title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • July


  HULYO  1     PAMINAW UG PAGBUHAT
  BASAHA:   Santiago 1:22-27

  Ayaw pagpamati lamang sa pulong sa Dios; hinunoa, tumana kini.     
   -Santiago 1:22

  Ang tigbansay sa besbol sa akong anak nga si Steven  mao na tingali ang labing mapailobong tawo sa tibuok kalibotan.
     “Sigi, mga bata,” siya mosinggit sa  grupo nga gitawag ug Tigers samtang sila nangandam pagbalik sa dula “Pila nay naawt?”
      “Usa!” dihay pipila nga mitubag.
      “Asa man ang modaganay?”
      “Naa sa unang beys,” tubag sa usa o duha kanila.
      “O sige, kon moligid gani ang bola, ilabay kini sa ikaduha nga beys,” maoy pahinumdom sa tigbansay sa mga batang nagpanuigog 8 o 9 ka tuig.
     Busa ang naghapak sa bola, mipaligid niini ngadto sa nagbantay sa ikatulong beys nga daw nataranta sa iyang kaikag sa pagbuhat sa angay niyang buhaton. Ug sa paglihok niya, ulahi na ang tanan. Nahimutang na ang tanan sa beys.
     Sama sa naandan, nagpaminaw ang mga magdudula apan wala nila buhata ang gisugo kanila. Samtang nagpunayg pahinumdom kanila ang ilang tigbansay sa angay nilang buhaton, nagsigi usab silag buhat ug lain.
     Kitang tanan may kinaiya nga sama niini. Ang Dios nagsulti kanato sa buot Niya nga atong buhaton, apan sagad kitang mapakyas sa pagtuman niini. Pananglitan, gipasidan-an kita sa Santiago 1:13-16 nga ang tintasyon mosangpot ngadto sa sala ug sa silot. Apan pila na ba ka higayon nga wala ta kini tagda?
     Si Santiago nagsulti kanato nga kon kita magbuhat, “panalanginan “ kita diha sa atong gibuhat (1:25). Maayo kana nga hinungdan aron kita magtuman sa Pulong inay nga maminaw lamang niini.   -  JDB

  Angay tang tumanon ang Pulong sa Dios,
  Ug dili lamang magpamati
  Kay sa pagpaminaw ug pagtuman
  Sa Dios kita mapanalanginan. - Sper

  ANG DALAN NGADTO SA PANALANGIN MAO
  ANG DALAN SA PAGKAMASINUGTANON.

  Back to
  Calender View for July   


  HULYO  2   BAGTINGA ANG KAMPANA
  BASAHA:   2 Juan 1:6-

  Hangyoon ko kamo nga ipaila ninyo kaniya nga gimahal gayod ninyo siya.      -2 Corinto 2:8

  Dihay sugilanon labot sa usa ka hari nga  nagpabutang ug plata nga kampana sa tumoy sa tore sulod sa iyang gingharian sa pagsugod niyag mando. Iyang gipahibalo nga bagtingon niya ang kampana sa matag higayon nga siya malipay aron masayran sa kini sa iyang katawhan.
     Gipaabot sa katawhan ang pagbagting sa kampanang plata, apan wala kini motingog. Nangligad ang mga adlaw ug nahimong semana, ug ang semana nahimong bulan, ug ang bulan nahimong tuig. Apan wala mobagting ang kampana  aron pagpahibalo nga nalipay ang hari.
     Natigulang na ang hari, ug sa wala madugay nag-ungaw na siya sa kamatayon didto sa palasyo. Samtang   naghilak ang pipila sa iyang mga ulipon nga nag-alirong kaniya, iyang naamgohan nga tinuoray diay siyang gimahal sa iyang ginsakpan. Nahupong ra gayod sa kalipay ang  hari. Ug pila ka gutlo sa wala pa siya mamatay, gikab-ot niya ang pisi sa kamapana ug gipabagting niya kini.
     Hunahuna kana -nagmasulub-on siya sa tibuok niyang kinabuhi  kay wala niya masayri nga gimahal diay siya sa iyang katawhan.
     Sama niana nga hari, daghan ang nagmasulub-on sa tibuok nilang kinabuhi ug wala gayod sila makatagamtam sa kalipay diha sa kahibalo nga sila gimahal ug gitamod  diay sa uban. May nailhan ka bang nagkinahanglan ug pulong nga makapadasig? Kon mao, sultihi sila unsa sila kabililhon alang kanimo.Basig mao kini ang ilang gikinahanglan aron mosanag sa kalipay ang ilang kinabuhi. -RWD

   Dihay midasig kanako uban sa iyang pulong,
  Pagdasig nga gikinahanglan ko,
  Ug nahibalik ang akong pagsalig
  Tungod niadtong gamay nga pagkig-ambit.  - Sheldon

  ANG KASINGKASING MOBAGTING SA PAGLAOM
  NGA NAGGIKAN SA PULONG MADASIGON.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  3  ANG BUAYA SA TUBIG
  BASAHA:  Salmo 119:65-80

  Maayo ra nga gikastigo mo ako, kay pinaagi niini nasayran ko ang imong mga sugo.  -Salmo 119:71

  Nadunggan mo na ba ang “tabang sa buaya” nga gihatag sa mga sundalo nga nagbansay sa kampo sa Florida niatong Ikaduhang Gubat sa Kalibotan? Ang adlaw-adlaw nga pagbansay sa mga sundalo naglakip sa pagdagan subay sa malisod nga agianan. Isip nga kataposang hugna sa pagsukod sa ilang kalig-on, kinahanglan molambayog sila sa lubid ug motabok sa lapad ug mabaw nga langoyanan.
     Tungod sa lagiting sa adlaw, matintal ang daghanan kanila sa pagpatihulog sa tubig ug dili na sila makatabok. Hangtod nga dihay tinyente nga nagbuhig dakong buaya sa langoyanan. Sukad niadtong adlawa, maniguro na ang mga sundalo pag-isa sa ilang kaugalingon ug mga 15 ka tiil gikan sa tubig ug sigurado gayod nga manghagsa sila sa pikas tampi.
     Sa ingon nga pagkaagi, ang atong kinaiya isip Cristohanon kinahanglan umolon usahay sa mga makuyaw ug malisod nga panghitabo aron kini magmasiboton.  Kon dili pa tungod sa mahigugmaong pagbadlong ug matinud-anong pagpanton sa Dios kanato, dili gayod unta kita makabaton ug espirituhanong kalig-on ug lahutay. Kon wala pa tugti sa Dios ang mga mahulgaong kahimtang sa pagtay-og sa atong kinabuhi, basig natintal na kita sa pagsalig sa hilabihan sa atong kaugalingon.
     Sa sunod  higayon nga makatagbo kag malisod nga kahimtang, dumdoma ang gisulti ni David, “Maayo ra nga gikastigo mo ako, kay pinaagi niini nasayran ko ang imong mga sugo.” - MRD  II

  Bisag Iya na ako, mahimong masalaag pa,
  Busa uban sa gugma ako gisulayan ni Jesus;
  Ang makat-onan ko niini nga  mga kalisdanan
  Modala kanako balik sa Ginoo.  - Bosch

  ANG MGA HAGIT SA KINABUHI WALA IHATAG ARON KITA MAPUKAN, KONDILI ARON KITA SA DIOS MOTUMAN.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  4  MAKUYAW NGA KAGAWASAN
  BASAHA:  Galacia 5:1-6, 16-21

  Ayaw himoa ang inyong kagawasan nga pasangil aron maghari kaninyo ang lawasnong pangandoy. Hinunoa, pag-alagaray kamo uban sa gugma. -Galacia 5:13

  Makuyaw ang kagawasan sa mga kamot niadtong dili mahibalong mogamit niini. Mao kana nga ang mga kriminal gilukong sa mga rehas nga puthaw,sa alambreng tunukon, ug sa mga paril nga semento. O isipa ang daub nga gipasagdang mokaylap  sa uga nga lasang. Dali  kining modilaob. Ang pinasagdan nga kagawasan makahimog dakong dakong kagubot.
     Walay laing dapit diin kini matataw pag-ayo kondili diha sa Cristohanong kinabuhi. Ang magtutuo luwas  sa tunglo sa balaod, sa silot niini, ug sa gahom nga mopakasala kaniya.Ang kahadlok, kabalaka ug pagkasad-an gipulihan na sa kalinaw, pasaylo ug kagawasan. Kinsa bay mas gawasnon pa kay kaniya kansang kagawasan naggikan sa kahiladman sa iyang kalag? Apan dinhi kita kanunay masayop. Gigamit ta ang kagawasan aron pagkinabuhi nga maakohon, o pagpanag-iya sa mga butang nga gipiyal sa Dios kanato. Matintal kita  sa pagkinabuhi nga mapatuyangon, ilabi na kadtong anaa sa hut-ong sa mga katingban nga adunahan.
     Ang tukmang paggamit sa kagawasan mao ang “pagsalig nga naglihok diha sa gugma” sa pag-alagaray (Gal. 5:6, 13). Kon mosalig kita sa Espiritu ug mobubo sa atong kusog diha sa paghigugma sa Dios ug pagtabang sa uban, wagtangon sa Dios ang atong tawhanong kinaiya (vv. 16-21). Busa gamiton ta sa kanunay ang atong kagawasan aron sa paghatag ug kaayohan, ug dili sa pagbuhat ug daotan.
     Ingon sa nagdilaab nga kalayo, makuyaw ang mapatuyangon nga kagawasan. Apan kon kini pinugngan, mahimo kining pana-langin alang sa tanan.  -  DJD

  Mianhi si Cristo paghatag kanatog kagawasan
  Pinaagi sa pagpakamatay alang kanato;
  Karon nga kita gawasnon na, kinahanglan
  Ang gugma ug grasya ipakig-ambit ta.  -  DJD

  ANG KAGAWASAN NAGPASABOT NGA KARON MABUHAT TA NA
  ANG KABUBUT-ON SA DIOS, DILI ANG ATOA.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  5  PROBLEMA UG KASULBARAN
  BASAHA:  Mateo 9:1-13

  Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kondili ang masakiton  ra.  -Mateo 9:12

  Usa sa mga kinaham kong sugilanon mao ang labot sa usa ka tigulang doktor sa probinsya nga human mahiling ug maayo ang iyang pasyente, mokalot sa iyang ulo uban sa kalibog ug dayon mangutana, “Gibati mo na ba kini kaniadto?” Kon motubag gani ug “Oo” ang pasyente, mangunot dayon ang agtang sa doktor ug moingon, “Misugmat na usab kini.”
     Walay labaw nga makahigawad kay sa balatian nga dili mahibaloan. Ug pagkadako sa atong kahumpayan kon makakita  kitag banggiitang mananambal nga sa walay pagduhaduha moingon, “Mao kini ang imong sakit, ug kini ang tambal nga makaayo niana.”
     Si Jesu-Cristo kanunay nahibalo sa problema sa mga tawo nga miduol ug nagpakitabang Kaniya. Gikan sa buta nga si Bartimeo (Mar. 10:46-52) ngadto kang Nicodemo nga buta sa espiritu (Juan 3:1-21), si Jesus nasayod sa tinuod nga gikinahanglan sa tawo ug Siya mitanyag sa kasulbaran niini kon kita mosalig Kaniya.
     Si Oscar Clute, usa ka magsusulat ug himno sa ika-19 nga siglo, mipadayag niini nga kamatuoran sa personal nga paagi diha sa himno nga iyang gisulat:

   Ngari, ug pagmaya duyog kanako,
   Kanhi ako, nga nagbalatian
   Nakatagbo Kaniya nga kanako mitabang,
   Kay Siya nasayod sa akong gikinahanglan.

       Si Jesu-Cristo ang Labing Maayo nga Mananambal. Bisag unsa ang atong gikinahanglan o kalisdanan, giawhag kita Niya sa pagduol Kaniya, pagtuo ug pagsunod sa Iyang mga tambag, ug pagtugyan sa atong kaugalingon diha sa maalamon ug mahigugmaon Niya nga pag-atiman. Buhaton mo ba kini sa imong kinabuhi karon?   - DCM

  SI JESUS ANG LABING MAALAMONG TIGHILING SA PROBLEMA
  UG LABING MAAYONG TIGSULBAD NIINI.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  6   TALIKDAN MO BA ANG GINOO?
  BASAHA:  Juan 18:12-27

  Kon molahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kon ilimod ta siya, ilimod usab kita niya.  -2 Timoteo 2:12

  Sagad natong gihunahuna nga ang paglimod kang Cristo usa ka buhat nga dayag - sama sa paglimod ni Pedro kang Jesus diha sa Juan 18. Apan si Reginald Heber, ang Ingles nga tigsulat sa himno nga giulohag “Santo, Santo, Santo,” mipasabot nga mahimo tang ilimod ang Manluluwas sa mga paagi nga dili ingon ka dayag.
      Si Heber misulat, “Sama kang Dimas, gilimod ta ang atong Ginoo sa panahon nga talikdan ta ang katungdanan nga gitahas Niya kanato tungod sa atong pagpalabi sa gugma ta niining kalibotana. Gilimod ta ang Ginoo sa matag higayon nga gidayeg ta, o kon magpakahilom kita  sa mga butang . . . nga gituohan tang masalaypon. . .  Gilimod ta ang Ginoo sa matag higayon nga gipasagdan ta ang matarong nga mag-antos;  sa panahon nga kita nagdumili sa pagdasig  ug pagtabang niadtong gilutos ug gibiaybiay tungod sa Dios ug tungod sa ilang matinud-anong pagtuman sa ilang katungdanan.”
     Kadtong natawo na pag-usab maninguha gayod sa paglikay sa dayag ug tinuyoang paglimod sa Ginoo. Apan ang paghigugma sa kalibotan, ang pagpakyas sa pagtuman sa sugo sa Dios, ang dili pagpakabana labot sa sala, ug ang pagdumili sa pagtabang sa atong isigkamagtutuo sama ra sa paglimod nato Kaniya nga miluwas kanato.
    Maninguha kita pagkinabuhi nga maminatud-on alang kang Jesus aron walay makapasangil kanato nga gitalikdan ta Siya. Hinumdomi nga sa kanunay gitintal kita sa paglimod.  -  RWD

  Ang dayag nga paglimod sa Ginoo
  Makuyaw ug angay ikaulaw,
  Apan ang dili pagpakabana labot sa sala
    Mopakawang sa  atong tahas nga matarong. - Sper

  DILI MO MATALIKDAN SI CRISTO KON KANIYA
  KANUNAY NGA MOTUTOK KA.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  7  IPAKINLAW ANG KINABUHI MO
  BASAHA:  Salmo 119:145-149

  Sa dili pa mosilang ang adlaw nagpakitabang ako kanimo; ang akong paglaom anaa sa imong saad.   -Salmo 119:147

  Ang  inhenyero sa Vistafjord -- usa ka pangpasahero nga barko nga may lisensya sa paglawig gikan sa Norway ug America-- ang midapit sa pipila ka pasahero ngadto sa kabina sa kapitan aron pagpakita kanila sa trabaho sa mga instrumento sa paglawig. Human niini, dihay pasahero nga miingon nga ang tumbaga mikidlap daw bulawan. “Kapila mo man kini trapohi?” siya nangutana. “Kada adlaw,” tubag sa inhenyero. “Kon dili mo kini pasinawon, tayaon kini.”
     Mao usab kini ang giingon sa inilang piyanista nga si Ignacy Paderewski. Siya mipadayag nga makaalinggat siya ug kalainan sa iyang pagtokar kon dili siya makapraktis ug usa ka adlaw. Kon dili siya makabansay sulod sa pipila ka adlaw, mamatikdan na kini sa mga kritiko. Kon dili siya makapraktis sulod sa usa ka semana, maalinggatan na kini sa publiko.
     Ang inhenyero ug ang piyanista nagtudlo kanatog usa ka leksyon. Kinahanglan nga dili mabugto- bugto ang atong espirituhanong mga tulumanon kon buot natong mahisama kang Cristo ug  kon buot  kita nga ang atong kinabuhi mahimong lig-on nga testimonyo alang Kaniya. Sama kang David, angay tang daygon ang Dios sa matag adlaw (Sal. 145:2). Sama sa mga taga-Berea, kinahanglan tun-an ta ang Kasulatan adlawdlaw (Buh. 17:11). Ug sama kang Daniel, kinahanglan maggahin kitag panahon sa pag-ampo sa tibuok adlaw (Dan. 6:10).
     Kinahanglan bang hanglason ang imong espirituhanong kinabuhi? 
  VCG

  Batia ang presensya ni Jesus,
  Sa kanunay pakigsandurot Kaniya;
  Ug unya mokinlaw ang imong kinabuhi
  Kinlaw nga walay mansa ni dagtum. - Hess

  ARON MAGMALAGSIK KA SA ESPIRITU, BASAHA ANG BIBLIA
  UG PALIHOKA ANG IMONG PAGTUO.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  8  NAILA NIYA ANG IYA
  BASAHA:  Salmo 139:1-12

  Nakaila ang Ginoo sa mga iya. -2 Timoteo 2:19

  Ang guillemot usa ka gamayng langgam sa dagat nga nagpuyo sa batoon nga pangpang sa amihanang lapyahan sa Arctic. Liboan niining mga langgama ang magtapok sa usa ka lugar.
     Tungod kay maghuot man sila, ang mga inayan mopahilona sa ilang mga itlog nga daw peras lumbay sa hagip-ot nga kilid sa pangpang. Tungod kay managsama mag hitsura ang mga itlog, daw dili katuohan nga maila sa inayan kon hain niadto ang iya. Apan ang mga pagtuon nagpakita nga mailhan gayod sa inayan ang iya; ug kon mabalhin ang usa niini, kini iyang pangitaon ug ibalik sa naandan niining nahimutangan. Dili gayod sila malibog.
      Ang Biblia nagsulti kanato nga ang langitnong Amahan nakasabot gayod sa matag usa sa Iyang mga anak. Nasayod sila sa tanan nilang gihunahuna ug gibati, ug “nahibalo sa tanan [nilang] buhaton” (Sal. 139:3). Gikan sa buntag hangtod sa gabii, nagpakabana Siya sa ilang kahimtang.  Agig pag-ila niini, ang salmista nakatuaw uban sa tumang pagdayeg, “Kahibulongan ang imong nasayran mahitungod kanako; dili ko kini matugkad” (v. 6).
     Ang pagkaila sa Dios kanato angay nga moaghat kanato sa pagdayeg ug pagsimba Kaniya. Angay usab kining modalag kahupayan sa atong mga kasingkasing. Dili ba maanindot paminawon nga kita nailhan pag-ayo ug gihigugma sa atong Ginoo?   - MRD II

  Nasayran Niya ang matag lakang ta,
  Ug ang matag kasakit, kasubo ug pag-antos;
  Dili Niya talikdan ang mga anak Niya --
  Naila  ug gihigugma Niya ang mga Iya.  - Bosch

  UBAN SA  DIOS,  WALA GAYOY USA NGA DILI  MAILA
  TALIWALA SA KADAGHANAN.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  9  ISALIG SA AMAHAN
  BASAHA:  Juan 21:15-23

  Unsa may labot mo? Sunod lamang kanako. -Juan 21:22

  Masayran mo nga dugaydugay ka nang nahimong ginikanan kon ang imong mga anak nagsugod nag hisgot labot sa paagi sa pagpadako mo kanila.
     Si Lisa ug si Julie kasagarang magtandiay kon kanus-a namo sila gitugti sa pagmaneho ug awto ug kon unsang orasa sila angay mopauli kon  mogawas sila sa gabii. Kay si Lisa man ang magulang, moingon siya nga mas istrikto kami kaniya. Apan dili mouyon si Julie.
     Aduna kami maayong rason kon nganong lain-lain ang among pagdala sa among mga anak. Dili sila managsama. Ang maayo alang sa usa mahimong dili madawat sa usa.
     Sa Juan 21, nagpasambingay si Jesus kang Pedro labot sa mangilngig nga mahitabo kaniya (vv.18-19). Ang reaksyon ni Pedro mao ang pagpangutana kon unsay mahitabo kang Juan.  Apan si Jesus miingon nga bisag malikayan pa ni Juan ang kamatayon, “Unsa may labot mo? Sunod lamang kanako” (v.22). Ang maayong plano ni Cristo alang sa Iyang  mga alagad dili managsama.
     Usahay motan-aw kita sa uban ug mangutana, “Nganong wala man buhata  sa Dios ngari kanako ang Iyang gibuhat alang nianang tawhana? Nganong nag-antos man ako samtang ang uban wala? Nganong naglisod man ako?”
      Ang Dios nagpahilona kanato sa lainlaing kahimtang alang sa Iyang hingpit nga katuyoan. Inay nga itandi ta ang atong kaugalingon sa ubang magtutuo, ilhon ta nga ang atong Amahan maoy labaw nga nahibalo sa tanan. -  JDB  Ang paagi sa Dios maoy labing maayo
  Bisag  karon kasakit ug pagsulay giatubang ko;
  Sa kanunay Siya nagtinguha paghashas kanako,
  Sa tumang pagpaubos, ang Maluluwas saligan ko. -Leech

  GIHATAG SA DIOS ANG IYANG LABING MAAYO NIADTONG
  NAGTUGYAN KANIYA SA ILANG TANAN.

  Back to
  Calender View for July  HULYO  10  SAG-ULOHA KINI
  BASAHA:  2 Timoteo 3:10-17

  Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasingkasing, aron dili ako makasala kanimo.  -Salmo 119:11

  Sa wala pa moawit ang koro sa pinasahing awit sa pagdayeg, gikutlo ni Cindy ang bersikulo sa Biblia nga una niyang nasag-ulo. Nadasig ang among kongregasyon sa pagpaminaw kaniya nga misag-ulo niadto nga bersikulo gikan sa Mga Salmo.
     Sa laing bahin sa simbahan niadtong taknaa, ang mga magbubuhat nagpamati sa mosobrag 50 ka bata nga misag- ulo ug mga bersikulo. Lakip sila sa usa ka programa sa pagsilsil sa Pulong sa Dios sa ilang kasingkasing diin kini mahimong magpabilin sa tibuok nilang kinabuhi.
     Nakadumdom ako niadtong pagkakabig ko sa pagtuo sa batan-on pa ako. Usa ka diosnong babaye ang nagpasiugda sa samang kalihokan sa gamay namong simbahan. Nakasag-ulo akog 110  ka bersikulo ug nakadawat akog ganti --usa ka libro nga nagsaysay sa sugilanon sa Biblia.
     Wala na kanako karon ang maong libro, apan dala ko pa ang labing maayong ganti --kadtong bililhon nga mga bersikulo. Sa panahon nga kinahanglanon ko kini -kon ako mobisita ug  higala nga nagdaot, o mohimo ug mahinungdanon nga desisyon, sa panahon sa kalisdanan, samtang ako nagsulat o naghisgot  labot sa Ginoo -- ang Espiritu Santo motanom sa tukmang bersikulo diha sa akong hunahuna.
     Ang salmista naghisgot labot sa pagtipig sa Pulong sa Dios sulod sa iyang kasingkasing (Sal. 119:11).  Gibuhat ta kini  pinaagi sa pagsag-ulo. Unya kini kanunay nga magpabilin dinhi kanato, bisag wala kitay dala nga Biblia.  -  DCE

  Ang pagtipig sa Pulong sa Dios sa atong kasingkasing
  Molig-on sa espiritu nga ania sa sulod nato,
  Naghatag sa tabang nga atong gikinahanglan
  Aron kalikayan ta ang tintasyon ug ang sala.  - Sper

  KON ANG BIBLIA KABAHIN NA SA IMONG KINABUHI,
  DILI  KA GAYOD MAPUKAN.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  11   ALAOT NGA MALAOMON
  BASAHA:  Lucas 7:36-50

  Giingnan ni Jesus ang babaye, “Gipasaylo na ang imong mga sala.”  
   -Lucas 7:48

  Nagkagidlay ang daghanan sa mga tawo didto sa misyon sa pagtabang. Nagduka ang pipila kanila. Walay usa nga nagpakitag kaikag sa dihang misugod ako sa pagsulti. Nakahunahuna ako. Unsa may imong gilaoman? Mga palahubog kining mga tawhana.
     Apan unya nahinumdoman ko ang kinaiya ni Jesus, ug ako miingon, “Mga igsoon, usahay isipon kamo sa katawhan nga mga alaot nga walay kapuslanan, apan nasayop sila. Ang Dios nagtan-aw sa matag usa kaninyo ingon nga bililhon ug nakabaton sa dili-kasagarang katakos. Andam Siya pagpasaylo ug pagdawat kaninyo, pag-usab kaninyo, ug paghatag kaninyo sa kinabuhing walay kataposan.”
     Nakaila akog usa ka pastor sa  dapit sa mga kabos sa syudad kansang mga membro midala sa mga babayeng mugbog-lupad ngadto kang Cristo.Gitan-aw nila kining mga bayhana nga makasasala sama kanila nga gipakamatyan ni Jesus sa krus.  Uban sa pagtahod kanila, ilang gipaila nga pinaagi sa pagtuo kang Jesus sila mapasaylo, madawat, ug mausab.
       Ang Pariseo sa Lucas 7:36-39 mitamay sa mga makasasala   ingon nga “mga alaot nga walay kapuslanan.”  Apan ang hamtong nga mga magtutuo ”dili  maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan” (2 Cor. 5:16).Giisip nilang hinlo ang tanan nga anaa kang Cristo. Alang kanila, bisag ang labing daotang makasasala mahimo gihapon nga mosunod sa Ginoo. Wala nila malimti nga kon wala pa si Cristo kitang tanan mahimo untang mga ”alaot nga walay kapuslanan.” 
  -  HVL

  PAMALANDONGI KINI
  Kinasa ang nagpakamatarong sa Lucas 18:10-14?
  Kinsa man ang nagbuhat sa husto sumala kang Jesus? (v.14)
  Asa sa duha ang susama kanimo?

  DIHA KANG CRISTO HIPALGAN SA MGA ALAOT ANG ILANG PAGLAOM.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  12  NANGANDAM ALANG SA KASAL
  BASAHA:  Mateo 22:23-33

  Maghugyaw ug maglipay kita ug daygon ta ang iyang pagkagamhanan! Kay miabot na ang panahon  sa kasal sa Nating Karnero ug andam na ang iyang pangasaw-onon.  -Gipadayag 19:7

  Human sa kamatayon sa pinalangga niyang bana, nasubo ang usa ka Cristohanong babaye niining gisulti ni Jesus: “Kon banhawon na ang mga patay, dili na [sila] magminyoay” (Mat. 22:30). Tungod sa iyang dakong kamingaw sa iyang bana ug sa iyang paghandom sa kinabuhi nga ilang gisalohan, gilantaw niya langit nga malaay kon itandi sa makatagbaw nga kinabuhi sa kalibotan nga gimanggad nila sa iyang bana.
      Sa unang mga adlaw sa akong pagkabalo, gidawat ko na nga sa langit wala nay pagminyoay. Apan gibati ko nga duna akoy mahinungdanong butang nga wala ko masayri. Ug wala  ako masa- yop!Usa ka adlaw niana,samtang namalandong ako sa mga saad sa Dios,nakaamgo ang kalibotanon kong hunahuna nga si Jesus wala mosulti nga wala nay pagminyoay sa langit, lamang wala nay kalibotanong  panagminyo. Sa Gipadayag 19:6-9, giingnan kita nga ang tanang moadto sa langit  motambong sa langitnong kaminyoon, bangkete ug uban pa! Kini ang dugay nang gipangandaman nga kaminyoon sa Nating Karnero ug sa dugay nang naghulat nga Iyang pangasaw-onon, ang linuwas nga katawhan sa Dios.
     Samtang nagpadayon kita sa pagpangandam alang niini, hinumdoman ta kini:  Ang kaminyoon sa Nating Karnero gilarawan dinhi sa kalibotan diha sa Cristohanong kaminyoon.Usa kini ka mahinung- danong panghitabo nga angay laoman sa tanang mga linuwas. Kini ang atong kaminyoon! - JEY

  Basig karon na moabot ang Ginoo ta,
  Pagkuha sa naghulat nga pangasaw-onon Niya;
  Ug mosulod kita sa puloy-an tang langitnon
  Ug sa kiliran sa Manluluwas magpaduol.

  UMANHI KA NA GINOONG JESUS!- Gipadayag 22:20

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  13  KAHIBALO UG KAALAM
  BASAHA  Panultihon 4:1-13

  Matud pa nila maalam sila, apan mga buang diay.  -Roma 1:22

  Sa nangaging pila ka tuig, libo ka libo nga mga tawo ang nakakaplag sa makalingaw ug bag-ong kalibotan sa komunikasyon. Pinaagi sa pagkabit sa ilang kompyuter sa Internet,  nahuptan na nila karon sa ilang mga tudlo ang halapad nga  tinubdan sa kasayoran ug kalingawan. Busa dili ikapa- ningala nga nag-anam ug kadaghan ang nabuang sa Internet karon.
     Apan samtang naghadyong kita ngadto sa Panahon sa Mga Kasayoran, dili ta wad-on ang atong hustong panlantaw. Ang nagtipun-og nga mga kasayoran ug  mga kasinatian diha sa atong makita dili makagarantiya ug dugang kaalam.
     Sa miaging siglo, si Lord Tennyson, usa ka magbabalak nga taga-Britanya, mituaw:  “Ang kahi- balo  dali dugangan, apan ang kaalam maglanganlangan.” Ang Biblia nagpakita sa dakong kalainan tali sa kahibalo ug sa matuod nga kaalam. Ang Panultihon nagpasabot nga dili pa igo nga masagap ta ang daghang kasayoran; kinahanglan mabatonan ta ang panabot nga gipasikad sa atong pagtamod sa Ginoo (Pan. 1:7). Si apostol Pablo nag-ingon nga may mga tawo nga wala gayod moundang sa pagtuon, apan wala pa gihapon makat-on sa labing mahinungdanon nga kamatuoran (2 Tim. 3:7).
     Ang impormasyon ug teknolohiya may mapuslanong kagamitan. Apan ayaw pagpahikot sa pagsagap sa kahibalo nga dili mo ikadapat sa maayong paagi.  Ang Basahon lamang nga nagsugilon labot kang Jesu-Cristo ngahi kanato ang maoy mohatag sa tukmang kaalam (Col.2:3).    -  VCG

  Pulong sa Dios nga nagpakatawo,
  Kaalam gikan sa kahitas-an,
  Kamatuoran nga lig-on ug walay kausaban,
  Dan-ag sa among kinabuhi nga naglugitom. - How

  ANG KAALAM MAOY MOHATAG UG PAKO SA KAHIBALO.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  14  PANAHON SA PAGHILOM
  BASAHA  Panultihon 10:8-21

  May panahon sa paghilom. -Ecclesiastes 3:7

  Sa basahon nga giulohag Discipleship Journal, si Cynthia Heald milakbit sa panahon diin nagsul- tihanay sila sa iyang bana nga si Jack bahin sa pag-ayo sa ilang balay. Si Jack miingon nga maayo unta kon hanas siyang mamanday sama sa iyang bayaw. Si Cynthia misulat: “Hapit ko  na siya supoha diha sa pag-ingon, ‘Basig mas mapuslan ang sunod kong mabana.’” Ug mipadayon siya sa pagsulat, “Niining higayona, naghunahuna ako sa wala pa mosulti ug gipangutana ko ang akong kaugalingon, ‘Makatabang ba kini kang Jack?’ Dayag  nga dili gayod! Mao nga naghilom ako sa makadiyot ug mitubag sa labing maayo nga paagi.”
      Ang Biblia nagsulti kanato nga dako ang kaayohan nga mahimo ta pinaagi sa malumo,matalagdon ug maalam nga mga pulong (Pan.10:31-32; 16:23; Efe. 4:29). Kitang tanan makahinumdom ug higayon diin kita napanalanginan pinaagi sa malumo ug makapadasig nga mga pulong sa atong igsoon sa pagtuo.
     Ang Ecclesiastes nagsulti kanato nga “may panahon sa paghilom” (3:7). Usahay mas dako ang atong ikatabang pinaagi sa pagpakahilom. Malikayan ta ang panagbingkil, ang pagpasakit  sa balatian sa uban, ug ang pagdaot sa ilang  dungog  o sa kaugmaon.
     Kon matintal kita sa paglitok ug mga pulong sa pagsaway, pagdaot, paglibak, pagpasigarbo, pagmulo, o sa pagpahiubos sa uban, kinahanglan mohunong kita ug mamalandong sa sangpotan niini. Sundon ta ang tambag ni Salomon bahin sa “panahon sa paghilom” ug ayaw na kini isulti  -DCE

  May pipila ka mga tawo nga naghilom,
  Nga angay nga daygon;
  Gipadayag sa ilang pagpakihilom
   Ang kaayohan nga maani gikan niini.  -Posegate

  KON RENDAHAN MO ANG IMONG DILA KARON,
  WALA KAY MGA PULONG NGA BASOLAN UNYA.

  Back to
  Calender View for July   


  HULYO  15  LAGDA SA PAGSALIG
  BASAHA:  Salmo 3

  Ang pagtahod sa Ginoo naghatag ug kasigurohan. -Panultihon 14:26

  Mokurog ba ang imong tuhod ug momala ang imong baba kon hunahunaon mo ang pagsangyaw kang Cristo ngadto sa mga dili-magtutuo? Nan, wala ka mag-inusara.
     Ingon nga nakat-on kita pagkahadlok sa Dios, mabuntog ta usab ang kahadlok ta sa tawo. Gitawag ko kinig “lagda sa pagsalig.” Dili kini ang bugtong gikinahanglan sa pag-umol sa kaisog, apan kini ang labing mahinungdanon.
     Kini nga lagda wala tagda niadtong nagpangita sa kasigurohan diha sa mga tagoanan nga hinimo lamang sa tawo. Apan alang niadtong nahigugma sa Dios labaw sa tanan, ang pulong ni Jesus may kalig-on: “Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag; hinunoa, kahadloki ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impiyerno” (Mat. 10:28).
     Kini nga kamatuoran mowagtang sa kahadlok ug makahatag ug kaisog niadtong modawat niini. Sa kinapusoran sa ilang kasingkasing ilang naamgohan nga bisan pag tugtan sa Ginoo ang ilang kaaway sa pagpatay sa ilang lawas, walay mawala kanila kay nasayod man sila nga ang ilang lawas maoy babag sa ilang pagpakig-uban sa ilang Manluluwas didto sa langit.
     Hunahunaa kana kon hatagan ka sa Dios ug kahigayonan sa pagsulti o pagbuhat alang Kaniya. Lagmit bation kag kahadlok sa sinugdan. Apan sa panahon nga makita mo ang kasigurohan sa imong kinabuhi diha sa kamot sa Dios, makaplagan mo ang kapahulayan ug bag-ong kusog --sama sa nasinati usab ni David sa Salmo 3.    - MRD II

  O, huyang nga kalag! O, hadlokan nga kasingkasing!
  Mahimo ka bang magmaisog ug magmatinud-anon?
  Nan, talikdi ang tanan mong sala ug kalapasan
  Ug ang gikahimut-an sa Dios buhaton mo.  - DJD

  KAHADLOKI ANG DIOS UG 
  WALA KA NAY LAIN PANG  KAHADLOKAN

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  16  PAGSAWAY-- UNSAON MO KINI?
  BASAHA:  Panultihon 15:1-10

  Maayo ang pagdatas sa pagtudlo.  -Panultihon 15:5

  Si Robert A. Cook, ang kanhing presidente sa King’s College sa Nueva York, milakbit  sa matuod nga sugilanon labot sa mga unang tuig sa iyang pag-alagad.  Nabati niya ang mga mapintas nga pagsaway, mao nga nagpakitambag siya sa iyang higala nga si pastor Harry A. Ironside.
     Uban sa tumang kasakit, nangutana si Dr. Cook kon unsay angay niyang buhaton sa mga pasangil batok kaniya. Si Ironside mitubag, “Bob, kon tinuod ang ilang gipasangil kanimo, usba ang imong kinaiya! Kon dili, nan, kalimti kini!”
     Lagmit nga  dili makataronganon ang pagtugpo sa atong mga kaaway ug mahait nga mga pulong nganhi kanato. Mao nga kon ikaw sawayon, maayo tingalig imo kining timbangtimbangon. Kon dili kini makataronganon, palabya kini sama sa tubig nga modailos sa bukobuko sa pato. Apan kon tinuod  ang maong pagsaway, paningkamoti ang pagtul-id sa maong sayop.  Miuyon ako sa gisulti ni apostol Pedro, “ Bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Cristo; kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong Espiritu, ang Espiritu sa Dios, anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya malapason sa balaod, o hilabtanon sa uban” (1 Ped. 4:14-15).
     Gisaway ka ba karon? Gipasanginlan ka ba? Kon matuod ang mga pasangil -- usba ang imong kinaiya! Kon dili  --kalimti  kini! Ingon niana ang pag-atubang sa mga pagsaway.   - RWD

  May mahigugma kanimo, ug may mapungot;
  May mouloulo, may moinsulto;
  Pasagdi ang tawo, hangad sa Ginoo,
  Saligi Siya ug buhata ang maayo. - Macleod

  AYAW KAHADLOKI ANG PAGSAWAY KON HUSTO KA;
  PAMINAWA KINI KON IKAW NASAYOP.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  17  BUHING PAGLAOM
  BASAHA:  1 Pedro 1:3-9

  Magpasalamat kita sa Dios kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya ug dili matarog nga paglaom. -1 Pedro 1:3

  Malisod ang kinabuhi alang sa tanan, apan labi kining malisod alang sa uban. Ang pagsalig ta kang Cristo isip atong Manluluwas dili makapabag-o niana. Wala isaad sa Biblia kanato ang kaharuhay tungod kay mga sumusunod kita ni Cristo. Sa pagkatinuod, may mga samad kitang dili maayo ug may kakulangon nga dili matul-id  sulod sa tibuok tang kinabuhi. Mahimo pa gani kining mosamot. Apan ang tanan tang kabilinggan ug kahuyang lumalabay lamang.
     Ang paglaom sa giandam sa Dios alang kanato mahimong mopagaan sa atong kasingkasing. Ang paglaom makahatag kanatog kalinaw ug nagtugot kanato sa pagkinabuhi uban sa sukaranong kalig-on. Tungod kini sa kasayoran nga ugma damlag, mangausab kita.
     Kon daw nahugno ka tungod sa pagpanamastamas sa usa ka tawo kanimo kanhi, o kon ikaw daw nabuntog sa sala, o kon gibati mong ubos ka kaayo kay sa uban nga nagdungo ka na lang kanunay, pagmaya kay may giandam ang Dios alang kanimo. Pagkinabuhi  uban sa kaisog nga gihatag sa Dios. Tan-awa kon unsay imong mahimo sa imong kalisod. Apan pagmaya kay ang imong kaubos ug kakulangon lumalabay lamang. Mawala kining tanan, bisan tuod ug may pipila nga  mas madali mabuntog kay sa uban.
     Kon aduna kay buhing paglaom diha kang Cristo, maatubang mo ang imong kagahapon tungod sa imong umalabot. Ang ganti sa Dios nga labawng mahimayaon naghulat kanimo sa unahan.  -HWR

  Ginoo, tudloi kami pagsalig Kanimo
  Kon ang dalad-on sa kinabuhi dili na madaog;
  Wagtanga ang kadulom uban sa bag-ong paglaom
  Ug bayawi kami gikan sa kaparotan. - Sper

  ANG CRISTOHANON MODAOG SA IYANG KAGAHAPON
  TUNGOD SA PAGLAOM SA IYANG UMALABOT.

  Back to
  Calender View for July  HULYO  18  PAGPASAGAD
  BASAHA:  Panultihon 24:30-34

  Kuyogposa ang imong mga kamot makadiyot, ug mohasmag kanimo ang kawad-on ingon sa armadong tulisan.  -Panultihon 24:33-34

  Sa umalabot nga adlaw magsulat akog libro nga may ulohan Unsaon Pag-ugmad sa Natarang Nagkalamukat. Pulos blangko ang mga pahina niini tungod kay mao kini ang gikinahanglan -- wala. Pasagdi lang kini ug sa dili madugay manurok na ang mga gitanom mong bulak tupad sa mga sagbot nga moka-mang, motag-as, mokatay ug molukop sa nataran.  Aron makasiguro ka, ayaw kinig buboi, ayaw abonohi, ayaw patya ang sagbot, ug pasagdi dayon.
     Dayag nga walay gustong mopalit sa maong libro kay wala may gustong mag-ugmad sa natarang nagkalamukat. Apan tungod sa pagpasagad maingon gihapon niana ang ilang nataran.
     Samtang magbunglay ako sa akong mga bulak,  sagad akong mangutana sa akong kaugalingon kon gipaningkamotan ko ba ang pag-ugmad sa espirituhanon kong kinabuhi ingon sa paghago ko sa akong nataran. Pagkasayon iturok sa gamot sa kasuko ug kahigawad diha sa akong kalag. Pagkadali hulipan sa kabalaka ang kalinaw sa kasingkasing ko.
     Ang nagsulat sa Panultihon nakaalinggat sa maong kahimtang sa “kaumahan sa tawong tapolan” pila ka tuig kanhi. “Napuno kini sa mga kupongkupong nga tunokon, ug nalukop sa mga sagbot. Nalumpag ang paril nga naglibot niini. Gitan-aw ko kini ug namalandong bahin niini, ug nakakuha akog pagtulon-an” (Pan. 24:30-32).
     Ang pamaagi sa pagpakabaton ug nagkalamukat nga nataran ug sa masamok nga kinabuhi walay kalainan - pagpasagad panalagsa.-DCM

  Pagpakabalaan, pakigsulti sa imong Dios;
  Kanunay pabilin Kaniya, tumana ang sugo Niya
  Himamata ang mga anak Niya, tabangi ang nagluya,
  Ug sa tanang panahaon grasya  Niya tinguhaon. - Longstaff

  ANG PAGPASAGAD MAO LAMANG ANG GIKINAHANGLAN
  ARON ANG USA KA KINABUHI MAPUKAN.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  19   ULOSAHONG  SAKRIPISYO
  BASAHA:  Hebreo 10:1-8

  Si Cristo naghalad ug usa ka sakripisyo alang sa mga sala, ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios.  -Hebreo 10:12

  Unsa may imong mahunahunaan kon madunggan mo ang pulong sakripisyo? Magamit ta ang maong pulong kon makita ta ang mga ginikanan nga nagdaginot ug nagmaneho ug daang sakayanan aron lamang makapatungha sa ilang mga anak sa kolehiyo. Maayo usab kini gamiton aron paghulagway sa gibuhat sa usa ka sundalo nga mihapa sa granada nga mibuto aron maluwas ang iyang mga kauban.
     Apan ang mga sakripisyo nga ingon niana dili ikatandi sa gibuhat sa atong Manluluwas alang kanato didto sa krus. Ulosahon ang iyang sakripisyo. Si Jesus nag-antos ug namatay “aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili kay ang ato ra, kondili ang mga sala usab sa tanang tawo” (1Juan 2:2). Tungod sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw, makadawat sa hingpit nga pasaylo ug sa kinabuhing walay kataposan ang tanan nga modawat sa Iyang gitanyag nga kaluwasan. (Juan 3:16).
     Sa Hebreo 10, ang Biblia naghisgot bahin sa paghalad sa mga mananap sa Daang Kasabotan ug mitandi niini ngadto sa kamatayon ni Jesus. Ang bersikulo 4 nag-ingon, “Ang dugo sa mga toro nga baka ug mga kanding dili gayod makawagtang sa sala.” Kadto nga mga sakripisyo nagpakita nga kinahanglan mamatay si Cristo.
     Ang pagkamatay ni Jesu-Cristo sa atong dapit naghatag ug hingpit nga kaluwasan sa tanan nga misalig Kaniya. Aleluya, pagkadalaygon nga Manluluwas! -  HVL

  Kaulawan ug pagtamay gipas-an Niya,
  Alang kanako gisilotan Siya;
  Ako napasaylo sa dugo nga giula Niya,
  Aleluya! Pagkadalaygon  nga Manluluwas!  - Bliss

  GITUOHAN SA KASAYSAYAN NGA SI CRISTO NAMATAY;
  GITUOHAN KO NGA AKO NALUWAS TUNGOD NIANA.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  20  MGA PULONG SA PAGDASIG
  BASAHA:  Hebreo 10:19-25

  Magdinasigay kita.  -Hebreo 10:24

  Hapit na maupos ang pailob ni Amy sa iyang duha ka tuig nga anak nga hilabihan ka lihokan. Naglisod siya niining semanaha sa pagsunod-sunod kaniya. Kanunay kini niyang gibadlong ug gipahinumdoman sa angay niining buhaton. Nagkinahanglan kini ug tumang pagpugong sa kaugalingon.
     Unya misimba na sila sa Domingo sa gabii. Walay simba alang sa kabataan, ug ang iyang anak nagpunay ug lihok ug nagsinamok.Dihay higayon nga gipataas niini ang iyang till samtang naghigda siya sa lingkoranan. Naulaw si Amy ug nanglumo. Unsa may isulti sa tigulang magtiayon nga naglingkod sa iyang luyo?
     Pagsulod niya sa simbahan sa sunod nga Domingo, natagboan niya ang bana ug daw naulaw siya. Apan nakugang siya sa dihang miingon ang tigulang, “ Pagkaabtik sa imong anak. Gasa kini nga bililhon gikan sa Dios alang kanimo.” Mao kadtong mga pulonga ang iyang gikinahanglan aron molahutay siya sa pag-atiman sa iyang anak nga hilabihan ka lihokan.
     Daghan ang hinungdan sa atong pag-adto sa simbahan -- pagsimba, paghalad, pagtuon. Sumala sa Hebreo 10:24-25, moadto usab kita didto aron pagdasig sa usag-usa. Tingalig makalitok ka karong adlawa ug mga pulong nga makapadasig sa uban.  -  DCE

  PAMALANDONGI KINI
  Giunsa man pagdasig kanimo sa uban?
  Unsa may buhaton mo aron labi kang magmapuslanon
  niadtong nagkinahanglan sa makapadasig nga mga pulong?

  ANG PIPILA KA PULONG SA PAGDASIG
  MOPAAGHAT SA TAWO SA PAGPADAYON .

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  21 ANDAM KA BA?
  BASAHA:  1 Tesalonica 4

  Pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili  maulaw nga moatubang kang Cristo sa iya unyang pagbalik.  -1 Juan 2:28

  Miabot na ang hardinero ug wala ako makapangandam. Nagsuhol akog hardinero aron moatiman sa mga balili sa akong nataran. Gusto kong lunhaw ug maanindot silang tan-awon inigkahuman sa tingtugnaw.
     Apan wala ko masayri kon kanus-a moabot ang hardinero, ug anaa pa sa akong nataran ang mga dahon nga nangahulog niadtong tingdagdag.Ug wala ko pa makuha ang mga dulaan nga gipamiyaan
  sa mga bata ug ang mga sanga ug kasagarang sagbot nga mahibilin human mohuros ang hangin sa tingtugnaw.
     Matag adlaw nagpangutana ako kon karon na ba siya moabot. Gawas kon mahinloan ko usa ang akong nataran, dili gayod molampos ang hardinero sa iyang trabaho. Mao nga usa ka Sabado niana, migahin akog pila ka minutos pagkahig sa mga sagbot. Hayahay pamation nga nahuman ra gayod akog hinlo sa akong nataran. Ug karon andam na ako!
     Gibati ba kaha nato ang samang kahigwaos kon hunahunaon ta ang pagbalik sa atong Ginoong Jesus sa bisag unsang orasa? Gihunahuna ta ba ang mga buluhaton nga kinahanglan tang taposon? Kadtong mga silingan nga kina-hanglan pang sangyawan? Kadtong mga pulong sa pasaylo nga ihatag ta sa uban? Ang relasyon ta sa Dios nga kinahanglan ipasig-uli?
      Moabotay Siya, wala kita masayod kon kanus-a. Unsay angay tang buhaton karon aron kita dili maulaw nga moatubang Kaniya ugma? (1 Juan 2:28).    -  JDB

  ALANG SA DUGANG PAGTUON
  Kanus-a man mobalik si Jesus? (Mat. 24:36-44; Luc. 12:35-40)
  Unsa may gisulti sa 1 Tesalonica 4 labot sa atong panglihok
  kon gikahinangpan ta ang Iyang pagbalik?

  KON MOABOT SI CRISTO KARON, 
  ANDAM KA BA PAGTAGBO KANIYA?

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  22  PAMATIA ANG PAGBADLONG
  BASAHA: Jeremias 2:29-37

  Kawang lang ang pagkastigo ko kaninyo kay wala man kamo mag-usab sa inyong batasan. -Jeremias 2:30

  Sa makadaghan wala tagda sa mga Israelita ang pagpanton sa Dios (Jer.2:30). Nasubo ang Dios nga wala nila angkona ang ilang kasaypanan ug wala sila mag-usab sa ilang batasan.
     Nakatagbo akog mga ginikanan nga may samang gibati alang sa ilang mga anak. Busa makalipay paminawon ang usa ka batan-ong ministro kinsa sa paglubong sa iyang amahan mipadayag sa iyang pasalamat tungod sa pagbadlong kaniya sa iyang mga ginikanan.
     Siya misugilon nga niadtong bata pa siya, gidakop siya sa pulis tungod kay gibato man niya ang usa ka lugar diin makahimo siyag dakong kadaot. Giingnan sa pulis ang iyang amahan nga kon pantonon niya ang iyang anak dili na kini kinahanglan dalhon pa sa mga awtoridad. Ang ministro miingon nga ang nakita niya sa dagway sa iyang amahan mitukmod kaniya sa paghunahuna nga maayo pag gidala na lang siya ngadto sa mga awtoridad. Apan nasayod siya nga gihigugma gayod siya sa iyang amahan. Samtang siya nagtubo, nagpadayon ang iyang pagpanton, apan tungod kay gitamod man niya ang iyang amahan ug kay andam man siya pag-angkon sa iyang sala, nahimo siyang tawong kasaligan.
     Asa man maggikan ang pagbadlong --sa Dios man, sa matarong nga ginikanan, o sa mga awtoridad-- magmabungahon lamang kini kon kita andam sa pagdawat niini. Hinumdomi, “Kon dili ka buot makat-on nag-amongamong ka sa imong kaugalingon, apan kon patudlo ka, modugang ang imong kaalam (Pan. 15:32).  -  HVL

  ALANG SA PERSONAL NGA PAGPAMALANDONG
  Hunahunaa ang kataposang higayon nga gibadlong ka sa uban.
  Unsa may gibuhat mo? Giunsa man pagtabang niini kanimo?

  PAMATIA ANG PAGBADLONG, UG MOABOT ANG PANAHON
  NGA DILI MO NA KINI KINAHANGLANON.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  23  KALIPAY BA?
  BASAHA:  Ecclesiastes 7:1-14

  Ang kasub-anan makahait sa imong panabot. -Ecclesiastes 7:3

  Kitang tanan adunay pahat sa kalipay ug kasakit. Bisan ug dayag nga mas gusto nato ang katawa kay sa luha, dili ta ikalimod nga halos ang tanang kaalam nga atong nakuha utang ta sa mga panahon sa kasub-anan. Apan daghan sa mga Cristohanon ang nabutaan sa pagsiguro sa kaugalingon nilang kalipay. Ang maong kinaiya giisip nga kabuang sa manunulat sa Ecclesiastes (7:3-4).
     Pila ka tuig kanhi, sa usa ka pakighisgot labot sa iyang pagpakigbisog batok sa kanser, ang teologo nga si Francis Schaeffer miingon, “Ang bugtong paagi sa pagpatuyang sa kalipay niining kalibotana mao ang pagpabiling batan-on ug himsog, ang igo-igong kwarta ug ang dili pagpakabana sa uban. Kon wala mo gani mabatoni ang bisan asa sa naunang tulo ka butang, o kon ikaw may kalooy alang sa kalibotang naghilak, nan dili mo gayod maangkon kining matanga sa mapatuyangong kalipay nga sa akong paghunahuna gipadayag sa pila ka mga Cristohanon isip Cristianismo.
     Unsa may labing gikinahanglan ta sa kinabuhi? Ang kalipay ba? Tingalig nangandoy kitag kausaban sa atong kahimtang, ug usahay maangkon ta kana. Apan ang nausab nga kinabuhi mao ang matuod tang gikinahanglan. Ang kausaban sa atong kahimtang mahimong molipay kanato, apan ang nausab nga kinabuhi makapahimo kanatong mas maayo tungod kay pinaagi niini kita mahiamgid kang Cristo.
      Unsa may giapas mo sa kinabuhi?   -  JEY

  Ang kasingkasing nga naguol
  Sagad kang Jesus moduol,
  Naglaom sa mahigugmaon Niya nga pag-atiman
  Ug nakat-on pagsalig ug dugang sa pag-ampo.  - Donaghy

  ANG TUMONG SA KINABUHI MAO ANG PAGKAHISAMA
  SA DIOS, DILI ANG PAGKALIPAY.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  24  MAY TULUBAGON BA AKO?
  BASAHA:  Lucas 12:35-48

  Ang tawo nga gihatagag daghan, paninglag daghan.  -Lucas 12:48

  Daghang mga tawo ang nagkinabuhi ug namatay sa malisod nga kahimtang. May nadunggan ako bahin sa usa ka bata nga wala gayod makaila sa iyang amahan ug wala tagda sa iyang inahan. Nabuhi siya pinaagi sa pagpangawat ug pagpamasura luyo sa usa ka kan-anan. Tin-edyer pa siya dihang gidunggab siya ug namatay, ug walay nagpakabana. Ang iyang dangatan luyo sa kamatayon anaa na sa mga kamot sa Dios nga wala maningil ug dako niadtong gihatagan lamag diyutay (Luc. 12:48).
     Usahay bation ko ang dakong kahumpayan diha sa giingon sa Ginoo nga kita pagahukman sumala sa kahibalo ug kahigayonan nga gipiyal kanato. Apan gihasol usab ako niini nga kamatuoran. Gima- tuto ako sa mahigugmaon ug Cristohanon nga mga ginikinan uban sa akong 7 ka igsoong lalaki.  Ang babaye nga akong naminyoan naghigugma kanako sulod  na sa 55 ka tuig. Gitamod ug gimahal ako sa akong mga anak ug mga umagad, ug ingon man sa akong mga apo. Sulod sa modul-ag 50 ka tuig nga pag-alagad ko sa mga kasimbahanan ug sa RBC Ministries, gitagad akog maayo. Daghan kaayo akog pasalamatan --ug dako usab ang akong tulubagon sa Dios. Makulba ug halos makalilisang kining hunahunaon!
     Bisag unsa ang kahibalo ug kahigayonan nga atong naangkon, mapasalamatan ta ang Dios tungod sa Iyang kaayo. Unya kinahanglan gamiton ta ang Iyang gihatag kanato diha sa pag-alagad Kaniya nga matinud-anon. -  HVL

  PAMALANDONGI KINI
  Unsa nga kahibao ug kahigayonan ang gihatag
  sa Ginoo kanimo? Unsaon mo man kini
  paggamit niini sa labing maayong paagi?

  ANG TANAN NGA GITUGA KANIMO MAY
  KATUGBANG NGA RESPONSABILIDAD.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  25  HINGPIT NGA KALINAW
  BASAHA: Salmo 119:161-168

  Malinawon kaayo ang nagmahal sa imong balaod; walay makapukan kanila. -Salmo 119:165

  May higayon ba sukad nga gihunahuna mo nga mamatay ka na? Pipila ka tuig kanhi,dihay misyonero nga nakasakay sa eroplano nga nagtuyok-tuyok ibabaw sa St. Louis ug wala maka tugpa tungod sa kabaga sa  gabon. Sa dihang hapit na mohubas ang gasolina sa eroplano, gisulat niya ang iyang testamento, inkaso kon may mahitabo. Siya misulat, “May kalinaw, hingpit nga kalinaw . . . ang pagkinabuhi uban kang Cristo mao ang bugtong paagi sa pagpakabuhi. Niining taknaa ako may nakasiguro --adunay Dios luyo sa makalilibog nga pagkinabuhi sa tawo. Busa mosalig ako sa Dios.”
     Kon ikaw ug ako mahimutang sa kapit-os nga moaghat kanato sa pagpama-landong sa atong sukaranong pagtuo, unsa may pagtulon-an nga atong ikabilin isip kataposan tang testimonyo? Usa ba  ka tataw nga pahayag mahitungod sa pagkaanaa sa Dios, sa kasigurohan sa presensya sa Manluluwas, ug sa kapaigoan ug kalinaw nga ikahatag sa grasya sa Dios?
     Sa panahon sa kagubot ug kalinaw, nasinati mo ba ang kalinaw nga gipadayag sa salmista sa dihang siya miingon, “Malinawon kaayo ang nagmahal sa imong balaod”? (Sal. 119:165).  Nasinati mo na ba sukad ang katinuod sa gisulti ni Jesus: “Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo” (Juan 14:27).
        Ang pagsalig sa Ginoo mao gayod ang labing maayong paagi sa pagkinabuhi. Ug mao usab kini ang bugtong paagi sa pag-atubang sa kamatayon nga walay kahadlok.   -VCG

  Ang kalinaw nga nakaplagan ko kang Jesus,
  Kalinaw nga walay gahom sa kalibotan nga makaagaw
  Kalinaw nga  mipaduol kanako sa bililhong Dios,
  Kalinaw nga gikan kanako walay makaagaw.  - Beck

  KON ITUTOK TA ANG ATONG HUNAHUNA SA DIOS,
  HATAGAN NIYA KITAG KALINAW SA HUNAHUNA.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO 26  PAGPILI UBAN SA KAALAM
  BASAHA: 1 Juan 3:16-24

  Bulahan ang nagtinguha pagtuman sa kabubut-on sa Dios, kay tagbawon sila. -Mateo 5:6

  Daghan kanato ang napikal dihang kita moadto sa tindahan aron pagpalit sa butang nga ilang gipanghagad, apan wala diay.
     Kini nga problema makita usab sa “baligyaan” sa espirituhanong mga butang. May mga magwawali nga mosaad nga ang Dios mopauswag niadtong magpakita sa ilang pagtuo pinaagi sa paghatag ug kwarta sa ilang iglesia  o sa mga proyekto niini. Apan ang mga tawo nga nagbuhat sa ingon nakamat- ngon nga wala nila madawat ang gisaad. Nagkaungkag pa gihapon ang mga kaminyoon, nagbalatian ang lawas, nagrebelde ang kabataan, ug daghan ang walay trabaho.
     Unsa may problema? May mga espirituhanong pangulo nga nagsaad sa mga butang nga wala isaad sa Dios.  Matuod nga mabuhat sa Dios ang bisan unsa, apan dili ta hikalimtan nga sa kanunay ang Dios nagpaila sa Iyang pagka-Dios sa paagi nga subay sa Iyang kabubut-on.
     Nan, unsaon ta man pagsiguro nga makuha ta ang atong gitinguha? Kinahanglan pangitaon ta ang tataw nga gisaad sa Pulong sa Dios. Ang Dios gayod manghanyag sa wala diha. Gihanyag Niya ang bunga sa Iyang Espiritu, ang pagbati sa Iyang gugma ug presensya, ug ang daghan nga hulagway sa Iyang kinaiya. Kon kita nagpangita sa katarong, ug modawat sa Iyang gitanyag uban sa pagtuo, kita makakaplag niini (Mat. 5:6). Mao kana ang gipasabot sa maayong pagpili!  -  MRD II

  Kon kita maglakaw uban sa Ginoo
  Himaya molamdag sa dalan ta!
  Kon ang tumanon ta, kabubut-on  Niya,
  Dili Siya mobiya kanato.  -Samanis

  ANG DIOS NAGTUMAN KANUNAY  SA IYANG GISAAD.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  27   GAGMAYNG MGA BUTANG
  BASAHA:  Exodo 4:1-12

  Ang Ginoo miingon kaniya, “Unsa man kanang gikuptan mo?” -Exodo 4:2

  Gitahasan sa Dios si Moises pagluwas sa mga Israelita gikan sa ilang pagkaulipon. Apan nabalaka siya kon unsay buhaton sa mga taga-Ehipto, ug bisan gani sa iyang mga katagilungsod, kon ila kining mahibal-an. Busa gipangutana siya sa Ginoo, “Unsa man kanang gikuptan mo?” “Sungkod,” tubag ni Moises (Exo. 4:2). Ug giingnan siya sa Dios, “Dad-a kining sungkod ug pinaagi niini paghimog mga milagro” (v.17). Dagkong mga milagro ang nabuhat uban niadtong sungkod sa dihang gisunod ni Moises ang Ginoo. Ang sungkod walay hinungdan nga butang, apan nahimo kining gamhanang instrumento sa dihang gigamit kini sa Ginoo.
     Si J. W. Johnson, sa pagbatbat niini nga tema, mihanduraw sa ingon niini nga istoryahay: “‘Unsa man kanang gikuptan mo?’ pangutana sa Ginoo. ‘Lambuyog,’ tubag ni David. ‘Igo na kana; lakaw, pakig-away sa higante,’ ug ang gikaintapang si Goliat mihagsa atubangan sa batan-ong magbalantay sa karnero . . . ‘Unsa man kanang gikuptan mo?’ ‘Bolpen,’ tubag ni John Bunyan nga  nagsulti  gikan sa mga sawang sa Prisohan sa Bedford. ‘Igo na kana,’ ug gisulat niya ang libro nga giulohag Pilgrim’s Progress, nga magpabilin samtang ania pa ang kalibotan.”
     Ayaw ipakaminos ang imong kaugalingon. Kon tahasan ka sa Dios, sangkapan ka Niya alang niini. Mangutana lamang Siya, “Unsa man kanang gikuptan mo?” Gamita ang Iyang gihatag kanimo, ug masaksihan mo unsay Iyang mahimo pinaagi sa gagmayng mga butang.  -  HVL

  Gamita karon ang gihatag sa Dios kanimo,
  Bisag walay hinungdan kini sa pagtan-aw mo;
  Ang gipangayo sa Dios kanimo dili milagro,
  Kondili ang pagkamatinud-anon --mao ra kana!  - Bosch

  ANG DIOS MIGAMIT SA GAGMAYNG MGA HIMAN
  PAGBUHAT SA DAGKONG KABUHATAN.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  28    KAHINANGPI ANG LANGIT
  BASAHA:  Salmo 16

  Ang imong mga panabang nagdalag kalipay hangtod sa kahangtoran. -Salmo 16:11

  Sa iyang libro sa pagpamalandong nga giulohag The Saints Everlasting Rest, (Ang Dumalayong Kapahulayan sa mga Magtutuo), ang Ingles nga magsusulat ug pastor nga si Richard Baxter (1615-1691) misulat:
     “Nganong wala man kahinangpi sa kanunay sa kasingkasing ta ang langit? Nganong wala nato kini handurawa sa kanunay?...Ipaduko ang imong kalag aron pakisayod mahitungod sa kahangtoran. Igugol ang imong panahon sa umalabot nga kinabuhi. Anara ang imong kaugalingon sa ingon nga pagpamalan-dong. Ug ayaw itugot nga kini mahimong taphaw ug daklit lamang; hinunoa, paliboti ang imong kaugalingon sa mga kalipayan sa langit.”
     Maayo kana nga tambag. Inay nga igugol ta ang atong panahon sa paghunahuna kon  asa kita karon,  kita, isip mga magtu-tuo ni Jesu-Cristo kinahanglan usab maghunahuna kon asa kita padulong. Moadto kita sa lugar nga gitagana alang lamang kanato (Juan 14:2), diin makauban ta ang Dios ug  matagamtam ang “kalipay hangtod sa kahangtoran” (Sal. 16:11).
     Si Baxter mihatag ug 4 ka kaayohan sa paghunahuna labot sa langit: Panalipdan kita niini gikan sa tintasyon kay itutok man niini ang atong kasingkasing sa mga butang nga kahimut-an sa Dios. Mapalahutay niini ang kalagsik sa Cristohanong kinabuhi. Kini  mohupay sa atong kasakit, modasig sa atong espiritu ug mokunhod sa atong pag-antos. Ug tungod niini, kita makadasig usab sa kauban ta niini nga panaw.
     Uban niini nga panghunahuna, mangutana kita sama kang Baxter, “Nganong wala man kahinangpi sa kanunay sa kasingkasing ta ang langit?  -  DCE

  O, mahimayaong misteryo sa gugma,
  Nga ako nga anak sa kalibotan,
  Makig-uban, pinaagi sa pagtuo,  kang Cristo
  Ang Nating Karnero nga bililhon kaayo!  - Christiansen

  KADTONG NAHINANGOP SA LANGIT DILI MAWILI
  SA MGA BUTANG SA KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  29  ISANGYAW ANG BALITA
  BASAHA:  Juan 3:1-18

  Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan ug isangyaw kining Maayong Balita ngadto sa tanang mga tawo.  -Marcos 16:15

  Sa Juan 3:16 atong mabasa, “Kay gihiguma pag-ayo sa Dios ang kalibotan.” Apan  asa man ang Iyang gugma alang sa matag tawo? Ang sumpay sa maong teksto nagpadayag sa tumong sa pagsakripisyo sa Dios sa Iyang Anak: “Aron ang tanang motuo kaniya dili mamatay, kondili makabaton hinuon ug kinabuhing dayon.” Mao nga sa walay pagpihig, mahimong sabton sa matag tawo ang Juan 3:16 sa ingon niini: “Kay gihigugma ako pag-ayo sa Dios!”
     Si A. B. Simpson, nga usa ka inilang misyonero kanhi, sagad nga mogakos sa globo ug maghilak tungod sa pagkasalaag sa katawhan niini. Apan ang iyang malangkubong panlantaw giubanan sa kaaghop alang sa matag tawo. Ikaw ug ako kinahanglan mobati usab nga may katungdanan kita sa pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa kalibotan --pinaagi sa pagpakig-ambit niini sa usa ka tawo sa usa ka higayon.
     Apan kasagaran kon hisgotan ta ang Sugo sa Pagsangyaw  Maayong Balita, mahunahunaan dayon nato ang “langyaw nga misyon” lamang. “Misyon alang sa Kalibotan” tingali ang maayong itawag niana, tungod kay naglakip na kana sa atong  labing duol nga mga silingan, kinsa kabahin sa kalibotan diin kita gisugo sa Dios. Ug ania na kita sa natad sa misyon!
     Sama kang A.B. Simpson, gaksa ang mas gamay mong kalibotan diha sa masibot nga pag-ampo samtang gihunahuna mo ang imong pamilya, mga silingan, ug ang mga kauban mo sa trabaho. Unya, samtang naningkamot ka sa pagsangyaw ug pagkinabuhi sa ebanghelyo, paabota ang Dios nga mohatag ug  kahigayonan kanimo sa pagsangyaw. -JEY

  Namatay si Jesus aron pagluwas
  Sa mga kabos ug adunahan;
  Sa tanang tribo ug kanasoran --
  Lakip na ang tupad nga silingan.

  ANG KAHAYAG NGA MOABOT SA KINALAY-AN
  LABING MASANAG SA IYANG NAHIMUTANGAN.

  Back to
  Calender View for July   

  HULYO  30  KATABANG SA DIOS
  BASAHA:  Lucas 18:18-27

  Ang dili mahimo sa tawo mahimo sa Dios.  -Lucas 16:27

  Dili  na  maihap ang higayon nga miingon ako sa akong kaugalingon, “Magluto akog torta karon.” Unya usa ka adlaw niana, naamgohan ko nga wala pa man diay ako sukad makaluto ug  torta  --ang hudnohan ko lang ang makahimo niana. Igo lamang akong magsagol sa mga sahog ug magsulod niini sa hudnohan aron kini maluto.  Sa ingon nga paagi, makatilaw ang uban sa akong giluto ug malipay akong magtan-aw kanila.
       Gigamit sa Dios ang maong kaamgohan pagpasabot kanako sa usa ka pangutana nga mihasol kanako kanhi human ko pasiugdahi ang pagtuon sa Biblia sa among dapit. Sayon lamang ang paghugpong sa akong mga silingan alang sa pagtuon sa Biblia, apan ang pag-aghat kanila sa pagtuo ug pagsunod kang Cristo lain na usab kana nga istorya. Gibati ko ang akong kakulangon. Ug sa kalit lang naabli ang akong mga mata. Sama sa pagluto sa torta, imposible alang kanako ang paghimo ug mga Cristohanon. Apan dili kini imposible sa Dios. Nahikay ko na ang mga gikinahanglan --ang bukas nga panimalay, paghigalaay, gugma. Karon kinahanglan mosalig ako sa Espiritu Santo sa pagbuhat sa Iyang gimbuhaton. Dihang gibuhat ko ang akong bahin sa maong buluhaton, gibati ko ang kalipay diha sa pagsaksi sa kalipay sa uban nga nakapahimulos sa kaayo sa Dios.
     Sa Lucas 18:18-27, gihulagway ni Jesus ang pila ka babag  sa makaluwas nga pagtuo uban sa katataw nga mitukmod sa Iyang mga tigpaminaw sa pagpangutana kon aduna ba gayoy malu-was. Nangutana ba usab ikaw niini?Pagmalig-on diha sa giingon sa Ginoo nga may mga butang nga Dios lamang ang makahimo. Ang pagluwas sa katawhan usa na niana.  -  JEY

  Bugtong ang Ginoo lamang
  Ang makausab sa kasingkasing;
  Apan kon isangyaw ta  ang kaluwasan sa Dios
  Kita nagbuhat sa atong ikatabang sa Dios.  - Sper

  KITA ANG NAGPUGAS SA BINHI, 
  APAN ANG DIOS MAOY  MOTIGOM SA ANI.

  Back to
  Calender View for July   


  HULYO  31 TABANG SA  MGA BATA
  BASAHA:  2 Corinto 9:6-15

  Mahinatagon kaayo siya sa mga kabos, ug nagpadayon sa walay kataposan ang iyang kaluoy.   -2 Corinto 9:9

  Maayo ang dagan sa kinabuhi nila ni Larry ug Betty Bartells. Aduna silay 6 ka anak, maanindot nga balay, maayong trabaho. Mahimo na unta  silang magpahayahay na lamang sa tibuok nilang kinabuhi, maghulat nga makahuman ug eskwela ang kamanghoran nilang anak, ug magpahimulos sa pamuyo nga sila na lamang usab nga duha.
     Apan wala motugot niini ang Ginoo. Gitanom Niya sa ilang kasingkasing ang paghigugma sa mga bata nga walay pinuy-anan. Gipabati Niya sila ug kaluoy alang sa nag-anam ka daghan nga mga bata nga nagkinabuhi ubos sa kagutom ug kakuyaw sa adlaw nga tanan.
     Busa sa panahon nga ang kadag-hanan nagkapuliki sa pagpamuhonan ug pag-ihap sa dawatonon sa ilang pagretiro, ang magtiayong Bartells miadto sa Habagatang America ug nagtukod ug balay alang sa mga ilo.
     Didto sa Lima, usa ka dapit sa Peru, gatosan ka kabataan ang wala makailag pinuy-anan. Sila si Larry ug Betty nagpalit ug usa ka dako nga balay ug misagop niining mga bataa. Nadugangan ang ilang katungdanan isip mga ginikanan dihang gisagop nila ang 20 ka kabataan ug giisip nga sakop sa ilang pamilya.
     Dili tanan kanato ang makahimo sa gibuhat sa mga  Bartells. Apan makatabang kita. Suportahan ta ang mga misyon alang sa kabataan uban sa atong salapi ug pag-ampo; ug manginlabot kita sa mga kalihokan nga sama niini sa atong dapit. Sa paghimo ta sa ingon, mapakigbahin ta ang atong mga gasa ngadto sa mga kabos (2 Cor. 9:9).
     Tabangan ta ang kabataan.  -  JDB

  Nagpuyo sa kangitngit taliwala sa kahayag,
  Ang kabataan nga gisalikway sa kalibotan --
  Apan maluwas ta sila gikan sa kagabhion
  Uban sa ebanghelyo gikan sa Dios. - JDB

  ANG PAGTABANG SA USA KA BATA MAO
  ANG PAGPAMUHONAN ALANG SA UMALABOT.

  Back to
  Calender View for July     >