title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • August


  AGOSTO  1  “AMBOT LANG”
  BASAHA:  Isaias 12

  Mosalig ako kaniya ug dili mahadlok. -Isaias 12:2

  Maayong pagkabakus ang duha ka tuig nga bata nga si Max sa iyang lingkoranan sa trak sa iyang apohan. Naghulat siya nga mahuman nag istorya ang iyang Papa ug Lolo aron makasuroy na siya. Gilili siya sa iyang inahan ug gipangutana, “Asa ka man paingon, Max?” “Ambot lang,” siya mitubag uban sa pag-isa sa iyang gagmayng mga bukton.
     “Unsa may buhaton mo?” pangutana sa inahan. “Ambot,” sumbalik ni Max.
     “Gusto mo bang mobalik sulod sa balay uban kanako?”
     “Dili!” listong tubag sa bata samtang gipahilona  pag-ayo ang iyang kaugalingon ug naghulat nga siya isuroy na.
     “Gitudloan ako sa akong anak ug usa ka leksyon nga gikinahanglan ko niadtong panahona,” maoy sulti kanako sa iyang inahan nga si Sheryl pila ka adlaw human niadto. Umanakay na siya ug wala siya makasiguro sa nagpaabot kaniya sa unahan. “Wala siya mahibalo asa siya paingon ug unsay iyang buhaton, apan hingpit siyang misalig sa iyang Lolo. Ang pagsalig ni Max diha sa iyang Lolo mao ang matang sa pagsalig nga angay kong batonan diha sa akong langitnong Amahan.”
     Kon anaa ikaw nianang mga higayon sa kinabuhi diin wala ka masayod unsay naghulat kanimo sa unahan, o kon naglibog ka  sa angay mong barogan sa mga tandogon nga hilisgotan,  makatabang ang paghunahuna sa ingon. Buot sa Dios nga mosalig ka Kaniya ug, sama kang propeta Isaias, moingon, “Mosalig ako kaniya ug dili mahadlok” (12:2).  -  DCE

  O Ginoo, sa panahon nga  mahadlok ako,
  Mosalig ako nga panalipdan Mo
  Tultolan ug giyahan sa dalan ko,
  Ug sa kakuyaw  ipalingkawas ako. - Sper

  WALA TA MASAYRI ANG MAHITABO  UGMA DAMLAG APAN
  NAILHAN TA ANG NAGPAHILONA SA UMALABOT.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  2  KALUYA SA ESPIRITU
  BASAHA:  Salmo 13

  Hangtod kanus-a mo ba ako kalimti, Ginoo? Hangtod ba sa kahangtoran?  -Salmo 13:1

  Ang mga magdudula dili gayod buot nga mous-os. Buhaton nila ang tanan aron lamang malikayan ang mga panahon nga dili sila makaigo sa bola sa besbol, o makahimo ug libreng pag-itsa, o makasalo sa gipasa kanila. Ang magdudula sa besbol mopuli sa iyang bat, ang basketbolista mag-ilis ug sapatos, ug ang magdudula sa putbol mobag-o sa iyang paagi sa pagdula. Buhaton nila ang kutob sa ilang mahimo aron modaog.
     Ang mga Cristohanon angay usab nga maninguha sa pagdaog. Angay natong buhaton ang tanan aron makalingkawas kita sa mga panahon diin gibati ta ang kataphaw sa atong mga pag-ampo ug  ang kahigawad inay kapiskay diha sa atong pagbasa sa Biblia.
     Ang espirituhanong pag-us-os mao rag mopabati kanato nga kita gitalikdan sa Dios. Nakigbisog kita sa makapahasol nga mga hunahuna. Nagmasulub-on ang kasingkaising ta. Nakasiguro kita nga miasdang kita sa gubat nga dili gayod nato madaog.
     Mao kana ang gihunahuna  ni David sa dihang gihulagway niya ang iyang kahimtang sa Salmo 13:1-2. Daw gibati siyag kaluya sa espiritu gumikan sa nalangan nga tubag sa iyang pagpakitabang. Apan nasayod si David sa angay niyang buhaton aron makalingkawas niining kahimtanga. Una, nagpakiluoy siya sa Dios (vv. 3-4), ang matuod nga tuboran sa espirituhanong kapiskay panahon sa kahulaw. Ikaduha, misalig siya sa Dios (v. 5), ang bugtong nasayod sa agianan sa kalingkawasan. Ikatulo, miawit siya ug mga pagdayeg sa Dios (v.6), kay nasayod man siya kon unsa ka bililhon ang pagsimba Kaniya.
     Nagmaluya ka ba? Pangaliyupo sa Dios, saligi Siya, ug dayga ang Iyang ngalan. Unya padayon sa pagpakigbisog!  -  JDB

  Kon ang kinabuhi mo sama sa disyerto
  Uga, wala mamunga ug walay panalangin,
  Dangop kang Cristo ug malagsik ka
  Siya andam motagbaw sa imong kauhaw.  -K. De Haan

  ARON MABUNTOG MO ANG MGA KALISDANAN SA KINABUHI,
  SALIGI ANG MGA SAAD SA DIOS.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  3  KAHADLOK UG GUGMA
  BASAHA:  2 Samuel 6:1-11

  Simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya, uban sa pagtahod ug kahadlok; kay ang atong Dios kalayo nga nagaut-ot.   
   -Hebreo 12:28-29

  Sulod sa daghang katuigan gihasol ako sa mapintas nga paghukom sa Dios sa usa ka tawo nga nakahimo ug sayop nga daw wala tuyoa. Gisagang lamang ni Usa ang Sudlanan sa Kasabotan aron dili kini mahulog (2 Sam. 6:6-7). Tungod niana, gipatay siya sa Ginoo.
    Apan ang Dios nagtugon ug mga lagda mahitungod sa balaang arka.  Ang mga pari lamang ang mahimong mohikap niini (Num. 1:51, 53; 4:15).  Makuyaw ang dili pagtuman sa Iyang mga sugo.
     Ang mga makuyaw nga panghitabo  sama niini mopamatuod sa kabalaan sa Dios. Tataw kining mipakita sa Iyang kinaiya nga nagdumot sa sala ug sa pagkamasupilon.
   Ang kamatayon ni Usa maoy usa ka mahinuklogong pahinumdom  nga kadtong nagbalhin sa arka nagmasupilon sa Dios. Nasabtan ni Haring David ang mensahe niini. Busa gipiho niya nga matuman gayod ang gitugon sa Dios dihang gibalhin niya ang arka didto sa Jerusalem.
     Daghan kanato karon ang wala magpakabana sa kahalangdon sa Dios. Mas magpakita pa man gani kitag dakong pagtahod kon moatubang kita sa Presidente kay sa pagduol ta sa Dios  diha sa atong pagsimba ug pag-ampo.
     Tinuod, maaghop ug maloluy-on ang balaan ug putli nato nga Dios. Apan dili nato kalimtan nga Siya usab “kalayo nga nagaut-ot” (Heb. 12:29). Sa nagdugang ang pag-ila ta sa makalilisang Niya nga gahom, magkalawom usab ang pagsabot ta sa hingpit Niya nga gugma.-HVL 


   
  Makalilisang ang atong Dios!
  Nagmando Siya gikan sa kahitas-an
  Uban sa kaalam, gahom, ug gugma --
  Makalilisang gayod ang atong Dios!  - Mullins

  ANG TANAN NGA NAKAILA SA GRASYA SA DIOS,
  BATION USAB UG KALISANG SA DIOS.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  4  MINAOT NGA PAGPAUBOS
  BASAHA:  Colosas 2:16-23

  Ayaw kamo pahukom ni bisan kinsa nga nagpakamaubsanon bisag wala siyay katarongan.  -Colosas 2:18

  Pila ka tuig kanhi nabasa ko ang bahin sa restawran nga gibantog sa “Labing Las-ay” nga pagkaon sa tibuok Oregon. Ang mga tag-iya nagpadayag nga gidulot nila ang pinakawalay lami nga pagkaon nga gisilbi sa mga kostumer sa labi pang salawayong paagi.
     Sa pagkatinuod, lami ang pagkaon, igo-igo ug barato ang matag order, ug maayo ang serbisyo. Gihunahuna sa mga tag-iya nga ang pagtawag sa ilang restawran nga “labing las-ay” maoy mopadugok sa katawhan dinhi.
     Tuod man, milampos ang ilang paagi. Ang mga kustomer nga miadto aron pag-usisa, nagbalik- balik na. Kining taktika sa pagnegosyo mipahi- numdom kanako sa relihiyosong pag-alagad nga gihulagway ni apostol Pablo diha sa ikaduhang kapitulo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Colosas. Gipasidan-an niya ang iyang mga magbabasa nga dili magpailad sa mga mini nga magtutudlo nga daw diosnon ug mapaubsanon kaayo apan diay nagtagbaw lamang sa kaugalingon nilang tinguha pinaagi sa pagkabig ug pagtagad diha sa ilang kaugalingon. Kanang mga tawhana magbuhat sa bisag unsa aron ikasangyaw ang ilang pagkadili-takos. Apan sa panan-aw sa Dios, ang ilang pagkamaubsanon usa lamang ka pagtabon sa ilang garbo ug pagpataas sa ilang kaugalingon.
     Sigurohon ta nga ang atong pagkamaubsanon ug paglimod sa kaugalingon nagsumikad sa pagtugyan ta sa atong kaugalingon diha kang Cristo, inay nga sa tinguha nato sa pagtagbaw sa kaugalingon tang kagustohan. -  MRD II

  Kon nabuhat na ang tanan, talikdi ang garbo,
  Yam-iri ang pagdayeg sa kaugalingon;
  Ug mahimaya mo ang Ginoo
  Ug ikatuboy ang ngalan ni Cristo. - Hallan

  DILI  MO MAPASIDUNGGAN SI CRISTO UG ANG
  IMONG KAUGALINGON SA SAMANG HIGAYON.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  5  DILI MADALI!
  BASAHA:  Efeso 4:11-16

  Kadtong gipili nang daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang Anak. -Roma 8:29

  Dihay sugilanon labot sa usa ka inilang eskultor nga nagbuhat sa mga panapos nga  korte sa iyang gihimong istatuwa nga bronse. Gisigihan niya pagkiskis ug pasinaw ang iyang obra maestra. “Kanus-a man kana mahuman?” dihay nangutana. “Dili gayod kini mahuman,” tubag sa   eskultor. “Sigihan ko lang kinig trabaho hangtod moabot na ang mokuha niini.”
     Ingon usab niana ang ikasulti bahin sa mga anak sa Dios. Naluwas kita pinaagi sa grasya ug gipahitarong na diha kang Cristo. Apan kon hisgotan ta gani ang pagkaamgid ta kang Cristo diha sa adlaw-adlaw tang pagkinabuhi, kinahanglan trabahoon ta kini sa kanunay hangtod moabot  si Jesus sa pagkuha kanato.
     Dihay miingon, “Ang liso sa tugas dili mahimong kahoy sulod sa usa ka adlaw lamang . . . Ingon nga ang pintor nagkinahanglan ug panahon aron matapos ang iyang dibuho, aduna usay panahon taliwala sa pagpugas ug sa pag-ani.”
      Bisan kon bag-o ka pa nga magtutuo o bisan kon naila mo na ang Ginoo sulod sa daghang katuigan, “kinahanglan motubo [ka] sa tanang paagi ngadto kang Cristo (Ef. 4:15).  Ayaw tugti ang mga kapakyas sa pagpaluya kanimo. Pakigsandurot sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Unya, samtang nagbasa ka sa Pulong sa Dios ug nagtuman sa Iyang sugo, ikaw usab mahiamgid kang Cristo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kanimo. Hinumdomi, dili kini madali!   -  RWD

  Mahisama unta Kanimo, Balaang Manunubos,
  Kini ang hugot kong pangandoy ug pag-ampo;
  Bahandi sa kalibotan sa walay pagpanuko talikdan,
  Aron Kanimo, Jesus, mahiamgid ako. - Chisholm

  ANG KALUWASAN MAANGKON DIHADIHA; ANG PAGTUBO
  MAGPADAYON  SA TIBUOK NGA KINABUHI.

  Back to
  Calender View for August

  AGOSTO  6  PASKO SA ADLAW NGA TANAN
  BASAHA:  Salmo 118:19-24

  Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo;  maglipay ug magmaya kita niini. -Salmo 118:24

  Usa ka matahom nga Domingo sa Agosto niana, samtang nagsugod kami pagsimba, nag-ampo ang among pastor nga unta kahinangpan namo kini nga pagsimba sama sa kahinangop sa mga bata nga nagpaabot sa Pasko. Taliwala sa ting-init, kadtong wala damhang hulagway mipukaw sa handurawan ko ug nakapahinuktok kanako. Dugay nang natapos ang kataposang himno, apan wala pa gihapon mawala sa akong hunahuna ang gipamulong sa among pastor ug ang buot ipasabot niini.
     Unsa mang adlawa sa tuig diin momata akog sayo niadtong bata pa ako? Buntag sa Pasko! Ngano man? Aron maablihan ko ang akong mga regalo. Sa pagkatulog ko sa bisperas sa Pasko, maghunahuna ako: Ugma maoy usa ka malipayong adlaw! Hugot ang akong pagsalig nga hatagan ako sa akong mga ginikanan ug maanindot nga gasa, ug gikahinangpan ko kini. Kana mao ang mopalagsik kanako matag kaadlawon sa Deciembre 25.
     Unsa may gibati mo sa pagmata mo karong buntaga? Mausab kaha ang imong panlantaw kon isipon mo ang matag adlaw ingon nga gasa gikan sa imong mahigugmaon ug langitnong Amahan? Lagmit mao kana ang gihunahuna sa salmista sa dihang siya misulat, “Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo; maglipay ug magmaya kita niini” (Sal. 118:24).
     Kon isipon ta ang matag adlaw ingon nga pinasahing gasa gikan sa Dios, nan sama kita sa mga bata panahon sa Pasko,  kahinangpan ta ang  tanang buntag sa tuig. -  DCM

  Sa pagpamanagbanag sa matag adlaw,
  Sa dili ka pa mobangon sa imong higdaanan,
  Pagmaya - paglipay ug dayga ang Dios,
  Ug pasalamati Siya sa madawat mo karon. - Sper

  ANG MATAG ADLAW GASA GIKAN KANIYA NGA
  NASAYOD SA TANAN NATONG GIKINAHANGLAN.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO 7  NAGPUGAS KA BA?
  BASAHA:  2 Timoteo 2:1-7

  Itudlo sa mga tawo nga imong kasaligan ang imong hidunggan . . . aron itudlo usab nila sa uban.  -2 Timoteo 2:2

  Niadtong bata pa ako, nabatasan sa among pamilya ang pagpangita sa unang kamatis nga mahinog sa among tanaman. Sa dili ikapadayag nga hinungdan, kadto nga kamatis (nga kasagarang pahinogon ug tiwas diha sa bintana sa kusina) daw maoy labing lamian.
     Samtang nagligad ang ting-init, gisilbi  sa akong inahan sa lainlaing paagi ang kamatis: panakot sa tinola, ibutang sa sandwich, ug ang berdeng kamatis iyang piritohon. Ang uban niini gilata aron magamit sa ispagheti ug panakot sa utan inig-abot sa tingtugnaw.
     Usa ka butang ang dili gayod malimtan: Magpili kanunay si Tatay ug liso aron itanom sa pagka- sunod tuig. Sa ingon,  aduna gayod kami anihon sa matag tuig.
     Tingali ug nahunahunaan usab kini nga ideya ni Pablo dihang giingnan niya si Timoteo nga ipiyal ang kamatuoran sa ebanghelyo ngadto sa mga matinud-anong magtutuo kinsa “makatudlo usab sa uban” (2 Tim. 2:2). Sama sa liso, ang Pulong sa Dios kinahanglan itanom sa kasingkasing sa mga matinud- anong sumusunod ni Cristo, kinsa mosulti usab niini ngadto sa uban. Sa pagbuhat nila niana, ang liyok sa pagtanom ug pag-ani magpadayon hangtod mobalik ang Ginoo sa mga alanihon.
     Aduna may nagtudlo kanimo sa kamatuoran sa ebanghelyo ug mitabang kanimo sa pagsabot sa mga pagtulon-an sa Biblia. Nagpugas ka ba ug binhi alang sa sunod ting-ani? -  DCE

  Tudloi ako, Ginoo, aron usab ikatudlo ko
  Ang bililhong mga pagtulon-an Mo;
  Palupara ug patugdona ang mga pulong ko
  Sa kasingkasing nga giuhaw Kanimo. - Havergal

  KITA  MGA TUBORAN, DILI PUNDOHANAN, 
  SA KAMATUORAN SA DIOS.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  8  WALAY SULOD NGA LUBNGANAN
  BASAHA:  1 Corinto 15:1-8

  Sa ikatulo ka adlaw gibanhaw siya sumala sa nahisulat sa kasulatan. 
  -1 Corinto 15:4

  Pila ka adlaw human sa Rebolusyon sa Pransya, dihay tawo nga misulay pagtukod ug bag-ong relihiyon nga gituohan niyang mas maayo pa kay sa Cristianismo. Apan nahigawad siya kay wala man siya molampos. Gisugid niya kini sa usa ka ministro  ug unya nagpakitambag sa angay niyang buhaton.
     Ang ministro mipasabot nga dili sayon ang pagtukod ug bag-ong relihiyon --ug  hilabihan kini kalisod nga wala siyay ikasugyot bahin niini. Apan human siya maghunahunag makadiyot, siya miingon: “Basig gusto nimong sulayan kini nga paagi: Nganong dili ka man magpalansang sa krus ug unya banhawa ang imong kaugalingon sa ikatulong adlaw?”
     Ang lig-on nga patukoranan sa Cristohanong pagtuo mao ang walay sulod nga lubnganan. Ang Bag-ong Kasabotan nagpadayag nga ang kamatayon ni Jesus maoy bayad sa silot sa atong mga sala. Apan unsaon ta man pagkasiguro nga ang paglansang kang Cristo igo na alang sa Dios? Dili mahinungdanon ang  pagtan-aw ta sa kamatayon ni Jesus; ang mahinungdanon mao ang pagtan-aw sa Dios niini.
     Ang pagdawat sa Dios sa halad ni Cristo didto sa krus napamatud-an diha sa Iyang pagkabanhaw. Kini ang timailhan sa  hingpit nga kahimuot sa Dios. Kon wala ang pagkabanhaw, walay mahinungdanong ikatanyag ang Cristohanon ngadto sa kalibotan. Apan ang kamatuoran nga si Cristo namatay ug nabanhaw gikan sa lubong  mao “ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo” (Roma 1:16).  -  HWR

  Dihang gilansang si Jesu-Cristo sa krus,
  Gibayran Niya ang silot sa sala;
  Ang Iyang pagkabanhaw nagpaila
  Nga igo na ang kamatayon Niya. - Sper

  ANG PAGKABANHAW MAOY TIMAILHAN SA PAGDAWAT
  SA AMAHAN SA KAHINGPITAN SA TAHAS SA ANAK.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  9   NGANONG GIKAPOY KA?
  BASAHA:  Isaias 40:18-31

  Kadtong mosalig sa Ginoo makabaton ug bag-ong kusog.  -Isaias 40:31

  Dihay misugilon kanako nga siya gihasol sa iyang tanlag. Matod niya, “Bisan pag Cristohanon ako, bation gihapon akog kaluya!” Samtang gibalikbalik kog basa ang Kasulatan, nasayran ko nga bation diay gihapon ug kakapoy ug kaluya ang katawhan sa Dios. Apan ang mga kasimbahanan karon nagdumili sa pag-ila niini. Sa ngalan sa madaugong pagkinabuhi diha kang Cristo, ang uban nag-isip sa kaluya ingon nga kapakyas sa pagsalig ug pagsunod sa Dios.
     Apan sumala pa kang Isaias, ang atong Magbubuhat nasayod nga aboton ug kaluya ang Iyang mga nilalang. Misaad Siya  paghatag kanato ug  bag-ong kusog kon kita mosalig Kaniya (40:30-31). Siya nasayod usab nga ang atong pagkinahanglan sa kusog, sama sa pagkinahanglan ta sa pagkaon, dili matubag sa usa lamang ka higayon.
     Ang atong kabalak-an dili ang pagbati sa kakapoy, kondili ang hinungdan sa kakapoy ta.  Ako nag-antos sa kaluyahon sulod sa dugayng panahon tungod sa kabalaka, kahadlok, ug kasilag. Salamat sa Ginoo, wala na ako galongi niining mga pagbatia karon. Apan kapoyon gihapon ako tungod sa akong pakiglabot sa mga kalihokan nga mapuslanon ug sa akong tinguha sa pagkinabuhi ingon nga matinud-anong alagad ni Cristo.
     Susiha ang hinungdan sa imong kakapoy. Kon gikapoy ka tungod sa sayop nga mga rason, dawata uban sa pagpaubos ang mahigugmaong pagbadlong sa Dios. Kon matarong ang rason sa imong kakapoy,  pangayoa ang bag-ong kusog gikan sa Dios. Dili ka angay mabalaka kon bation kag kakapoy.    -  JEY

  Kon sa lumba sa kinabuhi gikapoy ka
  Ug dili na makaapas sa kakusog sa dagan,
  Nan, tun-i ang pagsalig sa Ginoo;
  Ug hatagan ka gayod Niya sa Iyang kusog. - DJD

  HATAGAN KITA SA DIOS SA KUSOG ARON
  MASARANGAN TA ANG ATONG MGA KALUYAHON.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  10  KINSA ANG DIOS?
  BASAHA:  Isaias 45: 1-13

  Ako mao ang Ginoo, wala nay lain, walay Dios gawas kanako. 
   -Isaias 45:5

  Si Kristi, nga tinun-an sa ikaduhang ang-ang sa elementarya didto sa Iowa, gipangutana sa tigtaho sa  magasin nga  Life:  “Kinsa ang Dios?” Siya mitubag, “Ang Dios ang naghimo sa panahon . . . ang naghatag kanatog mga gasa sama sa mga kahoy ug . . . lunhawng  mga sagbot. Apan may gasa Siya nga wala ko magustohi: kini mao ang gubat.” Ug siya mipadayon, “Apan usahay daw dili maayo ang Dios kay dihay higayon nga gibuhat Niya kanang makina nga imo ganing gamiton aron makakuha kag dulaan. Wala kami swerteha niadtong dulaa ug migasto kamig mga P100.”
     Sa linghod niya nga panabot, gitinguha ni Kristi pagtugkad ang pamaagi sa Dios. Nakita niya ang  Iyang kaayo apan dili niya kini mapatukma sa hulga sa gubat ug sa P100 nga nausik sa iyang pagdula. Wala niya makita ang katibuk-an nga hulagway.
     Kita nakigbisog sa susamang mga sitwasyon. Apan ang Dios nagpadayag nga walay  sama Kaniya.  Siya ang nagbuhat sa kahayag ug kangitngit, sa kabulahanan ug katalagman, ug mahimo Niya ang tanang butang (Isa. 45:7).
     Unsaon man nato pagpakabaton ug tukmang hulagway sa Dios? Pinaagi sa pagbasa sa tibuok Biblia, dili lamang ang mga bahin nga makapahimuot kanato. Inay nga basolon ta ang Dios tungod sa sala, mosalig hinuon kita nga himoon Niya ang mga katalagman nga mabungahon alang kanato. Labaw sa tanan, kinahanglan dawaton ta si Jesus ug ang Iyang sakripisyo didto sa krus alang sa atong mga sala. Kay didto sa Calvaryo makita ta ang hustisya sa Dios ug ang Iyang kaluoy. Ang pagtutok sa krus mohatag kanatog masangkarong hulagway sa Dios.   -  DJD

  Dili ta maabot ang atong Dios,
  Dili ta matugkad ang Iyang hunahuna
  Hangtod si Cristo nga Iyang Anak atong sud-ongon
  Ug tuohan ang Iyang Pulong. - Hess

  ANG HUSTISYA UG KALUOY SA DIOS NAGTAGBO DIHA SA KRUS

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  11  ITUGYAN SA DIOS
  BASAHA:  Isaias 46

  Akoy nagbuhat ug akoy mopas-an, akoy modala ug moluwas. 
  -Isaias 46:4

  Human mabaktas ang tulo sa upat ka milya nilang lakwonon, gikapoy na ang tulo ka tuig nga si Seth ug  nagkadagmadagma na siyang naglakaw uban sa iyang amahan. Bisan pa niini, namugos gayod siya pag-bitbit sa balonan nga sumala pa sa iyang amahan, nga si Pastor Daniel Little, wala nila kinahanglana. Apan sa kadugayan, naghilak nga mihangyo si Seth, “Mahimo bang sung-ayon mo ako, Tay?”
     Ug gisung-ay sa amahan ang iyang anak. Sa dihang gibutang niya sa Seth human sila magbaklay, ang bata miingon: “Tan-awa, Tay, nabitbit ko ang balonan sa tibuok natong lakaw.”
     Lagmit nga mopahiyom kita isip tubag sa pagkayano sa panabot sa bata. Apan diha sa kayano sa maong pahayag nakita sa amahan ang kaugalingon niyang pagtan-aw sa Dios. Ang atong langitnong Amahan nag-agda kanato sa pagtugyan ngadto Kaniya sa tanan tang mga kabalaka (1 Ped. 5:7). Apan nagpadayon kita sa paghunahuna nga mapas-an  ta kining tanan  nga mag-inusara --gihuptan nato pag-ayo kana nga mga kabalaka ug unya daygon ta ang atong kaugalingon human ta malabang uban sa tumang kalisod ang mga kakulian.
     Pinaagi kang propeta Isaias, gipahinumdoman sa Dios ang Israel nga giamoma Niya sila sukad sa ilang pagkahimugso (Isa. 46:3-4). Apan nagmagarbohon sila ug nagsalig sa ilang kaugalingon, ug nag-ungaw sila sa kadaot kon sila nagpadayon.
     Undangon ta na ang paglingla sa atong kaugalingon. Huyang kita ug Siya lig-on.  Sa higayon nga itugyan ta ang atong mga palas-anon ngadto Kaniya, masinati nato ang Iyang panalangin ug gasa sa kalinaw.  -  VCG

  Gihigugma ako ni Jesus,
  Sumala sa Biblia;
  Kabataan huyang man
  Ang tanan gilig-on Niya.  - Warner

  GIATIMAN SA DIOS KADTONG MIILA SA ILANG KAHUYANGON.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  12  DALAN SA KAGAWASAN
  BASAHA:  Gipadayag 20:11-15

  Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay kataposan nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. -Roma 6:23

  Dihay  binilanggo nga gihasol sa iyang tanlag samtang naghulat sa silot sa kamatayon. Nakapatay siyag tawo atubangan sa duha niini ka anak dihang siya nanulis.
     Tungod sa iyang kahasol, wala niya tugti ang iyang abogado sa paghangyo nga lugwayan pa ang iyang kinabuhi. Alang kaniya, ang pagbiya niining kinabuhia mao ang mopalingkawas kaniya gikan sa sudya sa iyang konsensya ug sa pagtamay sa nasuko nga katilingban. Siya miingon, “Kini ang paagi nga ako makaikyas niining impiyerno nga akong gipuy-an.”
     Pagkadakong sayop! Gawas kon nakighusay na siya sa Dios, ang kamatayon modala hinuon kaniya sa impiyerno nga walay kataposan! Ang Biblia nag-ingon, “Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa, ug tapos niana hukman siya” (Heb. 9:27).
     Dili man tuod  kita mga mamumuno, apan kitang tanan nakasala (Rom.3:23). Ug kon ang Dios ang pahukmon, angay kitang pahamtangan sa silot sa kamatayon (Rom. 6:23), apan gihatagan kita Niya ug dalan sa kaluwasan. Gihatag Niya ang Iyang Anak aron mamatay hulip kanato, ug ang tanang motuo Kaniya maluwas gikan sa silot sa sala.
     Sukwahi sa kriminal nga naglaom sa kagawasan diha sa iyang  kamatayon, kita makakaplag sa  matuod nga kagawasan.  Ang Biblia mipasalig kanato, “Karon dili na pakasad-on kadtong nahiusa kang Cristo Jesus” (Rom. 8:1). Siya lamang ang bugtong  makaluwas kanato gikan sa pagkasad-an. -  RWD

  Naglipay ang kalag ko,  kay ni Jesus giluwas ako
  Sa sala nga dugay nang miulipon kanako;
  Giula ang bililhon Niya nga dugo --
  Paglukat kanako; Ug karon Iya na ako! - Clayton

  ANG PAGTAGAD NI CRISTO KANIMO SA UMALABOT
  NAG-AGAD SA IMONG PAGTAGAD KANIYA KARON.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  13  PAGGAHIN UG ORAS SA  PAG-AMPO
  BASAHA:  Marcos 1:21-39

  Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nag-ampo didto.  -Marcos 1:35

  Daghan ug gibuhat si Jesus niadtong adlawa. Giduaw Niya ang lungsod sa Capernaum nga nahimutang duol sa baybayon, apan dili kadto usa ka bakasyon.
     Una, miadto Siya sa sinagoga ug nagtudlo. Samtang didto Siya, gipagawas Niya ang daotang espiritu gikan sa tawong giyawaan. Gikan didto, duol na lang ang balay sa Iyang tinun-an nga si Pedro. Giadto Siya ug giayo ang ugangang babaye ni Pedro. Sa pagsalop sa adlaw, nagpundok sa atubangan sa balay ang bagang duot sa katawhan, ug niadtong gabhiona giayo ni Jesus ang mga masa-kiton ug gipagula ang daghang mga yawa gikan sa  mga tawong giyawaan. Handurawa ang kakapoy nga gibati ni Jesus sa dihang mibiya ang kataposang tawo nga Iyang giayo.
     Angay lamang nga mopahulay si Jesus o hatagan ug higayon nga makatulog. Apan basaha ang Marcos 1:35, “Kaadlawon pa gani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nag-ampo didto.”
     Nasayod si Jesus nga ang Iyang pagpangalagad modala Kaniya  sa lain pang mga lungsod ug liboan pa ka katawhan ang nagkina-hanglan sa Iyang pagpanambal. Nag-ampo Siya aron pag-andam sa Iyang kaugalingon alang niini. Uban sa kakapoy sa miaging adlaw ug sa trabaho nga naghulat Kaniya sa mosunod pang mga adlaw, miadto sa awaaw nga dapit si Jesus ug nag-ampo.
     Gikapoy ka ba pag-ayo sa gibuhat mo kagahapon? Ingon ba usab kadaghan ang buhaton mo karon? Pakig-uban sa Dios diha sa pag-ampo. Hatagan ka Niya ug bag-ong kusog.  -  JDB

  Sayo akong mibangon karong buntaga,
  Ug mihunong sa makadiyot,
  Daghan ang kinahanglan kong buhaton
  Busa kinahanglan mag-ampo ako!

  ARON MAKABAROG KA SA BISAG UNSANG HAGIT,
  PAGGAHIN UG TAKNA SA PAGLUHOD DIHA SA PAG-AMPO.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  14  DAGAT NGA BALORON
  BASAHA:  Isaias 57:15-21

  Ang mga daotan sama sa dagat nga kanunay nagbalod; ang tubig niini nagdalag lapok ug hugaw.  -Isaias 57:20

  Walay pagkahimpos ang akong kahago sa paghaw-as sa mga anod gikan sa linaw duol sa among payag. Inigkabuntag, sa dili pa mangmata ang akong mga apo, kahigon ko na ang ilalom sa linaw aron makalakaw-lakaw sila sa hinlo nga bonbon.
     Magpabilin kining hinlo hangtod sa udto. Niining taknaa magsugod nag panagan ang mga baroto nga magguyod ug mga tawo sakay sa nagkadaiyang gamit. Mobalod ang linaw ug mobanlas kini sa baybayon. Bisan kon wala pay de-motor nga baroto, ang hangin mohuros ug kini ang mopabalod sa linaw. Kutawon niini ang linugdang sa ilalom ug maputos kinig itum nga mga hugaw ug mga basura ilalom sa nahinloan na nga linaw.
     Hunahunaa ang usa ka dagat nga kanunay lamang gikutaw sa nagkaguliyang nga lilo. Dili gayod mohunong ang mga balod nga nagdalag mga hugaw ug lapok.  Sama niini ang paghulagway ni Isaias sa mga daotan (57:20). Ang ilang kinabuhi nahisama sa dagat nga kanunay nagbalod, walay  pahulay  -- walay kalinaw, walay pagkapuypoy (v.21).
     Ang kalinaw mapahimuslan sa tanan nga nagtuo kang Cristo. Dili lamang kita magmalinawon uban  sa Dios, apan mabatonan ta ang kalinaw sa Dios  nga lig-ong miturok sa atong kasingkasing (Juan 14:27).
      Kon wala kay kalinaw, kon gikusokuso ka sa unos, duol kang Jesus uban sa pagsalig. May gahom Siya sa pagpalinaw sa baloron nga dagat sa imong kinabuhi.  -  DCE

  Kon ang kinabuhi  daw dagat nga giunos
  Ug mihagsa uban sa mga balod sa kasakit,
  Nan, dangop kang Cristo ug saligi Siya,
  Hatagan ka Niya sa kalinaw nga dili mokupas. - Sper

  GITAWAG NI CRISTO ANG TANAN NGA GIBUDLAYAN
  SA PAGPAHULAY DIHA KANIYA.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  15  ANG DIOS SA  KABATAAN
  BASAHA:  Salmo 24

  Nagpuyo ako sa habog ug balaang dapit, ug kaniya nga mapaubsanon. 
   -Isaias 57:15

  Ingon nga lima ka tuig nga tig-abog sa mga baka nga mosulod sa umahan sa akong amahan, nalingaw ako sa akong makita  ug madunggan sa palibot sa Amihanang Dakota sa adlaw sa ting-init. Ang kahilom niadtong dapita mabuak lamang sa panagsang unga sa baka ug taghoy sa langgam. Ang inalisngaw sa kainit nagsayaw lahos sa kasagbotan samtang nagpahipi ang matahapong coyote sa akong duol. Nagtuyoktuyok sa itaas ang mga gutom nga banog samtang naglutaw-lutaw ang puting panganod sa kalangitan.
     Gitudloan ako sa akong mga ginikanan  nga ibabaw niining matahom nga talan-awon sa Dakota, anaa ang Dios kansang kabalaanon ug kahalangdon dili matukib. Gibati ko ang  kagamay ug kahuyang ko.  Apan gitudloan usab nila ako  nga gihigugma ako pag-ayo sa Dios ug gipadala Niya si Jesus ug Siya namatay alang kanako. Busa gibati ko ang gugma alang Kaniya.
     Masabtan sa mga bata ang mga sukaranong kamatuoran nga sama niana bisag dili pa nila maapsan ang kahulogan sa mga pulong sama sa pagkalabaw  sa Dios (dili masukod ang kalainan ta Kaniya) ug ang Iyang pagkatiunay (ang Iyang pakigsandurot). Nasabtan ko na kining mga pulonga karon, apan malipay akong magdumdom  sa gihunahuna ko sa bata pa ako  didto sa umahan.
     Dili nato mabalik ang atong pagkabata, ug dili usab kita buot mobuhat sa ingon. Apan hinumdomi nga ang Ginoo nagpuyo “sa tawo nga naghinulsol ug mapaubsanon” (Isa. 57:15). Hinumdomi ang katahom sa mga adlaw sa imong kabatan-on. Unya, uban sa kahibulong sa usa ka bata, pamalandongi ang kahalangdon  sa Dios nga “Harianon ug Dungganon.”   -  HVL

  Gipakaylap sa Dios ang Iyang kabuhatan--
  Gipahilona  ang kalibotan ug  kabitoonan;
  Kalisangan ta ang Iyang gahom, ug Siya simbahon;
  Bisag ang  krus sa Calvaryo kanato nagpaduol. - Gustafson

  ANG MAGBUBUHAT MAY GILILONG SA MGA MAALAMON,
  APAN SIYA MAHIMONG MAILA  SA MGA KABATAAN.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  16  PAGTAGAD, PAGPAKABANA
  BASAHA:  Tito 2

  Magkinabuhi kita nga mapinugnganon sa kaugalingon, matarong ug diosnon. -Tito 2:12

  Pagkahuman gayod sa dula nga soccer sa Athens, Greece, pila ka tuig kanhi, 21 ka tawo ang namatay ug kapin sa 50 ang naangol. Nahitabo ang maong trahedya sa dihang naghaguros paggawas sa istadyum ang maikagong mga manan-away nga naghugyaw sa kadaugan sa ilang tim. Apan wala nila masayri nga gikandadohan diay ang usa ka ganghaan ubos sa usa sa mga hagdan. Sa nagkaduol na sila sa maong ganghaan, daghan ang nangatumba ug natunob-tunoban. Tungod sa kakusog sa singgit sa mga apisyonado, wala nila madunggi ang tiyabaw sa nangadagma.
     Kining mapasagaron nga panglihok dili lamang mahitabo diha sa mga dula sa soccer. Kini nahitabo sa atong palibot sa paagi nga labi pang mangilngig ug dili lang maalinggatan. Mahimong wala kita nagsinggit ug naghaguros sa pagdagan sa walay pagtan-aw sa atong padulngan, apan nagpasi nunot kita kanila, ug wala ta tagda ang mga nangamatay nga wala makaila kang Cristo. Sagad kitang malinga sa kaugalingon natong mga buluhaton ug napakyas kita sa pagpamati sa tiyabaw niadtong anaa sa unahan nga nagkaduol na sa kinutoban sa ilang kinabuhi. Sa lain nga pagkasulti, ang kakulang sa atong gugma ug pagpakabana makadugang  diay sa ilang kalisod.
     Kon nahimuot kita sa atong kaugalingon, angay natong pamalandongan ang gisulti ni Pablo sa Tito 2. Giawhag niya ang tanan sa pagkinabuhi uban sa maayong panabot ug pagkamapinugnganon. Kay kon wala kini, dili gayod kita makadungog sa tiyabaw sa pagpakitabang nga matabonan unya sa kagahob sa bagang duot sa katawhan. -  MRD II

  Kon kita naglutaw-lutaw nga way tumong
  Ug nagkinabuhi alang sa atong kaugalingon,
  Ang mga nasalaag nga atong hitagboan
  Dili gayod makatultol sa dalan. - DJD

  ANG MATUOD NGA CRISTOHANON NAGPABILING MATAGDANON
  SA KALIBOTAN NGA MAPASAGARON.

  Back to
  Calender View for August


   
   

  AGOSTO  17  MAKALIMOT BA ANG DIOS?
  BASAHA:  Hebreo 8

  Dili ko na hinumdoman ang ilang kalapasan ug ang ilang mga sala.    
  -Hebreo 8:12

  Nangandoy ang Dios sa pagpasaylo sa mga makasasala! Apan alang sa uban dili kini katuohan. Dili na maihap ang mga wali nga nasangyaw aron pagpamatuod niini ngadto sa mga tawong sad-an. Daghan niini ang nagpasabot sa pagtulon-an nga ang Dios dili lamang mopasaylo sa makasasala, kondili mohikalimot  pa gayod sa iyang sala. Sa makadaghan gisulti ko kini sa akong kaugalingon, ug wala ko gayod dudahi ang pagkatinuod niini.
     Unya usa ka Domingo niana nakadungog akog wali nga mipausab sa akong panglantaw.  Nakuha sa magwawali ang akong pagtagad dihang siya miingon, “Ang ideya nga kalimtan sa Dios ang akong mga kalapasan daw dili mapasaligon alang kanako. Unsa man unya, kon kalit lamang Niya kining mahinumdoman? Gani, ang paghikalimot bunga man sa dili pagkahingpit, ug ang Dios hingpit man.”
     Samtang gisusi ko ang teksto sa Biblia nga gisandigan sa maong pahayag, gibasa sa pastor ang Hebreo 8:12, “Dili ko na hinumdoman ang ilang kalapasan ug ang ilang mga sala.” Unya siya miingon, “Wala moingon ang Dios nga kalimtan Niya ang atong mga sala -- Siya miingon nga dili na Niya kini hinumdoman! Ang Iyang saad sa dili paghinumdom  sa atong mga sala labi pang bug-at kay sa pag-ingon nga Iya kining hikalimtan. Kana ang makahatag kanakog kasigurohan!”
     Gibati mo ba nga naghinobra ang imong pagkadaotan ug dili ka na mapasaylo? Hinumdomi, gisaad sa Dios ang pasaylo ug ang dili na paghinumdom sa imong mga kalapasan. Isugid kini ngadto Kaniya karon.  -JEY

  Nawagtang sa hingpit ang mga sala
  Gipas-an Niya ug karon wala na
  Ug unya dili na kini Niya hinumdoman;
  Busa ako magsimba sa Iyang tiilan.

  ARON MAGMALIPAYON ANG IMONG UMALABOT, DAWATA
  ANG PASAYLO SA DIOS SA NANGAGI MONG KALAPASAN.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  18   PAGTUBO SA ESPIRITU
  BASAHA:  1 Pedro 2:1-10

  Padayon kamo pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.   -2 Pedro 3:18

  Kon ang gitas-on ta maoy hisgotan, kini nag-agad sa gitas-on usab sa atong kaliwatan. Bisag unsa pay atong kan-on o  paugnat sa kusog nga atong himoon, moundang ang atong pisikal nga pagtubo sa gitakdang higayon. Inig-abot niini nga higayon, dili na kita motaas bisag unsa pay atong buhaton (apan daghan kanato ang molapad o motambok pa).
      Apan, ang atong espirituhanong pagtubo wala limitahi.  Dinhi ang atong “gitas-on” nag-agad sa atong kaugalingong tinguha ug sa kaikag ta sa paggamit sa gitanyag kanato sa atong langitnong Amahan. Ang mga napanonod tang gitas-on sa barog gikan sa atong mga ginikanan dili makasanta sa atong pagtubo sa espiritu. Walay gitakdang sukod ang pagtubo sa espiritu.
     Ang Cristohanong kahingkod dili makab-ot dihadiha. Kinahanglan tukma ang atong “kalan-on” ug  kanunay  natong ikinabuhi  ang atong pagtuo. Gawas kon magtuon kita sa Pulong sa Dios, dili kita molambo. Hangtod nga tumanon ta kini, dili ta makab-ot ang kahingpitan sa atong paghingkod.
     Unsa ka ba kataas ug kalig-on diha sa panlantaw sa Dios? Unsa kadako ang pagtubo mo karong tuiga? Bisag unsa pay tubag mo niini, mahimo kang motaas pa. Hinumdomi ang sekreto sa pagtubo ug gamita kini. Ang Biblia nagmando, “Padayon kamo pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo” (2 Ped. 3:18).    -  RWD

  Mahal nga Jesus, mandoi ug kipiti ako
  Ug tabangi nga pinaagi sa gugma Mo
  Adlaw-adlaw magkaamgid ako Kanimo --
  Kini ang pangaliya ko. - Garrison

  ANG PAGPADUOL KANG CRISTO LABAW NGA
  MOPAHIAMGID KANATO NGADTO KANIYA.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  19  KADAOGAN TALIWALA SA KALISDANAN
  BASAHA:  Hebreo 11:35-40

  Bisan sa akong pag-antos nalipay ako kay ang imong saad naghatag kanakog kinabuhi.  -Salmo 119:50

  Si Patricia St. John gihulagway ingon nga usa ka ordinaryong babaye nga nakabaton ug usa ka talagsaong pagtuo. Gigahin niya ang iyang kinabuhi  sa pag-alagad sa mga tawo nga nagpuyo sa labing kabos nga mga dapit  sa atong planeta. Miadto siya sa  Sudan dihang midagsang ang mga lalin sa gubat didto. Dako kaayo ang ilang kalisod ug kawad-on, apan nagpasalamat gihapon sa Dios ang mga Cristohanon sa grupo.
     Si Patricia misugilon nga usa ka gabii niana naminaw siya sa mga Cristohanon nga mga lalin nga naghudyaka sa pag-awit sulod sa gamayng simbahan sa Sudan nga napuno sa tawo. Ug kalit lamang misantop sa iyang hunahuna ang usa ka  mahinungdanong panlantaw. Siya miingon, “Mausab tingali namo ang ilang kahimtang, apan dili gayod namo sila mausab.” Naamgohan niya  nga “dili kanunay haw-ason sa Dios ang  katawhan gikan sa ilang kahimtang.  Makig-uban Siya kanila sa  maong sitwasyon . . . Wala Niya sila kuhaa gikan sa kangitngit. Siya mao ang nahimong ilang kahayag taliwala sa kangitngit.”
     May kahulogan ba sa kinabuhi mo kining panlantaw ni Patricia? Unsa may buhaton mo kon, taliwala sa hugot mong pag-ampo, dili ipahiangay sa Dios ang pagluwas kanimo gikan sa malisod nga kahimtang? Ang Biblia nagsulti kanato nga sagad nag-antos ang mga magtutuo (Heb. 11:35-38). Nan, unsa may buhaton ta niini?
     Ang Dios misaad sa pag-uban kanimo. Lig-onon ka Niya ug pinaagi sa Iyang grasya mahimo kang magmaya taliwala sa kasakit ug kapildihan. Kana ang matuod nga pagdaog taliwala sa kalisdanan. -  VCG

  Ayaw kahadloki ang kangitngit nga naglugitom,
  Kauban mo ang Dios, Siya ang matuod nga  kalinaw;
  Duol kang Jesus kon sa kasakit ug trahedya gihulga ka,
  Siya ang bugtong taming batok sa kahadlok.  -Hess

  ANG BUGTONG PAAGI SA PAGDAOG MAO 
  ANG PAGPAILALOM KANG CRISTO.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  20   PAG-AMPO ALANG SA UBAN
  BASAHA:  Colosas 4:2-13

  Padayon kamo sa pag-ampo ug pagtukaw uban ang pagpasalamat. 
   -Colosas 4:2

  Dihay  misyonera sa Haiti nga giingnan sa iyang doktor nga lagmit may kanser siya. Gihimo dayon ang pagsusi ug samtang naghulat siya sa resulta, nahupong siya sa kahadlok ug nawala ang kalinaw sa iyang panghunahuna.
     Unya usa ka gabii niana, kalit lamang nawala ang iyang kabalaka. Gikan sa kinaposoran sa iyang kahiladman nasayod siya nga, bisan unsa pa ang resulta sa pagsusi sa iyang sakit, dili pasagdan sa Ginoo ang iyang bana ug mga anak, bisan pa ang ilang emosyonal nga panginahanglan.
     Samtang naghunahuna siya niini,  iyang  nadumdoman  nga Miyerkoles diay sa gabii  kadto ug adunay tigom sa pag-ampo sa iglesia nga iyang gigikanan sa Estados Unidos. Naamgohan usab niya nga kini ang unang Miyerkoles human mapahibalo ang iyang mga higala sa mahimong mahitabo kaniya. Kini ang mipalig-on sa pagtuo sa misyonera nga siya gihatagan sa Dios ug higayon nga mabati ang Iyang tubag sa mga pag-ampo alang kaniya. Ug tuod man, miabot ang resulta nga iyang gihulat -- wala siyay kanser.
     Kining matuod nga sugilanon nagpahinumdom kanatong mga Cristohanon sa kamahinungdanon sa pag-ampo. Gihatagan kinig gibug-aton diha sa Colosas 4 nga nagbatbat sa suporta nga angay natong ipakita sa usag-usa. Mag-ampo kita alang sa mga pangina- hanglan sa uban ug hulaton ta  ang tubag sa Ginoo.  - MRD II

  Kon wala nay mahimo ang kalibotan
  May Higala nga dili gayod  mopakyas;
  Iyahat lang ang imong mata - ang tubag hulata,
  Dili masukod ang gahom sa pag-ampo!  - Kenny

  ARON MADALA MO ANG KATAWHAN NGADTO SA DIOS,
  DAD-A SILA SA PAG-AMPO NGADTO SA DIOS

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  21  PAG-ATIMAN SA UBAN
  BASAHA:  Filipos 2:1-11

  Pagtinabangay kamo ug dili kay mao ray inyong atimanon ang tagsatagsa ninyo ka kaayohan.  -Filipos 2:4

  Ania kita karon sa panahon sa pag-atiman sa kaugalingon. Kini ang gisulti ni George Sweeting, kanhi presidente sa Moody Bible Institute, sa mga tinun-ang migradwar sa Taylor University. Ingon nga ilustrasyon, gilakbitan niya ang usa ka ulitawong mag-uuma nga nangitag asawa. Busa gipapatik niya sa  mantalaan kini nga pahisayod: “Ulitawo nga nagpanuigon ug 35 nangitag babaye nga nagpanuigon ug 25 nga may traktora. Ipadala ang hulagway sa traktora.”
     Kitang tanan natakdan na sa pagkahangol. Busa si Pablo mipasidaan kanato sa pag-atiman dili lamang sa kaugalingon tang kaayohan,kondili usab sa kaayohan sa uban. Ang pulong “dili lamang . . . kondili usab” naghatag ug igong katimbangan.
     Kini nga katimbangan makita usab diha sa balaod sa Daang Kasabotan, “Higugmaa ang inyong isigkatawo ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon” (Lev. 19:18). Aron kini makinabuhi sa katawhan sa Israel, gimandoan sila sa Dios sa dili pagpupo sa mga alanihon nga atua sa daplin sa ilang uma ni paghagdaw niadtong mga nahibilin. Ngano man? “Ibilin kini alang sa mga kabos ug sa mga dumuduong” (vv. 9-10).
     Si Cristo maoy labing maayong panig-ingnan sa pag-atiman sa uban. Bisan tuod ug Siya Dios, gipaubos Niya ang Iyang kaugalingon ingon nga tawo ug nagmasulondon hangtod sa kamatayon. Nangita Siya kanimo ug kanako.
     Unsa mang paagiha ang imong magamit aron makatabang  ka sa uban karon? Si Cristo  ang atong sumbanan sa pagpakabana alang sa uban.  -DJD

  Kon magbaton kitag kahadlok sa Dios,
  Ug sa Pulong Niya magtinguha sa pagsunod,
  Hunahunaon gayod nato sa kanunay
  Ang kaayohan sa atong isigkatawo. - DJD

  MAHIMO KITANG LABING MAAYO DIHA 
  SA PAG-ALAGAD NATO SA UBAN.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  22  NANGANDAM KA BA?
  BASAHA:   Filipos 2:12-16

  Kon inyong buhaton kini, dili gayod kamo mapukan; ug niining paagiha kamo hatagan sa hingpit nga katungod pagsulod sa walay kataposang Gingharian. -2 Pedro 1:10-11

  Kon ikaw nagpangidaron pag 9 ka tuig, dili ka buot magpunay ug hunahuna bahin sa umalabot. Busa kawang lamang usahay ang pagpasabot ko sa anak kong  si Steven sa kaayohan nga iyang maani ugma damlag diha sa iyang pagpraktis ug piano ug pagtuon sa matematika. Samtang naningkamot ako pagpasabot kaniya nga kinahanglan siyang mangandam alang sa iyang kaugmaon, wala siyay laing gihunahuna kondili ang karon.
     Kitang tanan makasinati niana nga problema sa atong kinabuhi. Sama sa mga bata nga nagpahimulos sa usa ka adlaw sa ting-init, buot natong igugol ang atong panahon sa mga kalipayan sa kinabuhi --sa pagdula, paglingawlingaw, ang pagbuhat sa mga trabaho nga atong higustohan-- inay nga maningkamot alang sa atong umalabot.
     Kon bug-os ang imong pagtuo nga ikaw maluwas ni Jesu-Cristo, may kasigurohan ka nga makig-uban ka Kaniya sa langit sa umalabot. Tingalig hunahunaon mo nga mahimo ka nang magpaharuhay , ug isipon mo nga ang kinabuhi usa lamang ka bakasyon. Apan dili kana mao ang gitudlo sa Biblia.
     Sa Filipos 2:12, si Pablo nag-awhag kanato sa “pagpaningkamot” alang sa atong kaluwasan. Ug sa 2 Pedro 1:8,  gidasig kita sa pagdugang sa diosnong kinaiya diha sa atong kinabuhi. Sa pagbuhat ta niini, gipangandaman ta ang panahon diin kita makig-uban na sa atong Ginoo.
     Dili kita angay magpaanod-anod lamang. Andamon ta ang atong kaugalingon alang sa pagpanga- lagad dinhi sa kalibotan ug alang sa kahangtoran uban sa Dios didto sa langit.  -  JDB

  Ang tanan sa kalibotan daw gabon lamang
  Nga sa dili madugay mawagtang
  Ang molungtad sa kahangtoran
  Mao ang gibuhat nato karon.  -DJD

  KARON ANG PANAHON SA PAGPAMUHONAN
  ALANG SA KAHANGTORAN.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  23  IKAW ANG MAGPILI
  BASAHA:  Juan 12:34-50

  Mianhi ako nga kahayag sa kalibotan, aron  ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit.  -Juan 12:46

  Mohimo kitag kapilian sa matag adlaw. Apan may mga tawo nga nagtuo nga kita, sama sa kompyuter, gibut-an sa mga pwersa  nga dili nato kalikayan.
     Dihay misulat sa editor sa usa ka mantalaan nga misaway sa mga Cristohanon tungod sa ilang pagsangyaw ngadto sa uban sa ilang matarong nga baroganan. Siya mipadayag nga walay mahimo ang tawo labot sa iyang kaliwatan ug kalikupan. Midugang siya sa pag-ingon nga ang kapilian sa “relihiyon, o sa kinaham nga pagkaon, kolor, o mga higala” dili man  kapilian kondili “yanong kamatuoran.” Unya mihangyo siya kanato sa “pagtalikod sa bakak nga saad sa relihiyon ug pag-isa sa sulo sa tawhanong katarongan.” Nasabtan mo ba kana?Gitapos niya ang sulat pinaagi sa  pagbatbat sa iyang gituohan ug sa paghangyo sa mga magbabasa sa pagbuhat sa butang nga sumala pa niya dili mabuhat sa tawo --ang pagpili.
     Tinuod nga ang mga butang nga may  kalabotan  sa  kaliwatan ug kalikupan makapahimong lisod sa atong kapilian. Apan kita nakaangkon sa kagawasan sa pagpili; ug kita ang manubag sa Dios sa mga kapilian nga atong gihimo.  Kadtong molimod niana nga kagawasan molimod usab nga adunay naghupot sa kahayag sa kamatuoran.
     Si Jesus miingon, “Mianhi ako nga kahayag sa kalibotan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit” (Juan 12:46). Ang pagpili kang Cristo maoy moluwas kanimo gikan sa kangitngit sa sala ug mohatag ug dugokan sa imong kinabuhi. Ikaw ang magpili.
  -HVL

  Si Jesus nagtawag, “Pagpili na karon!”
  Kon maglanganlangan ka, mapildi ka gayod;
  Pamatia karon, ang tingog sa Ginoo
  Dawata ang Iyang kaluwasan - maayong kapilian!  - Hess

  KADTONG NANGITA SA KAMATUORAN MAGPABILIN SA KANGITNGIT KON  ISALIKWAY NILA ANG  KAHAYAG.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  24  SAKOP SA BANAY SA DIOS
  BASAHA: Efeso 2:14-22

  Kamo . . . mga sakop sa banay sa Dios.   -Efeso 2:19

  Matag pila ka tuig magtigom ang among banay sa usa ka parke duol sa Linaw sa Michigan. Talagsa ra kaming magkita, busa kanunay kaming makurat sa kapaspas sa pagtubo sa among mga apo o sa pagkahiamgid ug samot sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. Gikahinangpan ko ang maong piknik kay mopahinumdom kini kanako nga sakop ako sa maong banay.
     Ang tanan nga misalig kang Jesu-Cristo isip ilang Manluluwas sakop sa banay sa Dios. Ang apostol Pablo miingon nga kitang tanan “mga sakop sa banay sa Dios” (Ef. 2:19). Kabahin sa usa ka banay nga gilangkoban sa mga magtutuo ni Cristo.
      Ang mga sakop sa banay nga naghigug-maay angay nga magminatud-on sa ilang pagpakabana sa usag-usa. Makapangutana sila kon giunsa pagsulbad ang usa ka problema, ug mahisgotan nila unsaon pag-atubang ang malisod nga hilisgotan.
     Ingon nga mga magtutuo ni Cristo, angay kitang magpakabana sa ubang mga sakop  sa banay sa Dios. Usahay malisod tahakon ang dalan ngadto sa espirituhanong kahamtong. Busa kinahanglan dasigon ta ang atong isigkamagtutuo sa pagbiya sa ilang mga sala ug sa pagkinabuhi alang sa Ginoo. Ang katuyoan niini  mao ang paglangkob sa usa ka banay sa mga magtutuo nga nagkauyon sa paglig-onay sa usag-usa samtang sila  nagtuman sa gitahas sa Dios kanila.
     Pagkadakong pribilihiyo nga masakop sa banay sa Dios!  - DCE

  ALANG SA DUGANG PAGTUON
  Unsaon man sa mga sakop sa banay sa Dios
   pagtabang sa usag-usa?
  Basaha ang Roma 12:10, 16; Galacia 5:13, 26;
  Efeso 4:1-3, 32; Hebreo 10:24-25; Santiago 5:16

  GIPAKITA NATO ANG ATONG GUGMA SA DIOS
  KON GIHIGUGMA TA ANG IYANG BANAY.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  25  KAMATUORAN UG KALOMO
  BASAHA:  1 Tesalonica 2:1-13

  Nagmalumo kami kaninyo. -1 Tesalonica 2:7

  May mga ginikanan nga nagmatuto sa ilang mga anak isip istriktong awtoridad, apan ang maalamong mga ginikanan mogamit sa ilang awtoridad uban sa mahigugmaon ug malomong pag-amoma!
     Si Pablo ug ang iyang mga kauban sa buhat, nga sila si Silas ug Timoteo, mao ang espirituhanong ginikanan sa banay sa Dios sa iglesia sa Tesalonica. Si Pablo miingon, “Nagmalumo kami kaninyo, sama sa usa ka inahan nga nagmatutuo sa iyang anak” (1 Tes. 2:7). Ug siya mihisgot labot sa iyang  pagpahimangno, pagmaymay, ug pagbadlong kanila“sama sa usa ka amahan sa iyang mga anak” (v.11).Sama sa tanang  Cristohanong amahan ug inahan, si Pablo nagtinguha nga ang iyang mga anak sa espiritu mohamtong unta ug mopadayag sa himaya sa Dios.
     Ang tigbatbat sa Biblia nga si Albert Barnes misulat, “Kadtong nagwali sa ebanghelyo angay magmalumo, magmaluluy-on, ug magmabination . . . Angay gayod kitang makigbatok sa sayop apan buhaton ta kini sa paagi nga dili makapasakit niadtong nasayop.”
     Sa laing pagkasulti, angay tang dumtan ang sala apan kaluy-an  ang makasasala. Dili sayon ang paghimo niana, labi na alang niadtong mga maalamon. Lisod kini alang sa magsusulat nga si C. S. Lewis, hangtod nga iyang nahinumdoman :  “Gibuhat ko kini ngadto sa usa ka tawo sa tibuok kong kinabuhi -- ug kining tawhana mao ako!”
     Ikinabuhi ta kini nga pagtulon-an alang sa uban karon ug atong mapamatud-an ang gahom sa kamatuoran nga giubanan sa kalomo.  
  - JEY

  Pagkamaalamon sa nagmalomo!
  Pagkakusgan niya nga maaghop!
  Paghiusa sa kamatuoran ug sa diosnong gugma
  Nahikyad ang matarong nga sugilanon.  - DJD

  SAYON DAWATON ANG KAMATUORAN 
  KON KINI GIUBANAN SA KALOMO.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  26  PAMATI KAMO!
  BASAHA:  Marcos 4:1-9, 24-25

  Kon aduna kamoy dalunggan, pamati kamo!.- Marcos 4:9

  Human ako mobalhig puyo sa usa ka baryo, nadiskubrihan ko nga ang akong fax machine makapadala, apan dili makadawat, ug mensahe. Ang tanang talisulod nga mensahe maputol ug motunga dayon kining mga pulonga: “May sayop sa pagpadala. Naputol ang linya panahon sa pagdawat.”
     “Daghan kaayo ang sabod ug kagahob sa linya sa imong telepono,” matod pa sa nag-ayo. Human molabay ang duha ka oras nga pagsusi, pagdugtong, ug paghugot sa mga koneksyon, nasulbad ra gayod ang problema.
     Nagpunay akog hunahuna sa maong sitwasyon isip hulagway sa akong pagpakigsulti sa Dios. Sayon ra ang pagpadala sa akong mga pangaliya ngadto Kaniya, apan naglisod ako pagdawat sa Iyang mga mensahe alang kanako.  Natural lamang alang kanako ang paghatag ug igong gibug-aton sa gusto kong isulti inay nga sa angay kong madunggan. Kon tugtan ko ang “kasabal” sa sala ug ang “kagahob” sa mga kabalaka sa kinabuhi sa paghasol kanako, mabalda ang akong panghunahuna samtang ako nagbasa sa Biblia, namati sa wali, o nagpabilin sa kahilom diha sa pag-ampo.
     Dihang gilakbitan ni Jesus ang sugilanon labot sa pagpamati ug pagtubag sa Pulong sa Dios, Iya kining gihatagan ug gibug-aton pinaagi sa pag-ingon, “Kon aduna kamoy dalunggan, pamati kamo!” (Mar. 4:9).
     Karon may kahigayonan ka sa pagpalinaw sa linya sa komunikasyon mo sa Dios. Ihatag ta Kaniya ang bug-os natong atensyon ug pamation ta pag-ayo ang Iyang Pulong.   - DCM

  Ang pagpakigsulti uban sa Ginoo
  Dili lamang diha sa  pag-ampo,
  Kinahanglan usab basahon ta ang Biblia
  Ug dinhi Siya pamation ta.   - Sper

  ANG KAGAHOB SA KALIBOTAN MAKABALDA SA
  PAKIGSULTIHANAY TA SA DIOS.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  27  PAGLAOM SA UMALABOT
  BASAHA: Gipadayag 11:15-19

  Maghari siya hangtod sa kahangtoran.  -Gipadayag 11:15

  Si Sir Fred Catherwood, usa sa mga inilang estadista sa Inglaterra, mihatag sa iyang panlantaw pinasikad sa iyang pagtuki sa kahimtang sa kalibotan. Siya misulat, “Gilingi ta ang kagahapon karon kay kita nahadlok man paglantaw sa unahan. Nagpuyo kita sa katilingban nga mapintas, hakog, latagaw, mayubiton, ug walay kalaoman. Wala ta masayri kon unsay sangpotan niining tanan . . . Sa dihang gisalikway ta ang pagtuo sa dignidad sa tawo, babaye ug lalaki, nga gibuhat sa dagway sa Dios, mitaas usab ang kaso sa kapintas . . . Natay-og ang mga haligi sa atong katilingban. Sa pagpangligad sa mga siglo, ang mga kagamhanan naglatid ug batakan  sa maayong pamatasan nga maoy ilang patukoranan sa mga katilingbanong katukoran. Karon wala na sila mahibalo sa ilang buhaton.”
     Apan dili kita angay mahadlok niini kay ang Biblia nagpadayag nga may balaanong plano nga makita diha sa panghitabo sa kasaysayan. Naghulagway kini sa kalagmitan sa usa ka kapukawang espirituhanon nga ipahigayon sa Dios aron mahitabo ang katingbanong kabag-ohan sa dili madugay. Dayag nga makasalig kita nga sa kataposan, sa pagbalik unya ni Jesus, Siya na ang maghari sa kalibotan nga mahimo nang gingharian sa Iyang Amahan (Gip. 11:15).
     Kita ang asin ug kahayag sa kalibotan (Mat. 5:13-16). Kina-hanglan  kita magkinabuhi, magbuhat, magsimba, mag-ampo, ug magsaksi aron pinaagi kanato maila ang Dios sa kalibotan.  -  VCG

  Gikuptan sa Dios ang umalabot
  Ug sa igong grasya naghatag Siya;
  Sa kalisod ug kaharuhay Siya naggiya,
  Kon tugtan lamang unta nato Siya.  - Rohrs.

  MAY DUGOKAN ANG IMONG PAGKAMALAOMON KON
  ANG  PAGBALIK NI CRISTO IMONG GIKAHINANGPAN.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  28  “UG MILABAY KINI”
  BASAHA:  2 Corinto 4: 8-18

  Kining gamay ug umaaging kasamok nga among giantos naghatag kanamog hilabihan kadako ug walay kataposang himaya nga labaw kaayo kay sa kalisdanan.  -2 Corinto 4:17

  Nag-ambitay sa ilang kinaham nga teksto  sa Kasulatan ang pila ka mga membro sa simbahan. Daghan sa mga bersikulo nga gikutlo ang naghisgot bahin sa kaluwasan, kasigurohan, ug sa pagsang- kap sa Dios. Apan dihay tigulang nga lalaki nga mitindog ug miingon nga ang kinaham niyang tudling sa Biblia mao kini: "Milabay kini.” Matod niya, “Kon takboyan akog sakit, madasig ako sa kahibalo nga molabay ra kini. Kon mahasol ako, nasayod ako nga dili kini molungtad. Ug sa dili madugay ako makasulti, “Milabay kini.”
      Bisag  gihatagan tuo niining tawhana ug laing kahulogan ang maong tudling sa Biblia, nakita niya dinhi ang usa ka mahinungdanong pagtulon-an nga makita diha sa Kasulatan. Bisan pag daw wala nay kinutoban ang pagsulay, moabot gihapon ang adlaw nga dili na kini bug-at dalhon ug dili na kini mahimong tinubdan sa kaguol.  Gani, daw wala kini hinungdan kon sud-ongon diha sa bidlisiw sa kahangtoran.
      Ang ikaduhang Corinto 4:17 nagsulti kanato nga ang atong “gamay . . .nga . . . giantos” umaagi lamang. Ang kasayoran nga ang atong palas-anon lumalabay lamang mopaaghat kanato sa pagbaton ug madaogong panlantaw.
     Bisan pag ang imong mga pagsulay molungtad ug pila ka adlaw, bulan, tuig, o sa tibuok mong kinabuhi, “umaagi” lamang kini. Sama niadtong maalamong Cristohanon, ikaw usab makaingon, “Molabay ra gihapon kini!”    -  RWD

  Paghilom, kalag ko -- nagdagan ang orasan
  Unya makig-uban na kita kanunay sa Ginoo,
  Ang kaguol, kahigawad, kahadlok mangawagtang,
  Kasakit malimtan,  tiunay nga kalipay kaptan! - von Schlegel

  MASARANGAN NATO ANG BISAG UNSANG BUTANG
  KON GISALIG TA KANG CRISTO ANG TANAN.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  29  PANGANDAM SA PAGDAOG
  BASAHA:  2 Corinto 6:1-10

  Midagan ako hangtod gayod sa dag-anan, ug sama ako sa boksingiro nga dili magpatakag sumbag.  -1 Corinto 9:26

  Daghang katuigan kanhi, dihay batan-ong boksingiro nga nahimong kampeon sa kalibotan sa dibis- yong heavyweight. Apan wala siya magdugay isip kampeon. Kusgan siya sama sa toro nga baka, apan dili siya mahibalong molikay sa sumbag sa iyang kontra. Nagproblema usab siya sa iyang kakulang sa disiplina sa kaugilingon. Ug misangpot kini sa iyang kaparotan.
     Kining kasinatian niini nga boksingiro makita usab sa natad nga espirituhanon. Daghanan sa mga Cristohanong may talento maikagon kaayo sa ilang pagsugod ug alagad sa Ginoo. Apan kay wala man silay katibuk-ang plano sa pagbuntog sa kaaway, maparot sila sa dili madugay.
     Si apostol Pablo miingon nga sa iyang pagpakigbugno sa sala, wala siya magpatakag sumbag (1 Cor. 9:26). Ang apostol mitampo sa lumba uban sa pagdisiplina sa kaugalingon aron nga ang tanan niyang lihok maihap pabor kaniya hangtod maabot niya ang dag-anan.
     Ang gisulti ni Pablo sa 2 Corinto 6:1-10  nagpadayag sa mga pamaagi nga gikinahanglan aron kita molahutay sa espirituhanong pakigbisog ug magmabungahon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Siya miingon nga ang Cristohanong kinabuhi nagkinahanglan sa pagpanugyan, kahibalo, lahutay, ug gugma, nga maangkon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo.
     Tinuod, gikinahanglan ta ang masangkarong plano sa pagdaog aron maangkon ta ang madaogong kinabuhi ingon nga mga Cristohanon. 
  MRD  II

  Umari ka, Ginoo ug ipakita ang panan-awon
  Nga moandam kanako sa pakigbisog;
  Himoa akong madaogon,
  Ug sa gahom sa Imong Espiritu sul-ubi.

  ANG KINABUHI MAOY SUNOD-SUNOD NGA PAKIGBISOG--
  NANGANDAM KA BA SA PAGDAOG?

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  30  BALAY SA AWTO
  BASAHA: 1 Timoteo 6:17-19

  Ang maayong tawo mag-amping sa katungod sa mga kabos. 
    -Panultihon 29:7

  Dihay babaye nga gikan sa usa sa mga kabos nga nasod sa kalibotan nga miduaw sa Toronto. Samtang didto siya, nagpuyo siya sa balay sa empleyado sa usa ka kalibotanong kahugpongan nga naghatag ug panabang sa mga nanginahanglan.
     Samtang nanambo siya bintana sa likod, nangutana ang bisita, “Kinsay nagpuyo dinha?”  Sa pagtuo nga ang nataran sa likod maoy iyang gipasabot, ang tag-iya mitubag: “Wala.”
     “Kana bang balay diha.” matod sa bisita. Gitudlo niya ang garahe sa tag-iya sa balay. “Wala,” tubag sa tag-iya. “Mao kana ang balay sa awto.”
     Wala makatingog ang bisita. Gibalikbalik niya ang pag-ingon, “Balay alang sa awto! Balay alang sa awto!” Nakugang siya nga ang mga tawo dinhi dili lamang makapalit ug awto, makapabuhat pa silag balay alang niini.
     Samtang namalandong ako niadto, nasabtan ko ang iyang kahikugang. Makauulaw hunahunaon nga ang uban kanato nagpuyo sa kaharuhay samtang ang uban nag-ilaid sa kawad-on.
     Wala isipa ni apostol Pablo nga sala ang pagkadato, apan nasabtan niya ang kakuyaw nga dala niini. Sa iyang pahimangno kang Timoteo, gitambagan  niya ang mga dato “sa pagpadato sa maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug andam sa pagtabang sa uban”  (1 Tim. 6:17-18).
     Ang Dios naglaom nga gamiton ta ang Iyang panalangin aron mapanalanginan usab ang uban. Gigamit ta ba ang Iyang gihatag kanato sa pagpadayag sa Iyang gugma ngadto sa uban?   - JDB

  Hatag ingon nga ikaw gihatagan,
  Higugmaa ang uban kay sa Agalon gihigugma ka
  Tabangi ang walay ikasarang;
  Sa gitahas kanimo pagmatinud-anon.  - Wilson

  KAY GIHATAG MAN SA DIOS ANG TANAN TANG GIKINAHANGLAN,
  ANGAY USAB KITANG MOHATAG SA UBAN.

  Back to
  Calender View for August


   

  AGOSTO  31  MISTERYO BA O KABUANG?
  BASAHA:Buhat 26:19-32

  Wala ako mabuang, Kamahalan! Ang akong gisulti matu-od ug matarong.   -Buhat 26:25

  Malamposong negosyante ang higala kong si Bill. Maikagon siyang mosugilon labot sa dakong kabalhinan sa iyang kinabuhi sukad niya gidawat si Jesus isip iyang Manluluwas. Daghan ang natandog sa testimonyo ni Bill, apan dihay miingon kanako nga alang kaniya “emosyonal ug walay kapasikaran.” Gani, nagpasabot  man siya nga gidudahan niya ang akong panabot kay mitoo man ako sa gisulti ni Bill.
     Kining tawong madudahon nasayop sa iyang pagtuo ingon nga ang Romanong gobernador nga si Festo nasayop sa iyang pagtuo labot kang Pablo. Kay dili man masabtan ni Festo  ang milagro sa kinabuhing nausab diha kang Cristo, giingnan niya si Pablo nga nabuang na siya. Naminaw unta si Festo kang Pablo aron masuta niya nga matuod ang milagro nga iyang giasoy. Gawas pa, si Pablo nagsulti sa “matuod ug matarong” (v. 25), ug ang iyang pagsaksi mahimong mapiho kay “wala man kini mahitabo sa tago” (v. 26). Sa kabahin ni Bill, ang iyang testimonyo gipamatud-an sa 50 ka tuig nga diosnong pagkinabuhi.
     Wala kita pugsa sa Dios pagtuo sa mga kabuangan, apan Siya nagsugo kanato sa pagtuo sa Iyang gisulti diha sa Biblia. Bisan kon dili nato matugkad sa hingpit ang pamaagi sa Dios, saligan lamang nato ang kamatuoran diha sa Iyang Pulong. Ug diha sa Biblia Iyang gisaad nga usbon Niya ang atong kinabuhi kon saligan ta Siya. Ayaw  ipakaingon ang balaang misteryo sa tawhanong kabuang.  -  HVL

  Dagkong milagro, O Jehovah, gihimo Mo,
  Dili matugkad ang Imong matag laraw;
  Dili masabtan sa tawong buang ang bili niini,
  Ni siya nga may kalibotanong panabot.  - Psalter

  WALA MAG-UBAN SA MAO RANG DALAN
  ANG KAMATUORAN SA DIOS UG KAALAM SA TAWO.

  Back to
  Calender View for August


     >