paminaw! Ihatag ko ang katunga sa akong katigayonan ngadto sa mga kabos, ug kon ako makalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag upat ka pilo.  -Lucas 19:8

  Tungod sa kaputot ni Saqueo nga kobrador sa buhis, mikatkat siya sa kahoy aron makalantaw ug maayo kang Jesus. Nakita siya sa Magtutudlo nga mitungtong sa usa ka sanga. Iya kining gipaka- naog ug giagda sa pagpangaon.
     Sa ilang pagpangaon, dihay nahitabo  nga mipausab sa kinabuhi sa kobrador sa buhis. Wala ikasulat ni Lucas ang ilang gihisgotan. Apan sa paggula ni Saqueo sa balay niadtong hapona, siya mihatag ug mahinungdanong pahibalo. Ihatag niya ang katunga sa iyang katigayonan sa mga kabos, ug iuli niya sa upat ka pilo ang  iyang linimbongan.
      Giisip ta ang atong kaugalingon nga manggihatagon sa higayon nga ihatag ta sa Dios ang atong ikapulo. Kadaghanan sa mga pastor ug mga dyakono malipay na kon ang matag miyembro sa iglesia mohatag sa lima ka  porsyento sa ilang kinitaan.
     Ang timailhan sa pagkausab ni Zaqueo mao ang iyang makapahikurat nga paghatag. Kini ang miaghat kang Jesus sa pag-ingon, “Karong adlawa miabot ang kaluwasan niining balaya” (Luc. 19:9). Dayag lamang nga ang kaluwasan dili mapalit sa salapi, apan usa ka timailhan sa pagsalig sa mga magtutuo kang Cristo mao ang kabug-os sa ilang pagtugyan ngadto Kaniya sa tanan nilang kabtangan.
      Nagpakita ba kita sa gugma ug paghatag nga arang ikatandi sa walay kinutobang grasya sa Dios nganhi kanato?   -  HWR  

  Gibayran ni Jesus ang atong sala;
  Namatay Siya aron kita maluwas;;
  Busa karon dili ta kawid-an
  Ang paghatag Kaniya sa atong tanan.  - Sper

  KON GUSTO KANG MOHATAG SA UBAN, HINUMDOMI
  ANG TANAN NGA GIHATAG KANIMO SA DIOS.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  11   DIOS KO!
  BASAHA:   Mateo 27:32-50

  Amahan, simbahon unta ang imong ngalan.  -Lucas 11:2

  Samtang nagbitay si Jesus sa krus, taliwala sa langit ug sa yuta, misulti Siya ug pipila ka mga pulong. Usa sa Iyang gilitok sa nagkaduol na ang Iyang kamatayon mao kining mahinuklugong pulong: “Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?” (Mat. 27:46).
     Handurawa kini. Si Jesu-Cristo nga nahupong sa himaya sa langit uban sa Amahan sa wala pa ang kalibotan karon nahimong inayran. Gitalikdan Siya sa Dios. Gibiyaan aron magpas-an sa atong mga sala, si Jesus mituaw uban sa dakong kasakit.
     Kadtong mga pulonga, “Dios ko! Dios ko!” nagpahayag sa dili-matugkad nga pag-antos ni Jesus samtang didto Siya sa krus. Kining pagtawag Niya sa Dios panahon sa Iyang pag-antos nagpaila sa kagamhanan sa Dios.
     Kon imong itandi ang kapait nga gibati ni Jesus sa pagsulti Niya, “Dios ko! Dios ko!”  ngadto sa mapasagarong paggamit niini sa atong katilingban karon, daw wala magkatugma ang gipasabot sa duha. Samtang gigamit kini ni Jesus  pagsangpit sa Labing Gamhanan sa tibuok kabuhatan, ang katawhan karon migamit nga ekspresyon sa mga ordinaryong kasinatian.
     Balaan ang ngalan sa Dios. Gamita kini uban sa kaikag. Ayaw kahadlok sa paggamit niini. Apan litoka kini uban sa dakong pagtamod.   -  JDB

  Ang gipamulong ta natala sa langit,
  Busa bantayi ang imong gipanulti;
  Ayaw pasipad-i ang balaang ngalan sa Dios,
  Apan sa matag adlaw sangpita kini.  - Shade

  KULANG ANG PAGTAMOD TA SA DIOS KON WALA TA
  AMPINGI ANG PAGGAMIT SA IYANG NGALAN.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  12  BILILHON NGA KALUWASAN
  BASAHA:  1 Pedro 1:13-19

  Ingon kalayo sa sidlakan gikan sa kasadpan, mao usab kalayo ang pagwagtang niya sa atong mga sala.  -Salmo 103:12

  Ang Departamento sa Enerhiya sa Estados Unidos mibanabana nga mokabat ngadto sa $230 ka bilyon  ang gastohon sulod sa 75 ka tuig aron paghinlo sa mga lugar nga kanhi gibarogan sa mga armas nukleyar. Apan bisan pa niini, ang taho nagpasabot nga dili gayod kini mahinlo sa hingpit. Busa did-an ang publiko sa pagtahak niining mga dapita. Dili makuha ang hilo sa radyo-aktibo dinhi.
     Sa kalibotan diin mikaylap ang nagkadaiyang mga hilo, misamot ang akong pagtuo nga ang sala mao ang pinakalig-on ug makamatay sa tanan. Hiloan niini ang lawas ug ang kalag; ug kon kini mapasagdan, magbilin kinig mga makalilisang nga lama sa pag-antos ug kapildihan.
     Ang kangilngig sa gahom sa sala maoy nakapahimong kahibulongan sa pamaagi sa Dios sa pagpapas niini. Ang Salmo 103 nag-ingon, “Ingon kalayo sa sidlakan gikan sa kasadpan, mao usab kalayo ang pagwagtang niya sa atong mga sala” (v.12). Ang apostol  Pedro mihulagway unsa ka bililhon kini nga paghinlo sa dihang siya misulat, “. . . ang gibayad aron pagluwas kaninyo . . . dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. . . kay  giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Cristo” (1Ped. 1:18-19).
     Lagmit dako kaayo ang gastohon sa paghinlo sa atong palibot. Apan ang labing bililhon sa tibuok  kalibotan maoy gipangayo aron mapasaylo ang atong sala ug mahatagan ug kinabuhi ang atong kalag. Hunong sa makadiyot karon ug dayga ug pasalamati ang Dios alang sa dili-kabayrang gasa sa kaluwasan nga Iyang gihatag. -  DCM

  Kon ang tibuok kinaiyahan maako,
  Dili pa kini igo nga itumbas
  Sa gugma nga balaan ug kahibulongan,
  Nga mihupong sa  akong kalag, sa akong tanan.  - Watts

  GILUKAT KITA NI CRISTO ARON MATAGAMTAM TA
  ANG KINABUHI NGA DILI TAKOS MAATO.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  13  PAGDAYEG UG KAGAHOB
  BASAHA:  Salmo 59

  Ang akong mga kaaway mag-usig sama sa iro . . . Apan awiton ko ang imong pagkagamhanan.   -Salmo 59:14, 16

  Ang syensya nagpadayon pagpangita   ug paagi aron kakulangan ang kagahob. Pinaagi sa paghimog mga   pangontra malikayan ang mga tingog nga wala kinahanglana. Ang frequency  giangay aron mokunhod  ang kabanha.
     May ingon niini nga sitwasyon sa Biblia. Ang katawhan sa Dios nakat-on bisan sa kanhiay pang panahon sa pagpakigbatok sa laing matang sa kagahob. Sa Salmo 59, gihulagway ni David ang makahahadlok nga tingog sa iyang mga kaaway pinaagi sa pagtandi kanila sa iro nga nagpaghot (vv.14-15). Iyang gipasabot nga mahulgaon ug salikwaot ang ilang mga gipamulong.
     Apan nakakaplag ug kahupayan si David pinaagi sa pagdayeg sa Ginoo (vv.16-17). Nakaplagan niya nga ang kahasol nga gidulot sa yawan-ong kaaway mokunhod pinaagi sa pag-awit sa gahom  Niya nga naghatag ug kusog, panalipod, ug paglaom alang niadtong nakigsuod Kaniya.
     Nahisama ka ba kang salmista David nga gihasol sa mga masakit ug mabiaybiayong sinultihan sa katawhan nga nagpa-libot kanimo? Ayaw pagpadaog niini. Ipunting ang imong hunahuna ug mga pulong diha sa gahom sa Dios. Pahinumdomi ang imong kaugalingon sa Iyang kusog, gugma, ug kaluoy. Buntoga ang kalibotannong kagahob  nga kanimo nagpalibot pinaagi sa pagdayeg nga naggikan sa kinapusoran sa  imong kasingkasing. 
  - MRD II 

  Tingalig dili maayo ang gisulti sa uban,
  Apan kinahanglan atong ipasabot
  Ang pagdayeg sa Dios mohatag ug kalig-on
  Nga mopildi sa kagahob nga nanulog-sulog. -JDB

  ANG PAGDAYEG SA DIOS MAOY MOPAHILOM 
  SA KAGAHOB SA KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  14  MATARONG NGA AMAHAN
  BASAHA:  Efeso 6:1-9

  Garbo sa mga anak ang ilang amahan. Panultihon 17:6

  Dili na kinahanglan himamaton mo pa ang usa ka tawo aron mo maila unsang matanga siya nga amahan. Paminawa na lang ang gisulti sa iyang mga anak labot kaniya.
     Ang pagtahod sa mga anak sa ilang mga ginikanan mahimong maayong sukdanan sa kadako sa pagtahod nga takos kanila. Usa sa Napulo ka Sugo mao ang pagtahod sa atong amahan ug atong inahan (Ex. 20:12). Apan pila man ka mga ginikanan ang nagkinabuhi sa paagi nga takos sa pagtahod?
     Alang kanako, wala nay trahedya nga labaw pa kapait kay sa pagkawala sa pagtahod sa akong mga anak kanako. Dili gayod masukod ang akong kaulaw kon ako ikaulaw sa akong mga anak. Apan walay makatupong sa akong kalipay kon taliwala sa daghang katawhan, itudlo ako sa akong anak ug siya mapasigarbohong moingon, “Mao kana ang akong tatay!”
     Usa ka maayong sukdanan kon ikaw gitahod ba sa imong mga anak mao ang pagpangutana sa imong kaugalingon: “Gusto ko bang mahisama kanako ang akong anak, magbuhat sa akong gibuhat, mosunod sa akong lakang?”
     Mga amahan, hinumdomi nga kini ang panahon diin gikinahanglan sa inyong mga anak ang inyong mahigugmaong pag-amoma ug pagtagad. Kay karon mipasulabi ang imoralidad ug kadunot sa espirituhanong kinabuhi.
     Uban sa panabang sa kalig-on ug kaalam sa Dios, paningkamoti nga mahimo kang usa ka ginikanan nga ikapasigarbo sa imong mga anak.
  - M.R. De Haan, M.D.

  Ang amahan nga nagsunod sa Dios
  Matinud-anon ug matarong;
  Kon siya lig-on ug matinuoron,
  Sa iyang mga anak siya tahoron.  - Hess

  ANG MATARONG NGA AMAHAN GITAMOD SA IYANG MGA ANAK.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  15  MATUOD  NGA KINABUHI
  BASAHA:  Lucas 12:16-21

  Ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan. -Lucas 12:15

  Nakita mo na ba sukad kini nga papilit sa bamper sa sakyanan?

  ANG MAMATAY NGA MAY PINAKADAGHAG 
  DULAAN MAOY MODAOG
  Makasusubo kini nga palandongon. Alang kang bisan kinsa nga may ingon niini nga panlantaw, ang kamatayon mao ang pinakangilngig nga trahedya. Nianang higayona, mawad-ag tumong ang iyang pagpakabuhi.
     Dili ingon niini ang panlantaw nila ni Angus ug Emma Brower. Mga misyonero sila nga nahimamat ko niadtong mga 1950. Nagtrabaho sila nga walay luho kay gamay man nga simbahan ang nagsu- porta kanila.
     Mabungahon sila sa ilang gimbuhaton, apan wala sila mailhi kay dili man sila mapangandakon. Maihap lamang ang ilang kabtangan, apan dili kini mahinungdanon alang kanila. Ug sumala pa sa akong laing higala, sila karon atua na magpuyo sa lugar sa mga retirado. Apan sama sa gihapon naningkamot sila sa pagpahimuot sa Ginoo.
     Si Jesus misugid sa sambingay labot sa tawo nga naggugol sa iyang kinabuhi sa pagtigom ug bahandi, ug wala siyay panahon alang sa Dios (Luc. 12:16-21). Adunahan siya sa kinabuhi apan kabos diha sa kamatayon.
     Ang kamatayon dili makahikaw sa matuod nga bahandi ngadto sa mga tawo nga sama sa magtiayong Brower. Hinonoa, kini ang modala kanila sa dili-mahulagway  nga bahandi nga mahimayaong gitagana kanila didto sa langit (v.33).
     Hain man ang imong bahandi?   -  HVL

  Sagad kong kaibgan ang mga butang sa kalibotan,
  Busa, Ginoo, tultoli ako sa pagalaktan ko;
  Ipakita kanako ang padulngan sa kinabuhi ko,
  Ang maani ko human sa ako magpugas.  -K. De Haan

  ILAAN ANG IMONG KINABUHI SA BULUHATON
  NGA SA  KAHANGTORAN MOLAHUTAY.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  16  PAGSUNOD  SA PANIG-INGNAN
  BASAHA:  1 Corinto 4:9-16

  Naghangyo ako nga sundon ninyo ang akong panig-ingnan.  
  -1 Corinto 4:16

  Mas yano ang kinabuhi kaniadto kay sa kinabuhi karon. Kon ang tawo panday, posible nga ang iyang anak panday usab. Tungod kana kay ang pandayan anaa ra man sa balay, ug ang anak motabang-tabang sa iyang amahan. Nagtan-aw ang anak samtang giputol sa amahan ang kahoy, gisipilyahan, gipasinaw, ug gisumpay aron mahimong lamisa o bangko. Kini ang pagbansay pinaagi sa usa ka sumbanan.
     Dili na sama niini ang pagkakat-on sa mga batan-on karon. Ang pagtuon komplikado kaayo ug ang pagbansay hilabihan ka lisod.
     Apan may butang nga nagpabiling sama ra kaniadto. Ang kabataan wala lamang nakat-on sa pagbuhat sa mga butang gikan sa ilang mga amahan ug mga inahan, nakat-on usab sila bahin sa kinabuhi gikan kanila.  Matag adlaw, nakita nila ang kinaiya ug panglihok sa ilang mga ginikanan sa ilang panimalay.
     Ang Critohanong inahan ug amahan may “gagmayng tinun-an”  nga nagsud-ong kon giunsa nila pagkinabuhi  sa ilang gituohan. Makita kini diha sa pagpangaon, sa sakyanan, sa tindahan, sa ilang pakig-istorya sa ilang mga silingan -sa tanang panahon. Pagkaanindot nga higayon sa pagtudlo sa atong mga anak sa pagkinabuhi alang kang Cristo. Kini gikinahanglan sa mga batan-on, ug ila usab nga gipangandoy.
     Si Pablo mipahimangno sa iyang mga anak sa pagsunod kaniya -sa pagsunod sa iyang panig- ingnan (1 Cor. 4:16). Nagkinabuhi ba kita alang kang Cristo sa paagi nga mahimo kitang panig- ingnan sa atong mga anak?   -  DCE

  Ang atong mga anak nagtan-aw ug moawat
  Sa atong gipamulong ug gibuhat;
  Busa kon kita sa Ginoo naghayat,
  Sila usab Kaniya moawat.  - Sper

  ANG KABATAAN ANDAM PAGSUNOD SA PANIG-INGNAN,
  APAN BUNGOL USAHAY SA MGA KATAMBAGAN.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  17   LIG-ON NGA KALUWASAN
  BASAHA:  Colosas 2:1-10;3:1-3

  Namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa Dios.  -Colosas 3:3

  Si F.B. Meyer, ang magwawali nga taga-Britanya, misulat bahin sa duha ka Aleman nga buot motungas sa Matterhorn. Nagsuhol silag tulo ka giya dayon nilang tungas. Gihiktan nila ang ilang kaugalingon sa ingon niini nga pagkalumbay: giya, biyahero, giya, biyahero, giya.
     Dili pa layo ang ilang natungas sa dihang nadakin-as ang didto sa tumoy. Mikapyot siya sa upat, kay ang matag usa kanila nakapanimbang man pinaagi sa pagtunob sa mga lungag sa yelo nga ilang gibangag. Apan nadakin-as na usab ang usa pa ug nabira niya ang duha nga atua sa taas. Ang bugtong makapyotan na lamang mao ang unang giya, kansang espayk nakaugbok ug maayo sa yuta. Tungod kay nagmalig-on man siya, wala mahulog ang upat.
     Gitapos ni Meyer kini nga sugilanon pinaagi sa pagpakita sa espirituhanong kadapatan niini. Siya miingon, “Nahisama ako sa usa niadtong nadakin-as, apan salamat sa Dios, nabugkos ako diha sa buhing pakigbakas kang Cristo.Ug tungod kay Siya lig-on mang nagbarog,dili gayod ako mapukan.”
     Kitang tanan madakin-as sa makadaghan samtang kita nagtahak sa Cristohanong dalan. Apan kita gikuptan sa Ginoo, ug bisan kita madakin-as, mapasig-uli ang atong kasuod ngadto Kaniya kon isugid ta ang atong mga sala (1 Juan 1:9).
     Oo, luwas kita diha kang Cristo (Col. 3:3). Makasalig kita nga  kita Iyang panalipdan ug dad-on sa atong padulngan.  - RWD

  Bisan kita madakin-as matag adlaw,
  Ang Ginoo sa kanunay kanato nagbantay
  Aron pagpabarog ug unya pagpasaylo,
  Ug pagpakita sa Iyang gugma ug pag-amoma. - Sper

  LIG-ON ANG ATONG KALUWASAN KAY ANG DIOS MAN
  ANG NAGBAROG SA PATUKORANAN.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  18  LINGI ARON  KA MOTULIN
  BASAHA:  1 Corinto 1:1-17

  Paghinulsol ug buhata ang gibuhat mo sa singudanan.  -Gipadayag 2:5

  Maayo ang pagsugod sa iglesia sa Corinto. Sa iyang unang sulat sa mga magtutuo didto, gipadayag ni Pablo ang iyang pagpasalamat kay makita man ang  grasya sa Dios diha kanila. Sa sinugdan, gigamit nila ang ilang mga espirituhanong gasa sa madaiton nga paagi ug kini ang nagpamatuod sa kalunsay sa ilang pagtuo.
     Apan sa iyang sulat, gimaymayan usab niya sila kay inay nga magkauyon ug magtinabangay, sila hinoon nagkabangi ug nag-indigay. Gipasidan-an niya sila sa ilang kinaiya labot sa kalaw-ayan ug kagarboso nga maoy mitukmod kanila ngadto sa pagkinihaay atubangan sa mga kalibotanong maghuhukom. Inay nga sila mohamtong sa espiritu, nagkaus-os hinoon sila balik sa ilang gigikanan.
     Ang kalagmitan sa espirituhanong pag-us-os dili lamang makita sa mga iglesia sa unang panahon. Nagakahitabo kini sa makadaghan sa pagpangligid sa mga katuigan, labi na gayod sa dihang ang iglesia miuswag na ug luwas na gikan sa mga paglutos. Problema kini nga kinahanglan natong atubangon.
     Si Jesus mihatag kanatog solusyon sa maong problema. Siya miingon, “Paghinulsol ug buhata ang gibuhat mo sa sinugdan” (Gip. 2:5). Kini nga tambag  mobabag sa espirituhanong pag-us-os nga nagdala ug tumang kadaot sa matag usa kanato ug ingon man sa atong iglesia.  -  HVL

  Sayon lamang ang mahisalaag,
  Sa atong pagkapuliki sa kalingawan ug buhat;
  Tultoli ako, Ginoo sa dalan nga laktan ko,
  Hatagi sa kanunay sa nag-uswag nga pagtuo. - K. De Haan

  USAHAY KINAHANGLAN KITANG MOLINGI
  SA DILI PA MOPADAYON SA UNAHAN.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  19  PAGTALIKOD SA DIOS
  BASAHA:  Jeremias 2:4-13

  Ako giilisan sa akong katawhan sa mga diosdios nga dili makatabang  kanila. -Jeremias 2:11

  Unsay mahitabo kon talikdan sa tawo ang iyang pagtuo sa Dios? Dili managsama ang resulta niini, apan ang mga mitalikod sa ilang pagtuo nagpadayag nga sila gibatig kahaw-ang sa ilang kahiladman. Kahaw-ang nga kinahanglan hupngon. Busa dili gayod malikayan nga sila mangitag ihulip sa Dios.
     Halos bisan unsa mahimong ikahulip sa Dios --paugnat sa kusog, arte, musika, kaulag, trabaho, sugal, druga, alak, telibisyon -- bisan gani ubang tawo.
     Si Joseph Goebbels mitamay sa tinuohan nga nagtudlo kaniya mahitungod kang Cristo. Unya siya miingon, “Daw sa dili mahinungdanon kon unsay atong gituohan; ang mahinungdanon mao nga kita adunay gituohan.” Alang kang Goebbels usa ka tawo ang iyang gituohan. Walay lain kondili ang bangis nga si Adolf Hitler, ang tawo nga iyang gihulip sa Dios. Mao nga sa dihang nalukong na gayod si Hitler ug namatay, naghikog usab si Goebbels human niya pamatya ang iyang pamilya.
     Ang Dios misulti sa katawhan sa Juda pinaagi kang propeta Jeremias. Siya nagkanayon, “Ang akong katawhan mibiya kanako, ang tinubdan sa bugnawng tubig, ug nagkalot hinuon silag atabay nga dali rang mohubas” (Jer. 2:13). Gitalikdan nila ang matuod nga Dios ug nangitag diosdios nga walay pulos.
     Ang pagtalikod sa Dios nagpasabot nga namiligro kita nga mahimong biniyaan (v.12). Apan ang pagkamasinugtanon kang Cristo maoy modulot sa hingpit nga katagbawan nga mohatag ug  kinabuhi, kalinaw, ug kalaoman.    -  VCG

  Ang tanang  sapa nga akong nasulayan
  Wala motagbaw sa kauhaw sa akong kalag
  Si Cristo lamang  ang kanako mihupong,
  Siya gayod ang akong katagbawan.  - Waggoner

  ANG MOTALIKOD SA GINOO MAKAAMGO RA UNYA
  NGA DILI SIYA PUGNGAN SA DIOS.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  20  PAGBANTAY SA TINTASYON
  BASAHA:  Lucas 4:1-13

  Maimo unya kining tanan kon moluhod ka sa akong atubangan.  
  -Lucas 4:7

  Ang pinakadakong kawat sa kasaysayan sa Philadelphia nabuhat sa duha ka tawo nga nahitabong atua sa hustong lugar sa tukmang panahon. Sumala pa sa mga nakasaksi, usa ka dalag nga sudlanan ang nahulog gikan sa usa ka trak. Gipunit kini sa duha ka motorista nga nagsunod sa maong trak. Human niadto, sila  mipahilayo gilayon uban sa dakong bahakhak.
     Naamgohan sa drayber sa trak nga wala diay niya masirhi pag-ayo ang pultahan sa likod. Naabli kini ug nahulog ang sudlanan nga may 12,000 ka tagsa ka gatos nga dolyar nga mikabat sa 1.2  ka milyon ka dolyar.
     Mahimong isipon sa uban kini nga kahigayonan ingon nga gasa gikan sa Dios. Matintal gani kita usahay sa pag-hunahuna nga kini nga mga kahigayonan nahitabo uban sa balaanong pagtugot. Apan makita ta ang kasayop sa maong panglantaw  kon balikan ta ang pagtintal kang Jesus didto sa kamingawan.
     Human sa 40 ka adlaw nga pagpuasa, gigutom si Jesus ug naluya. Nakita Niya sa unahan ang krus. Ug kon buot Niya nga makalingkawas niadtong krus, paminawon lang  Niya ang yawa nga niadtong taknaa mitanyag Kaniya sa bulawanong kahiga-yonan sa paghupay sa Iyang lawas ug sa paglikay sa kasakit sa paglansang sa krus. Apan wala Siya magpatintal. Gipakita Niya ang kamahinungdanon sa pagtan-aw sa pipila ka sitwas-yon isip tintasyon nga angay talikdan, inay nga kahigayonan nga sakgawon. Unsa may ikasulti nato bahin niini?   -  MRD II

  Gikinahanglan ta ang kalig-on
  Pagpabiling matarong ug matinud-anon;
  Gikinahanglan ta ang sa Dios nga kalig-on
  Kon kita sa panuway tintalon.

  KITA GITINTAL SA YAWA ARON MAGPAKADAOTAN;
  UG GISULAYAN SA DIOS ARON MAGPAKAMATARONG.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  21  PAGLAOM SA  KABATAAN
  BASAHA:  Salmo 82

  Ang modawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, modawat usab kanako.  -Marcos 9:37

  “Kan-a ang imong utan! Ang ubang bata gusto kaayong mokaon niana apan wala silay ipalit!” Kinsa mang bataa ang wala makadungog niini sa ilang  mga ginikanan nga nagpangga ug naghatag  kanila  sa hustong pagkaon?
     Sa pagkatinuod, minilyon ka kabataan ang wala makadungog niining mga pulonga -- mga bata nga dili makaila ug maayong pagkaon kon makita nila kini;  sila nga nagpuyo sa kadalanan inay nga sa kabalayan; sila nga dili gayod makatunob ug eskwelahan.
     Sumala sa usa ka pagbanabana, 100 ka milyon ka kabataan sa tibuok kalibotan ang walay inahan ni amahan nga mopakaon kanila ug mohatag kanilag lugar nga ilang matawag ug panimalay. Sila mga sinalikway ug giisip nga mga biya sa katilingban nga angay nang ilabay.
     Kining makapahinuktok nga kamatuoran angay nga moaghat kanato sa pag-usab sa atong panlantaw. Kon naharuhay kita tungod kay sa kaluoy sa Dios maayo ang atong trabaho ug  ang atong katilingban, nganong dili man kita maningkamot sa   pagtabang niining mga bataa --inay nga himoon ta lamang sila nga sanglitanan aron mokaon ang atong kabataan.
     Ang nag-antos nga kabataan sa kalibotan nagkinahanglag duha ka butang: Una, ang ebanghelyo ni Jesus, nga nagsulti kanato nga sa pagtabang kanila gihimo ta ang Iyang buluhaton (Mar. 9:37); ug ikaduha, ang paglaom nga ikahatag niadtong   nagpakabana sa pagpakaon,pagbisti,ug pagpasilong kanila.
     Unsay ikatabang sa pamilya mo niining mga bataa? -  JDB

  Pagtabang sa kabataang kabos,
  Pagpakita  kanila sa gugma ug pagpakabana,
  Sa ingon kita gigamit sa Dios,
  Pagpasanag sa ilang kadulom. - Sper

  IPAKIG-AMBIT ANG GUGMA NI CRISTO  -- IPADILAAB
  DIHA SA USA KA BATA ANG PAGLAOM.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  23  GRASYA TUNGOD SA GRASYA
  BASAHA:  Juan 1:1-18

  Kay tanan kita nakadawat sa iyang kahupnganan, ug sa gracia tungod sa gracia. -Juan 1:16

  Dihay tawo nga akong hidunggan kanhi nga mihulagway sa iyang masamok nga kinabuhi sa ingon niiini: “Ang matag adlaw mao ang kagahapon nga gibalik-balik lamang!” Tinuod nga nagbalik-balik lang ang problema sa kinabuhi. Sama ra sa inot nga asawa nga nag-pakaon sa iyang pamilya sulod sa usa ka semana sa salin gikan sa miaging Domingo nga gilahilahi lang pagluto.
     Usa ka masamok ug mabudlay nga kalibotan ang hiabtan ni Jesus. Si apostol Juan miingon nga si Jesus puno sa grasya ug kamatuoran ug Siya mihatag kanatog panalangin tungod sa grasya (1:14, 16).
     Pila ka tuig kanhi, si Amy Carmichael mipakig-ambit ug pipila ka katin-awan labot sa pulong “grasya tungod sa grasya.” Uban sa pagkutlo gikan sa mga sinulat ni Bishop Moule (1841-1920), siya misulat nga ang pulong Griego nga gihubad nga “tungod”  angay untang hubaron nga “inay nga.” Gigamit niya ang suba aron paghulagway sa iyang buot ipasabot. Siya misulat: “Tindog gani sa tampi sa suba ug sud-onga ang agos sa tubig.  Palabya ang usa ka minuto ug lain pang usa. Mao ra ba gihapong subaa ang imong gisud-ong? Oo. Apan mao ra ba gihapong tubiga? Dili.”  Ang daang tubig, matod niya, napulihan nag bag-o  --”tubig inay nga tubig.”
     Mao usab kana ang grasya. Mahimong nagpas-an ka karon sa mga problema mo kaniadto pa. Apan hinumdomi, ang grasya sa Dios bag-o matag buntag, kini tukma sa imong gikinahanglan. Dili kini mohubas, ug sa kanunay lab-as.   -  JEY

  Gipadala sa Dios ang mahigugmaong grasya Niya
  Paglig-on kanako ug kanimo sa matag adlaw;
  Madawat ta ang gikinahanglan ta karong adlawa
  Ang alang ugma dili kita angay mabalaka.

  ANG DIOS MOHATAG UG PINASAHING GRASYA
  ALANG SA MATAG PAGSULAY NGA ATUBANGON TA.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  22  PAGTABANG SA UBAN
  BASAHA:  Roma 16:1-16

  Ipangumosta  ako kang Priscilla ug kang Aquila. ..Gitahan  nila ang ilang kinabuhi alang kanako.  -Roma 16:3-4

  Sa wala pa ako mosulod sa Holocaust Museum sa Jerusalem, gisubay ko ang dalan nga gitawag ug “Ang Dalan sa mga Matarong nga Gentil.” Naglumbay dinhi ang mga kahoy nga gitanom agig pasi- dungog sa mga tawo nga nagpasilong o mitabang sa mga Judio sa bisag unsang paagi niadtong rehimen sa mga Nazi. Sa matag punoan gikulit ang ngalan sa matag lalaki, babaye, o banay nga mitahan sa ilang kinabuhi aron pagtabang sa mga Judio panahon sa paglutos kanila ni Hitler. Ang ubang ngalan ilado kaayo, sama kang Corrie ten Boom ug Oscar Schindler. Apan ang kadaghanan niini wala ko mailhi.
     Samtang naglakaw ako niiining dalan sa paghandom, nahinumdoman ko ang Roma 16, diin si Pablo miingon nga gitahan nila ni Priscilla ug Aquila ang ilang kinabuhi alang kaniya. Unya gipasala- matan ko ang Dios alang sa mga matinud-anong magtutuo ni Jesu-Cristo nga sulod sa nanglabayng katuigan nagsakripisyo sa hilabihan --ang uban kanila mibuhis pa gani sa ilang kinabuhi-- aron lamang ikahatag  ngadto sa ilang kaigsoonan diha kang Cristo ang ilang lawasnon ug espirituhanong panginahanglan.
     Pipila lang kanato ang nagsagubang sa makuyaw nga risgo karon. Ug kadtong anaa sa maong kahimtang, lagmit dili mapasidunggan pinaagi sa pagtanom ug kahoy. Apan bisan pa niana,  mag- ampo kita aron nga sa walay pagdumili tinguhaon ta ang pagtabang sa mga magtutuo nga nag-antos ug nanginahanglan.     -  DCE

  Pamatud-i ang imong pagtuo diha sa buhat  mo--
  Manluluwas mo si Cristo, ilha usab Siya nga Agalon nimo;
  Sunda ang Iyang lakang, ngadto sa Iyang padulngan,
  Sa kasamok sa kalibotan, kinabuhi mo Kaniya itugyan. -- Leech

  GIHATAGAN KITA SA DIOS SA ATONG GIKINAHANGLAN,
  BUSA MOTABANG KITA SA PANGINAHANGLAN SA UBAN

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  24  DILI MAPALIT ANG KALUWASAN
  BASAHAN:  Isaias 55:1-9

  Nganong gastoon man ninyo ang inyong  kwarta nianang dili makaon, ug nganong maghago man kamo nianang dili makabusog?  -Isaias 55:2

  Ang tag-iya sa usa ka restawran sa Denver mipadayag: “Gisulayan ko pag-baligya ang dila sa kabaw ingon nga pampagana sa bili nga $1.75, apan walay namalit niini. Busa giprisyohan ko kinig $6.75, ug gilimitahan ko sa duha ka piraso ang matag kustomer, ug ako nakahalin niini sa matag gabii.”
     Maayo na lang kay dili ingon niana ang pamaagi sa Dios. Sukwahi ang Iyang gibuhat -- gihanyag Niya nga libre ang usa ka butang nga dako kaayog bili.  Sa Isaias 55, gihulagway Siya nga manindahay sa merkado nga nagtawag sa mga lumalabay, “Oy! kamong  giuhaw, ngari kamo ug inom; ug kamo nga walay kwarta, ngari kamo, palit ug kaon.   Oo, ngari kamo, pagpalit ug bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastohon man ninyo ang inyong kwarta nianang dili makaon, ug nganong maghago man kamo nianang dili makabusog?” (vv.1-2).
     Gilabyan lamang Siya sa duot sa katawhan. Nagpunsisok sila sa mga tindahan ug nangitag katagbawan. Gigasto nila ang ilang kwarta sa pagkaon nga dili makabusog ug sa ilimnon nga dili makatagbaw sa ilang kauhaw. Apan dili mapalit sa kwarta ang tinuod nilang gikinahanglan.
     Ang Dios nagtanyag sa matuod nga kabaskog, sa kalipay nga dumalayon, sa pasaylo sa sala. -- ug libre kining tanan! Wala Siya paminawa sa mga pumapalit, apan wala Niya usba ang Iyang  paagi sa pagpamaligya.
     Gigasto mo ba ang imong tanan alang sa mga butang nga dili makahatag ug katagbawan? Hilabihan kadako ang gibayran ni Jesus alang sa atong kaluwasan, ug kini Iyang gitanyag sa tanan nga  modawat . Gidawat mo na ba kini? -  HWR

  Grasya nga kahibulongan, walay kinutoban
  Dili kalabwan, gihatag sa tanang  motuo!
  Ikaw nga nangandoy Kaniya paghimamat
  Modawat ba karon sa grasya nga Iyang gitanyag? - Johnston

  DAKO KAAYOG BILI ANG KALUWASAN, 
  APAN KINI GIHANYAG NGA LIBRE.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  25  PAG-AMPO NGA MASALIGON
  BASAHA:  Mateo 7:7-11

  Pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu.  -Efeso 6:18

  Isip usa sa mga naunang manunuhid sa Africa, gimahal ni David Livingstone ang katawhan niining dapita ug nangandoy siya nga madawat nila ang ebanghelyo. Ang iyang taladlawan nagpakita sa espirituhanon niyang pagpakabana ug sa hugot nga pagtuo.
     Niadtong hinapos sa Marso 1872, siya misulat, “Tumanon Niya ang Iyang gisaad --Siya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Dili kini kadudahan. Siya miingon, ‘Siya nga moduol kanako dili ko gayod isalikway’ ug ‘Bisan  unsay inyong pangayoon sa akong ngalan ihatag ko kini kaninyo.’ Tumanon Niya ang Iyang gisaad; unya makaduol ako uban sa tumang pagpaubos ug ako mangaliya, ug masulbad ang tanan. Sa pagkatinuod, walay luna dinhi ang pagduhaduha.”
      Sama kalig-on sa bato ang pagsalig ni Livingstone sa gisaad sa Amahan. Sa atong pag-ampo, kita usab makalaom nga ang Dios dili mobalibad sa atong gihangyo kon kini nahisubay sa Iyang kabubut-on. (Lain pay ato, nagbasa ba kita sa Iyang Pulong aron sa ingon masayran ta ang Iyang kabubut-on?)
      Mabuntog nato ang pagduhaduha kon pahinumdoman ta ang atong kaugalingon nga bisan unsa pay dagan sa kinabuhi, kita gibantayan sa Dios ug andam Siya sa paghatag kanato sa kaalam aron atong masarangan ang bisan unsa nga atong maagian (1 Ped. 5:7; San. 1:5). Molig-on ang atong pagtuo kon atong maamgohan nga ang atong langitnong Amahan maluluy-on, andam nga mohatag ug mga gasa  sa Iyang mga anak (Mat. 7:11). Uban sa pagpaubos ug pagsalig, makaduol kita Kaniya ug mohangyo.   - VCG

  Sa Hari moatubang ka,
  Dad-a ang imong mga pangaliya,
  Kay ang Iyang grasya ug gahom
  Makasarang gayod sa tanan mong pangayoon. -Newton

  KON GIMAHAL TA ANG DIOS INGON NGA ATONG AMAHAN,
  DILI TA SIYA ISIPON NGA SULUGOON.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  26  GAMUT SA PROBLEMA
  BASAHA:  Ezequiel 16:44-63

  [Ang Sodoma] may pagkamapahitas-on, kaulit, naghinobra nga pagkahamugaway  sa  panginabuhi.   -Ezequiel  16:49

  Makapahikugang ang nagkadaghan nga kaso sa kapintas diha sa atong katilingban karon. Bisag asa anaa ang kabangis - gikan sa pagpamun-og sa asawa ug mga anak ngadto sa mangilngig nga krimen ug pagpatay nga walay igong kapasikaran. Tungod niini, nagpasiugda ang mga politiko ug mga hepe sa kapulisan sa labing maayong pamaagi sa pagsanta sa krimen ug pagdugang sa silot niadtong mga malapason sa balaod.
     Maayo man kiniing ilang mga gibuhat, apan wala kini makatumbok sa gamut sa problema sa atong katilingban -ang  sayop nga pagsabot sa pulong ug sa mga pamaagi sa Dios.
     Makita nato kini sa Ezequiel 16. Ang Dios mipadayag nga nagun-ob ang Sodom tungod kay ang iyang katawhan, inay nga magpasalamat ug magmasinugtanon sa Dios agig bugti sa Iyang kaayo, nagmapahitas-on na hinoon. nagmatig-a ang balatian ug nagpakita sa ilang salawayong gawi  (v. 49).
      Kon hamugaway ang atong kinabuhi, daw malimtan nato ang kaayo sa Dios ug malinga kita sa mga butang kalibotanon ug lumalabay inay nga sa mga butang langitnon ug dumalayon. Ang katapol motukmod kanato ngadto sa pagkamaakohon, pagkamapahitas-on, ug pagkatig-a sa balatian. Busa, samtang magsud-ong kita sa mga problema sa atong kalibotan karon, dili na kita magsalig pa sa mga kahugpongan sibiko alang sa kasulbaran niana; mas maayo pag mag-ampo kita, “Ginoo, tudloi ako nga magmapasalamaton sa Imong kaayo. Hinaut pa nga sama kang Cristo, matandog ko ang mga tawo palibot  ko.”        -  HVL

  PAMALANDONGI KINI
  Basaha ang Panultihon 30:7-9. Unsa man ang duha ka
  managlahing sitwasyon nga motukmod sa tawo sa
  pagpakaulaw sa Dios? Gihatagan mo ba ug igong
  gibug-aton ang kaayo sa Dios nganha kanimo?
  ANG KATILINGBAN MABAG-O KON ANG MATAG TAWO
  NGA NASAKOP NIINI INANAY NGA MAGBAG-O.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  27  PAG-ANTOS ALANG SA KATARONG
  BASAHA:  1 Pedro 2:13-20

  Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya. . .malapason sa balaod, o hilabtanon sa uban.  -1 Pedro 4:15

  Ang kalibotan dili makadawat sa ebanghelyo, ug kadtong nagkinabuhi alang sa Ginoo lagmit nga dili gayod mahimong popular. Apan kon buyagon kita tungod sa atong kaugalingong kabuang, lain na kana nga sugilanon.
     Nahinumdoman ko kini dihang nabasa ko ang mahitungod sa batan-ong sundalo nga gihusay sa korte militar.   Nagdala siya ug  Biblia samtang siya naggwardiya, bisan pag ginadili kini.   Magbasa diay siya sa Biblia samtang  siya naggwardiya sa iyang pwesto. Ang sundalo miingon, “Usahay laayan ako sa akong pwesto ug ang Biblia makatabang kanako sa pagtuman sa akong buluhaton.”
     Ang komandante sa kampo mipahayag, “Supak sa atong kalagdaan ang pagbasa samtang nagwardiya sa pwesto. Dili namo buot nga malinga ang gwardiya samtang siya nagbantay sa kampo.”
     Dili ko tuyo ang maghukom, apan sa akong pagsabot, kini  nga magtutuo wala mag-antos “tungod sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios” (Mat. 5:10). Gani ang iyang pagsupak sa balaod sa kampo, nakadaot man hinoon sa kawsa ni Cristo. Dalaygon ang iyang tinguha sa pagbasa sa Biblia. Apan may katungdanan siyang angay tumanon nga maminatud-on niad-tong higayona. Makabasa siya sa Biblia kon dili siya magtrabaho.
      Kon sawayon kita tungod sa atong pagka-Cristohanon, kinahanglan sigurohon ta nga nag-antos kita tungod sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios -dili tungod sa pagbuhat sa usa ka sayop. -RWD

  Ginoo, sa paghimaya ko sa Imong ngalan,
  Mga pagsaway dawaton ko alang Kanimo;
  Apan ayaw itugot nga Ikaw pakaulawan ko
  Pinaagi sa gibuhat ug gipamulong ko.  -Hess

  MAY NAGHUNAHUNA NGA SILA GILUTOS,
  APAN KINI BAYAD LAMANG SA ILANG SAYOP.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  28  ORDINARYO NGA KATAWHAN
  BASAHA:  Isaias 6:1-7

  Ikaw lamang, Ginoo, ikaw lamang ug dili kami ang pasidunggan. 
  -Salmo 115:1

  Nasulayan mo na bang makig-uban sa mga tawong halangdon? Tingalig nakalamano ka nag usa ka pangulo sa kalibotan? Basig may nasuod kang sikat nga magdudula. O, may libro ba hinoon nga gipirmahan sa inilang magsusulat.
     Ulosahon nga kasinatian ang maduol sa mga inila ug bantugan. Nakita mo sila sa telibisyon o nabasa ang labot kanila sa mantalaan, ug karon nakauban mo sila! Niining higayona, manlimbarot ang balahibo mo usahay.
     Apan sa pakatinuod, dili kita angay mobati sa ingon niini. Dili lang unta kini ikasuko sa mga politiko, sa mga sikat nga magdudula sa kalibotan ug sa mga banggiitang mga manunulat --silang tanan ordinaryong mga tawo lamang. Nakabuhat man silag dagkong kahimoan, apan kon buot hunahunaon wala silay kalainan kanimo ug kanako. Sa mga mata sa Dios, sila mga makasasala nga nagkinahanglan sa grasya Niya nga mao lamang ang mahimong tawgon nga halangdon: ang  atong Labing Gamhanan nga Amahan.
     Maayo ang pagkabatbat niini ni Isaias dihang siya miingon, “Pagkaalaot ko, kay dili ako takos moatubang kaniya” (6:5) Nakita niya ang usa ka panan-awon sa Dios ug nahugno siya dihang naamgohan niya ang dakong kalainan tali kaniya ug sa Dios. Walay gahom si Isaias hangtod nga siya giluwas sa Dios.
     Kitang tanan managsama ra nga ordinaryo. Apan pinaagi sa kaluwasan nga gihatag sa Dios, kita mabayaw sa kahitas-an. Bugtong ang makagagahom lamang nga Dios ang makahimo niana alang sa mga tawo nga ordinaryo!  -  JDB

  Mga anak sa yuta, luya ug huyang,
  Kanimo misalig ug wala mapakyas,
  Pagkalumo sa kaluoy, walay-kinutoban!
  Among  Manlalaban, Higala ug Manluluwas pa. - Grant

  GIGAMIT SA DIOS ANG ORDINARYONG KATAWHAN
  PAGTUMAN SA DAGKO NIYANG KATUYOAN.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  29  MGA PAMAAGI SA GINOO
  BASAHA:  Buhat 3:11-4:4

  Daghan niadtong nakabati sa mensahe nanuo. -Buhat 4:4

  Ang Ginoo naggamit sa wala-damhang mga panghitabo ug sa dili-masabot nga mga paagi aron pagpaduol sa katawhan ngadto Kaniya.
     Si Francisco Ramos, nga usa ka misyonero sa España, maoy usa sa mga tawo nga nadala kang Cristo sa paagi nga dili-kasagaran. Lumad  nga taga-Portugal, mipanaw siya ngadto sa Inglaterra aron magtrabaho. Sa dihang nasayran nga may sakit sa utok ang iyang amahan, nagsugod usab pagpangutana si Francisco labot sa mga tulikibong butang sa kinabuhi.
     Usa ka adlaw niana, naghuot ang dughan ni Francisco ug daghan kaayo siyag gustong ipangutana. Miagi siya sa Hyde Park, ug didto nadunggan niya ang usa ka batan-on nga nagsangyaw labot kang Cristo. Namati siya samtang, sa yano ug tataw nga pagkasulti, gipadayag sa batan-on ang plano sa kaluwasan. Pagkahapon niadto, nakatagbo siyag laing magtutuo nga namaligyag mga Cristohanong basahon. Mipalit siyag libro ni Billy Graham nga nag-ulohag Kalinaw Uban sa Dios, bisag wala niya masayri kon unsay gihisgotan niadto. Gibasa niya ang maong libro pagkagabii ug gidawat niya si Cristo nga iyang Manluluwas. Sa pagkakaron, nag-alagad na sila sa iyang asawa, nga si Stephanie, sa Ginoo isip mga misyonero.
     Mangita kitag paagi sa pagsulti sa uban mahitungod kang Jesus ug sa Iyang gugma ug gahom sa pagluwas sa tanan nga mosangpit Kaniya. Wala kita masayod kon giunsa kini paggamit sa Dios aron matandog ang usa ka kasingkasing. - DCE

  Ingon nga ang hardinero nagbugwal
  Sa dili pa niya isabwag ang binhi,
  Ang Dios nag-andam sa usa ka kasingkasing
  Pag-ila sa tulugkaron niyang panginahanglan. - Sper

  BASIG NAGPANGITA KANG CRISTO
  ANG TAWO NGA SUNOD MONG IKATAGBO.

  Back to
  Calender View for June   

  HUNYO  30   “GIHIGUGMA KO IKAW, GINOO!”
  BASAHA:  Salmo 18:1-19

  O Ginoo, akong kalig-on, gihigugma ko ikaw!  -Salmo 18:1

  Kon ang usa ka tawo mahigugma, aduna gayoy gahom nga moaghat kaniya sa pagpadayag niini. Busa, nagaray kining walay-paglubad nga mga pulong: “Giunsa ko ikaw paghigugma? Tugti ako sa pag-isip niini!”
     Apan kanus-a man kita maaghat sa pagpadayag sa atong tiunay ug naghingapin nga gugma sa Ginoo? Lainlaing tawo, lainlain usab nga panlantaw, apan ang Dios naglihok sa atong kinabuhi aron malab-as sa kanunay ang paghigugma nato Kaniya.
     Lunhaw pa sa akong panumdoman ang usa ka butang nga gibuhat sa Dios sa akong kinabuhi. Nagsapaw-sapaw  ang kalisdanan ko niadto, inanay akong naluya ug halayo na sa akong hunahuna ang paghigugma sa Dios. Bisan wala ko gihunahuna ang Salmo 18 niadtong higayona, gisunod ko ang gihimo ni David sa bersikulo 6: “Gisangpit ko ang Ginoo; nagpakitabang ako sa Dios.” Ang bersikulo 16, kon idapat sa kinabuhi kong gihampak sa unos, matagik sa ingon niini: “Ang Ginoo nagpadala kana-kog kusog gikan sa kahitas-an, ug nagluwas kanako gikan sa pagkaunlod sa mga balod sa tawhanong kahuyang.” Pagkadako gayod sa paghigugma ko sa Dios niadtong tungora, dili lamang tungod kay ako Iyang gilig-on, kondili tungod kay Siya mismo ang akong kalig-on.
     Dumdoma ang pinasahing kahimoan sa Dios sa imong kinabuhi. O sangpita Siya alang sa gikina- hanglan mo karong adlawa. Unya pagtagik sa kaugalingon mong salmo sa gugma: “Higugmaon ko Ikaw sa kanunay, O Ginoo, akong . . .”    -  JEY

  Tudloi ako, O Ginoo, nga sa balaang grasya Mo
  Ang naghingaping gugma Mo maamgohan ko;
  Ug adlaw-adlaw  magkadako ang gugma ko,
  Sa kanunay magkaduol diha Kanimo. - Mountain

  HINUMDOMI KON GIUNSA KA PAGHIGUGMA NI CRISTO
  UG MALAB-AS ANG PAGHIGUGMA MO KANIYA.

  Back to
  Calender View for June
  >