title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • ENERO - DECIEMBRE

  ATONG KALAN-ON SA ADLAW-ADLAW
  Ikalimang Basahon
  Alang sa Personal ug Pangpamilya nga Pagpamalandong

  TALAAN SA MGA NASULAT

  1.  MGA PAGPASALAMAT
  2.  PASIUNA
  3.  ANG MGA MANUNULAT
  4.  ADLAW-ADLAW NGA MGA
       PAMALANDONG  (Enero-Hunyo)
  5.  NAPULO KA HINUNGDAN SA PAGTUO:
            a.)  Sa Biblia
            b.)  Nga Anaay Dios
  6.  ADLAW-ADLAW NGA MGA
       PAMALANDONG (Hulyo-Deciembre)
  7.  TALAAN SA MGA GIHISGOTAN
  8.  NASAYRAN MO BA ?
   

  Copyright © 1997, RBC Ministries     ISBN 971-738-005-8
  Mailing Address: P.O. Box 288, Greenhills 0410 Metro Manila
  Office Address:  322 P. Guevarra St., San Juan, Metro Manila
  E-Mail Address:  rbcphilippines@rbc.org  *Phone/Fax:722-2010


  MGA PAGPASALAMAT

  MGA MANUNULAT:

  Henry G. Bosch,  J. David Branon,  Dennis J. De Haan,
  Martin R. De Haan, M.D.,  Martin R. De Haan II,  Richard W. De Haan,
  David C. Egner,  Vernon C. Grounds,  David C. McCasland
  Haddon W. Robinson,  Herbert Vander Lugt,  Joanie E. Yoder

  TIGHUBAD SA CEBUANO:  Jessie Grace Udang-Rubrico

  GIKUTLOAN SA MGA BALAK:
  Balak (Ene.25) ni Oswald J. Smith, @ 1940 The  Rodeheaver Co.
  Balak (Peb.19 ) ni Albert S. Reitz, ©  Renewal 1953 Broadman Press
  Balak (Peb. 22) ni John W. Peterson, @ 1961 Singspiration Inc.
  Balak (Abr. 9) ni Will H. Houghton, © 1946 Moody Bible Institute
  Balak (Abr.13)  ni John W. Peterson © 1961 Norman J. Clayton
  Balak (Mayo 8) ni Lelia N. Morris ©Renewal 1940Hope Publishing Co
  Balak (Mayo 24) ni Thomas O.Chisholm @Renewal 1951Hope PubCo
  Balak (Mayo30) ni Ethel R Taylor@Renewal 1962TheRodeheaverCo
  Balak (Mayo 31) ni Haldor Lillenas,@ Renewal 1945 Hope Pub. Co.
  Balak (Hun 19) ni C.W.Waggoner@Renewal 1948 Nazarene Pub Hse
  Balak (Hun 22 ) ni Bryan Jeffery Leech.© 1976 Evangelical Covenant Church of America
  Balak (Hun 24) ni Julia H. Johnston @ Renewal 1938 Hope Pub. Co.
  Balak (Agosto 3)  ni Rich Mullins, ©  Edward Grant, Inc.
  Balak (Agosto12) ni Norman J. Clayton, @ Renewal  1966 N.J. Clayton
  Balak (Ago. 30) ni Ira B. Wilson @ Renewal  1952 The RodeheaverCo
  Balak (Sep 23) ni John W. Peterson, @ Singspiration, Inc.
  Balak (Dec2) ni Avis B.Christiansen @Renewal 1965Singspiration Inc
  Balak (Dec13) ni Ernest O. Sellers,@ Renewal 1936 Broadman Press
  Balak(Dec27)ni Annie Johnson Flint @Renewal 1969 Lillenas Pub Co
   

  ANG MGA BASAHON GIKAN SA BIBLIA gikutlo gikan sa:
  Maayong Balita Alang Kanimo (Manila: Philippine Bible Society, 1981)

  Back to : Daily Bread Main Page       


  January


  Enero 1  KALAN-ON SA TIBUOK TUIG
  BASAHA: Jeremias 15:15-21

  Gipatalinghogan ko ang tanang gisulti mo kanako. . . imo ako, busa ang imong pulong makahatag kanakog kalipay.   -Jeremias 15:16

  Naanad akong mokaon ug gisantis kay magluto man niini ang akong inahan  matag Bag-ong Tuig. Bisag wala tuod siya motuo sa tinuohan sa pipila nga swertihon ang magluto ug gisantis sa Bag-ong Tuig, kini nahimong tradisyon na diha sa among panimalay.
     Daghanang katawhan ang mosugat sa bag-ong tuig pinaagi sa pag-andam ug repolyo, isda, dugos, sardinas, o asin. Ang mga Hapon mokaon ug miki. Ang mga Griego magluto ug espesyal nga pan. Sa Espanya, nabatasan na ang pagkaon sa 12 ka buok nga ubas samtang gihulat ang pila ka segundo sa sumusulod nga tuig. Ang mga antropologo nagpadayag nga ang pag-tuo nga may mga pinasahing putahe nga magdalag swerte nagsugod didto sa karaang Babilonia.
     Wala hulata ni propeta Jeremias ang iyang swerte. Ingon nga tigpamaba sa Dios sa malisod nga yugto sa kasaysayan sa Israel, giantos niya ang pagsalikway ug paglutos. Bisan pa niini, nakaplagan niya ang kahumpayan diha sa Pulong sa Dios. Sa walay pagduhaduha iyang giingnan ang Dios, “Gipatalinghogan ko ang tanang gisulti mo kanako...imo ako, busa ang imong mga pulong nakahatag kanakog kalipay” (Jer. 15:16).
      Ang pagkaon ug gisantis sa Bag-ong Tuig dili makapaayo sa dagan sa akong kinabuhi sa taliabot nga tuig. Apan dako ug ikatabang ang Pulong sa Dios kanako kon kini himoon kong kabahin sa akong kinabuhi pinaagi sa pagbasa, pagtuon, ug pagsag-ulo niini sa matag adlaw.  Ang Biblia mao
  ang kalan-on sa atong kalag ug kini ang mopalagsik kanato sa pag-atubang ta sa bag-ong tuig.  -DCM

     Biblia ko, sa matag adlaw basahon,
  Ug pamalandongan sa kagabhion;
  Molipay kanako sa walay puas,
  Gimanggad ko sa tanang panahon. -Watts

  ANG BIBLIA KALAN-ON SA MATAG ADLAW, WALA KINI GITAGANA SA PINASAHING OKASYON LAMANG.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero 2   BAROG TALIWALA SA PAGSULAY
  BASAHA:  Genesis 3:17-24

  Bulahan ang tawo nga mobarog taliwala sa mga pagsulay.   -Santiago 1:12

  Kitang tanan nakasinati na sa usa ka pagsulay nga mipahikalimot kanato sa  atong hustong panlantaw. Lagmit gamay lamang kini nga butang sama sa usa ka tsismis nga nasayran tang  dili angayan ipalakaw, apan ang atong  pagkatsismosa maoy mopakgang sa atong gugma ug maayong panabot.
      Ingon niini ang problema nila ni Eva ug Adan kaniadto. Sobra kaayo ang ilang pagtagad sa usa ka kahoy diha sa tanaman nga wala na hinoon nila makit-i ang katibuk-an sa  paraiso.
      Ug tan-awa kon unsay nahitabo kanila.Ang Tanaman sa Eden gibuhat pagtuyo alang kanila. Dinhi wala sila makaila sa daotan, walay pagsulay, walay kasakit, walay kamatayon. Sila nakig-uban sa Magbubuhat mismo. Apan gitalikdan nila kining tanan aron makaon nila ang bunga sa kahoy nga maoy bugtong gidili kanila.
      Ang ilang kasal-anan naghasol pa kanato karon. Pila na ba ka higayon nga hikalimtan ta ang naghingaping kaayo sa Dios panahon sa usa ka kasagarang pagsulay? Daw gilamat kita panahon sa tintasyon,dili ta kini masarangan, ug daw makataronganon gayod ang pagbuhat ta niini.
      Pamalandongi karon ang tanan nga gitalikdan nila ni Adan ug Eva sa Tanaman. Pun-a ang imong hunahuna sa mga kamatuoran diha sa Pulong sa Dios ug sa matag gutlo saligi ang gahom ug ang paggiya sa Espiritu Santo. Unya masinati mo ang kalipay nga ikadulot sa panalangin sa Dios, inay nga ang lumalabay nga kalipayan. -MRD II

              UNSAON PAG-ATUBANG ANG PAGSULAY
  Alagari ang Dios uban sa bug-os mong kasingkasing  (Sal.119:9-16).Pamatia ang tambag sa kaalam (Pan. 8:1-11).  Sukli  ang yawa; paduol sa Dios (San. 4:7-8).

  ANG PAG-ATUBANG MO SA PAGSULAY MAHIMONG
  MOLIG-ON O MOPUKAN KANIMO.

  Back to
  Calender View for January  Enero  3   SUGA SA KALIBOTAN
  BASAHA:  Mateo 5:13-16

  Kamo ang kahayag sa katawhan.  -Mateo 5:14

  Mga misyonero didto sa Colombia sila si Mark ug Alice Westlind. Gikan sa ilang sulat sa pag-ampo nakutlo kini:
    “Samtang nagmaneho ako taliwala sa daghang sakyanan ug sa makusog nga ulan, nakita ko ang bata nga nag-panuigog 4 ka tuig. Nabasa siya sa ulan ug nagkurog sa katugnaw. Nagkagidlay ang iyang bisti, nagtuskig ang iyang buhok, ug nagtulo ang iyang sip-on. Miduol siya ang mga awto nga naghulat sa suga sa trapiko, ug mihugas sa mga suga niini kay dili  pa man siya makaabot sa parahangin. May pipila nga mitunol ug sinsilyo kaniya, samtang ang uban mibusina aron sa pagpapahawa kaniya.”
     Sila midugang sa pag-ingon, “Gihatagan ko siyag 50 sentabos, ug samtang nagpadayon ako sa unahan   miulbo ang akong kalagot  tungod sa inhustisya sa kalibotan nga maoy  hinungdan niini nga mga sitwasyon.  ‘Ginoo, nganong gipasagdan Mo man nga mahitabo kini? Nganong wala Ka man motabang?’” Gidayeg ko ang kamatinud-anon niini nga pahayag kay mao usab kini ang akong gibati. Ang misyonero mitapos sa pag-ingon, “Unya sa pagkagabii niadto, nakigsulti kanako ang Dios ug, uban sa mahinay ug malomong tingog, gitubag Niya ang akong kalagot pinaagi sa pag-ingon, ‘Wala ako magpasagad. Gibuhat ko ikaw.’”
      Si Jesus mianhi ingon nga kahayag sa atong kalibotan nga gidag-oman sa sala, sa kapintas, ug sa inhustisya. Sa atong pagpakitag kaluoy ug kaayo ngadto sa mga tawo nga nag-antos sa kalisod, gisangyaw ta ang Iyang gahom sa pag-usab sa kinabuhi. Dili nato masulbad ang tanang problema sa kalibotan, apan mahimo natong isangyaw ang Kahayag ug pasidunggan ang Amahan (Mat. 5:16). -DCE

  Pinaagi kanato ang gugma sa Dios
  Iyang gipakita ngadto sa mga nag-antos;
  Ang buhat ta sa kaluoy modan-ag sa dalan
  Ngadto sa Dios nga ilang gilaktan. -Sper

  ANG MGA KAHIGAYONAN SA PAGPAKITAG
  KALUOY  DILI GAYOD LISOD PANGITAON.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero 4  PAGSIMBA
  Basaha:  Hebreo 12:18-25

  Uban sa linibo ka mga anghel .. . miduol kamo sa malipayong panagtigom  sa  mga kamagulangang anak.  -Hebreo 12:22-23

  Ang karatola sa gawas sa simbahan nag-ingon, “Takna sa Pagsimba -alas onse sa buntag sa Domingo.” Angay kanang mopahunong sa nga lumalabay. Angay nilang isulat kana nga kasayoran. Kay kon ang usa ka iglesia magtigom alang sa pagsimba daghan ang kahibulongang butang nga mahitabo.
     Ang magsusulat sa Sulat ngadto sa mga Hebreo nagpasabot kanato sa  kahalangdon sa atong katungod sa pagsimba. Siya nagpadayag nga kita nagaduol sa “langitnong Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel niini... sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangan mga anak (12:22-23).
     Ang magsusulat wala moingon, “Mangadto unya kamo,” ingon nga naghulagway siya sa panghitabo nga ato unyang masinati human sa kamatayon. Kita kabahin na sa usa ka malukpanong kahugpongan sa pagkakaron. Sa atong pagsimba, kita nakighiusa sa mga magtutuo sa tibuok kalibotan --uban sa tanan nga nag-awit sa mga pagdayeg nga atong giawit, nagbasa sa Biblia nga atong gibasa, ug nagsimba sa Ginoo nga atong gisimba. Nakigduyog usab kita sa mga anghel nga nag-awit, “Ang Nating Karnero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdayeg!”(Gip. 5:12).
    Bisan kon daghan kita o pipila lamang diha sa atong pagsimba, makigduyog kita sa linibo ka mga anghel ug sa atong mga isigkamagtutuo sa tibuok kalibotan sa pagbayaw sa atong mga kasingkasing diha sa pagdayeg. -HWR

  Duol, kamo nga nahigugma sa Ginoo,
  Isangyaw ang inyong kalipay;
  Duyog sa awit nga mahimayaon
  Ug unya sa trono mag-alirong.  - Watts

  SA PAGSIMBA TA SA DIOS, NAKIGHIUSA KITA SA DAKONG
  KAHUGPONGAN SA LANGIT UG SA YUTA.

  Back to
  Calender View for January   


  Enero  5  WALA KITA MAG-INUSARA
  BASAHA:  Genesis 14

  Panalanginan unta si Abram sa Labing Halangdon nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta.   -Genesis 14:19

  Dako kaayo ang problema sa pag-umangkon ni Abram. Ang mga hari sa Sodoma ug sa Gomora, diin nagpuyo si Lot, napildi sa gubat batok sa mga hari nga misulong kanila. Gikuha sa  mga nanulong ang tanang didto sa Sodoma, gidala nila si Lot uban sa iyang panimalay, ug mikalagiw sila ngadto sa amihanan.
      Sa pagkasayod ni Abram nga gibihag ang iyang pag-umangkon, gitigom niya ang 318 ka tawo nga sinaligan sa iyang pundok, gigukod nila ang kaaway, ug giluwas si Lot.
      Labi pang katingalahan ang sunod nga nahitabo. Giduaw ni Melquisedec nga hari sa Salem si Abram aron siya pahalipayan ug panalanginan sa   ngalan sa “Labing Halangdon nga Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta” (Gen. 14:19).
      Wala pa kini sukad mahitabo. Kay niadtong panahona, ang  ngalan man ni Baal ug sa uban pang mga diosdios  ang tawgon sa katawhan. Busa katingalahan gayod nga si Abram, nga nagsugod pa lamang pagsalig sa Dios sa kalibotan, bisitahan sa usa ka hari nga sama kaniya nagsalig sa bugtong matuod nga Dios.
      Usahay bation ta nga gipalibotan kita sa mga tawo nga wala makaila sa Dios sa Biblia. Lagmit maghisgot sila labot sa relihiyon o sa ilang tinuohan, apan daw wala nila hisgoti  ang mahitungod sa hugot nga pagtuo sa Ginoo sa kalibotan. Apan dili kini angay mopakgang kanato.
      Si Abram gipalibotan sa mga tawo nga wala makaila sa Dios- apan nagpadayon siya pagsalig sa Dios. Ingon usab niini ang angay tang buhaton, labi na sa mga panahon nga bation nato nga kita nag-inusara. -JDB

                  Bisan kon bation ta nga kita nag-inusara,
               Ug usahay mabugnaw ang atong mga higala,
                      Aduna kanunay katawhan sa Dios
                 Nga nagtuo ug nagsalig Kaniya.  -Sper

  KON NAGLAKAW KA UBAN SA DIOS, DILI KA
  MOSUNOD SA LAKANG SA KALIBOTAN.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  6   PAGTABANG SA DIOS
  BASAHA:  Genesis 16

  Aduna ba goy dili mahimo sa Ginoo?  -Genesis 18:14

  Ang tawo mahilig gayod “motabang” sa Dios sa panahon nga bation niyang daw naglanganlangan ang Dios sa pagtuman sa Iyang gisaad.    Gisaaran sa Ginoo si Abraham nga mahisama kadaghan sa bituon ang iyang kaliwatan ug nga siya makabaton ug anak taliwala sa iyang pagkatigulang na (Gen. 15:1-5). Mituo si Abraham sa Ginoo, apan nahutdan ug pasensya si Sara. Giingnan niya si Abraham nga paangkan ang iyang ulipon nga si Agar. Nahimugso si Ismael, apan dili siya ang anak nga gisaad sa Dios (17:18-21). Katorse ka tuig human, dihang tigulang na kaayo si Abraham ug si Sara, gihimo sa Dios ang dili-katuohan --nanamkon ni Sara ug nahimugso si Isaac, ang anak nga gisaad kang Abraham.
     Dihay usa ka diosnong babaye nga nakigbahin niini nga sugilanon: “Usa ka higayon niana giatubang ko ang usa ka dako kaayo nga problema. Kinahanglan sulbaron ko kini dihadiha, apan wala ko na masayri ang angay kong buhaton, ug wala usab niadtong panahona ang akong bana. Sa kadugayan, nag-ampo ako, ‘Ginoo, wala akoy mahimo labot niining problemaha. Ikaw na ang mahibalo sa tanan. Dili ko na Ikaw matabangan!’” Siya nagpadayag nga gihimo sa Dios ang imposible sa dihang gidawat niya ang iyang kahuyang.
     Kon saligan nato ang atong kaugalingon, makita sa tawo ang atong mahimo ug ang atong testimonyo mao kini: “Maayo kaayo ako, dili ba?”   Kon saligan nato   ang Dios, makita   sa tawo ang mahimo sa Dios ug ang atong testimonyo mao kini: “Maayo kaayo ang Dios!” Asa niini ang testimonyo mo? -JEY

  Kon ang kasakit ug kahadlok moasdang,
  Sa gugma Niya dili ta pasagdan, sa mata Niya bantayan;
  Ug kon sa atong kaluyahon kita daw mapukan,
  Lig-onon Niya kita aron dili mabentahaan.

  ANG PAGPAKIGHARONG SA DILI TA MASARANGAN
  MOHATAG NATOG KAHIGAYONAN PAGSALIG SA DIOS.

  Back to
  Calender View for January   


  Enero  7  PAGSUGOT SA KABUBUT-ON SA DIOS
  BASAHA:  1 Samuel 15:1-23

  Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kay sa halad-mananap nga sunogon.
  -1 Samuel 15:22

  Dihay listahan sa mga pulong nga gigamit sa mga doktor nga gihatagan ug pasiaw nga kahulogan. Kini naglakip niining mga pulonga:
      KAUGATAN: dakong dalan
      UGAT: lanotlanot
      BAKTERYA: likod sa kapeterya
      HUBAG:  bugdo
  Ang tawo nga naghimo niini nga listahan mihatag ug sukwahi nga kahulogan sa mga pulong nga gigamit sa mga doktor.
      Sa akong pagpakig-uban sa Dios sa matag adlaw, nagkadako ang akong kaamgohan sa akong pagsalig sa akong kaugalingong panabot inay nga sa kabubut-on sa Dios. Pananglitan, ang pagsabot ko ba sa pulong pagsugot  nahitukma ba kahulogan sa Dios niini? Gisunod ko ba ang Iyang kasugoan, o giusab ko ba ang Iyang Pulong aron mahitakdo kini sa akong kagustohan?
      Si Haring Saul mahigalon nga misupil sa gimando sa Dios, ug unya gisultihan niya ang pari nga si Samuel, “Panalanginan ka unta sa Ginoo, kay gituman ko na ang iyang mga sugo” (1 Sam. 15:13). Sa dihang gipahimangnoan siya ni Samuel, si Saul mipadayag nga siya walay sala (v.20).  Wala kahimut-i sa Dios ang iyang tinuyoang pagsupil busa siya Iyang gihukasan sa iyang pagkahari (v.23).
      Sa higayon nga ipaila ko ang akong kaugalingon ingon nga molupyo sa gingharian sa Dios, kinahanglan sundon ko ang Iyang Pulong ug dili ko kini hatagan sa akong kaugalingong kahulogan aron mahitakdo sa akong kagustohan. Kana mao ang kahulogan sa pagsugot.   -DCM

  Ihatag Kanako ang imong mga adlaw;
  Pagmasugtanon, kon asa ko dad-on ikaw;
  Talikdi ang kaugalingon mong tinguha;
  Ug Kanako lamang magsunod  ka..

  ANG MATUOD NGA PAGSUGOT MAO ANG PAGTUMAN
  SA GIMBUT-AN SA DIOS, DILI SA ATONG GUSTO.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  8  MGA PULONG NGA “WALAY PULOS”
  BASAHA:  Panultihon 10:18-22

  Ang tagsatagsa kinahanglan  mohatag ug husay  sa  matag  pulong nga walay pulos nga   iyang   gisulti.  -Mateo 12:36

  Ang paghagsa sa ekonomiya mosangpot gayod sa pagkunhod sa trabaho. Ug sa magkadaghan ang mga tawo nga walay trabaho, magkadako usab ang mga problema sa mga ahensiya sa katilingban. Modugang ang problema sa druga ug sa alak, ug usab ang pagpangdagmal diha sa panimalay. Motaas ang porsentahe sa krimen. May mga tawo gayod nga mahisugamak sa kasamok kon wala silay gibuhat.
     Ikadapat usab kini nga pagtulon-an diha sa atong sinultihan. Sa pasidaan ni Jesus labot sa “matag pulong nga walay pulos nga gisulti sa tawo,” ang pulong walay pulos nagpasabot sa pulong nga walay hinungdan. Kon wala nato gamita ang atong dila sa maayo ug mapuslanong katuyoan, dali ra kitang makakitag kasamok tungod niini. Sayon lamang alang kanato ang paglitok sa mga pulong nga dili matinahuron, mapintas, malaw-ay, ug mabutangbutangon.
     Daghan ang mga pasidaan diha sa Biblia batok sa paglitok sa mga pulong nga daotan. “Lagmit kang makasala kon magpataka kag sulti” (Pan. 10:19). “Buangbuang ang tawo nga magsabwag ug libak” (v.18). “Ang baba nila daw nagngangang lubnganan maayo silang moulog-ulog” (Sal. 5:9).
     Kon ang atong gipamulong buhaton tang maayo, mabungahon, ug putli, nan, dili na kita mohatag ug husay sa walay pulos nga mga pulong --kay dili man “kawad-ag trabaho” ang atong dila.  - DCE

  Ginoo, bantayi ang akong baba--
  Mandoi karon ang akong dila;
  Tabangi pagsabot sa matag tinguha,
  Bantayi ang matag pulong nga mogula. -Hess

  KON DILI KA BUOT MAHIAPIL SA KASAMOK,
  PAGMATNGON SA IMONG ISULTI. -Pan. 21:23

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  9    MAY KATUNGDANAN  AKO
  BASAHA:  Roma 1:8-17

  May katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga edukado ug mga luog, sa mga maalamon ug mga walay alamag.  -Roma 1:14

  Pagkadali lang sa panahon. Wala ko na maalinggati ang paglabay sa 20 ka tuig. Ang akong anak nga babaye nga kanhi kulot ug nagbaton sa pahiyom sa usa ka anghel karon nagpanuigon nag 20 anyos?
     Dili ba bag-o pa lamang siya nga nahikat-on pagsulat sa iyang ngalan? Karon mga papel na sa kolehiyo ug e-mail na ang iyang gisulat. Dili ba kagahapon lamang kadtong naglingkod siya sa iyang bisikleta ug midawat kang Jesus nga iyang Manluluwas? Karon gisangyaw na niya si Cristo ngadto sa mga kabataan.
     Milabay na ang mga tuig sa kindergarten, sa elementarya, ug karon sa pagkatin-edyer. Uban niini mao ang handumanan sa daghanang kahigayonan sa pagpadayag sa kaayo sa Dios, sa Iyang mga pagtulon-an ug gugma, ug sa Iyang kaluwasan ngadto kang Lisa.
     Samtang gihinumdoman ko ang mga kahigayonan sa pagmatuto kaniya niadtong nagatubo pa siya, naamgohan ko nga ang labing mahinungdanong bahin sa among relasyon mao ang kasuod sa among pagbinatiay. Katudloan lamang nato pag-ayo ang atong mga anak kon suod kita kanila. Kon ang mga ginikanan ug mga anak nagtahod sa usag-usa, ang mga kahigayonan sa pagtudlo mahimong bugkos sa gugma ug lig-ong kamithian nga molungtad sa tibuok kinabuhi.
     Mga Tatay ug mga Nanay, amomaha ang inyong relasyon uban sa inyong mga anak aron masayon alang kanila ang pagpamati sa inyong itudlo. Mahimo unya kining matahom nga handomanan sa usa ka talagsaong kasinatian.- JDB

  Gihatagan kita sa Dios ug mga anak
  Nga sa mubong panahon atong matutoon,
  Subay sa Iyang dalan, atong higugmaon
  Ug Kaniya pagsunod atong tudloan. -Sper

  MAHIMONG DILI  MAPANUNOD SA  MGA ANAK ANG TALENTO  SA  MGA GINIKANAN, APAN MAKAAMBIT GAYOD SILA SA ILANG BATASAN.

  Back to
  Calender View for January   


  Enero  10   ANG PAGHANDUM  SA USA KA  AMAHAN
  BASAHA:  Panultihon 4:1-13

  Mga anak, pamati sa gitudlo kaninyo sa inyong amahan.  -Panultihon 4:1

  Wala makwenta paghusto sa usa ka babaye ang gipamalit niya sa groseri. Kulang ang iyang kwarta ug $4 human kwentaha sa kahera ang iyang gipalit. Unya nahitabo ang usa ka butang nga wala damha. Samtang nagkapuliki siyag pangitag kwarta sa iyang pitaka, dihay tawo sa linya nga miingon sa kahera nga siya na lang ang mobayad sa $4 nga kulang. Wala niya isulti ang iyang ngalan ngadto sa babaye nga iyang gitabangan.
     Pila ka adlaw human niadto, napatik sa lokal nga mantalaan ang balita mahitungod sa usa ka kahugpongan sa kaluoy nga nakadawat ug $4 uban niining  mga pulonga: “Kini nga kwarta alang sa tawo nga mitabang kanako sa dihang nahutdan akog kwarta. Nakahunahuna ako sa paghatag niini kaninyo aron ikapadayag ko ang akong pagpasalamat kaniya.”
     Kini nga panghitabo naghulagway sa usa ka mahi-nungdanong pagtulon-an nga espirituhanon. Angay natong hunahunaon nga  may katungdanan kita sa pagpasa ngadto sa uban sa kaluoy nga atong nadawat. Ingon niana ang tubag  ni apostol Pablo sa kaluoy nga gipakita sa Dios kaniya. Tinuod nga dili gayod niya kabayran ang Ginoo sa iyang kaluwasan, apan wala niya kini himoang babag sa pagpa-dayag sa iyang pasalamat. Ang iyang nadawat maoy miaghat kaniya sa pagpakita sa labing halangdon nga matang sa kaluoy --ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa uban.
     Dili ta angay isipon nga, tungod  kay dili kita makabayad sa kaluwasan nga gihatag  sa Dios kanato, wala  na kitay  utang Kaniya. Utang  ta  Kaniya  ang tanan nga ania  kanato karon.   Ug  ikapadayag ta  ang atong  pagpasalamat  Kaniya  pinaagi sa    pagsangyaw     Kaniya     ngadto   sa    uban.    - MRD II

  Ginoo, sultihi ako, aron sa uban magsulti ko
  Sa kinabuhi nga ipalanog Mo;
  Ingon nga nangita ka, papangitaa usab ako
  Sa mga anak MO nga nasalaag ug nagsubo. -Havergal

  MAKAAKO BA KITA PAGHATAG SA GINAGMAY NGA
  GIHATAG MAN NI CRISTO ANG IYANG TANAN?

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  11   MGA BUHING HALAD
  BASAHA: Roma 12:1-8

  Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ...ingon nga buhing halad ... Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibotana, kondili ipabag-o  sa Dios ang inyong panghunahuna.  -Roma 12: 1-2

  Nailhan ko sila si Angus ug Emma Brower mga 45 ka tuig kanhi. Lakip sila sa mga naunang misyonero sa Africa. Sa dihang nakita ko ang mga hulagway sa ilang misyon ug sa pagpakigsulti ko kanila, nakita ko nga gihalad nila sa tinuoray gayod  ang ilang kaugalingon nganha sa altar sa Dios.
     Sa atong pagdayeg sa kamatinuoron nianang mga tawhana, dili ta angay hikalimtan nga ang gipadayag diha sa Roma 12:1-2 gitumong kanatong tanan.
     Ang paghalad  sa atong kaugalingon diha sa pag-alagad sa Dios magsugod sa usa ka matapaton nga pagpanugyan. Apan ingon nga ang mga panaad sa kaminyoon nagkina-hanglan sa makanuna- yong pagpahinumdom ug paglab-as, ang pagtugyan ta sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo naglakip sa matag gutlo nga paghimudom sa atong gisaad Kaniya.
    Gikinahanglan gayod kini nga mga pahinumdom kay ang pamaagi sa kalibotan nagpunay man ug pukaw sa atong garbo ug pagkamaakohon. Pinaagi sa makanunayon tang pagsunod sa kabubut-on sa Dios ug sa Iyang gahom, mausab ang atong kasingkasing ug ang atong kinabuhi. Ug uban sa pasalig sa Espiritu Santo,  masayran ta unya nga  ang kabubut-on sa Dios “maayo, hingpit, ug makapahimuot kaniya” (v.2). Kini ang magdasig kanato sa pagkinabuhi uban sa pagsalig, sa kalipay, ug sa pagsakripisyo.
     Usa ka ba ka buhing halad?    - HVL

  Ang tanan alang kang Cristo!
  Ang tanang gahom nga ania kanako;
   Tanan kong hunahuna, pulong ug binuhatan
   Ang tibuok kong panahon ug kinabuhi. -James

  KINAHANGLAN ISALIKWAY TA ANG ATONG KAUGALINGON
  ARON MAKAKINABUHI ALANG KANG CRISTO.

  Back to
  Calender View for January


  Enero  12   TAWO SAMA KANATO
  BASAHA:  Hebreo 2:14-18

  Kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsoon sa tanang paagi.  -Hebreo 2:17

  Buot mo bang mahibaloan kon unsay bation niadtong nagpakaaron-ingnon nga laing tawo? Modul-an nag 40 ka tuig kanhi, gipaitom ni Howard Griffin ang iyang panit ug nasinati niya ang bation sa tawong itom nga nagpuyo sa katilingban sa mga puti. Sa iyang mabulokong libro nga giulohag Itum Sama Kanako, gihulagway ni Griffin ang iyang pagbiyahe libot sa Tinipong Bansa,
  ug  dinhi iyang giasoy ang makasusubong pagpamihig ug pag-ayad nga iyang nasinati.
     Labaw pa niini ang gihimo sa Anak sa Dios. Wala lamang Niya bag-oha ang Iyang panagway. Gitalikdan Niya ang Iyang himaya ug nagpakatawo. Nagpuyo Siya niining kalibotana ingon nga inayran ug gisalikway (Isa.53; Fil. 2:5-8).Tungod sa gugma Niya kanato, natagamtam Niya ang kasakit ug nasinati ang tawhanon tang pagbati.
     Ang magsusulat sa Sulat ngadto sa mga Hebreo miingon nga sanglit si Jesus nahimo mang sama sa tawo ug namatay alang sa atong mga sala, nahimo Siya nga matinumanon ug maluluy-on nga Pangulong Pari alang kanato (Heb. 2:14,17). Tungod kay sama kanato gisakit man Siya ug gitintal, makatabang usab Siya kanato sa panahon nga kita tintalon (v.18). Mahimo kitang moduol Kaniya nga masaligon (4:15-16), ug uban sa tumang pagkamatinud-anon isugid ngadto Kaniya ang atong mga pakigbisog, mga kahadlok ug mga kapildihan, mga panginahanglan --bisan gani ang atong mga pagduda ug mga pangutana. Busa gihigugma ta Siya ug naningkamot kita pagpahimuot Kaniya tungod kay nahinumdoman ta Siya isip Anak sa Dios nga mitalikod sa Iyang himaya ug gisakit alang kanato. - VCG

  Gikan sa walay-kinutobang himaya,
  Ngadto sa kahiladman sa kaparotan,
  Si Jesus miatubang -tungod sa Iyang gugma-
  Sa pasungan, sa kaulawan ug sa krus. -Strickland

   ANG ANAK SA DIOS NAGPUYO UBAN KANATO
  ARON KITA MAHIUSA KANIYA.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  13  MGA BUHAT  SA KALUOY
  BASAHA: Galacia 6:1-10

  Kon makahigayon kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na sa atong isigka-magtutuo.  -Galacia 6:10

  Dili pa lamang dugay nga nakita ko kining mga pulonga nga gipapilit sa bamper sa usa ka sakyanan:
       BUHATA ANG BISAG UNSANG  BUHAT SA KALUOY UG BISAN
      ANG SULAGMA NGA KAAYO.
  Daw dili maayong paminawon  ang pagpasagad ug buhat sa bisag unsa labi na kon wala  kini hunahunaa. Apan sa pagpamalandong ko niadtong talagsaong pahayag, akong naamgohan nga kini susama ra sa pahimangno ni apostol Pablo diha sa Galacia 6:10.
    Ang Espiritu sa Dios nagtandog sa atong kasingkasing aron mahimo kitang panalangin ngadto sa mga nagkinahanglan. Tingalig awhagon Niya kita sa pagbuhat ug usa ka butang nga daw  wala hunahunaa ug dili makataronganon. Hatagan Niya kitag higayon sa pagbuhat ug maayo samtang kita  nagsubay sa atong dalan ug Iya kitang ingnon, “Ayaw pagpanuko pagtuman sa ipabuhat ko kanimo --tungod ug alang sa gugma mo Kanako!”
     Bisag kini usa ka pahiyom alang sa tawong wala ta mailhi, o paghatag ug salapi ngadto sa mga kabos, pagtabang sa nagkinahanglan, pagdasig ug pagsangyaw kang Cristo ngadto sa  uban, buhata kini tungod ug  alang  ang Cristo sa walay  pag-hunahuna sa ibalos nga imong madawat.   Ang Dios nagpahi-gayon sa mga sulagma nga mga buhat aron  kini magamit  sa  Espiritu  Santo   aron  pagtandog  sa  kinabuhi  sa  uban. Ang imong kaayo  makatabang sa pagpasabot kanila nga sila gihi-gugma sa Dios ug gipakamatyan ni Cristo.  Ayaw  pagpanuko sa  pagbuhat  ug  maayo ngadto  sa tanang  tawo (Gal. 6:10). Pinaagi   niini  ikapakita   mo  sa uban  ang  kaayo  sa  atong Manluluwas.   - DJD

  Buhata ang yanong buhat sa kaluoy,
  Bisan kon wala mo hisabti ang tumong niini;
  Basig  sama sa gagmayng balod
  Kini modaganas ngadto sa kahangtoran.

  DAKOG MAHIMO ANG DIYUTAYNG KALUOY.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  14  SULAYI ANG GAHOM SA DIOS
  BASAHA  1 Corinto 1:17-29

  Kanatong giluwas, gahom kini sa Dios.  -1 Corinto 1:18

  Dihay sugilanon sa China mahitungod sa   usa    ka    batan-ong   lalaki   nga nakadakop ug nating tigre. Gidala niya kini sa iyang balay, gitangkal ug gialimahan. Dihang mihamtong na kini,  gipangham- bog sa batan-on ang kabangis ug kakusgan niini.“Nawala na ang kaidlas nianang tigriha,” biaybiay sa iyang mga higala.
      “Sama na kana ka anad sa tigulang nga iring.” Nagpadayon kini nga mga pagbiaybiay hangtod nga nadunggan sila sa maalamong tigulang nga miingon, “Usa lamang ka paagi ang magpamatuod kon bangis ba o dili kanang tigriha. Ablihi ang tangkal!” Mipahiyom ang batan-on, mikapot sa kandado ug mihagit sa iyang mga higala, “Gusto ba ninyong sulayan ang kabangis sa akong tigre?”
      Daghan ang mga  tawo nga nag-isip sa  ebanghelyo  ni Jesu-Cristo  ingon  nga  huyang  ug  walay kapuslanang sugilanon. Apan gitawag  kini  ni  apostol  Pablo diha  sa 1 Corinto 1:18 ingon  nga “gahom sa  Dios.”  Gigamit niya ang  pulong  dunamis, nga  sa Griego  nagkahulogan  ug dinamita.   Si  Pablo  miingon  nga  ang  ebanghelyo  binuang alang wala motuo,apan gamhanan kini alang niadtong andam nga modawat niini.  Ang kusog  sa  tigre dayag nga makadaot ug  makapatay, apan  ang gahom sa  ebanghelyo  makahatag sa  kinabuhi  ug  kagawasan.   Wagtangon  niini  ang sala  ug bugtoon ang gapos sa masalaypong mga kinaiya.    - JEY

  Tandoga ako kay tinguha kong mailhan Ka,
  Masayran ang kabug-os sa gahom Mo;
  Tabangi ako, Ginoo, pagsalig sa hingpit Kanimo
  Sa matag gutlo sa tanang adlaw.  -Hallan

  KINAHANGLAN DAWATON TA ANG ATONG KAHUYANG
  ARON MASINATI TA ANG GAHOM SA DIOS.

  Back to
  Calender View for January


  Enero  15   KASULIAN
  BASAHA:  Lucas 18:9-14

  Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. -Lucas 18:14

  Ang Lucas 18 nagpadayag sa usa ka kasulian. Ang tawo nga miangkon nga siya nakasala gipahi- tarong, ug kadtong nagpahitarong sa iyang kaugalingon gikondenar (vv.9-14).
     Gihisgotan ni Jesus kining sambingay mahitungod sa Pariseo ug sa Kobrador sa Buhis aron itudlo ang matuod nga dalan sa kaluwasan ngadto sa “mga naniguro nga sila maayong tawo ug nagtamay sa  uban” (v.9). Gusto Niya nga ipakita kanila nga nasayop sila sa  pagpahitarong sa ilang kaugali- ngon sama sa Pariseo nga nagpasalamat sa Dios nga siya “dili sama sa uban”(v.11).
     Ang ilang gikinahanglan mao ang pangisip nga nahisama sa kobrador nga miangkon nga siya makasasala. Siya nakasabot sa kamahinungdanon sa iyang pagsalig sa grasya ug kaluoy sa Dios. Si Jesus miingon, “Ang kobrador sa buhis ... ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila” (v.14)
     Tingalig wala mo pa mapamalandongi kini nga kasulian -- kon giunsa  pagpahitarong kanimo nga usa ka makasasala pinaagi sa pagtuo. Kon ikaw naningkamot pa gihapon sa pagluwas sa imong kaugalingon, ikaw mag-atubang sa silot. Apan sa panahon nga dawaton mo nga ikaw nasalaag ug wala ka nay mahimo gawas sa pagsalig kang Cristo, pasayloon ka sa Dios ug Iyang ipahitarong (Rom. 10:13). Kay pinaagi lamang sa pagtuo mahimong matarong ang tawo atubangan sa Dios (Rom. 3:28; Ef. 2:8-10).
      Pamalandongi ang sambingay nga gisulti ni Jesus. Nahisama ka ba sa Pariseo o sa kobrador sa buhis? -RWD

  Niining kahimtang ko wala akoy mahimo
  Kondili ang paglaom diha sa dugo nga giula Mo,
  Gitawag Mo, gipaduol Kanimo,
  Kordero sa Dios, Moduol ako! -Elliott

  NALUWAS KITA TUNGOD SA KALUOY SA DIOS,
  DILI  SA KAUGALINGON TANG PANINGKAMOT.

  Back to
  Calender View for January


  Enero  16  PAGSANGKAP SA DIOS
  BASAHA:  Exodo 3:1-12

  Ang Dios mitubag, “Ubanan ko ikaw.” -Exodo 3:12

  Daghan ang mga tawo nga nagbarog sa tugkaran sa kahalangdon nga nakasiplat sa kabug-at sa mga hagit sa unahan ang nahadlok ug misibog. Mapanid-an ta kini panahon sa piniliay diin ang mga kandidato sa pagka-Presidente sa Tinipong Bansa maghinuktok sa kalisod sa trabaho nga naghulat kanila ug mohukom sila sa dili na pagdagan.
     Sa ingon nga pagkaagi, makita usab natong tanan ang atong kaugalingon nga malumsan sa mga buluhaton nga alang sa Ginoo. Busa inay nga mangita kitag mga paagi sa pagtuman niini, nagkapuliki hinoon kita pagpangitag mga pasangil aron kalikayan ta kini.
     Tan-awa ang nahitabo kang Moises atubangan sa sampinit nga nagdilaab. Masabtan nato ang iyang pagpanuko sa pagtuman sa gisugo sa Dios kaniya nga mao ang pagpangulo sa katawhan sa Israel. Sama kaniya, kita usab may pagduda sa atong kaugalingon ug may mga limitasyon. Nabalaka siya labot sa kakulang sa pagtuo sa mga tawo. Ingon nga kita usab nabalaka nga dili kita pamation sa mga tawo. Nabalaka siya nga dili siya magsilbi kay dili man siya larinong mosulti; sa ingong paagiha, kita usab sagad magbungabunga sa pagsulti samtang kita naningkamot pagsangyaw sa mensahe sa Dios.
     Wala pamatia sa Ginoo ang mga pasangil ni Moises. Hinonoa, gihatagan Niya si Moises ug mga timailhan aron tuohan siya sa katawhan, ug misaad Siya sa paggiya sa iyang dila nga nagnganga. Ang mga tawo sa Dios dili gayod kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Kon tahasan ka sa Dios sa usa ka buluhaton, sangkapan ka Niya sa imong mga kinahanglanon. Gibuhat Niya kini ngadto kang Moises; buhaton usab Niya kini alang kanimo.  -  DJD

       Kon aduna kay buluhaton
           Sugdi na kini dayon;
       Ihatag ang imong kakugi,
    Ug ang gahom sa Dios hupti.

  ANG KAHINGUHAAN SA DIOS MAKATAGBO SA
  PANGINAHANGLANON SA IYANG BULUHATON.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  17  ANDAM KA BA SA  PAG-USAB?
  BASAHA:  Isaias 58

  Kon magmasinugtanon kamo, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. -Isaias 1:19

  Bag-ohay pa lamang ang balita labot sa nagkasibot nga pagpangaplag sa alibyo alang sa kabisgo pinaagi sa  mga spa, tambal, masahe, ug ehersisyo. Ang tinguha sa pagwag-tang sa kabisgo nahimo nang dakong negosyo. May mga pwesto na man gani sulod sa dagkong tindahan diin mahimo kang magpamasahe. Kini nga balita gitapos pinaagi niining mga pulonga, “Bisan tuod ug mobayad ang tawo aron maalibyohan ang iyang kabisgo, dili siya mouyon sa pag-usab sa matang sa kinabuhi nga maoy hinungdan niini.”
      Ang sagad tang buhaton kon kita may problema mao  ang pagtambal  sa sintomas inay sa hinungdan.
      Wala masinati sa mga tawo niadtong kapanahonan ni Isaias ang panalangin sa Ginoo. Nagpuasa sila ug nagsimba, busa wala sila makasabot kon nganong wala man sila tagda sa Dios (Is. 58:3). Apan samtang sila nagpuasa, gidaogdaog usab nila ang ilang mga trabahador ug sila nag-awayay   (vv.3-4). Gisaway ni Isaias ang ilang pagkamaot ug giingnan sila nga kinahanglan mag-usab na. Kon ila pang luwason ang gidaogdaog, pakan-on ang gigutom, sagopon ang walay pinuy-anan, bistihan ang kabos, tubagon gayod sa Dios ang ilang mga pag-ampo, giyahan Niya sila, ug hatagan  sa kahumpayan sa ilang balatian, sa kalig-on ug sa kalipay.
     Ang mga gibuhat ta alang sa atong relihiyon dili makahulip sa masinugtanong kasingkasing. Uban sa panabang sa Dios --ug sa atong kaandam sa pagbag-o-- matambalan  ta ang gamot sa problema, inay nga ang sintomas lamang. -DCM

  Ang kinabuhing Cristohanon wala masentro
  Diha  sa iglesia makausa sa usa ka semana;
  Tinguha sa Dios nga sundon ta
  Ang kabubut-on ug ang Pulong Niya-  Sper

  DILI KAHULIPAN SA ATONG PAGKARELIHIYOSO
  ANG MASINUGTANONG KASINGKASING.

  Back to
  Calender View for January   


  ENERO  18    BASKOG BA ANG IMONG  KASINGKASING?
  BASAHA:  Hebreo 10:11-22

  Manuol kita  . . . uban sa mga kasingkasing nga nahinloan gikan sa konsensya nga sad-an.  -Hebreo 10:22

  Nadunggan mo na ba ang pinitik sa kaugalingon mong kasingkasing uban sa estetoskop sa usa ka doktor? Daw talagsaon kaayo nga kasinatian ang pagpamati sa makanunayong pagpitik sa kasingkasing sukad sa diha pa kita sa sabakan sa atong inahan hangtod sa atong kamatayon.
     Sa dihang nagtrabaho pa si Sue Monk Kidd sa lawak sa mga kabataan sa usa ka hospital, kanunay niyang ipapaminaw sa iyang mga pasyente ang pinitik sa ilang kasingkasing. Usa niana ka adlaw, iyang gibutang ang iyang estetoskop sa dalunggan sa 4 ka tuig nga si David, ug giingnan kini, “Unsay nadunggan mo?” Nagkunot ang iyang agtang samtang siya nag-hunahuna ug unya uban sa masanag nga pahiyom mitubag, “Si Jesus ba kanang natuktok?”
     Kalimti ang pisyolohiya ug tugti si David sa pagtudlo kanimo. Husto ang iyang gisulti kon ang  espirituhanong kapiskay ug ang kinabuhing dayon  ang pagahisgotan. Si Jesu-Cristo, ang Manluluwas nga gilansang sa krus ug nabanhaw nga Ginoo sa kahimayaan, nagtuktok gayod sa kasingkasing sa matag tawo. Ang atong kasingkasing mao ang kinapusoran sa atong pagkatawo, diin namugna ang atong mga desisyon ug mga kapilian (Gip.3:20).
     Gidawat mo na ba Siya uban sa kahinangop ingon nga imong personal nga Manluluwas nga mopasaylo sa imong mga sala ug mohinlo sa imong kasingkasing? (Juan 3:1-16; Heb. 10:22). Gidapit mo na ba Siya diha sa  imong kinabuhi isip imong Ginoo nga magmando sa imong mga desisyon ug mga gimbuhaton?
      Nagtuktok Siya sa kasingkasing mo, naghulat nga pasudlon mo.  - VCG

  Dawata ako, Ginoo sa akong pagkamao,
  Ug sa hingpit angkona ako;
  Himoa ang kasingkasing ko
  Nga Imong trono ug palasyo.

  ANG MABASKOG NGA KASINGKASING NAGPITIK
  UBAN SA GUGMA ALANG KANG JESUS.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  19   AYAW PAMUGOS
  BASAHA:  Marcos 12:28-34

  Nakaalingat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, “Dili ka halayo sa gingharian sa Dios.”  -Marcos 12:34

  Alingas-an gayod ako sa mga tawo nga mamugos pagbaligya sa bisag unsa, bisan sa tindahan man sa mga bisti, o sa sakyanan, o sa telepono. Lagmit nga ingon usab niana ang pagtan-aw sa mga  dili- tumutuo niadtong mga Cristohanon nga mamugos kanila sa pagdawat kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas.
     Gipakita kanato sa atong Ginoo ang mas maayo nga paagi. Uban sa pagpailob Iyang gitudlo ang kamatuoran, gipadayag sa tumang katataw ang dangatan niadtong dili gayod motuo, ug unya gitawag ang mga nangasalaag sa pagduol Kaniya aron sila maluwas. Wala Niya sila pugsa.
     Gikalipay sa magtutudlo sa Balaod ang tubag sa Ginoo sa kinasingkasing niyang pangutana (Mar. 12:28-34). Sukwahi sa iyang mga kauban, dako ang iyang pagtamod kang Jesus. Kulang na lang nga ilhon niya si Jesus nga mao ang Mesias ug unya tuohan Siya.  Gidasig siya sa Ginoo pinaagi sa pag-ingon, “Dili ka halayo sa ging-harian sa Dios” (v.34). Wala kita mahibalo kon gisaligan ba sa maong magtutudlo si Jesus, apan gikasulti na kaniya ang angay niyang masayran, ug anaa na kaniya ang paghukom.
     Sundon ta ang panig-ingnan ni Jesus. Isulti ta  sa gugma ngadto sa katawhan ang gikinahanglan nila aron sila maluwas. Ang Espiritu sa Dios mao nay motandog kanila sa pagtuo kang Cristo. Dili ta sila mapugos sa pagpatuo, apan sigurohon tang masayran nila ang labot kang Jesus.    - HVL

  Gusto kong isaysay--
  Matahom nga sugilanon;
  Sa pagpanugilon ko
  Midugang kini pagkaanindot. -Hankey

  MADALA MO ANG USA KA TAWO KANG CRISTO, APAN
  DILI MO SIYA MAPUGOS SA PAGTUO KANIYA.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  20  ANG LABING  LIG-ON NGA PANALIPOD
  BASAHA:  Salmo 31:1-8

  Patalinghogi ako, ug luwasa dayon ako! Padangpa ako kani-mo, ug panalipdi aron maluwas.  -Salmo 31:2

  Naghinapos na niadto ang Enero sa tuig 1956, taliwala sa kainit sa Boykot sa Montgomery, wala   makatulog ang nangulo niini nga si Martin Luther King, Jr. Gihasol siya sa hulga nga iyang nadawat pinaagi sa telepono. Busa nag-ampo siya, “Gibarogan ko karon ang akong gituohan nga husto. Apan nganong nahadlok man ako? Gisaligan ako sa mga tawo nga kanila mangulo, ug kon moatubang ako kanila uban sa kahuyang ug kahadlok, sila mawad-an gayod sa kaisog. Misangko na ako sa kinatumyan sa akong katakos ... Dili ko na kini masarangan nga mag-inusara.”
     Human niadto si King misulat, “Wala ko pa masinati sukad masukad ang ingon kaduol nga presensya sa Dios. Daw madunggan ko ang bug-os nga pasalig sa tingog sa sulod nako nga nag-ingon, ‘Barogi ang katarong, barogi ang matuod; ubanan ka sa  Dios hangtod sa hangtod.’Nahanaw dayon  ang akong kahadlok ug pagduhaduha. Ug niadtong tungora wala na akoy  gikahadlokan pa.”
     Ang nahitabo human niadto wala malilong sa tanan. Taliwala sa iyang mga kakulangon, dili gayod ikalimod nga si King nakigbisog aron mawagtang ang kadaot nga dala sa pagpamihig sa katawhan tungod sa bulok sa ilang pamanit.
     Kon kita mag-atubang ug mga kalisdanan tungod sa atong pagbarog sa katarong, kinahanglan modangop usab kita sa Ginoo. Bugtong Siya lamang ang atong dalangpanan ug panalipod (Sal. 31:2). Kasaligan ta ang Iyang kalig-on ug pagsagakay.   -DCE

  Ginoo, ipabarog ako sa Bato sa Kamatuoran
  Ug ipalikay sa balas sa kaunloran;
  Kon ang gahom sa daotan kanako moasdang,
  Sa kalig-on ug gahom Mo ako makasarang. -Hess

  KON SALIGAN TA ANG GAHOM SA DIOS,
  MASINATI TA ANG KALINAW INAY NGA KATARANTA.

  Back to
  Calender View for January   


  Enero  21  BANTAYI ANG IMONG KASUKO
  BASAHA: Efeso 4:25-32

  Kon masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig lugar ang Yawa.  -Efeso 4:26-27

  Si Aristotle miingon, “Bisan kinsa mahimong masuko --sayon ra kana; Apan dili sayon ang pagpadayag sa kasuko ngadto sa tukmang hingtungdan, sa hustong panahon ug paagi, ug katuyoan.”
    Tataw nga gipahayag sa Efeso 4:26 nga ang kasuko adunay lugar sa kinabuhi mga Cristohanon. Gani, ang dili pagkasuko maisip man nga usa ka timailhan sa esprituhanon nga kaluyahon. Ang libro nga nag-ulohag The Pulpit Commentary nag-ingon nga ang kasuko “maoy mosagang aron dili magamit sa yawa ang atong kapungot, ug sama kini ka epektibo sa kinaiyang sugyot. Kon ubanan sa malisya, mahimo kining daotan; apan kon ubanan sa balaanong pagtagad, kini maayo ug hilwas. Si Jesus nahigugma ug naligutgot. Kining duha ka pagbati nag-agad sa usag-usa. Kini ang duha ka nawong sa hamiling pagbati nga mohatag ug kadasig ug kamaya sa kinabuhi nga masum-ol ug malaay. Ingon usab niana ang kasuko. Ubos sa balaanong aghat, mahimong may gahom kini batok sa daotan, bakak ug kaulawan.”
     Masalaypon ang pagkasuko tungod sa kasina o personal nga pagmahay. Apan maayo ug dakog kahimoan ang kasuko nga napukaw tungod sa inhustisya o kadaotan, labi na kon ubanan sa matinuorong tinguha sa pagpatigbabaw sa gimbut-an sa Dios.
     Ginoo, tabangi kami nga dili magpakasala taliwala sa among kasuko. -  RWD

  Kon sa kasuko gamhan ang kasingkasing ko,
  Tungod sa kadaotan nga nasaksihan, O Ginoo,
  Tabangi ako pagpadayag niana nga kasuko
  Sa halangdong paagi nga kahimut-an Mo. -JDB

  ANG WALA MASUKO SA DAOTAN, NAKULANGAN
  SA KASIBOT ALANG SA MAAYO.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  22  PAGPAHIGAWAS SA SILOT
  BASAHA:  Roma 5:12-6:6

  Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala.   -Roma 8:33

  Wala pasakaig kaso ang langyaw nga diplomata nga nangawat sa usa ka balay sa Bel-Air Estates. Gibanggaan niya ang koral, gitindakan ang pultahan, gikawat ang pipila ka mga alahas, ug gibunalan pa ang tag-iya sa balay. Giposasan ang hubog nga Consul Heneral apan unya gibuhian ra gihapon kay wala man mokiha ang biktima. Ikasumbong unta siya sa hukmanan, apan may balaod tali sa mga kanasoran nga nagpahigawas kaniya.
     Ang tanan nga midawat kang Cristo ingon nga ilang Manluluwas nakabaton ug pinasahing paagi sa pagkahigawas. Kini wala manalipod kanato gikan sa mga hukmanan niining kalibotana, apan panalipdan kita niini gikan sa umalabot nga silot (Rom.8:1, 33). Silotan ang atong mga kasaypanan, apan dili kini mopakgang kanato sa pagsulod sa ganghaan sa langit.
     Unsa may buhaton ta niini nga pagkahigawas? Angay ba natong isipon ang pasaylo ni Cristo ingon nga panugot sa  pagpatuyang sa makikaugalingon tang pagkinabuhi? (6:1-2).
  Dili ta kini buhaton: kon gituohan ta ang Iyang pahamatngon mahitungod sa kadaot nga ikadulot sa kaulipnan sa sala (v.6);  kon giampingan ta ang kaugalingon tang lawas ug pangisip; kon gihunahuna ta ang mga tawo nga mag-antos tungod sa atong mga kapilian; kon gihigugma ta Siya nga nag-antos alang kanato.
     Ang pagkahigawas gihatag ni Cristo tungod sa usa ka katu-yoan.  Kini  mao ang  pagpaila sa kadako sa  paghigugma  sa Dios kanato, ug  sa ingon  magkinabuhi kita alang  Kaniya  ug Siya  atong  higugmaon  hangtod  sa  kahangtoran.   - MRD II

  Pagmaya kalag ko, ang silot hibayran na,
  Kang Cristo gipapas-an ang tanang sala ta;
  Kita gikan sa sala nalukat, napahitarong--
  Tungod kay ang Manluluwas namatay.   -DJD

  PINAAGI SA PAGSALIG KANG CRISTO NADAWAT  TA
  ANG PASAYLO SA DIOS UG NALIKAYAN ANG SILOT.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  23  AYAW KAHADLOK
  BASAHA:  Mateo 14:22-36

  Si Jesus miingon kanila, “Ayaw kamo kahadlok! Ako kini!”  -Mateo 14:27

  Si Charles Spurgeon, ang bantogang magwawali sa ika-19 nga siglo, nagbarog usa ka adlaw niana sa eskina sa usa ka kalye sa London. Nahadlok siyang motabok sa dalan. Napuno kini sa mga kabayo, kariton, karwahe, ug nadunggan niya ang siyagit sa mga kutsero nga nagpadagan sa ilang mga kabayo sa tumang kakusog; ug walay balaod nga nagpugong kanila sa pagbuhat sa ilang gusto. Nakatabok lamang siya dihang miduol ang usa ka buta nga nagpatabang kaniya sa pagtabok.
     Ang kahadlok may igong gahom sa pagpahuyang kanato. Ang mga lalaking hamtong himoon niining sama sa mga batang nangalisang. Gawas nga  nasabtan kini sa Dios, giugmad pa gayod Niya uban sa pailob dinhi kanato ang pagtuo nga mobuntog sa kahadlok.
     Diha sa Mateo 14, gihumpay ni Jesus ang kahadlok sa mga tinun-an pinaagi sa pag-ingon, “Ayaw kamo kahadlok! Ako kini!” (v.27). Apan gibadlong usab Niya sila sa pag-ingon, “Pagkadiyotay sa imong pagtuo! Nganong nagduhaduha ka man?” (v.31). Naglaom Siya nga gikan sa ilang “diyotay nga pagtuo” mobuswak ang lig-on nga pagtuo.
     Magamit sa Dios ang atong mga kahadlok aron paglig-on sa atong pagtuo. Tingali, sama kang Spurgeon, mabuntog ta ang atong kahadlok pinaagi sa pagtabang sa uban. O, sama sa mga tinun-an, mahimong bation ta ang pagbadlong sa Ginoo. Apan ang Iyang pahamatngon giubanan sa kahibalo nga anaa Siya. Alang sa mga anak sa Dios nga nagtuon sa pagsalig sa Iyang kaayo ug pag-amoma, ang atong kahadlok maoy mohatag ug kalig-onan nga dili gayod Niya kita biyaan (Heb 13:5) - DJD

  UNSAON PAG-ATUBANG ANG KAHADLOK
  Unsa may gisulti niini nga mga bersikulo gikan sa
  Mga Salmo bahin sa kahadlok?
  18:4-6, 28-29; 23:1-6; 27:1-3,14; 34:4-10; 56:1-11
  Pagpilig bersikulo nga sag-ulohon mo karon.

  SALIGI SI CRISTO, UG WAGTANGA ANG IMONG KAHADLOK.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  24  MAGPAKATAWO KAMO PAG-USAB
  BASAHA:  Juan 3:1-18

  Walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab.
  -Juan 3:3

  “Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab” (Juan 3:7). Kining mga pulonga daw wala mahitakdo sa sitwasyon. Sa atong hunahuna, angay kining litokon ni Jesus sa sunod nga kapitulo sa Juan, diin Iyang nahimamat ang babaye sa atabay (4:6-26). Nagkaguliyang ang iyang kinabuhi ug lagmit ikahimuot niya ang kahigayonan sa pagsugod pag-usab. Tungod kay dako man kinig ikatabang sa mga tawo nga sama kaniya, kami nagbutang ug karatola sa among misyon nga nagkanayon, KINAHANGLAN MAGPAKATAWO KAMO PAG-USAB.
     Apan kanang mga pulonga gisulti ni Jesus ngadto kang Nicodemo, nga nahisakop sa kahugpongan nga alang sa mga Hebreo nangatungdanan  ingon nga propesor sa kolehiyo, maghuhukom sa kapangulohan, ug obispo sa simbahan. Sukwahi kaayo si Nicodemo niadtong babaye sa atabay. Apan si Nicodemo nga edukado ug tinamod nga pangulo sa templo maoy giingnan ni Jesus nga “Kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab.”
     Nganong gisulti man kana ni Jesus ngadto kang Nicodemo?Sayon ang tubag niana.Sama kanatong tanan, si Nicodemo nahimugso diha sa sala, busa gikinahanglan niyang  mahimugso sa ikaduhang higayon --diha sa espirituhanong kinabuhi. Kinahanglan niyang ibalhin ang sentro sa iyang pagtuo gikan sa iyang relihiyon ngadto kang Jesus (Juan 3:15). Kay bugtong si Cristo lamang ang makahatag sa pasaylo ug kinabuhing dayon.
     Kon si Nicodemo  nga tinamod sa ilang relihiyon kinahanglan pang magpakatawo pag-usab, kita pa kaha? Ang maong  pahayag ni Jesus gitumong usab kanato. Nagpakatawo ka na ba pag-usab?-  HWR

  NGANONG GIKINAHANGLAN TA MAN ANG ESPIRITUHANONG PAGKAHIMUGSO?
     Gipanamkon kita sa sala(Sal. 51:5). Kitang tanan nakasala (Rom. 3:23).
  Kita napahitarong pinaagi sa atong pagtuo kang Jesus,
  nga namatay sa krus (Rom. 5:12-19).

  KITA NALUWAS TUNGOD SA KAMATAYON NI CRISTO,
  DILI PINAAGI SA ATONG MGA BINUHATAN.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  25   PAGKAUSAB!
  BASAHA: 2 Cronicas 33:1-20

  Nag-ampo siya sa Ginoo nga iyang Dios, ug nagpaubos siya pag-ayo.
  -2 Cronicas 33:12

  Sa paghari  niya sa Juda, si Manases mihalad sa kaugalingon niyang mga anak ngadto sa mga diosdios, mipatay sa walay kukaluoy, ug mibuhat sa mga daotang binuhatan. Apan dihang naghinulsol na siya ug misugod pagsimba sa Dios, nausab pag-ayo ang iyang kinaiya.
     Ang kinabuhi ni Manases nagpakita nga ang atong kinaiya nag-agad sa   atong hugot nga gituohan. Busa dili nato angay ikahibulong ang kapintas ug ang pagpasagad sa balaod nga makita ta karon. Unsa bay mapaabot ta sa mga tawo nga nagdako uban sa pagtuo nga tinumotumo lamang ang Dios ug dili tinuod nga may mahigpit nga sukdanan sa katarong? Dili diay nato ikapaningala nga nahimo nang nasudnong iskandalo karon ang pagpangopya sa daghanan sa atong mga tinun-an ug ang pagkaburos ang atong mga tin-edyer. Mao diay nga daghan ang mapintas nga krimen ang gikataho adlaw-adlaw.
     Ang bugtong kasulbaran niining mga problemaha mao ang pagbalik pagtuo sa Dios nga mipadayag sa Iyang kaugalingon diha sa Biblia. Dako kaayog kausaban ang kinabuhi ni Manases. Ug may kausaban usab ang kinabuhi sa mga tawo karon nga uban sa masinugtanong pagtuo midawat sa mga pagtulon-an sa Biblia.
     Kay mahinungdanon man kaayo ang atong gituohan, gikinahanglan ta ang Pulong Dios nga maoy moluwas kanato sa kahangtoran nga bulag kang Cristo, ug ang kamatuoran nga mopalikay kanato sa mga makasusubong kasaypanan niining kinabuhia. Kinahanglan hinumdoman ta sa kanunay ang pagtuo nga mipausab sa atong kinabuhi.
  HVL

  Mabuntog ang tintasyon pag-abot ni Cristo
  Ang mga luha pahiran Niya;
  Ang dag-om sa kinabuhi hulipan sa himaya,
  Mausab ang tanan inig-abot ni Cristo. -O. Smith

  BAROGI ANG PULONG SA DIOS UG
  DILI KA MASUKAMOD SA KASAYPANAN.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  26   ANG ANTENA UG ANG BIBLIA
  BASAHA:  1 Juan 1:1-4

  Sa diha nga gipadayag na ang maong kinabuhi, nakita namo kini; busa nagmatuod kami niini ug gisang-yaw namo kaninyo ang kinabuhing walay kataposan.  -1 Juan 1:2

  Unsaon mo man pagtubag kini nga pangutana: “Unsa may kahulogan sa kinabuhi?” Si Jonathan Gabay sa England mipagulag usa ka libro nga naglista sa mga tubag sa inilang mga tawo niini nga pangutana. Usa kanila, nga pangulo sa usa ka iglesia, mihatag ug usa ka makapatandog nga testimonyo. Siya misugilon nga sa bata pa siya, samtang nanan-aw siya sa ilang telibisyon nangandoy siya nga mas klaro  unta ang hulagway nga makita niya. Apan kay wala na may lain, nagpasalamat gihapon siya nga aduna silay telibisyon.
     Unya nasayran sa iyang pamilya nga antena diay sa gawas ang gikinahanglan. Siya miingon, “Sa kalit lamang among nahibaloan nga makakuha diayg tataw ug maanindot nga hulagway ang among telibisyon. Nalingaw gayod kami pag-ayo.” Unya siya mipadayag: “Ang kinabuhi nga wala mabugkos  sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo sama ra sa telibisyon nga walay antena.”
     Kon wala ta mailhi ang Dios ug kon wala ta masayri ang Iyang mga katuyoan nga gipadayag diha sa Balaang Kasulatan, nan, dili gayod matataw sa tawhanon tang pangisip nga gidag-oman sa sala ang hulagway sa balaang  Magbubuhat sa kalibotan nga dili-makita. Apan kon basahon nato ang Biblia ug mahimamat si Jesus, ang Dios nga nagpakatawo, sa tataw maila ta Siya. Kay ang Manluluwas mismo nagpadayag, “Ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan” (Juan 14:9).
     Nahimamat mo na ba si Jesus diha sa Pulong sa Dios? Gitabangan mo ba ang uban nga makakita usab Kaniya? (1 Juan 1:1-3; Buhat 1:8).  -  VCG

  Ipakunsad, Ginoo,  ang Espiritu Mo karon kanako,
  Aron ablihan Niya ang mga mata ko;
  Tudloan sa  mga pagtulon-an diha sa Pulong Mo,
  Ug diha sa Biblia Ikaw Ginoo, mahimamat ko. -Lathbury

  DILI MO MAILA SA HINGPIT SI CRISTO KONDILI
  MO SIYA MAHIMAMAT DIHA SA BIBLIA.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  27  MADAWAT MO BA ANG PASAYLO?
  BASAHA:  1 Juan 1:5-2:2

  Kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo sa tanan tang mga sala.  -1 Juan 1:9

  Ang kahingawa diha sa iyang tingog miladlad sa iyang kasakit. Dili kini ang unang panahon nga siya nagtawag. Ang hinungdan sa iyang pagtawag wala gayod mausab. Napasakitan niya ang iyang igsoong babaye, ug karon gihasol siya kay dili man niya madawat nga siya gipasaylo na.
    Gihimo na niya ang angay niyang buhaton sumala sa Biblia.Gibalikbalik na niya pagsugid ang iyang sala sa Ginoo, ug sa nagbalikbalik na siya pagpangayo sa hingpit nga pasaylo sa iyang igsoon.  Apan dili gayod niya madawat nga siya tinuoray nang gipasaylo.
     Nganong dili man madawat sa pipila ka mga tawo ang pasaylo sa Dios? Ang sagad nga hinungdan niini mao ang wala nila pagtuo. Misaad ang Dios nga pasayloon Niya kita kon isugid ta ang atong mga sala (1 Juan 1:9).  Ang pagduda sa Iyang pasaylo mao ang pagduda sa Iyang katarong. Napasaylo kita  tungod sa Iyang gisulti ug dili tungod sa atong gibati. Wala kitay rason sa pagtugot niini nga pagduda sa pagsanta sa kalipay, kalinaw ug kagawasan nga angay tang mapahimuslan.
     Tingalig gibati mo nga wala ka mapasaylo. Hangyoa ang Dios sa pagtabang kanimo  sa pagdawat sa Iyang pasaylo. Tuohi ang Iyang kamatuoran ug isalikway ang mga bakak nga gibati mo.  Sa imong pagsalig Kaniya, kapasidunggan mo Siya, ug mahibalik kanimo ang kalinaw ug kalipay.
     Ang Dios motuman gayod sa Iyang saad. Busa kon pangayoon ta ang Iyang pasaylo, makasalig kita nga kini madawat ta.   -  DCE

  Ang kawang nga pagbasol kanhi
  Nawala tungod sa kaluoy ug pasaylo sa Dios;
  Nawala na ang kahadlok sa silot sa sala,
  Ug nahulipan sa kalipay.  -Ackley

  KON ANG DIOS MAGPASAYLO, HIGAYON NA KINI
  ALANG KANATO SA PAGHIKALIMOT.

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  28  MAPAIT NGA PAGSULAY
  BASAHA: 1 Pedro 1:3-21

  Ang inyong pagtuo... sulayan man pinaagi sa kalayo. . . Unya makadawat kamo ug mga pagdayeg, himaya, ug dungog sa Adlaw nga ipadayag na si Jesu-Cristo.  -1 Pedro 1:7

  Ang usa ka malisod nga pagsulay tawgon usahay ug “pagsulay sa asido.” Nagsugod kini niadtong daghan pa ang bulawan. Aron pagsiguro kon lunsayng bulawan ba gayod ang usa ka metal, patuloan nila kini  sa maong asido. Kon tinuod kining bulawan dili kini maunsa, apan matunaw kini kon mini.
     Alang sa Dios, ang atong pagtuo “bililhon pa kay sa bulawan,” ug mao nga kinahanglan usab kining sulayan (1 Ped. 1:7). Apan kini nga mga pagsulay makalig-on kanato. Ang Dios naglihok aron pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ug dili aron sa paghikyad sa taphaw nga pagtuo.
     Sa panahon sa kalisod lagmit nga aboton kitag dakong kabalaka kay basin unyag nagkapukan ang pagtuo ta. Nasabtan kining pagbatia ni Ronald Dunn, usa ka magtutudlo sa Biblia nga nakaagi nag daghang trahedya sa iyang kinabuhi. Siya misulat, “Dili ko gayod matugkad . . . kon nganong bisag sa akong pagpaningkamot sa pagkinabuhi alang sa Dios, sa pag-ampo ug sa pagtuo, daw nagkayamukat man hinoon ang akong kinabuhi. Usahay sa akong kasubo ako moingon, “Ginoo, nganong gitugtan Mo man nga mahitabo kini?’” Ug siya mitapos sa pag-ingon, “Angay natong hinumdoman nga ang Dios dili usa ka arsonista. Siya naghashas lamang.”
    Kon gisulayan karon ang pagtuo mo, mahimo kang magmaya kay mahimong sa ingon niining paagiha ikaw giputli ug gilig-on sa Dios. -  JEY

  Sa mga kalisdanan kita gisulayan
  Aron alang sa Dios labi pang modan-ag;
  Dili gayod Niya kita pasagdan --
  Kay bililhon kita sa Iyang atubangan.

  ANG DIOS DILI USA KA ARSONISTA.
  SIYA NAGHASHAS LAMANG.  - Dunn

  Back to
  Calender View for January   

  Enero  29  MATUOD NGA PAGMINISTRO
  BASAHA: Marcos 10:13-16

  Ang  modawat  sa usa ka bata   nga   ingon niini sa akong ngalan, modawat  usab  kanako.   -Marcos 9:37

  Tugnaw kaayo sulod sa simbahan niadtong buntaga. Sa mga 130 ka  manimbahay, naalinggatan sa pastor si Ken, ang 6 ka tuig nga bata nga mitambong sa Sunday School nga nagsuot lamag kamiseta nga walay bukton, ordinaryong pantalon,  sapatos nga goma, ug wala siya magmedyas.
     Human sa simba ug sa paniudto, gidala sa asawa sa pastor ang bata sa kabinet sa mga bisti aron hatagan siya ug amerikana. Unya gihatod dayon sa pastor ug sa iyang asawa si Ken ug ang iyang igsoon nga si Juan pauli sa ila. Sa ilang pagkawas, si Juan miingon, “Salamat sa amerikana nga gihatag ninyo sa akong igsoon.” Kanunay nang motambong sa Sunday School  sa simbahan ang duha ka bata, ug tungod niini nabisitahan usab sa pastor ang ilang amahan ug inahan ug nasangyawan mahitungod sa ebanghelyo.
     Daghan ang mga kabataan sa atong palibot nga nanginahanglag bisti, pagkaon, o kasakyan sa pagpauli. Lagmit nga matintal kita sa pag-ingon nga dako kaayo kanang problemaha --nga dili nato matabangan ang tanan, apan dili kana mao ang importante. Bililhon kaayo alang kang Jesus ang kinabuhi sa usa ka bata. Giingnan niya ang Iyang mga tinun-an, “Paaria kanako ang mga bata. Ayaw silag did-i kay ang Gingharian sa Dios ila sa sama niining mga bata” (Mar. 10:14). Giingnan usab Niya sila, “Ang modawat sa usa ka bata nga ingon niinin sa akong ngalan, modawat usab kanako” (9:37).
    Ang bisti, ang mainom, ang maluluy-ong pulong nga ihatag sa ngalan ni Jesus mao ang kahimanan sa matuod nga pagpangalagad. Gigamit ta ba kini?  -  JDB

  Ginoo, samtang kami  buhi pa, tabangi nga
  Magmatinuoron, magmanggiluy-on ug magmatinud-anon;
  Panalangini, O Jesus, ang ubos namong gasa
  Gamita aron sa uban hikaplagan Ka. -Johnson

  IKAPADAYAG TA ANG ATONG GUGMA KANG CRISTO
  DIHA SA PAGGAMIT TA SA UNSAY ANIA KANATO.   

  Enero  30  KATUMANAN  SA BALAOD
  BASAHA:  Roma 7:1-6

  Libre na kita sa Balaod. . .Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kondili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa Espiritu.  -Roma 7:6

  Nakita ko sa peryodiko ang tulo ka karatola nga gilansang sa kahoyng tugas. Tataw ang ilang mensahe. Ang sa itaas nagpahibalo “GINADILI  ANG PAGSULOD,” ang sa tunga nagsulti,  “GINADILI ANG PAGPANGAYAM,” ug ang  sa ubos nagkanayon, ‘GINADILI ANG BISAG UNSA.”
      Ang komentaryo sa paryodiko labot niadto nag-ingon, “May katungod ang tag-iya sa yuta  pagbutang sa duruha ka karatola, ‘Ginadili ang Pagsulod,’ ug “Ginadili ang Pagpangayam’.  Apan supak sa imong kabubut-on ang pagdawat sa ‘Ginadili ang Bisag Unsa’. Motukmod kini kanimo sa pagsinggit o sa pagbusina aron pagpakita sa imong pagsupak.”
      Nasinati kaayo ni  apostol Pablo ang  nagpaluyo niana nga reaksyon. Diha sa Roma 7 iyang gibatbat nga ang balaod mao gani ang nagpukaw sa daotan tang mga kaibog (v. 5).  Ang pagdili kanato sa pagbuhat sa usa ka butang nagtukmod hinoon  sa masalaypon tang kinaiya sa pagpatigbabaw.
      Ang masukihon tang reaksyon sa mga balaod nga nagdili  sa pipila ka mga butang nagpakita lamang nga angay gayod natong batonan ang hugot ug malig-ong tinguha sa pagbuhat sa matarong. Si Pablo nag-ingon nga ang atong relasyon kang Cristo wala na gamhi sa balaod, kondili sa gugma (v. 5). Ang kasugoan maoy nahimong hinungdan sa atong kamatayon kay dili man nato kini matuman (v.10). Apan ang pagkahiusa kang Cristo maoy mohatag kanato sa kinabuhi.
      Pinaagi sa matag adlaw nga pagpakig-uban ug pagpakigsulti  kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo ug Manluluwas, makalingkawas kita sa pagdili sa balaod ug makapa- himulos sa Iyang gahom. -  MRD II

  Bisag wala na gamhi sa mapig-ot nga balaod--
  Wala na galongi sa mapintas nga kasugoan--
  Ako nabugkos kang Cristo pinaagi sa gugma
  Magkinabuhi sa kagawasnon ug katarong.  -DJD

  PINAAGI KANG CRISTO NAPADAYAG ANG GUGMA
  SA GINOO UG NAHINGPIT ANG  IYANG BALAOD.

  Back to
  Calender View for January  Enero   31  USA KA MENSAHI ALANG SA  TANAN
  BASAHA:  Salmo 19:1-14

  Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang  kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat!  -Salmo 19:1

  Dihay heneral sa kasundalohan sa Tinipong Bansa nga namulong sa Japan. Siya nagpakatawa pinaagi sa pag-ingon, “Pamatud-i kana kanako kay lisod akong patuohon.” Giingnan sa tighubad ang mga tigpaminaw nga mga Hapon, “Nagpasiaw ang heneral ug masuko siya  kanako kon dili kamo mangatawa.”  Nangatawa sila agig   pasignunot kaniya. Apan tungod kay may mga butang man nga dili gayod mahubad sa husto, napakyas ang heneral pagpaabot sa iyang mga tigpaminaw sa buot niyang ipasabot.
     Apan adunay usa ka mensahe nga tataw sa tanang higayon. Nasabtan kini ni bisan kinsa niining kalibotana sa bisan unsang sinultihan ug kultura.
     Ang Salmo 19  nagpadayag, “Áng kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat .  .  . walay sulti o pulong nga gilitok ni tingog nga mabati; apan ang ilang kalanog madungog sa tibuok kali-botan, ang ilang mga pulong milukop sa tanang suok sa yuta” (vv.1-4).
     Sa Borneo man o sa Belgium, sa payag man o sa dagkong  puluy-an, ang kabuhatan sa Dios nagpadayag sa Iyang gahom ug himaya. Makita gayod kini ni bisan kinsa. Ug nganhi kanato gipiyal Niya ang mensahe sa Iyang gugma --ang ebanghelyo sa kaluwasan diha kang Jesu-Cristo. Ang gipadayag sa Dios sa kalangitan maoy motabang sa Iyang mga mensahero sa kalibotan.
     Andam ka ba pagpakigsulti sa tawo nga human masud-ong ang mga kabitoonan nagpangutana labot sa Magbubuhat niini? -  DCM

  Ang kalangitan nagpasundayag sa gahom sa Dios
  Sa tanang molupyo sa kalibotan;
  Apan ang ebanghelyo kinahanglan  maggikan
  Niadtong sa bag-ong kinabuhi napanalanginan.  -Sper

  ANG TIBUOK NGA KABUHATAN MAOY MGA TUDLO
  NGA NAGPUNTING NGADTO SA DIOS.

  Back to
  Calender View for January     >