title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • Excerpts


  NASAYRAN MO BA?


  Unsa ang kaluwasan?
  Ang kaluwasan mao ang pagkatubos gikan sa silot, kahugaw, ug gahom sa sala. Sa gihapon, mas mahinungdanon kini kay sa paglingkawas sa sunog,kaulaw,sakit,kakabos,o kasubo.

  Unsa ang sala?
  Ang sala mao ang bisag unsang hunahuna, pulong, o buhat nga nakalapas o wala mahisubay sa hingpit sa balaan nga balaod sa Dios (Rom. 3:23).

  Unsay nabuhat sa Dios mahitungod niini?
  Siya nagpakatawo diha kang Jesu-Cristo, nagkinabuhi nga walay sala aron pagtuman sa gipangayo sa katarong sa Dios, namatay sa krus aron pagbayad sa silot sa atong mga sala, ug nabanhaw sa lubong aron pagbuntog sa gahom sa kamatayon ug ni Satanas. “Gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Cristo alang kanato” (Roma. 5:8).

  Kinsay gipakamatyan ni Cristo?
  Si Cristo namatay alang sa mga tawo nga walay ikahatag Kaniya kondili kasubo ug kaalaot. Nagpakamatay Siya alang sa mga wala makatuman sa sukaranon nilang katuyoan sa pag-ila Kaniya, pagpasidungog Kaniya, ug papakig-uban Kaniya hangtod sa hangtod (Juan 1:1-12; 3:16-19).

  Unsaon ta pag-angkon sa kaluwasan?
  Ang kaluwasan gihatag sa tanang motuo kang Jesus. Dili kini maangkon pinaagi sa naghingaping kasibot sa pagbuhat ug maayo, ni sa hingpit nga pagsunod sa mga ritwal sa relihiyon. Ang kaluwasan wala mag-agad sa atong paningkamot, kondili sa pagsalig sa gibuhat sa Dios alang kanato. Ang Iya lamang gipangayo mao ang atong personal nga pagsalig kang Cristo. Ang tanan nga matinuorong nagtinguha sa kaluwasan ug midawat kang Cristo dili gayod isalikway. Si Jesus miingon, “Ang motuo may kinabuhing walay kataposan” (Juan 6:47).

  ___________________________________________________
  Gikutlo gikan sa polyeto nga giulohag What We Believe (Q0405).
  @1996 RBC Ministries,Grand Rapids,MI49555-0001

  Back to : Daily Bread Main Page       


  >