title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • December


  DECIEMBRE  1  PAGPUGONG SA KAUGALINGON
  BASAHA:  Panultihon16:27-32

  Mas maayo ang pagkamapailobon kay sa pagkagamhanan. 
  -Panultihon 16:32

  Dihang miritiro ang pangulong tigbansay sa tim sa besbol sa usa ka unibersidad, napanid-an sa usa ka tigtaho sa mga dula ang makapahibulong nga kasayoran. Kini nga tigbansay mipadaog sa iyang tim sa 1,466 ka dula, 22 ka kampeonato sa ilang sirkito, ug 2 ka nasodnong kampeonato, apan wala gayod siyay nalapas nga lagda sa dula. Usa sa mga magdudula niya kanhi mihulagway sa tigbansay ingon nga “dili-hitupngan, madaogon, ug labaw sa tanan, matarong nga tawo sa sulod ug sa gawas sa natad dulaanan.”
     Kana nga pagdayeg ang miaghat kanako sa pagpamalandong sa akong dinulaan sa dula sa kinabuhi. Taliwala sa daghang kapit-os ug alatubangon sa matag adlaw, giunsa ko man pagtagad ang akong mga kauban sa balay, sa trabaho, o ang mga gikahinagbo ko sa dalan? Nahitukma ba ang akong gipanulti ug gibuhat sa akong pagpaila ingon nga magtutuo ni Cristo?
     Tataw diha sa Kasulatan nga mahinungdanon alang sa Dios ang pagpugong sa kaugalingon: “Mas maayo ang pagkamapailobon kay sa pagkagmahanan. Mas maayo ang pagpugong sa kaugalingon kay sa paghari sa daghang siyudad” (Pan. 16:32). Ang mapailobon makadawat ug labaw nga pasidungog kay sa  isog nga maggugubat. Ang makapugong sa iyang kaugalingon mas maayo kay sa madaogong bayani sa panggubatan.
     Usa sa bunga sa Espiritu nga gihatag sa Galacia 5:23 mao ang pagpugong sa kaugalingon. Kini nga kinaiya maoy maka-pabilin kanatong malinawon kon kita mapalibotan sa kasamok. Ug kana ang usa sa labing mahinungdanong kadaogan nga angay natong maangkon.     -  DCM

  PAMALANDONGI KINI
  Kanus-a ka man masuko? Unsay mahitabo kanimo ug sa
  uban kon dili mo mapugngan ang imong kaugalingon?
  Unsa may mahitabo kon pugngan mo ang imong kasuko?

  ANG DILI MAKAPUGONG SA KAUGALINGON MAKAAMGO
  SA IYANG KABUANG KON ULAHI NA ANG TANAN.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  2   KABATAN-ON, KATIGULANG
  BASAHA:  Salmo 71

  Gipanalipdan mo ako sukad pa sa akong pagkahimugso . . . Ayaw intawon ako isalikway karon nga tigulang na ako.  -Salmo 71:6,9

  Kon bata pa kita, buot natong mohamtong gilayon. Kon tigulang na kita, handomon ta ang mga tuig sa atong kabatan-on. Pagkadakong kasulian!
     Buot sa Dios nga dawaton ta uban sa kalipay ang matag panahon sa kinabuhi. Bisan unsa ang pangidaron ta, buot Niya nga itugyan ta Kaniya ang atong dalan ug dawaton ta ang mga kalisdanan nga Iyang gitugtan sa pagduaw kanato uban sa kalig-on nga Iyang gihatag.
     Dihay babaye nga gihasol sa mga problema sa magkatigulang na nga nangutana sa misyonero nga si J. Robertson McQuilkin, “Nganong gitugtan man sa Dios nga kita matigulang ug maluya?”  Naghunahuna ug makadiyot si McQuilkin ug unya mitubag, “Nagtuo ako nga gihatag Dios ang pisikal nga katahom ug kusog diha sa mga batan-on. Apan ang kalig-on ug kahamtong sa espiritu diha sa mga tigulang. Inanay nga mawala kanato ang katahom ug ang kusog nga lumalabay busa maninguha gayod kita sa pag-angkon sa kalig-on ug kaambong nga molungtad sa dayon. Sa  ingon magmaikagon kita sa pagbiya sa lumalabay ug nagkaluya natong lawas ug magpanghinam sa atong puloy-ang dayon. Kon magpabilin kitang batan-on, kusgan ug matahom, basig dili na unya kita buot nga mobiya dinhi.”
     Anaa ka ba sa tigpamukhad sa kinabuhi? Saligi nga sa panahon nga gipili sa Dios matuman mo ang imong mga pangandoy. Anaa ka ba sa ting-init o tingdagdag? Atubanga ang tanan mong mga hagit ug padayon. Ug kon tingtugnaw na sa imong kinabuhi, paningkamoti ang pagpakigsuod sa Dios. Ang Iyang presensya mokahatag ug katahom ug kalig-on sa matag panahon sa kinabuhi.   -  DJD

  Karon lamang taknaa ang ako, Ginoo--
  Gamiton ko unta kini alang Kanimo;
  Hinaot nga ang matag gutlo niini
  Sa kahangtoran  makaani. - Christiansen

  ANG PAG-ALAGAD KANG CRISTO DILI HINIGAYON NGA
  KAPILIAN, KONDILI HAGIT SA MATAG ADLAW.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  3  BAHANDI NI CRISTO
  BASAHA:  Efeso 3:8-21

  Gihatagan ako sa Dios niining pribilihiyo sa pagsangyaw  . . . sa dili masukod nga bahandi ni Cristo.  -Efeso 3:8

  Unsa may nakapahimo sa ebanghelyo nga ingon kamaayo nga balita? Gitawag  kini ni Pablo sa Efeso 3:8 ingon nga “dili masukod nga bahandi ni Cristo.” Kadtong midawat kang Cristo sa ilang kinabuhi mahimong magpahimulos sa Iyang bahandi nga espirituhanon. Apan gigamit ta ba ang tanang gihatag Niya kanato?
     Napanid-an sa manunulat nga si Bob George nga usa ka Cristohanon mahimong magkinabuhi ingon nga usa ka “ateista.”  Kana ang tawo nga, bisan pa sa iyang kasayoran labot sa husto nga doktrina, “nagkinabuhi uban sa pagsalig sa iyang kaugalingon lamang.” Kana nga panlantaw dili madapaton ug wala kinahanglana. Sama ra kana sa pagpalit ug kusog modagan nga awto ug unya, inay nga ipadagan kini, gitulod hinoon.
     Hugot ang tinguha sa apostol Pablo nga maamgohan unta sa mga magtutuo sa Efeso nga matagbo ni Cristo ang tanan nilang panginahanglanon. Nag-ampo siya alang kanila ug gipangayo niya sa Dios Amahan nga ihatag kanila ang kalig-on sa espiritu, ang suod nga pakigdandurot kang Cristo, ang gahom sa pagsabot sa Iyang gugma alang kanila, ug sa ingon modugang ang pagkahiamgid nila kang Cristo (Ef. 3:16-19). Nag-ampo siya ubos sa pagtuo nga ang atong Dios “arang makahatag ug labaw pa kay sa atong mapangayo o mahunahuna” (v.20).
     Nakapahimulos ka ba sa bahandi ni Cristo? O nanglimbasog  ka ba uban sa kaugalingon mong kusog? Ang pag-ampo ni Pablo naghatag kanatog kaikag sa pagpasalamat. Ikahatag sa Dios ang tanan natong gikinahanglan.  -  JEY

  Giisa ko sa langit ang akong mga kamot,
  Ug gipadagayday Niya nganhi kanako
  Ang kadagaya sa bahandi Niya nga dili masukod
  Hangtod nga kini  miawas sa akong mga kamot. - Nicholson

  BUOT SA DIOS NGA SIYA ANG MAHIMONG TANAN
  ALANG SA MATAG USA KANATO SA MATAG GUTLO.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  4  ANG DIWA SA PAGHATAG
  BASAHA:  Mateo 1:18-25

  Usa ka batan-ong dalaga manamkon ug moanak ug usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel.  -Isaias 7:14

  Tinuod, may mga tawo nga nagtuo kang Santa Claus.   Sumala sa panuhid sa   KRC  Research niadtong 1996 nga gipatik sa mantalaang U.S. News & World Report, 9 porsyento sa mga hamtong nga Amerikano ang nag-ingon nga sila mituo nianang malipayong tawo nga taga-North Pole.
     Lagmit dili kana ikapaningala kon atong maamgohan nga wala nay laing panahon sa tuig nga giha- tagan tag labaw nga pagtagad ang usa ka tema kay sa panahon sa Pasko. Ang pagtuo sa pagkatawo ni Santa Claus kabahin na sa pagsaulog sa Pasko sa atong kultura kay siya nagsimbolo man sa paghatag ug mga gasa nga maoy gihimo sa kadaghanan sa ilang pagtipontipon aron pagsaulog niini nga okasyon. Ang gituohan sa kadaghanan mao ang diwa sa paghatag panahon sa Pasko.
     Taliwala sa pagkadalaygon niana nga diwa, adunay mas labaw pa kadalaygon nga angay tang tuohan kay kini makapabag-o usab sa kinabuhi. Angay natong tutokan kini nga mga kamatuoran panahon sa Pasako:
    * Ang pagtagna sa pagkatawo ni Jesus (Isa. 7: 14; 9:1-7).
    * Ang milagro sa pagpanamkon kang Jesus (Mat. 1:18).
    * Ang pagkahingpit sa balaan nga batang si Cristo (Luc. 1:35).
    * Ang misyon niana nga bata (Mat. 1:21).
      Ang Magbubuhat sa kalibotan, ubos sa dili matugkad nga misteryo,  nagpakatawo niadtong kabuntagon sa unang Pasko aron kita Iyang mahatagan sa gasa sa kinabuhing dayon. Mao kana ang angay tang tuohan sa Pasko! -  JDB

  Ang labing dakong gasa sa kasaysayan;
  Ang pagpakatawo sa Dios nga Gamhanan;
  Gibiyaan Niya ang trono ug sa pasungan
  Nahimugso pagtuman sa plano sa  kaluwasan. - Sper

  ANG LABING MAHINUNGDANONG GASA SA KALIBOTAN
  NAPUTOS SA DAGAMI SA PASUNGAN.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  5  TURISTA  SA  SIMBAHAN?
  BASAHA:  Buhat 2:40-47

  Magdinasigay kita . . . Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. -Hebreo 10:24-25

  Taliabot na usab ang Pasko. Ug sama sa naandan, nangandam na usab ang mga kasimbahanan alang sa panahon nga mag-awas-awas ang mga manimbahay. Ang mga iglesia nga haluag sa ubang panahon, magpiot niining higayona.
     Ang ga kadagkoan sa iglesia usahay mobansag kanilag “P ug P”-kay sila makita lamang sa simba- han panahon sa Pasko ug sa Domingo sa Pagkabanhaw. Gibati  sa mga pastor nga gipahisama niining mga tawhana ang mga iglesia sa dapit nga duawon lamang sa mga turista makaduha sa matag tuig.
     Daghan sa mga simbahan ang nahinangop sa pag-abiabi sa mga bisita ug naningkamot pagpadayag sa pakigdait ug maayong balita sa tanang adlaw sa tuig. Apan nganong dili man igkita kanunay kini nga mga “turista sa simbahan?”
     Dihay tigtaho nga nakigkokabildo uban sa pipila kanila sa miaging Pasko alang sa iyang hulad sa mantalaan. Usa ka babaye ang miingon nga ang pagkapuliki nila sa ilang kinabuhi ug sa ilang trabaho maoy hinungdan nga dili makasimba ang iyang pamilya sa matag Domingo. Daghan sa gipangutana ang miingon, “Nasayod ako nga angay akong magsimba kanunay, apan . . .” Dihay ginikanan nga miingon, “Ang Pasko mopahinumdom kanako sa mga butang nga akong gimanggad, ug gusto ko nga ipakig-ambit ang uban niana sa anak ko.”
     Ang pagsimba dili lamang usa ka butang nga angay natong “masinati”  o kinahanglan atong tambongan tungod kay kita napugos. Kinahanglan kitang makig-uban uban sa katawhan sa Dios sa kanunay (Heb. 10:24-25). Kay diha sa atong paghiusa may katumanan ang gilaraw sa Dios alang kanato.  -  DCE

  Mahingpit ang semana ta  kon maanad kita
  Pagpakaon sa atong kalag diha sa pagsimba;
  Ang kalig-on nga makasarang sa atong alatubangon,
  Sa pagsimba pinaagi sa grasya atong maangkon. - DJD

  DILI KITA MAKIGSANDUROT SA KATAWHAN SA DIOS
  KON SA IGLESIA DILI KITA MANGINLABOT.

  Back to
  Calender View for December


  DECIEMBRE  6 PULONG UG BINUHATAN
  BASAHA:  Colosas 3:5-10

  Patya ninyo . . . ang pakighilawas, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog. -Colosas 3:5

  Samtang naglakaw  ako sa usa ka dalan didto sa Long Beach, California, nahunahunaan ko ang epekto sa kinaiya sa tawo diha sa mensahe ebanghelyo nga usahay makapalibog na hinoon sa mga tawo nga iya sa kalibotan.  Nakatagbo akog tawo nga nangutana kanako kon unsay akong nahimo sa akong kinabuhi. Gibati siyag kahinam sa dihang gisugiran ko siya bahin sa akong pagsalig sa Anak sa Dios.  Miingon siya nga giila usab niya si Cristo ingon nga iyang Manluluwas ug mikutlo siyag mga bersikulo sa Biblia mahitungod sa kinabuhing dayon.
     Sa among pagbulag, gipahinumdoman niya ako sa pagsangyaw sa Pulong. Apan naglisod ako sa pagtuo kaniya kay siya nagsusapinday man sa kahubog. Nagdailos ang dila niya nga miingon. “Daygon ang Dios!” samtang naglakaw kami ug nakurat ang mga nanglabay nga nakadungog kaniya. Ang iyang kahubog maoy makusog nga siyagit sa pagsupak sa sukaranon nga kamatuoran nga milanog sa kadalanan.
     Sa pagbiya ko kaniya, nahipugwat ako sa dayag nga katinuoran nga dili gayod katuohan ang Cristohanon nga nagpakita sa kinaiya nga gigalongan sa daotang kailibgon inay sa Espiritu Santo. Dili ta mapatuo ang uban sa mensahe nga sukwahi sa kinaiya nga ilang nakita dinhi kanato. Kinahanglan patyon ta sa matag adlaw ang kinaiya nga makamansa sa atong pagsaksi alang sa Dios (Col. 3:5). Ang paghimo lamang nato sa ingon ang mopamatuod nga buhi ang atong pagtuo.-MRD II

  Mapasidunggan unta  ang Dios sa kanunay
  Sa akong gisulti, gibuhat ug gihulagway,
  Hinaot pa nga dili ko Siya mapakaulawan
  NI sa akong buhat ang Iyang ngalan mamansahan.

  TUNGOD SA DAOTANG PANIG-INGNAN ANG GISULTI
  SA USA KA CRISTOHANON DILI NA MATUOHAN.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  7 BUHI SA KANUNAY
  BASAHA:    Job 2

  Modawat ba lamang kita gikan sa Dios sa maayong mga butang ug dili sa mga daotan?  -Job 2:10

  Usa ka misyonero nga taga-Connecticut ang 50 anyos nga si Charles P. Luckey. Dihang nasayran niya nga gitakboyan siya sa sakit nga mahimong mopatay kaniya, gipasulat niya kini: “Unsa may buhaton sa usa ka Cristohanon . . . kon ingnan siya sa doktor nga ang iyang sakit modaot sa iyang pangisip ug mobalog sa iyang personalidad? . . . Human sa 48 ka oras nga pagsusi sa kaugalingon, nasuta ko nga sa kataposan dawaton sa Cristohanon nga ang kinabuhi gasa gikan sa Dios . . . ug wala siyay katungod sa paghunos niini.”
     Mihukom si Luckey nga dili siya mahimong maghikog kay hugot man ang iyang pagsalig sa “Magbubuhat nga nakaila ug nahigugma kanako bisan sa wala pa ako maumol sa sabakan sa akong inahan.” Apan bisan pa niini, nangaliya siya nga dili na langanon sa Ginoo ang pagkuha kaniya. Gitu- bag sa Ginoo ang pag-ampo ni Luckey, ug sa wala madugay mipauli na siya sa iyang Manluluwas.
     Ingon usab niana ang kahimtang nga giatubang ni Job. Bisag siya gitakboyan sa masakit ug makalilisang nga mga hubag ug bisag nawala na ang tanan kaniya, nagpabilin ang kadako sa pagsalig ni Job sa Dios ug wala niya tagda ang iyang asawa, nga miingon, “Balikasa ang Dios ug kamatay” (Job 2:9).
      Niining panahon diin daghan sa mga tawong inila ang nag-paluyo sa paghunos sa kinabuhi agig solusyon sa malisod nga mga problema, makakutlo kitag pagtulon-an sa panig-ingnan nila ni Job ug ni Charles Luckey.  Nasayod sila nga ang kinabuhi gikan sa Dios ug wala kitay katungod sa paghunos niini. -  HVL

  Ang mga pagsulay mopatam-is sa gisaad;
  Kini mopabag-o sa kinabuhi diha sa pag-ampo,
  Modala kanako sa tiilan sa Manluluwas ko,
  Ug ako mopahulay ug magpabilin didto.  - Cowper

  GAWAS KANG CRISTO DILI KITA ANDAM MAMATAY;
  UBAN KANG CRISTO KITA MABUHI SA KANUNAY.

  Back to
  Calender View for December

  DECIEMBRE  8  NAKASALA ANG TANAN
  BASAHA:  Roma 3:9-28

  Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. -Roma 3:23

  Dalaygon ang Dios kay wala niya bakwia ang Iyang gitanyag nga pasaylo sa sala! Apan kini nga ebanghelyo alang lamang sa mga makasasala. Daghan ang tawo nga wala moisip sa ilang kaugalingon nga makasasala nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Kini ang ilang mga pasangil:
     *Mas daghan akog nabuhat nga maayo kay sa daotan.
     *Dili ako ingon kadaotan sa uban.
     *Maayo akong tawo usahay.
    Wala nila isipa ang ilang kakulangon nga babag sa ilang relasyon uban sa Labing Gamhanan nga Dios.
     Handurawa ang usa ka lungsoranon nga gihusay sa korte sa salang pagpangawat sa baligya sa tindahan. Walay kapuslanan alang nianang tawhana ang pag-ingon ngadto sa huwes, “Ayaw bayag kalimti nga mas daghan akog nabuhat nga maayo kay sa daotan.” “Dili ako ingon kadaotan sa uban,” “Sagad akong nagtuman sa balaod.” Ang nakasala husgahan sumala sa iyang kalapasan. Kinahanglan adunay magbayad sa silot aron mapairal ang katarongan, ug kana walay lain kon dili ang maakasasala mismo --gawas lamang kon itugot nga adunay mopuli kaniya sa pag-abaga sa silot. Kana mao ang gihimo ni Cristo tungod sa gugma alang sa mga makasasala, nga mao kitang tanan, kay “Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios” (Rom. 3:23).
     Gipahilayo ka ba sa sayop nga pangatarongan gikan Kaniya nga namatay ug nabuhi pag-usab tungod kanimo? Kon mao kana, naghulat Siya nga isugid mo ang imong panginahanglan Kaniya ug unya saligan mo Siya.   -  JEY

  Ang kaluwasan gasa sa Dios
  Wala kini makuha sa paningkamot;
  Iyang gihinloan ug gipasaylo
  Ang tanan nga Kaniya moyukbo.  - Sper

  KON ITANDI MO ANG IMONG KAUGALINGON SA UBAN,
  MAPAKYAS KA PAG-ABOT SA DAG-ANAN.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  9  WALAY PUAS NGA  PAG-AMPO
  BASAHA:  Lucas 11:1-10

  Adlaw ug gabii nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo sa akong paghandom kanimo.  -2 Timoteo 1:3

  Mogawas na ako sa balay usa ka buntag niana sa dihang giingnan ako sa akong asawa nga si Sue, “Ayaw kalimot pag-ampo alang kang Julie karong adlawa.” Natural na alang kang Sue ang pagbuhat niana sa dili pa ako molakaw. “Ayawg kabalaka kay magpatrolya ako sa pag-ampo!” maoy akong tubag.
     Sa pagkatinuod, kitang tanan angay nga magtukaw sa pag-ampo sa tanang higayon. Kon buhaton ta kini, gisunod ta ang mga tawong mainampoon sama kang Daniel, nga nag-ampo taliwala sa mga hulga (Dan. 6:10); sa balo nga si Ana nga nag-ampo sa adlaw ug gabii (Luc. 2:36-37); kang Pablo, nga nag-ampo alang sa iyang mga higala sa Roma (Rom 1:9); kang Cornelio, usa ka sundalo nga mahadlokon sa Dios nga nag-ampo sa kanunay (Buh. 10:1-2).
       Ang Pulong sa Dios nagsugo kanato sa pag-ampo sa kanunay. Ania ang pipila niini:
     * Pag-ampo sa tanang panahon (1 Tes. 5:17).
     * Pagpailob kamo . . . ug pag-ampo kanunay (Rom. 12:12).
     * Buntag, udto ug gabii mangaliya ako kaniya (Sal. 55:17).
     * Pag-ampo ug dili gayod wad-on ang paglaom (Luc. 18:1).
      Dili kita mahutdan ug rason sa pag-ampo. Daghan ang mga panginahanglanon bisag asa. Ang lisod mao ang pagtuman sa atong panaad sa pag-ampo. Pahinumdomi ang imong kaugalingon sa tibuok adlaw nga aduna kay buhaton. May mga tawo nga nagsalig kanimo. Magpatrolya ka diha sa pag-ampo.-  JDB

  Pagkugi sa pag-ampo ug pagpangaliya--
  Lisod ang gubat ug nagtipun-og ang panginahanglan;
  Ug kini nga kamatuoran dili  ikalimod:
  Ang Ginoo ang bugtong tang panalipod. -Sper

  ANG WALAY-PUAS NGA PAG-AMPO MOSANGKO
  SA MADILAABONG PAG-AMPO

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  10  UYOKAN SA KINABUHI
  BASAHA:  1 Timoteo 6:3-16

  Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang lawas, . . . aron siya ang mag-una sa tanan. -Colosas 1:18

  Nagtuon sa pagpanguhag retrato si Pam Sneddon. Alang sa usa niya ka asayn ment, gikuhaan niyag retrato ang iyang anak nga nagpangidarog 6 ka tuig ug gipalingkod niya kini sa tiilan sa bungtod. Duol kaniya ang kahoy sa mansanas nga napuno sa mga bunga. Gitumong niya ang iyang kamera sa kahoy.   Nakurat si Pam sa dihang gitudlo sa iyang maestra ang sayop sa retrato. Nakabalda ang kahoy sa iyang buot ipalutaw sa retrato, ang iyang anak.
     “Tan-awa kon giunsa niini pagkuha sa atensyon sa magtan-aw sa retrato gikan sa imong anak nga maoy imong giretra-tohan. Kinahanglan pilion mo ang usa ug pasagdan ang usa.”
     Kini nga paniid dili lamang ikadapat  sa potograpiya. Ingon nga mga sumusunod ni Jesu- Cristo, kinahanglan itutok ta ang atong atensyon diha Kaniya lamang. Sama sa mga bag-ong tinon-an sa potograpiya, malinga kita usahay sa “kahoy sa mansanas nga napuno sa bunga.” Mas gihatagan pa natog labaw nga pagtagad ang atong pamilya, mga higala, mga kalingawan, o ang atong trabaho.
    Takos si Cristo sa atong pagtagad kay Siya ang “Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon” (1 Tim. 6:15-16). Mahimong nagpasabot kana nga ipadaplin ta ang mga butang nga giisip natong mahinungdanon sa pagkakaron -- gani mahimong dili ta kini ilakip sa hulagway.
     Kinahanglan buhian ta ang bisag unsa nga makapahilayo kanato kang Jesus. Ingon nga labaw sa tanan, kinahanglan nga Siya lamang ang himoon tang uyokan sa atong kinabuhi. -  DCE

  Si Cristo ang bugtong tubag sa kalibotan,
  Sa mga pagduda, kahadlok, ug pagdumtanay;
  Ang Dios nga nagpakatawo, bililhong Manluluwas,
  Dalan, Kamatuoran ug Kinabuhi sa kahangtoran. -Calenberg

  KON SI CRISTO ANG SENTRO SA IMONG KINABUHI,
  KANUNAY KA GAYONG MAGTUTOK KANIYA.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  11  MATINUD-ANON NGA AMAHAN
  BASAHA:   Timoteo 2:3-13

  Kon molahutay kita, maghari usab kita uban kaniya; kon ilimod ta siya, ilimod usab kita niya . . . Kay matinud-anon man siya. 
  -2 Timothy 2:12-13

  May nailhan akong amahan kanhi nga makapalibog kaayo. Kon maayo ang iyang buot, pasagdan niya ang iyang mga anak bisag unsay ilang buhaton. Apan kon sapoton gani siya, masuko dayon siya bisag walay igong hinungdan. Nahikat-on ang mga bata sa pagpaniid sa ilang amahan inig-abot niya sa balay. Manago sila o motagbo kaniya nga maikagon, depende lang kon maayo ang iyang ginhawa o kon gisapot siya. Bisan gani ang ilang iro nakapaniid usab niini.
     Dili ingon nianang matanga sa amahan ang Dios. Dili mag-usabusab ang Iyang buot ug matarong. Kini ang dugokan sa “matinuoron nga sanglitanan” nga gikutlo ni Pablo diha sa 2 Timoteo 2:11-13.
     Ang Dios nagganti kanunay sa nagtuo ug sa molahutay. Apan nagsilot Siya sa wala motuo ug sa mga masupilon.  Ang mga pulong “Nagpabilin Siya nga matinud-anon bisan kon kita wala motuo” maoy usa ka pangagpas, dili kasigurohan alang sa mga wala motuo. Ang pagkamatinud-anon sa Dios nagpasabot nga tumanon Niya ang Iyang gisaad ug ang Iyang silot.
     Dili gayod mahimo sa Dios ang butang nga sukwahi sa Iyang kinaiya. Silotan gayod Niya ang molimod Kaniya, apan tumanon  Niya ang Iyang gisaad sa nagmatinud-anon Kaniya.
     Pagkakuyaw niini nga pasidaan alang sa naglimod Kaniya! Apan pagkatahom  nga saad alang niadtong nagsalig kang Cristo!- HVL

  ALANG SA DUGANG NGA PAGTUON
  Unsay gisulti sa Salmo 103:6-10 labot sa kinaiya sa Dios?
  Giunsa man paghulagway sa bersikulo 11-14 sa Iyang kaluoy?
  Alang kang kinsa man gihatag kana nga kaluoy? (vv.17-18)

  TUMANON SA DIOS ANG IYANG GISAAD --MAKALAOM  KA NIANA.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  12  UNANG LAKANG SA KADAOTAN
  BASAHA:  2 Timoteo 2:19-26

  Likayi ang kailibgon sa pagkabatan-on, ug tinguhaa ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug pakigdait.  -2 Timoteo 2:22

  Si Alypius, nga teorista sa musika niadtong ika-4 nga siglo, sagad agdahon sa iyang mga silingan sa pagtan-aw sa away sa mga magbubugno. Apan mobalibad siya kay wala niya magustohi ang kabangis  sa maong mga away.
     Apan usa ka adlaw niana, napugos siya pagtan-aw sa away. Uban sa pagtapat nga dili niya tan- awon ang pagbanaw sa dugo, mipiyong si Alypius. Apan ang usa ka tagming nga siyagit ang mipabuka kaniya ug nasud-ong niya ang pagkaigo sa usa ka magbubugno nga maoy nakapatay niini. Ang magsusulat nga si J. N. Norton miingon, “Ang malomong pagbati ni Alypius nawagtang kay miduyog siya sa siyagit sa katawhan nga nagpalibot kaniya. Sukad niadto nausab ang iyang pagka- tawo -natakdan siya sa kabangis. Wala lamang siya mitan-aw sa mga away, giaghat pa gayod niya ang uban sa pagtan-aw niini.”
     Gipugos tuod si Alypius pagtan-aw sa away, apan natakdan siya sa mga daotan dihang miduyog siya kanila. Nagpakita kini sa mahitabo sa mga tawong matarong kon sila makatilaw sa kalipayan nga makadaot. Dili lamang nila maamgohan nga naulipon na diay sila niini.
     Ang apostol Pablo mipasidaan kang Timoteo sa paglikay sa daotan (2 Tim. 2:22), sa pagpitol niini sa dili pa kini makagamot. Nasayod siya nga ang paglikay sa kailibgon pinaagi sa pag-tinguha sa katarong sa Dios maoy labing maayong paagi sa paglikay sa kadaot.
      Ang unang lakang ngadto sa kadaotan ang sagad makadala kanato sa kaalaotan.   -  RWD

  Dili nato masarangan ang tintasyon
  Ni ang paak sa halas hagiton,
  Dili gayod nato hunahunaon
  Ang sala mohimo kanatong malipayon.

  KON TUGTAN MO ANG SALA SA INANAY NGA
  PAGKANKAN KANIMO, MAPUKAN KA GAYOD.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  13  SUKARANON O   LINGAW-LINGAW?
  BASAHA:  2 Timoteo 3:10-17

  Ang tibuok Kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios.  
  -2 Timoteo  3:16

  Si Thomas Mann, ang magsusulat ug nobela nga naila sa tibuok kalibotan, misulat ug talay sa mga libro mahitungod kang Jose, ang tawo nga gihisgotan sa Genesis 37 ngadto sa Genesis 50. Pinaagi niini nahibaloan ta nga nakasinati si Mann sa Biblia.
     Apan ang misulat sa iyang biyograpiya miingon nga sa Pasko sa tuig 1940, si Mann mibasa sa Biblia “aron malingaw” ang iyang pamilya. Dihay punto nga siya miingon, “Kini nga libro dili makadaot nga lingawlingaw. Kini ang gikinahanglan ko.”
     Basig matingala kita nganong nalingaw man ang iyang pamilya ug sa buot ipa-sabot ni Mann sa iyang pagtawag sa Pulong sa Dios nga “dili makadaot nga lingawlingaw.” Bisan tuod ug may mga bahin sa Biblia nga makalingaw, sukaranon ang dugokan niini ug dili katiawtiawan ang mahinungdanong mensahe niini nga molungtad sa kahangtoran.
     Tungod kay kini Pulong man sa Dios, ug sa ingon, Pulong sa Kamatuoran, ang Biblia angay basahon uban sa pagtamod. Ang walay paglubad nga pagtulon-an niini angay mopahimo kanatong mapasalamaton ug masinugtanon. Dili tuyo niini ang paglingaw kanato.
     Giunsa ba nato pagbasa ang Biblia? Ingon nga makalingaw nga sugilanon nga bunga sa handurawan sa tigsulat? O ingon nga bilihong tinubdan sa kahayag ug paglaom nga kinahanglan gahinan ug takna sa matag adlaw uban sa atong pag-ampo?
     Ang kamatuoran sa Biblia mao gayod ang atong gikinahanglan.-VCG

  Suga sa akong tiilan ang Pulong Mo,
  Sa kanunay modan-ag sa dalan ko,
  Mogiya kanako ug sa sala ipalikay ako
  Ug sa langitnong dalan ako ipaadto. - Sellers

  BASAHA ANG BIBLIA INGON NGA ANG DIOS PINAAGI NIINI
  NAKIGSULTI KANIMO.  NAKIGSULTI SIYA KANIMO!

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  14  PAGLATAS SA KUYAW NGA DALAN
  BASAHA:  Hebro 2:1-18

  Ug tungod kay nag-antos man siya ug gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal.  -Hebreo 2:18

  Dihay gamay nga batang babaye nga misakay sa tren sa unang higayon. Uban sa kahinam gisud-ong niya ang mga poste sa telepono, mga awto, mga kaumhan nga nalabyan sa naghaguros nga tren. Apan sa dihang nagpaduol na ang tren sa suba, nahadlok siya ug misinggit, “Nanay! Mosalom ang tren sa suba!” Apan nalatas sa tren ang suba agi sa usa ka tulay.
     Human niadto, naghaguros na usab ang tren paduol sa bukid ug misiyagit na usab ang bata nga nahadlok, “Nanay, mabangga kita nianang bukira!” Apan dihay agianan sa tiilan sa bukid ug dinhi miagi ang tren. “Ay,” matod sa bata, “may nauna na diay kanato dinhi ug giandam niya ang atong agianan.”
     Mao kana ang gihimo ni Jesus alang sa tanan nga nagsalig Kaniya isip ilang Ginoo ug Maluluwas. Ang tigsulat sa Hebreo mihulagway Kaniya nga  maoy “nagdala” kanato sa kaluwasan (2:10). Si Jesus wala lamang moatubang sa kakuyaw sa kadaot sa gahom sa sala, kondili milatas usab sa kamatayon ug nagmadaogon. Iyang nabuntog si Satanas, ug giluwas Niya kita sa silot sa sala. Ipalatas Niya kita sa hulga  sa kamatayon.
     Kon nagbuntaog sa atubangan ta ang kahadlok ug gibati ta ang hulga sa gahom sa sala ug ni Satanas, hinumdoman ta ang nagdala kanato sa kaluwasan. Siya ang molig-on kanato sa atong paglatas sa dalan sa kinabuhi. Nauna Siya kanato ug giandam na Niya ang atong agianan. 
  -DJD

  ALANG SA DUGANG PAGTUON
  Unsa may gikahadlokan ug gikabalak-an mo? Unsa may
  angay mong buhaton labot niana nga kahadlok? (1 Ped. 5:6-7).
   Unsa may gisaad sa Ginoo nga  buhaton
  Niya alang kanimo? (Heb. 13:5).

  MALATAS TA ANG BISAG UNSA KAY GIANDAM NA
  NI JESUS ANG DALAN ALANG KANATO

  Back to
  Calender View for December

  DECIEMBRE  15  KAUSABAN SA ESPIRITU
  BASAHA:  Hebreo 4

  Wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila.  -Hebreo 4:2

  Dayag nga gitudlo sa Biblia nga dili magmabungahon ang kinabuhi ta hangtod ikinabuhi ta ang atong gituohan. Mahimong ipag-uban ta ang taas nga takna sa pagbasa sa Bilbia, pag-ampo, ug pagsimba, apan kon nakulang kanato ang sukaranong pagtuo, dili gayod nato masinati ang makahuloganong pagtubo sa espiritu.
     Gipamalandongan ko kini nga kamatuoran samtang nakigsulti ako sa usa ka kimiko. Siya miingon nga kon isagol mo ang idroheno ug oksiheno, nga mao ang mga elemento sa tubig, walay mahitabo --ug walay tubig nga mogawas. Apan kon idugang mo niini ang gamay nga platino, mahitabo gilayon ang kausaban. Ang mga atomo sa oksiheno ug idroheno maghiusa ug mahimo ang bag-o nga molekula nga gitawag tag tubig.
     Tataw ang kaamgiran niini sa espirituhanong hilisgotan. Ingon nga gikinahanglan ang platino aron magama ang tubig, gikinahanglan usab sa atong kasingkasing ang pagtuo aron kita makasinati ug kalamboan diha sa atong relasyon uban sa Ginoo. Kinahanglan nga saligan ta sa hingpit ang kaalam ug katarong sa nasulat nga Pulong sa Dios ug laoman nga Siya motuman ug may gahom sa pagtuman sa Iyang gisaad.
     Kon ikinabuhi ta ang atong pagsalig sa Ginoo, makita dayon nato ang kausaban nga mahimo Niya sa atong kinabuhi. Unya masinati ta ang “kimika” sa espirituhanong kausaban  - MRD II

  Sa adlawng tanan ang pagtuo gikinahanglan--
  Pagtuo nga nag-ampo ug nagbudlay,
  Pagtuo nga mopahiyom taliwala sa kasakit,
  Pagtuo nga  batok sa tanang sala modaog.

  ANG PAGTUO SA DIOS MAOY MAHINUNGDANONG
  ELEMENTO SA ESPIRITUHANONG KAUSABAN.

  Back to
  Calender View for December


  DECIEMBRE  16  PAGSUNOD  SA MGA BAYANI
  BASAHA:  Hebreo 6:10-15

  Manig-ingon kamo niadtong nanuo ug nagpailob, ug busa nakadawat sa gisaad sa Dios.  -Hebreo 6:12

  Kinsa may mga bayani mo sa pagtuo?  Kinsa kanila ang madumdoman mo uban sa pahiyom kansang panig-ingnan buot mong sundon? Maayo ang pagdumdom sa mga mibayaw sa atong panlantaw ug mihagit kanato sa pagkaplag sa tulugkarong  tinguha sa Dios sa atong kinabuhi.
     Usa sa akong mga bayani mao si Joe Bayly. Bisag wala ko siya mahimamat, dako kaayo ang impluwensya sa iyang mga sinulat kanako kay gibati ko ang katinuod sa iyang gisulti. Walay tinguha si Joe sa pagpakiglantugi. Apan wala usab siya managana sa pagsulti sa matuod. Sa dihang misulat siya labot sa kamatayon, nagsulti siya gikan sa kasingkasing nga gisakit tungod sa kamatayon sa tulo niya ka anak nga lalaki, ug gikan sa paglaom nga nakagamot sa iyang pagduol  kang Cristo nianang higayona. Nagtuo ako nga ang tanan niyang gisulat nagsumikad sa iyang kasinatian. Wala magpakaaron-ingnon si Joe.
     Kon masapon ko ang akong kaugalingon nga mopakapig sulti labot sa kamaayo sa akong pagkinabuhi, mahinumdoman ko dayon si Joe. Sukwahi sa mga escribo kansang pagkamaot midaot sa ilang gipanulti ug mipakunhod sa ilang kaligdong, si Joe mihagit kanako sa pagtinguha sa kamatuoran, katinuoran, ug kalig-on --nga maoy dalisayng timaan sa Anak sa Dios.
     Ang tigsulat sa Hebreo nagkanayon, “Dili kami buot nga magtapol kamo, kondili manig-ingon kamo niadtong nanuo ug nagpailob, ug busa nakadawat sa gisaad sa Dios” (Heb. 6:12).
     Ang diosnong mga bayani moaghat kanato sa paglihok.  Sila miingon kanato, “Pagmadasigon ug atubanga ang hagit!”  “Buhata kana karon!  
  DCM

  Ang langitnong bayani wala moukit sa ilang ngalan
  Sa mga marmol nga gitukod sa kalibotan;
  Sila naningkamot pagbilin sa binuhatan
  Nga bunga sa pag-alagad sa Hari sa tanan. - Gustafson.

  SUNDA KADTONG NAGSUNOD KANG CRISTO.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  17  DAGANA ANG LUMBA
  BASAHA:  Hebreo 12:1-4

  Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmotan. 
   -Hebreo 12:1

  Liboan ka katawhan ang nakaila kang Eric Liddel pinaagi sa mananaog nga pelikula nga giulohag Chariots of Fire. Kini naghulagway sa pagkamatinud-anon sa usa ka atleta nga taga-Scotland ngadto kang Cristo kinsa nagdumili sa paglapas sa iyang espirituhanong baro-ganan taliwala sa kapit-os nga iyang giatubang --bisan kon kini nagpasabot nga dili niya makab-ot ang kadaogan  sa Olympiada.
     Si Ian Charleston, nga maoy nagdala sa papel ni Eric Liddel, nagtuon sa pagdagan nga maghangad aron pagsunod sa dinaganan sa kampeon. Sa ikaunom nga adlaw sa syuting, nakaingon  si Charleston nga ang talagsaong istilo sa pagdagan ni Eric nagsumikad sa iyang pagsalig. “Naglaom siya nga makaabot siya sa dag-anan,” matod ni Charleston. “Nagdagan siya uban sa pagsalig. Wala na gani niya tan-awa ang iyang gidaganan.”
     Kana nga pagsalig ang midala kang Eric ngadto sa espirituhanong kinabuhi. Ang pagsalig ang nagdala kaniya sa China ingon nga misyonero. Uban sa pagbarog sa iyang pagtuo ug pagsalig sa iyang Manluluwas, namatay siya sa iyang kabatan-on nga nag-alagad sa Dios sa usa ka kampo sa mga Hapon.
     “Daganon ta,” maoy aghat sa Hebreo 12:1 kanato. Dagan ingon sa pagdagan ni Pablo nga nagsunod sa panig-ingnan ni Jesus (1 Cor. 11:1). Dagan nga maghangad uban sa pagsalig nga ipaabot kita sa atong Tigbansay ngadto sa dag-anan sa lumba nga atong gisalmotan. Dagan dili tungod kay giapas mo ang abiba sa katawhan ug ang pasidungog sa kalibotan. Dagan alang sa “usa ka purongpurong nga dili malaya hangtod sa kahangtoran” (9:25). Giunsa mo pagdagan ang lumba? -VCG

  Dagana ang lumba uban sa grasya sa Dios,
  Hangad ug pangitaa ang Iyang dagway;
  Ang kinabuhi karon atong latason,
  Si Cristo ang dalan ug ang purongpurong. - Monsell

  LAOMI ANG DAGKONG BUTANG GIKAN SA DIOS; SULAYI
  ANG DAGKONG BULUHATON ALANG SA DIOS. - Carey

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  18  NAPUTOS SA KAHAKOG
  BASAHA:  Mateo 2:1-12

  Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata . . . Nanluhod sila ug misimba kaniya.   -Mateo 2:11

  Isip sumusunod ni Cristo, kinahanglan mag-amping kita nga dili takboyan sa kahakog ang kasingkasing ta panahon sa Pasko. Dili kini sayon sa katilingban nga mipalabi sa kalibotanong panlantaw.
      Ang magasin nga USA Today mitaho sa resulta sa tulo ka panuhid nga nagpahayag sa inanay nga kausaban sa dugokan sa Pasko. Niini nga panuhid, tulo lamang sa matag napulo ka Amerikano ang nag-ingon nga ang pagkatawo ni Jesus maoy labing mahinungdanong rason sa pagsaulog sa Pasko.
      Unsa man diay ang mahinungdanon alang sa uban? Natural, ang mga regalo! Sumala sa panuhid 97 por syento kanato ang namalit ug mga regalo.
     Dili daotan ang paghinumdom nga gigasa sa Dios ang Iyang Anak kanato pinaagi sa paghatag ug mga gasa  sa  mga minahal sa kinabuhi. Apan kini nga tradisyon dali rang  masudlan sa kahakog. Nahinumdoman pa ba ninyo ang gipili nga dulaan alang sa 1996? May pipila nga mipalit ug usa ka monyeka alang sa ilang anak o apo, apan wala nila kini idayon paghatag dihang hisayran nila gikan sa mga hulad sa mantalaan nga dako ang ilang maginansya gikan niini. Kay kadto nga mga dulaan paliton sa presyo nga labaw ug pila ka pilo kay sa ilang pagpalit niini..
      Kon ikaw makasulod sa laang sa  kahakog niini nga Pasko, hunong sa makadiyot ug pamalan- dong. Hinumdomi ang tulo ka tawong maalamon ug lakaw uban kanila ngadto sa bata nga si Jesus. Luhod sa Iyang atubangan ug igasa Kaniya ang imong gugma ug pagsimba. Inay nga maghinangol kita niini nga Pasko, mag-ambahan kita.-  DCE

  Paggahin ug panahon  niini nga Pasko
  Pagsusi sa kaugalingon mo,
  Ug uban sa pag-ampo andama
  Ang imong kasingkasing alang Kaniya.

  ANG GUGMA MOPALIPAY SA PASKO; 
  ANG KAHAKOG MOPABUDLAY NIINI.

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  19  LIT-AG SA BAHANDI
  BASAHA:  Santiago 5:1-6

  Kadtong buot madato mahiagom sa tintasyon ug malit-ag sa daghang mga binuang. -1 Timoteo 6:9

  Sa didto ako sa Haiti, nakita ko ang usa ka kabos ug tigulang nga babaye sa balay sa misyon. Layo ang iyang gilaktan aron makakaon, bisan pa niana gipakig- ambit niya ang pagkaon sa usa ka batang babaye. Dihang gisultihan ko si “Lola,“ ang beteranong misyonera, labot niini, siya miingon: “Herb, ang nag-ilaid sa kakabos labaw pa kamahinatagon kay sa mga dato kaayo.”
     Nagtuo ako nga husto si Lola. Oo, may mga milyonario nga diosnon, mahinatagon, ug maluloy-on. Apan maihap lamang ang mga dato nga sama kanila.
     Sukad pa sa panahon sa mga propeta  sa Daang Kasabotan hangtod karon, daghan ang mga dato nga nanglupig sa mga kabos. Si Santiago mipasidaan sa iyang henerasyon nga ang bahandi niadtong nanglupig sa mga kabos “mahimong saksi batok kaninyo ug sama sa kalayo magaut-ot sa inyong lawas” (San. 5:3).
     Bisan karon, kulang ang pagpakabana sa mga dato sa  buhat sa kaluoy. Ang inilang magsusulat nga si Vance Packard miingon nga adunay 800 ka  tawo sa America kansang bahandi mokabat ug 100 ka milyon ka dolyares. Pila ang ilang gihatag sa simbahan ug sa mga buhat sa kaluoy? Wala gani moabot ug duha ka por syento!
     Usahay nangandoy akong madato, ug gihunahuna ko ang mga maayong butang nga mabuhat ko niana nga bahandi. Apan madato kaha ako? Si Pablo mipasidaan nga usa ka lit-ag ang pagkaibog sa bahandi (1 Tim. 6:9). Tungod niini, angay natong pasidunggan ang mga  dato nga mahinatagon. Angay usab natong pasalamatan ang Dios sa mga panalangin nga Iyang gihatag kanato, ug unya maghatag kita kutob sa atong maabot tungod niana nga kadagaya   -  HVL

  ALANG SA DUGANG PAGTUON
  Itandi ang dato nga pangulo sa mga Judio (Luc. 18:18-27)
  sa mga magtutuo sa Macedonia (2 Cor. 8:1-6). Kinsa ang
  mahinatagon? Unsay kadapatan niini sa imong kinabuhi?

  SIYA NGA WALAY SALAPI KABOS; SIYA NGA WALAY LAING
  GIHUPTAN KON DILI SALAPI LABAW PA KAKABOS.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  20  PAGTAN-AW SA DIOS
  BASAHA:  1 Samuel 16:1-13

  Ang Ginoo dili sama sa tawo nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasingkasing.  -1 Samuel 16:7

  Nakapangutana ka ba kon unsa kahay bation sa kataposang krismas tri nga wala mahalin sa bisperas sa Pasko? Gilabaylabayan ka sa mga mamalitay kay dili husto ang imong gidak-on, o kay walay nada ang imong mga sanga,  o nangahulog na ang imong mga dahon.
     Tingalig gibati mo nga ikaw sama sa krismas tri nga walay mipalit. Wala diha kanimo ang gikinahanglan sa mga tawo. Nagtuo kang walay nakagusto kanimo.
     Adunay maayong balita. Ang Dios wala magtan-aw kanimo sama sa pagtan-aw sa ubang tawo. Gitan-aw Niya ang imong kasingkasing.
     Dihang nangita si propeta Samuel sa tawo nga mahimong sunod nga hari sa Israel, gipapaso ni Isai ang pito niya ka mga anak nga lalaki sa iyang atubaøÿÿo. Apan walay usa kanila nga gipili sa Dios. Giingnan ni Samuel si Isai, “Ang Ginoo dili sama sa tawo nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasingkasing” (v.7).
     Nagbantay sa karnero ang kamanghorang anak ni Isai. Wala gani siya gipakita sa iyang amahan kang Samuel. Apan sa dihang nakita ni Samuel ang batan-ong si David, iya kining gidihogan ingon nga hari sa Israel human kang Saul. Nakita sa Ginoo diha kang David ang tawo nga “magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya” (Buh. 13:22).
     Karon, sama sa panahon ni David, ang Ginoo nagtan-aw sa kasingkasing nga buot mag-alagad Kaniya. Unsa may Iyang makita kon ikaw Iyang tan-awon? -  HWR

  Gitinguha sa kalag ko nga mahigugma Siya--
  Sa bug-os kong kusog, kasingkasing, ug hunahuna,
  Maninguha sa pagsunod sa kabubut-on Niya,
  Uban sa kalipay nga ikahatag lamang Niya.

  ITUGYAN ANG IMONG KASINGKASING SA DIOS,
  UG KINI MOPITIK ALANG KANIYA

  Back to
  Calender View for December


   
   

  DECIEMBRE  21  MAPAIT NGA PAGSULAY
  BASAHA:  1 Pedro 1:1-9

  Ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos; ayaw isipa nga kini talagsaong butang nga mahitabo kaninyo.
  -1 Pedro 4:12

  Usa ka Cristohanong teologo ug tigpangatarongan si Francis Schaeffer dihang mihasmag ang kanser sa iyang kinabuhi sa mga tuig 1970. Sa dihang gipangutana siya sa iyang reaksyon human niya masayri ang iyang sakit,  siya miingon nga sama ra gihapon sa iyang upat ka anak kinsa, sa ilang pinasahing paagi,  miingon “Tatay, dili unta nako kini madawat kon wala mo pa hatagig hingpit nga pagtagad diha sa imong pagpanudlo ang Pagkalaglag sa Tawo.”
      Si Schaeffer mipahayag nga bisag daghan sa mga Cristohanon ang hugot nga mituo nga ang pagpakasala sa tawo (Gen. 3) nagdala ug dakong kadaot sa kalibotan, daghan pa gihapon ang naligutgot o nagpangutana sa Dios kon mohasmag ang sakit ug mga kalisdanan diha sa kinbuhi sa mga magtutuo.
      Sa dihang gisulat ni apostol Pedro ang una niyang sulat, iyang gisugilon nga gihasol sa mapait nga pagsulay ang iyang mga magbabasa (1 Ped. 1:6). Unsa may gibuhat niadto nga mga Cristohanon? Naglipay sila (v. 6) kay gimanggad nila labaw sa kinabuhi ang pagsulay sa ilang pagtuo pinaagi sa mga pag-antos nga maoy mopalahutay ug mopalig-on sa ilang pagtuo.
      Sa kapulihay, kon mahimamat na nato si Cristo, daygon ta siya tungod sa mga kalisdanan sa kinabuhi nga atong nasinati --mga kasinatian nga Iyang gigamit alang sa Iyang matarong nga katuyoan. Apan hinumdomi, dili na kinahanglan hulaton ta pa kanang panahona aron sa pagdayeg Kaniya! -  JEY

     PAMALANDONGI KINI
  Unsa nga  mga kalisdanan ang mihasmag sa imong kinabuhi?
  Giunsa mo man kini pag-atubang? Sa unsang hinungdan?
  Giunsa man sa 1 Pedro 1:1-9 sa pagdasig kanimo?

  MAGAMIT SA DIOS ANG MGA PAGSULAY SA KINABUHI
  SA PAGDALA KANATO SA UNAHAN.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  22  KAGAHOB SA  KAHILOM
  BASAHA:  1 Pedro 3:1-7

  Magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni  Cristo. -Filipos 1:27

  Si Marcel Marceau giila nga banggiitang manunundog sa tibuok kalibotan. Dihang gipangutana siya sa kalainan tali sa kasagarang artista ug sa manunundog o mime¸ makapaikag ang iyang gitubag. Matod niya, “ Kon dili maayo ang artista, mahimong niyang gamiton ang mga pulong pagpahayag sa iyang papel, apan kon dili maayo ang manunundog, wala na siyay lain pang mahimo. Busa  kinahang- lan klaro ug kusganon ang lihok sa manunundog aron siya hisabtan.”
     Ingon usab niana ang pagsaksi sa usa ka Cristohanon. Kon supakon gani ang usa ka Cristohanon sa iyang pagsaksi, mas maalamon alang kaniya ang paghilom. Apan kinahanglan pasinggiton niya ang kahilom niana nga higayon aron walay masayop pagsabot sa mensahe.
     Pananglitan, sa kahimtang sa usa ka magtiayon, diin ang  pagtamod sa asawa alang sa Dios tataw nga ikapadayag ngadto sa  iyang bana nga wala pa motuo sa Dios pinaagi sa iyang pagpakita sa “kaputli ug kabalaan” diha sa iyang kinabuhi (1 Ped. 3:1-2). Ang mga bana gipahimangnoan usab sa pagpuyo uban sa ilang asawa sumala sa kahibalo nga hatagan nila ang ilang asawa sa angay nga pagtagad (v.7).  Kon ang asawa ang nagkinahanglan sa hilom nga pagsaksi, nan kinahanglan nga ipakita sa bana ang iyang relasyon kang Jesu-Cristo pinaagi sa iyang pagtagad sa iyang asawa.
     Kini nga kamatuoran madapaton alang sa tanang magtutuo, minyo man o dili. Kon anaa kita sa kahimtang diin ang atong lihok maoy atong gipasulti, sigurohon ta nga madunggan kita  alang kang Cristo. -MRD II

  Usahay isalikway ang atong pagsaksi
  Ug wala na kitay lain pang ikasulti;
  Apan kon kinabuhi ta kang Cristo matinuoron,
  Ang Iyang gugma maoy mopapadayon.  -  DJD

  KON GIPASIDUNGGAN TA SI CRISTO SA ATONG KINABUHI,
  BISAN ANG KAHILOM MABUNGAHON.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  23  BAG-ONG AWIT
  BASAHA:  Lucas 1:67-80

  Mobanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit . . . pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. -Lucas 1:79

  Duha ka teksto sa Lucas nga naghisgot labot sa pagkahimugso ni Cristo ang gitawag ug “mga awit” kay susama man kini sa mga salmo sa mga Hebreo sa Daang Kasabotan. Gibuhatan kinig tuno ug gigamit sa pagsimba sa mga iglesia sa unang panahon. Ang usa niini, Ang Awit ni Maria sa Pagdayeg (1:46-55), naila na pag-ayo. Ang kaduhang “awit” nga dili sama ka inila sa nauna, mao ang gisulti sa Zacarias, ang amahan ni Juan nga Magbubunyag (vv. 67-69).
     Human sa 9 ka bulan nga pagpahilom kaniya sa Dios, nakasulti ra gayod si Zacarias.   Iyang gipahibalo nga ang bata nga gihatag kanila ni Elisabet nganlag Juan. Unya sa dihang nahupong siya sa Espiritu Santo, si Zacarias mipadayag sa kamatinud-anon sa Dios ug sa kaluwasan nga Iyang ihatag pinaagi sa Mesias.
     Si Zacarias miingon nga si Jesus “maoy mopadan-ag kanato sa banagbanag nga masanagon sa atong kaluwasan ”ug moanhi aron “mobanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw” (vv.78-79).
     Aron paglab-as sa atong panlantaw sa pagkahimugso ni Jesus niini nga Pasko, pamalandongi ang gitagna ug ang pagdayeg ni Zacarias. Basaha kini pagkusog. Sabta ang kahulogan niini. Tugti ang Ginoo sa paggamit niini aron pagbuhat ug bag-ong awit sa pagdayeg sa imong kasingkasing.  -  DCM

  Niini nga Pasko awita ang bag-ong alawiton
  Nga sa imong kasingkasing gisugilon;
  Awit mopasidungog kang Cristo nga Ginoo,
  Siya nga miluwas sa sala nato.   - Hess

  MAY BAG-ONG AWIT SA ATONG KASINGKASING
  KON SI CRISTO NAGLIHOK SA ATONG KINABUHI.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  24  DAPIT ALANG KANG JESUS
  BASAHA:  Lucas 2:1-7

  Wala nay dapit alang kanila sa balay nga abotanan. -Lucas 2:7

  Ang mga pulong “wala nay dapit alang kanila sa balay abotanan” mipahinumdom kanako sa pagbiyahi sa pamilya ko pila ka tuig kanhi. Nagbiyahi kami sa tibuok adlaw ug nangita akog balay abotanan nga among katulgan niana nga gabii. Nagkapalong ang among paglaom kay samtang gitadlas namo ang dalan amo kanunay makit-an ang karatola nga nag-ingon WALAY BAKANTE. Ingon nga  amahan nga naghunahuna sa kaayohan sa pamilya, nahigawad ako ug nabalaka.
     Unya nadumdoman ko si Maria ug si Jose. Labaw pa niini ang ilang naagian sa pag-adto nila sa Betlehem diin wala silay dapit nga maabotan! Mahanduraw ko si Jose nga nagpakiluoy sa tigdumala sa mga balay abotanan, ug nagsulti kanila sa kahimtang sa iyang asawa. Nagkinahanglan silag dapit alang sa umanakay niyang asawa.  Apan “wala nay dapit alang kanila sa balay nga abotanan.” Mao nga sa dihang natawo si Jesus giputos Siya sa Iyang inahan sa mga bakbak ug gipahigda sa pasungan (Luc. 2:7).
     Karon, paglabay sa 2000 ka tuig, liboan ka mga tawo ang walay dapit alang kang Jesus. Bisan kon sila madasigong nakigduyog sa pagsaulog sa Pasko, wala nila Siya pasudla diha sa ilang kinabuhi. Gibutang nila ang WALAY BAKANTE nga karatola
     May dapit ba si Cristo sa imong kinabuhi? Kini ang tukmang panahon sa pagtugyan pag-usab sa kinabuhi mo ngadto Kaniya o pagdawat ba hinuon Kaniya isip imong Manluluwas.  -  RWD

  May dapit ka ba alang kang Cristo,
  Siya nga nagpas-an sa sala mo?
  Siya nanuktok, naghulat nga pasudlon,
  Makasasala, Siya ba imong dawaton?  -  Whittle

  GAWAS KON PASUDLON TA SI CRISTO SA
  ATONG KINABUHI, DILI KINI MATUL-ID.

  Back to
  Calender View for December


   


  DECIEMBRE  25  PASIDUNGGI ANG BATA
  BASAHA:  Lucas 2:8-14

  Kay karong gabhiona natawo sa lungsod ni David ang inyong Manluluwas, ang Cristo nga Ginoo.  -Lucas 2:11

  Nganong sukwahi man ang pagsaulog ta sa adlawng natawhan ni Jesus kay sa adlawng natawhan sa uban? Kon pasidunggan ta ang mga bayani sa atong kasaysayan, dili ta man sila hinumdoman ingon nga mga puya. Wala kitay hulagway kang Abraham Lincoln ingon nga listo nga bata sa iyang payag sa Kentucky. Mahinumdoman ta siya tungod sa iyang nahimo sa hamtong na siya.
     Apan alang kang Jesus, angay lamang nga saulogon ta karon ang Iyang pagkabata. Hunahunaa lang. Sa dihang Siya nahimugso, miadto ang mga magbalantay sa karnero aron pagyukbo Kaniya (Luc. 2:15-16).Unya, gidad-an Siya ug mga gasa sa mga mago.  Kining mga tawhana wala mahibalo sa buhaton unya ni Jesus. Apan husto ang ilang gibuhat tungod kay ang pagkatawo ni Jesus maoy labing ulosahong hitabo sa kasaysayan sa tawo.
       Ulosahon si Jesus ingon nga bata kay Siya ang Dios nga nagpakatawo. Siya ang Magbubuhat sa uniberso nga miduaw niini nga planeta. Ayaw gayod pagpanuko sa pagpasidungog niining bataa sa Pasko. Kahibudngi ang Iyang pagpakatawo, ug pagbarog uban sa dakong pagtamod atubangan sa bata nga nagbuhat sa mga tawo nga nagsimba Kaniya. Unya hunong sa makadiyot kay nagkaanindot pa ang sugilanon. Kining balaan nga bata mihamtong nga putli ug hingpit ug nagpakamatay alang sa mga sala nato.
     Sauloga ang pagkatawo niini nga bata, apan saligi ang Manluluwas. Kana ang mopahimo sa Pasko nga hingpit. -  JDB

  Pagkaanindot nga kita sa kabuntagon sa Pasko,
  Bisan sa kadugayon na niadtong pagkatawo ni Cristo,
  Makasimba pa kang Jesus, ang Buhing Dios sa tawo,
  Ang Bata sa Belen, ang Manluluwas nato. - Hutchings

  ANG MAALAMONG TAWO KARON MOYUKBO DILI LAMANG
  SA PASUNGAN, KONDILI SA KRUS USAB.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  26  KAHULOGAN SA PASKO
  BASAHA:  Lucas 2:21-35

  Nahinumdom si Maria niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga.  -Lucas 2:19

  Usa ka Adlaw sa Pasko niana,nakita ko ang karikatura sa batang lalaki nga nagtan-aw sa karatola sa tindahan nga nag-ingon:

      SAULOGA ANG LABING MAAYONG PASKO SUKAD MASUKAD!
  Human maghinoktok, ang bata miingon, “Lisod hilabwan ang unang Pasko.”

  Pila ka tuig kanhi may kasinatian ako ug ang akong bana nga mipahunahuna kanamo niadtong una nga Pasko. Tungatunga sa Deciembre kadto dihang gipanganak ko nga kulang sa bulan ang among gikahinaman nga anak nga lalaki.  Gitabang ang among anak ug gidala sa layo nga hospital, diin siya namatay nga nag-inusara ug halayo kanamo. Niadtong tuiga masulob-on ang among Pasko.
     Taliwala sa among kasubo, gipakita sa daklit kanamo sa Dios ang una nga Pasko. Nakita namo nga nasinati usab sa Dios ang kamingaw nga among gibati sa dihang gipadala Niya ang Iyang Anak sa kalibotan aron magpakatawo ug mamatay. Ug pinaagi sa maong kamatayon kitang tanan naka- angkon sa kinabuhing dayon. Sama kang Maria gihandom namo ug gipamalandongan kining tanan. Inanay nga nawagtang ang kasubo nga mihulga sa paghikaw kanamo sa matuod nga kahulogan sa Pasko; ug napulihan kini sa labi pang halawom nga pagsabot sa matuod nga diwa sa Pasko. Sa pagpanglabay sa panahon, kadto nga Pasko ang giisip namong labing makahuloganon alang kanamo.
      Sa makausa pa, ang Pasko niining tuiga lagmit magdala sa dili malikayang kasub-anan alang sa pila ka tawo, basig alang kanimo usab. Pagmadasigon! Dili ka kinahanglan nga malipayon ang Pasko aron kini mahimong makahuloganon. Si Cristo ang atong gisaulog sa Pasko. Hinumdomi Siya!  -  JEY

  Ngari, sa kasingkasing sa usa ka bata inubanan-
  Walay sapayan kon unsay atong salohan,
  Kay ang Pasko walay kahulogan
  Kon si Cristo hikalimtan.

  ARON MAHIMONG MAKAHULOGANON
  ANG PASKO MO, IPATALIWALA SI CRISTO.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  27  GUGMA NGA MATUBAYON
  BASAHA:  Gipadayag 3:14-22

  Kon may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako  sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mokaon siya uban kanako. -Gipadayag 3:20

  Adlaw-adlaw miadto sa hospital ang mahigugmaong amahan, ug sagad may bulak siyang gibitbit. Molingkod siya tupad sa kama sa walay panimuot  niyang anak nga babaye nga nagpanuigog 6 ka tuig. Iyang ihulagway sa iyang anak ang katahom sa palibot gawas sa bintana sa iyang lawak. Usahay istoryahan niya kini sa usa ka sugilanon. Apan tungod kay wala may panimuot ang anak, walay tubag nga iyang madungog kondili ang lisod nga pagginhawa niini.
      Usa ka adlaw niana, ang nars, nga natandog sa pagmahal nga gipakita sa amahan, miingon: “Nagtuo ako nga masakit alang kanimo ang pagpakita sa ingon kadako nga gugma ngadto kaniya sa ingon niining kahimtanga.”
      Kalit siyang mitubag,“Magpadayon ako sa pag-anhi ug pagdalag mga bulak ug pagpakigsulti bisag  dili niya ako mabati kay gimahal ko siya ug wala ako magsapayan kon mahalon man niya ako o dili.”
     Pagkahaom nga hulagway sa malumong gugma sa Dios! Iya kitang gihigugma uban sa ingon nga pailob ug kasibot. Lagmit  himalatyon kita sa espiritu ug sa ingon wala ta mabati ang Iyang presensya. Apan dili kita kinahanglan magpabilin nga ingon niana. Ang gisulti sa atong mahigugmaong Ginoo sa iglesia sa Laodecia, gisulti usab Niya sa matag usa kanato: “Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok; kon may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mokaon siya uban kanako”  (Gip. 3:20).
     Ang Dios nagtawag kanimo karon --ug sa kanunay. Dawata ang gugma nga dili mohunong sa paghigugma . - VCG

  Walay kinutoban ang Iyang gugma ug grasya,
  Walay tawo nga makasukod sa gahom Niya,
  Ug pinaagi sa dili maihap nga bahandi diha kang ...

  MATUBAYON ANG GUGMA SA DIOS 
  APAN DILI KINI MAPUGSANON.

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  28  NAILA IKAW NIYA SA HINGPIT
  BASAHA:  Lucas 19:1-10

  Ginoo, gisusi  mo ako, ug nasayod ka kanako. -Salmo 139:1

  Unsa may gitawag kang Saqueo sa iyang lungsod sa Jerico? Daghan ang nakaila kaniya ingon nga pangulo sa mga kobrador ug buhis. Ang mga Romano tingalig nakaila kaniya pinaagi sa usa ka numero. Usa lamang siya ka ngipon sa ligid sa dakong makina nga naghakot ug salapi ngadto sa Roma. Ang mga Zealot sa Israel miisip kaniyang mabudhion kay nag-alagad man siya sa kaaway. Lagmit daghan pa ang  gitawag kaniya kon wala siya magpaminaw.
      Apan sa dihang miagi si Jesus didto, gitawag niya si Saqueo sa iyang ngalan. Mihangad Siya sa kahoy nga gitungtongan ni Saqueo ug miingon, “Kanaog dayon, Saqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlawa” (Luc. 19:5). Bisan kon wala pa sila sukad magkita, gitawag ni Jesus si Saqueo sa iyang ngalan.
      Ang pagtawag sa atong ngalan nagpasabot nga kita naila. Natandog si Saqueo sa dihang nabati niya nga gitawag ni Jesus ang iyang ngalan. Misangpot kini sa ingon kadako nga kausaban nga misaad siya sa paghatag sa katunga sa iyang katigayonan ngadto sa mga kabos ug pag-uli sa upat ka pilo sa iyang linimbongan (v.8).
       Naila ka sa Dios sa hingpit. Nagpakabana Siya sa mahitabo sa imong kinabuhi. Ang imong katuyoan sa pagpuyo niini nga kalibotan ug ang imong paingnan sa kahangtoran nag-agad sa imong tubag Kaniya. Imo kining kapilian.  -  HWR

  Dili ako ang mipili Kanimo,
  Kay dili gayod kana mahimo, Ginoo;
  Modumili gihapon kining kasingkasing ko--
  Apan gipili Mo ako.  - Conder

  NAILA KA SA HINGPIT SA MAGBUBUHAT; NAILA MO BA SIYA?

  Back to
  Calender View for December


   

  DECIEMBRE  29  BALIK SA  TRABAHO
  BASAHA:  Lucas 2:15-20

  Ug namalik ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. -Lucas 2:20

  Kon mobalik ka sa imong trabaho karon human sa bakasyon sa Pasko, unsa may dalhon mo? Pipila ka mga gasa ug mga malipayong handomanan sa Pasko, o lain pang mga butang?
    Nagustohan ko kini nga pagkabatbat sa Lucas 2:20 --”Ug namalik ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayod sa gisugilon kanila sa mga anghel.”
     Human madungog ang pagmantala sa anghel sa pagkatawo sa Mesias, human mobisita sa Belen diin ilang nakita ang bata nga naghigda sa pasungan, human nila ipanugilon sa katawhan ang mga kahibulongang butang nga ilang nadungog labot niining bataa --human niining tanan, ang mga magbalantay sa karnero mibalik sa ilang mga karnero ug mibuhat sa naandan nilang buluhaton.
     Apan mibalik sila gikan niadtong una nga Pasko uban sa usa ka kabag-ohan --ang kasingkasing nga napuno sa pagdayeg tungod sa ilang nasaksihan. Mao ra gihapon ang ilang kahimtang, apan adunay kabag-ohan sa ilang pagkatawo --kay nahimamat nila ang Cristo nga Ginoo.
     Nahimamat mo ba si Cristo niining Paskoha? Mahimong nahimamat mo Siya diha sa Iyang Pulong o sa bag-ong panlantaw labot sa Iyang pag-anhi? Kon pangutan-on ka, ‘Kumusta ang imong Pasko?” unsa may itubag mo? Uban kang Cristo sa imong kasingkasing, makabalik ka sa trabaho nga may kamaya ug tinguha sa pagpakig-ambit sa uban sa himaya ug pagdayeg sa Dios tungod sa tanan nimo nga nadungog ug nakita. -DCM

  Magmalipayon ang tanan!
   Ania  na ang Dios! Andamon ang kasingkasing ta,
  Kalibotan, Hari mo dawata;
  Langit ug yuta, pagdayeg Kaniya awita. - Watts

  BATIA ANG KAMAYA SA PASKO DIHA SA
  IMONG KASINGKASING SA ADLAW NGA TANAN.

  Back to
  Calender View for December

  DECIEMBRE  30 SIYA ANG  MOLUWAS
  BASAHA:  Isaias 43:22-28

  [Ang] imong mga sala . . . dili ko na gayod kini hinumdoman. 
  -Isaias 43:25

  May niebe pa sa tubig sa linaw sa dihang misakay sa iyang sakayan ang 7 ka tuig nga batang lalaki. Nakakita siyag katunga sa dram sa tampi sa linaw ug iya kining gihimong sakayan, nga iyang gibugsayan sa daang pala sa niebe. Maayo ang bugsay sa bata ug miabot siya taliwala sa linaw, apan didto nasudlan nag tubig ang  iyang gisakyan. Maayo na lang kay nadunggan sa ilang mga silingan ang iyang singgit sa pakitabang, ug naluwas siya. Sa makausa pa nahikat-on na usab ang usa ka batang lalaki sa kakuyaw sa pagbuhat sa ingon nga mag-inusara.
     Sa ingon nga pagkaagi, ang Isaias 43 mihulagway sa kakuyaw sa pagsalig sa tawo sa iyang kaugalingon. Sa pagpakigsulti Niya sa Israel, ang Dios miingon nga Siya lamang ang makaluwas kanila gikan sa ilang mga sala ug kalapasan (vv.21-24). Gipasidan-an Niya ang Israel nga sila misimang na sa Iyang dalan. Ingon sa mga bata nga walay buot, wala sila makapanlantaw sa unahan. Apan ang Dios mipasalig nga kon sila mahinumdom Kaniya ug makighusay sa ilang kalapasan uban Kaniya kalapasan, dili Niya hinumdoman ang ilang kalapasan, ug sila maluwas (vv.25-26).
      Ingon nga mga magtutuo, kita usab gisaaran sa ingon nga panabang. Kon mahiagom kita sa kalisdanan tungod sa kauga-lingon natong sala, maamgohan ta pag-usab nga ang Dios maoy atong tigluwas. Sama sa gamayng bata, motuaw kita ug magpakitabang sa Dios. Dili ta tugtan ang garbo sa pagpugong kanato sa paghimo niini. -  MRD II

  Pagkadako sa kahasol sa atong kalag
  Kay sa dalan sa sala kita nasalaag!
  Apan kon sa pagpaubos sa Dios kita modangop,
  Sa Iyang kalinaw kita masagop. - DJD

  SA DILI PA NATO MADAWAT ANG PASAYLO SA DIOS
  KINAHANGLAN ILHON TA NGA GIKINAHANGLAN TA KINI.

  Back to
  Calender View for December

  DECIEMBRE  31  LAKANG PAINGON SA KAHAYAG
  BASAHA:  2 Corinto 5:1-10

  Nagkinabuhi  man kita pinaagi sa atong pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita.
  -2 Corinto 5:7

  Kita nga nagsunod kang Cristo kinahanglan mobuhat niini pinaagi sa pagtuo. Usa kini ka panaw nga kinahanglan tahakon ta sa inanay.
      Sama kini sa nagbaktas sa hagip-ot nga agianan sa kilid sa bukid nga  dili makakita sa unahan. Usahay may timaan ang dalan. Usahay usab kalit lamang kining moliko sa tuo o sa wala, mahimong gansangon o lapokon,  tug-bongon o tungason. Apan kinahanglan siyang mopadayon sa unahan.
     Apan dli ingon niini nga paglatas sa bukid ang atong paglakaw diha sa espiritu.Diha sa pagtuo ta kang Cristo,  makapadayon kita sa unahan uban sa kasigurohan nga kita moabot gayod sa atong paingnan.
      Gipadal-an akog balak  sa akong higala nga  mohulagway sa atong paglakaw diha sa pagtuo:

   Kon ikaw  moabot na sa kinatumyan
   Sa kahayag nga imong hikit-an,
   Ug mangandam sa paglatas sa kangitngit,
   Tuohi nga ikaw may katungtongan,
   O kon wala man, ikaw sa paglupad tudloan.
     Basig nagtindog ka karon sa tampi sa wala mo masinati nga landong. Nahibalo ka nga kinahanglan kang mopadayon sa unahan, apan wala ka nay makita lapas sa distansya nga 10 ka tiil. Ang Dios midala kanimo niining dapita dili aron talikdan ka kondili aron ipakita kanimo --sa paagi nga wala mo pa sukad masayri- nga masaligan mo Siya sa hingpit.
       Padayon paglakaw. Uban sa pag-ampo tahaka ang walay kasigurohan nga umalabot. Ang Dios misaad sa pag-uban kanimo (Heb. 13:5). Makasalig ka nga “ikaw may katungtongan, o kon wala man, ikaw sa paglupad tudloan.”  - DCE

  ANG PAGTUO DILI LUKSO NGADTO SA KANGITNGIT,
  KONDILI  LAKANG PAINGON SA KAHAYAG.

  Back to
  Calender View for December  >