title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • April


  Abril  1  LIG-ON NGA BUKTON SA DIOS
  BASAHA:  Salmo 46

  Ang Dios nga walay sinugdanan ug kataposan maoy imong puloy-anan; lig-onon ka niya sa iyang gamhanang bukton.  -Deuteronomio 33:27

  Nakadamgo ka na ba nga nahulog ka sa imong katre o gikan sa habog kaayo nga lugar?  Niadtong bata pa ako, kanunay akong makamata uban sa kahadlok gikan niining damgoha.
     Nadunggan ko ang labot sa usa ka tawo nga mobatig ingon niini matag katulog niya. Makamata siya uban sa kahadlok ug dili na niya gustong mobalik pa sa pagkatulog. Nahadlok siya nga mamatay, ug nahanduraw niya nga siya nahulog sa atabay nga dili-matugkad ang giladmon.
     Unya usa ka gabii niana samtang naglakaw siya agi sa sementeryo, nakita niya kini mga pulonga nga giukit sa usa ka lapida:    LIG-ONON AKO SA  GAMHANANG BUKTON SA DIOS
     Kining mga pulonga mipahinumdom kaniya nga inigkamatay sa mga magtutuo, dalhon sila nga luwas sa Ginoo sa puloy-an nila sa langit. Nadumdoman niya ang giingon sa salmista, “Bisan pag maglakaw ako sa ngitngit nga walog sa kamatayon dili ako mahadlok, Ginoo, kay nag-uban ka man kanako” (Sal.23:4)
     Naamgohan niining tawhana nga sa kinabuhi ug sa kamatayon --ug bisan pa sa katulogon-- kita sapnayon ug lig-onon sa “gamhanang bukton” sa mahigugmaon tang Ginoo. Niadtong gabhiona gikanta niya ang awit nga natun-an niya sa bata pa siya, “Wad-a kanako ang kahadlok sa kamatayon, O Dios!” Ug karon makatulog na gayod siya nga walay kahadlok.  -M.R. De Haan, MD

    Masaligan ko ang Manluluwas ko
    Kon sa kahadlok hapakon ako;
    Kaluwasan ko piho,
    Sa Iyang gamhanang bukton.  -Hess

  SA KANGITNGIT MAN O SA KAHAYAG, KASALIGAN MO ANG DIOS.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  2   KUTAY SA PAG-AMPO
  BASAHA:  Salmo 96:1-9

  Kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo, ang Espiritu mismo mangaliyupo sa Dios alang kanato.  -Roma 8:26

  Ang pag-ampo maoy usa sa labing mahinungdanong tulomanon alang sa mga magtutuo. Si Jesus, nga Anak sa Dios ug Ginoo sa tanan, nagtukaw diha sa pag-ampo samtang Siya dinhi pa sa kalibotan.
     Niining mga gabhiona, si Jesus nakigsulti sa Iyang Amahan diha sa pag-ampo. Wala Siya manga- yog mga butang alang sa Iyang kaugalingon. Sagad tang gitan-aw ang pag-ampo ingon nga  paagi sa pagpangayo sa Dios sa  atong gusto,apan ang kinapusoran sa pag-ampo mao ang pagpakigsandurot sa atong Dios.
     Tinuod nga ang pag-ampo naglakip sa pangiliyupo ug paghangyo, apan kini higayon usab sa pagpakigsandurot sa Dios. Sa atong paghangyo ang Dios mohimog mga butang ALANG kanato, sa atong pangiluyo Siya molihok PINAAGI kanato, ug sa atong pagpakigsulti Kaniya Siya mopabag-o kanato.
    Unsa ba kadugay ang pagpakigsulti ta sa Ginoo diha sa atong pag-ampo? Sa magkaduol kita sa Dios, palabihon nato ang pagsentro sa atong pag-ampo diha Kaniya kay sa atong kaugalingon, tinguhaon ta ang Iyang himaya, ug ipailalom ang atong kabubut-on sa Iyang gimbut-an. Ang pagpakigsulti sa Dios maoy atong kutay ngadto sa Iyang gahom. Kon wala kini nga kutay, walay hinungdan ang atong pag-ampo. Ang gahom sa Dios mohupong gayod sa atong kinabuhi kon kita moyukbo ug moila Kaniya nga Ginoo sa tanan. Usa ka dakong pribilihiyo ang pagpakigsandurot sa Dios ug kini ang  mahinungdanong bahin sa pag-ampo. -M.R. De Haan, M.D.

  Busa bayawa ang kasinkasing mo,
  Sa langit atua ang Amahan nga malomo
  Naghatag kaluwasan, kahumpayan ug kalinaw
  Diha sa masubsob nga pag-ampo.

  SA DILI PA KITA MANGAYO SA DIOS 
  KINAHANGLAN DAYGON TA SIYA

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  3  PAN NGA GIAGOP-OP
  BASAHA:  Josue 9:1-16

  Gitilawan sa mga tawo sa Israel ang kalan-on apan wala sila magpakitambag sa Ginoo. Busa nakighigala si Josue kanila. 
  -Josue 9:14-15

  Bag-o pa lamang nabuntog ni Josue ang Jerico ug ang Ai uban sa gahom sa Ginoo. Nasayran sa  taga-Gabaon nga sila na ang isunod, busa mihukom sila sa paglansis kaniya. Nagsul-ob silag nagkagidlay nga mga bisti, nagdalag pan nga giagop-op, ug miadto sa kampo sa mga Israelita.
     Nalansisan nila si Josue ug ang mga kadagkoan sa Israel. Sa walay pag-pakitambag sa Dios, nakighigala sila sa mga kaaway sa Israel nga gipapatay kanila sa Dios.
     Nakakutlo akog daghang espiritu-hanong pagtulon-an niini nga sugi-lanon. Piho kitang masayop kon ipatigbabaw ta ang tawhanong panlantaw sa diosnong paggiya, kon naglakaw kita sa tawhanong paagi inay nga uban sa pagtuo. Angay tang likayan ang mga paglansis ni Satanas kay labaw kining makadaot kay sa dayag niya nga pakigbugno. Bisan pag nagmadaogon kita batok sa kaaway sama sa pagdaog ni Josue didto sa Jerico ug sa Ai, dili kita magsalig kay kini maoy makadala kanato ngadto sa lit-ag sa yawa. Kon kita gigamhan sa Pulong sa Dios ug nagsalig sa hingpit sa gahom sa Espiritu, maglisod gayod paglansis si Satanas kanato.
     Hinumdomi ang gisulti sa Efeso 6:1, “Isul-ob ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga limbong sa Yawa.” Ug bantayi ang pan nga giagop-op.
  - Henry G. Bosch

  Ayaw gayod pagpasagad,
  Ayaw pagmahuyang, akong kalag,
  Gamita ang tanang katarong ug grasya
  Pagpalig-on sa kinabuhi mo.  -  Wesley

  ARON DILI KA MABANLOD SA SALA,
  PAGBANTAY SA MGA LANSIS NI SATANAS.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  4  ANG SUKOD SA GUGMA
  BASAHA:   2 Corinto 8:1-15

  Kay gihigugma pag- ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak.  -John 3:16

  Ang gugma malipay sa paghatag. Kon unsa kadako ang imong gihatag ingon usab kadako ang imong gugma. Ang paghatag maoy sukod sa gugma.
       Ang kadako sa gugma sa Dios alang kanato gipadayag pinaagi sa Iyang bililhong gasa kanato. Unsa ba kadako ang paghigugnma sa Dios sa kalibotang nagmasalaypon. Dako kaayo kay gihatag man gani Niya ang Iayng bugtong Anak (Juan 3:16). Sa Efeso 5:25 mabasa ta, “Gihigugma ni Cristo ang iglesia ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini.” Si Pablo misulat sa Galacia 2:20, “Kining kinabuhi ko karon akong giikinabuhi diha sa pagtuo ko sa Anak sa Dios nga nahigugma kanako ug nagpakamatay alang kanako.”
      Ingon nga ang Dios mipadayag sa Iyang gugma diha sa paghatag, kita usab  angay moisip sa atong pagha-tag ingon nga timailhan sa atong gugma. Wala lamang kini nagpasabot sa kwarta nga gihalad ta sa matag Domingo. Mosugod kini sa paghalad ta sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo sa tanang adlaw sa semana.
     Sa 2 Corinto 8, si Pablo midayeg sa iglesia sa Macedonia tungod sa ilang paghatag kutob sa ilang maabot (vv.1-4). Ang ilang pagkamanggihatagon nagsumikad sa ilang gugma kang Cristo, sumala sa gipamatuod ni Pablo, “Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo” (v.5). Kon gibuhat ta kana, nan, kita lakip ang tanang kabtangan ta Iya na.
     Unsa kadako ang imong paghigugma? Ikapadayag mo kini diha sa kadako sa imong paghatag. -M.R. De Haan, M.D.

  Ipabati kanamo ang gugma sa paghatag
  Uban sa kinasingkasing kalipay,
  Ug pinaagi niini among ikatugyan
  Kanimo ang tanan sa among kinabuhi. - Murray

  MAKAHATAG KA BISAG WALAY GUGMA, APAN
  WALA KA MAHIGUGMA KON WALA KAY GIHATAG.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  5  NALUKAT GIKAN SA SALA
  BASAHA:  Roma 6:14-23

  Ang gibayad aron pagluwas kaninyo  . . . dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi ug bulawan, kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Cristo. -1 Pedro 1:18-19

  Sa tanang ngalan nga gigamit alang sa Ginoo diha sa Biblia, labaw nga bililhon kanako ang pagtawag Kaniya nga Manunubos.    Ang pulong tubos nagkahulogag “paglukat.” Nagpasabot kini nga may utang nga angay bayran sa dili pa makuha ang butang nga lukaton.   Ang tawo gihimo sa dagway sa Dios, apan nahulog siya sa kamot  sa yawa  tungod sa bunga sa kahoy nga gidili. Sukad niadto, naulipon sa sala ang anang tawo ug nag-atubang sa silot.    Ang bayad sa kaluwasan mao ang kamatayon ni Jesu-Cristo --ang bugtong bayad nga makalukat kanato gikan sa silot sa balaang Dios. Ang tanan nga modawat sa gitanyag nga pasaylo sa Dios maluwas gikan sa silot sa sala ug maiya ni Cristo nga  Manunubos (Rom. 6:22)
     Daghang katuigan kanhi, dihay tawo nga miadto sa baligyaanag mga ulipon. Naniid usa siya ug unya mitanyag sa pagpalit sa usa ka ulipon. Dihang napalit na niya ang ulipon, gihatag niya kaniya ang kalig-onan sa palit ug unya miingon, “Gipalit ko ikaw aron mahimo kang gawasnon.” Tungod sa iyang dakong pagpasalamat, wala mobiya ang ulipon, hinonoa   hugot kini  nga nagsilbi kaniya sa tibuok niyang kinabuhi.
     Dako kaayo ang gibayran ni Jesus aron kita malukat. Gialagaran ba nato Siya tungod sa kadako sa atong pagpasalamat? >- M. R. De Haan, M.D.

  Utang ko Kanimo ang kinabuhi ko,
  Jesus, ang Gihalad sa Calvario;
  Didto sa krus ang sala gipapas,
  Bulahan, bulahan nga Jesus.  - Blanchard

  GIHATAG NI JESUS ANG TANAN ALANG KANATO-
  GIHATAG TA BA KANIYA ANG ATONG TANAN?

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  6   BULAWANONNGA MGA BERSIKULO
  BASAHA:  Salmo 119:129-144

  Busa gituman ko ang tanan mong mga pahimangno. -Salmo 119:128

  Dihang giaghat ang usa ka tigulang  ministro sa paghatag sa  kinaham niyang bersikulo, siya miingon: “Daghan ang akong mahinumdoman. Sa ting-ulan nagkinahanglan ako ug kapote. Sa tingtugnaw, ang kainit. Sa ting-init, nangita akog landong. Usahay nangandoy ako sa mana o sa pag-inom sa buhi nga tubig. Usahay, nagkinahanglan akog espada. Gani sama ra nga gipangutanan ninyo ako kon asa sa akong mata ang akong paborito. ‘Ang tibuok Kasulatan . . .mapuslanon’ “(2 Tim. 3:16).
     Bisag may mga bersikulo nga mas maanindot nga pagkatagik kay sa uban, ang tanan naggikan sa Dios. Usa ka sayop ang pagsandig sa pipila lamang ka bersikulo ug ang paghikalimot sa uban nga makahatag usab kanatog bag-ong panabot sa plano sa Dios. Daghang mga magtutuo ang kontento na lamang sa pagkutlo sulod sa 5 0 10 ka tuig sa mao rang mga bersikulo. Tataw nga wala sila motubo sa ilang pagtuon ug pagsabot sa Pulong sa Dios.
     Walay pulong nga giusikan ang Espiritu Santo sa dihang gidasig Niya ang mga magsusulat sa Biblia. Iyang gitinguha nga hatagan tag bili ang Pulong sa Dios sa katibuk-an niini. Mahimong nagkauyon kita sa sukaranong pagtulon-an sa Biblia, apan nagmapuslanon ba alang kanato ang kaalam nga napupo ta diha sa dugang pagbasa sa Pulong sa Dios? Sa tinuoray, makaingon ba kita, “Gimahal ko ang katibu-an sa Imong Kasulatan?    - Henry G. Bosch

  Gimanggad ko, O Ginoo
  Ang Pulong nga kanako gihatag Mo;
  Niini nagmalipayon ang kalag ko;
  Sa yuta ug sa langit man.  - Bosch

  ANG BIBLIA DILI ANGAY TILAW-TILAWAN LAMANG,
  UBAN SA KASIBOT ANGAY KINI NGA PISTAHAN.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  7  IPAKITA ANG KAAYO SA  KAAWAY MO
  BASAHA:  1 Pedro 3:8-12

  Kon buhatan kag daotan, ayaw baslig daotan.  -Roma 12:17

  Dihay kalataw-ang sugilanon bahin sa batang babaye nga nanghiwi sa usa ka iro nga daw hiwi ug dagway. Nakita kini sa inahan ug gibadlong niya ang bata. Ug kini mitubag, “Apan ‘Nay, siya man ang nanguna!”
     Husto ang gisulti bata. Kining matanga sa iro buringog ug isog gayog hitsura. Apan walay naani ang bata sa iyang paghiwi-hiwi sa iro.
    Sa ingon nga pagkaagi, walay kaayohan nga maani ang tawo nga nagtinguha sa pagbalos sa matag masuk-anong tinan-awan o sa matag buhat nga daotan nga ipunting kaniya. Gani, siya man hinoon ang mag-antos tungod niini.
     Ingon nga manununod sa grasya sa Dios, angay kitang magmaluluy-on sa uban. Ang tingog sa kalibotan moingon, “Panimasli ang nagpasipala kanimo.” Ang Espiritu ni Cristo moingon, “Higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo” (Mat. 5:44).
      Kon buot mong sutaon unsa ka kahamtong sa espiritu, pangutan-a ang imong kaugalingon, “Unsa bay akong pagtan-aw sa mga tawo nga nagpasipala kanako? Gipakita ko ba kanila pinaagi sa akong pulong ug buhat ang kaluoy, gugma ug ang maayong kabubut-on?”
     Dili sayon ang pagkinabuhi sama kang Cristo. Malisod ang pagbuhat niini. Mapasundayag lamang nato ang kinabuhi ni Cristo sa higayon nga itugyan nato sa hingpit ang atong kaugalingon ngadto sa Espiritu Santo.    -Henry G. Bosch

  Ipahupong sa Espiritu sa Dios ang  kalag mo,
  Ug wagtangon Niya ang tanang sala mo;
  Ug higugmaon mo kaaway o higala
  Kay naimo na ang pakigdait Niya. - Bosch

  MAHUGAWAN GAYOD ANG KAMOT NIYA
  NGA NAGLABAY UG LAPOK.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  8  AYAW PADAOG SA YAWA
  BASAHA:  Efeso 6:11-18

  . . . ayaw hatagig lugar ang Yawa. -Efeso 4:27

  Dihay  magtutudlo  sa eskwelahan sa Biblia nga mihatag ug usa ka oras nga pasulit sa iyang mga tinun-an. Ang tunga sa oras igahin nila sa pagsulat bahin sa Espiritu Santo ug ang nahabiling tunga alang sa pagsulat bahin sa Yawa.  Dihay tinun-an nga migugol sa iyang panahon sa pagsulat bahin sa Espiritu Santo, ug sa ubos sa iyang papel iyang gisulat kini: “Wala akoy panahon alang sa Yawa.”
     Kadtong tubaga dili mopataas sa iyang puntos sa pasulit, apan ang iyang gisulti mao lamang ang bugtong paagi nga masarangan ug mabuntog ta si Satanas. Kon hupngon ta ang atong kaugalingon sa Pulong sa Dios, sa pag-ampo, ug kon ipailalom ta sa Espiritu Santo ang atong kaugalingon, dili ta mahatagag “lugar ang Yawa” (Ef.4:27).   Mahinungdanon ang pulong lugar niini nga bersikulo. Dili makalugar ang daotan sa pagdumala kaniya nga gimandoan sa Espiritu Santo. Nadawat ta ang Espiritu Santo sa dihang kita naluwas, apan posible pa gihapon nga mahatagag “lugar” sa masibutong magtutuo si Satanas. Ang bugtong sagang batok niini mao lamang ang paghupong sa atong kaugali- ngon sa Espiritu (5:18). Kini nagkahulogan sa hingpit nga pagpailalom sa kabubut-on sa Dios.
     Sa dili ka pa moatubang sa kalibotan karon, nabasa mo na ba ang teksto ta karong adlawa? Nag-ampo ka na ba? Nahupong sa Espiritu? Kon mao, lakaw ug buntoga uban sa sagang sa pagtuo ang maidlot nga udyong sa daotan (6:16).  -  M.R. De Haan, M. D.

  Kadaogan batok sa daotan ug sa kaulawan sa sala,
  si Jesus tutoki, may gahom ang ngalan Niya;
  Sa Yawa dili ka magamhan, sala malikayan
  Maimo ang kadaogan kon ang Manluluwas saligan.

  WALA IKAHATAG NGA LUGAR SA YAWA ANG MAGTUTUO
  NGA NAGBITBIT SA ESPADA SA ESPIRITU.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  9  DAPIT SA PAG-AMPO
  BASAHA:  Salmo 5:1-8

  Apan kon mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan, ug pag-ampo sa imong Amahan nga dili  mo makita. 
  -Mateo 6:6

  Dihay komite nga gitahasan  paglibot sa usa ka pabrika aron pagtan-aw sa kamabungahon niini. Gipakita kanila ang mga dagkong makinarya nga magahob kaayo sa lainlaing departamento.  Unya gidala sila sulod sa usa ka lawak nga hilom kaayo diin nahimutang ang mga instrumento nga nagpadagan sa mga makinarya.
     Usa kanila ang miingon, “Dili mahinungdanon kining lawaka kay walay gakahitabo dinhi.”
     Mipahiyom ang giya ug miingon, “Basig wala ka makasabot, Sir. Kini ang labing mahinungdanong lawak  kay dinhi naggikan ang enerhiya nga nagpadagan sa tibuok pabrika.”
     Adunay pagtulon-an nga makutlo ta gikan niini. Sa Cristohanong pagkinabuhi, ang dapit sa pag-  ampo maoy labing “mahinungdanong lawak.” Gikinahanglan ta ang hilom nga dapit diin mahimo kitang mag-inusara uban sa Dios. Nianang dapita  kita makig-istorya Kaniya ug uban sa pagtamod maminaw Kaniya samtang namalandong kita sa Iyang Pulong.
     Diha sa Mateo 6:6, gitudlo ni Jesus ang kabililhon sa pakigsandurot sa Dios. Kini makab-ot lamang diha sa atong pag-inusara sa hilom nga pag-ampo. Wala Niya kuhaig bili ang pag-ampo taliwala sa kadaghanan, apan gipasidan-an Niya kita batok sa sala sa pagpagarbo sa atong pagkadiosnon ngadto sa uban.
     Kanus-a ba ang kataposang higayon diin gitakpan mo ang pultahan sa mga kasilik-an sa kinabuhi ug nakigsulti sa kinasingkasing uban sa imong Amahan? -  Henry G.Bosch

  Lisangon ka sa kalibotan,
  Apan humpayon ka ni Jesus,
  Tultola ang hilom nga dapit
  Diin Kaniya ikaw makig-uban. - Houghton

  ANG PAGLUHOD DIHA SA PAG-AMPO
  MOPADUOL KANIMO SA DIOS.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  10  GIPAHALONA SA LUWAS NGA DAPIT
  BASAHA:  2 Corinto 5:18-21

  Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadaotan.  -Isaias 53:5

  Nag-uban pagtabok sa kakugnan sa habagatan ang unang molupyo sa Tinipong Bansa sa America. Nalisang sila usa ka adlaw niana dihang nakita nila ang hangin nga mihuyop sa kalayo nga nagpaingon kanila.
     Samtang nagkaduol ang kalayo kanila, dihay tawo nga midagkot sa kakugnan haduol kanila ug kini nasunog gilayon. Sa dihang naugdaw na ang kugon nga iyang gidagkotan ug namatay na ang kalayo, giingnan niya ang iyang mga kauban sa pag-adto niadtong lugara. Gisud-ong nila ang kalayo nga milabay ug mihunong sa dapit nga gisunog. Nakalingkawas sila sa kalayo nga milukong kanila.
     Ang kalayo sa silot sa Dios mougdaw sa kalibotang masalaypon, apan ang Dios nag-andam ug dapit nga katagoan sa Iyang katawhan. Didto sa Calvario, gidawat ni Jesus ang kalayo sa hukom sa Dios. Didto Iyang gipas-an  ang atong mga sala ug gibayran ang silot niini.  Hingpit nang gipasaylo ang atong mga sala pinaagi Kaniya, ug kita nga mibarog sa gibuhat ni Cristo alang kanato dili na masunog pa
      “Didto sa krus gidala ni Cristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala aron dili na kita magpakasala, kondili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo” (1 Pe. 2:24). Anaa ba kamo sa luwas nga dapit?   - M. R. De Haan,  M. D.

  Dili ako maugdaw sa kalayo sa silot sa Dios
  Kay gipas-an ni Jesus ang sala ko sa krus;
  Nagbarog ako karon sa luwas nga dapit,
  Makasasala nga naluwas, bisan dili unta takos! - Bosch

  NAMATAY SI JESUS ARON KITA 
  MAHALONA SA LUWAS NGA DAPIT.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  11  ANG KALALA  SA KAMATAYON
  BASAHA:   Roma 5:12-21

  Ang kalala sa kamatayon naggikan sa sala . . . Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaogan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo. -1 Corinto 15:56-57

  Pila ka tuig kanhi samtang nanuroy kami sa duha ko ka anak nga lalaki sa kaumhan, dihay buyog nga mipaak sa usa kanila ibabaw sa iyang mata. Iya dayon kining giwaslik ug miligid siya sa sagbot ug naghilak. Ning higayona nangandam na usab ang buyog pagpaak sa ikaduha kong anak. Mitago siya sa tag-as nga sagbot ug misinggit sa pakitabang. Gikugos ko siya ug giingnan nga dili siya angay mabalaka kay nawala na ang kalala sa  maong buyog.
      Mawad-ag kalala kining  matanga sa buyog kon kini makapaak na. Gidala ko siya paduol sa iyang igsoon ug gipakita ko kaniya ang lala nga gibilin sa buyog. Ug unya giingnan ko siya, “Mahimong mahadlok ka sa pagdaguhong sa buyog, apan kini wala nay gahom sa pagpasakit kanimo. Kay naadto na sa imong igsoon ang kalala sa iyang paak.”
     Diha sa 1 Corinto 15:56, si apostol Pablo miingon nga “ang kalala sa kamatayon naggikan sa sala.” Apan nahiadto kang Jesus ang kalala sa silot dihang Iya kitang gipakamatyan didto sa krus. Dili na kita magamhan sa kamatayon kay gikuha na ni Jesus ang kalala niini.
     Mahimong mahadlok kita sa hagonghong sa kamatayon, apan dili na kita mabuntog niini. Dili na kita angay mahadlok sa silot sa Dios. Ang bugtong mahimo sa kamatayon mao ang pag-abli sa ganghaan ngadto sa Kahimayaan. - M. R. De Haan, M.D.

  Sa ngalan ni Jesus naluwas ako,
  Gipasaylo Niya ang sala ug kaulawan ko;
  Nahanaw ang lala sa kamatayon ug sa sala,
  Pakigdait ang nagpatigbabaw karon.  - Hess

  MAKURATAN TINGALI KITA SA KAMATAYON,
  APAN DILI KITA MAGAMHAN NIINI.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  12   ANG PAGKABANHAW
  BASAHA:  1 Corinto 15:12-19

  Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala, ug gibanhaw siya aron himoon kita niyang matarong.  -Roma 4:25

  Ang pagkabanhaw ni Jesu-Cristo mao ang patukoranan sa kaluwasan. Kon wala kini, matumpag ang katibuk-an nga plano sa kaluwasan.
     Ang maayong balita sa ebanghelyo mao kini: si Jesus namatay tungod sa atong mga sala (1 Cor. 15:3), ug Siya nabanhaw (v.4). Ang pagkabanhaw ni Cristo maoy kalig-onan nga pinaagi sa Iyang kamatayon gipasaylo ang mga sala ta.
     Kamatayon ang silot sa usa ka sala.  Usa ka sala ang midala sa tunglo sa kamatayon alang sa tanang katawhan (Rom. 5:12-15). Kon may usa pa nga wala malukat ni Jesus, dili unta Siya mabanhaw, kay ang usa ka sala igo nang mopugong Kaniya sa lubong.
     Ang pagkabanhaw ni Jesus maoy kalig-onan nga nabayran na Niya sa hingpit ang silot sa sala. Nahingpit na ang kaluwasan sa dihang Siya mituaw, “Natapos na!” (Juan 19:30). Gidawat sa Dios ang halad sa kaluwasan ug gipamatud-an Niya kini pinaagi sa pagbanhaw kang Cristo gikan sa mga minatay.
     Kini nga kadaogan dili unta saulogon lamang makausa matag tuig, kondili sa matag unang adlaw sa semana --kon mahimo pa gani, sa matag adlaw! Kay wala man magpabilin si Cristo sa lubnganan, ug gibuntog man Niya ang kamatayon diha sa Iyang pagkabanhaw, mahimo kitang magkinabuhi uban sa kamaya tungod sa hingpit nga kaluwasan nga gihatag sa nabanhaw, buhi, ug umalabot nga Manluluwas. - M. R. De Haan, M.D.

  Unsa man alang kanato ang  walay sulod nga lubnganan?
  Nagpasabot kini nga naluwas kita diha sa kamatayon
  Sa Manluluwas nga gipapas-an sa atong sala;
  Ug nabanhaw Siya, kay ang utang hibayran na.  - Reich

   ANG PAGKABANHAW MAOY MIPALIG-ON 
  SA GISAAD SA CALVARIO.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  13  BANGAW SA KALUOY
  BASAHA:  Genesis 9:1-17

  Palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganoran. Timailhan kini sa kasabotan tali kanako ug sa kalibotan.  -Genesis 9:13

  Malipay ka bang magsud-ong sa mga bangaw? Sa imong pagsud-ong niini, nakahunahuna ka ba nga gisud-ong usab kini sa Dios?
     Sa sunod higayon nga sud-ongon mo kanang katahom sa nagkadaiyang kolor, hinumdomi ang gisaad sa Dios kang Noe: “Iniglutaw na sa bangaw diha sa mga panganod, tan-awon ko kini ug hinumdoman ko ang walay kataposang kasabotan tali kanako ug sa tanang binuhat nga anaa sa kalibotan” (Gen. 9:16).
    Ang bangaw maoy timailhan sa kaluoy sa Dios nga gipadayag sa saad nga dili na Niya poohon pinaagi sa lunop ang mga buhi sa kalibotan. Apan mas kuyaw ang umalabot nga katalagman. Si Pedro mipasidaan,  “Ang kalangitan ug ang yuta . . . gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo” (2 Ped. 3:7).
    Ang bangaw nagtimailhan sa grasya taliwala sa panganod sa silot. Apan dili ikatandi ang bangaw sa kaluoy nga gipakita sa Dios didto sa Calvario. Didto sa krus gipahamtang sa Dios ang Iyang kaligutgot batok sa sala diha kang Jesu-Cristo, ang gipatay alang sa mga magtutuo. Sa dihang gikahinagbo sa Kahayag sa kalibotan ang unos sa kapanganoran sa silot didto sa Calvario, milutaw ang matahom nga balighot sa saad ug pasaylo.  Ug sa kapulihay, mag-alirong ang mga magtutuo sa trono sa Dios nga gipalibotag bangaw  (Gip. 4:1-3).
     Sa higayon nga makakita kag bangaw, hinumdomi ang kahupong sa kaluoy ug grasya sa Dios. - Henry G. Bosch

  Matag higayon nga ang bangaw makita ko
  Nga mibidlisiw sa kapanganoran,
  Mahinumdoman ko ang dakong kaluoy sa Dios
  Ug ang Iyang gugma ug kamatinud-anon.  - Peterson

  ANG MATAG BANGAW MOPAHINUMDOM KANATO SA ATONG
  DIOS NGA MOTUMAN GAYOD SA IYANG SAAD.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  14  BISAN TIGULANG NA
  BASAHA:  2 Corinto 4:7-18

  Sama sila sa mga kahoy nga gitanom diha sa balay sa Ginoo. . . mamunga gihapon sila bisan tigulang na.   -Salmo 92:13-14

  Daghanang mga kultura ang mihatag ug labaw nga bili sa mga batan-on kay sa mga tigulang. Sa trabaho, pananglitan, may mga balaod nga naglimiti sa edad sa mga trabahante --sa edad nga labing kapuslan ang mga trabahante.  Apan ang mga magtutuo dili angay batiog kaluya ug kawalay pulos sa ilang pagkatigulang. Sa nagkatigulang kita, labi pa kitang nagma-bungahon ug nagmalig-on sa atong pagtuo. Ingon nga ang tingdagdag maoy labing madagayaon nga panahon sa tuig, kita usab angay moingon, “Bisag nag-anam nag kahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw” (2 Cor. 4:16).
     Mao kini ang gipamatud-an ni apostol Pablo. Sa mga katuigan diin nag-alagad siya sa Ginoo, nakatagbo siyag daghang kalisdanan. Giila niya ang iyang kaluyahon ug nga dinha kaniya “kamatayon maoy naggahom” (2 Cor. 4: 12). Apan bisag nagkahugo na ang iyang lawas, nagkalig-on usab ang iyang espiritu. Sa nagkatigulang ang iyang lawas, labaw nga milambo ang iyang espirituhanong kinabuhi.
     Nagtubo ka ba diha sa “grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo?” (2 Ped. 3:18). Ang salmista misulat, “Sama sila sa mga kahoy nga gitanom diha sa balay sa Ginoo . . . mamunga gihapon sila bisan tigulang na, ug kanunayng lunhaw ug lig-on” (Sal. 92:13-14). - M. R. De Haan, M.D.

  Nagkatigulang apan wala mopahulay,
  Pagpakigbatok sa kaaway;
  Mopadayon sa walay langan
  Hangtod makab-ot ang dag-anan.

  SA PAGDUGANG SA DIOS SA IMONG MGA TUIG,
  IAMPO NGA DUGANG KA PANG MAGMABUNGAHON.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  15  ANDAM KA BA?
  BASAHA:   Lucas 12:31-40

  Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang Anak sa Tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya.
   -Mateo 24:44

  Dihay magtutudlo nga miingon sa iyang klase nga dili siya makatungha sulod sa pila ka semana, ug iyang gipahibalo nga gantihan niya ang tinun-an nga pinakalimpyog lamisa. Apan wala niya sila pahibal-a sa adlaw sa iyang pagbalik..
    Kay nindot man ang ganti, naninguha ang tanan sa paglimpyo sa ilang lamisa, bisan pa kadtong bata nga gubot kaayog lamisa. Gitiaw-tiawan siya sa iyang mga kasaring, “Dili ka gayod modaog, Maria. Wala pa malimpyo sukad kanang lamisa mo.”
     “Tinguhaon ko ang paglimpyo niini matag unang adlaw sa semana sugod karon.”
     “Apan, kon sa kataposang adlaw sa semana siya moabot?” dihay miingon.
     “Nan, impyohan ko kini matag buntag.”
     “Apan basig moabot siya sa hapon,” matod pa  sa usa.
     Naghunahuna sa makadiyot ang bata. Unya siya miingon, “Nasayran ko na ang buhaton, limpyohan ko na lang  kini sa tanang higayon.”
     Kon nagtinguha kita pagpahimuot sa Dios inigbalik Niya, kinahanglan andam kita sa kanunay.  Gipasidan-an kita ni  Jesus sa pag-andam kanunay” (Mat. 24:44). Angay kitang magkinabuhi uban sa espiritu nga andam sa kanunay, nagpaabot sa takna sa Iyang pagbalik ug pagpakighusay kanato.
     Andam ka ba sa Iyang pagbalik?  - Henry G. Bosch

  Kon masayran mo nga mobalik ni Jesus
  Sa dili pa mosubang ang adlawng mosunod,
  Magmalipayon ka ba o mahadlokon,
  Kon masayran mo nga Siya mobalik karon? - Howard

  MOABOT SI JESUS SA BISAG UNSANG ORASA --
  BUSA PANGANDAM SA TANANG HIGAYON.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  16  MALISOD NGA KAHIMTANG
  BASAHA:  Salmo 40:1-8

  Unya didto sa tiyan sa isda, nag-ampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. -Jonas 2:1

  Nadunggan ko ang piyakpiyak sulod sa akong kamalig dihang milabay ako dinhi usa ka adlaw niana. Misulod ako ug  nakita ko ang langgam nga nagkapakapa sa bintana. Kon wala pa kini magsaba, wala unta ako mosulod sa kamalig, ug dili unta kini makagawas.
     Ang mga anak sa Dios malukong usab sa mga dapit ug mga kahimtang nga malisod. Pamalandongi ang mosunod nga sitwasyon:
   *  Sa paglikay niya sa Dios, didto siya misangko sa tiyan sa isda 
      (Jon. 2:1).
   *  Si David nagpabuang-buang sa kampo sa mga kaaway 
      (1 Sam. 21:10-15).
   *  Wala angkona ni Abram ang iyang asawa didto sa Ehipto 
      (Gen. 12:10-13).
   *  Si Lot nakig-uban sa mga makasasala sa Sodom (Gen.13:12-13).
   *  Si  Elias nga nagbangotan didto sa kamingawan (1 Hari 19:4).
   *  Si Pedro, mipanghimakak sa iyang Ginoo (Luc.22:56-62)
  Dili unta angay makasinati ang mga anak sa Dios niining mga kahimtanga, apan sagad kini nilang maatubang.
     Anaa ka ba sa samang kahimtang karon? Halayo ka ba sa Dios; gibati mo bang nalukong ka sa maong sitwasyon, nga ikaw naparot ug nagmasulub-on? Nan, pakitabang sa Ginoo, isugilon ang imong sala, ug mahibalik kanimo ang Iyang walay-kinutobang kaluoy (1 Juan 1:9). Naghulat siya sa imong tuaw sa paghinulsol karon.  
  - M.R. De Haan, M.D.

  Siya lamang ang nasayod,
  Sa kahumpayan sa tanan kong kasakit;
  Tubagon Niya ang akong pangaliya
  Kon uban sa pagtuo ako mangayo Kaniya.  - Morgan

  WALAY DILI MAABOT SA MASANGKARONG GRASYA SA DIOS.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  17  GAMHANANG  MATA SA DIOS
  BASAHA:  Lucas 12:1-5

  Bisan unsay gitabonan madayag, ug ang tanang tinagoan mabutyag.  -Lucas 12:2

  Giobserbahan sa usa ka astronomo ang pagsalop sa adlaw uban sa iyang teleskopyo. Samtang gipunting niya ang iyang linti, nakita niya ang pungkay sa halayong bungtod.
     Nakita niya didto ang duha ka bata nga nangawat ug mansanas sa prutasan. Giuyog sa usa kanila ang sangan samtang nagbantay ang usa. Gipakaingon nilag walay nakakita kanila, apan nakita sa astronomo ang tanan nilang gibuhat.
     Labi pang makita sa gamhanang mata sa Dios ang tanan nga gibuhat ta  -sa dayag o sa tago man. Makapahasol kini palandongon, ug lagmit makapahigawad kini kanato. Tinuod nga ang Dios nagtan-aw ug naghi-numdom, apan Siya usab mopasaylo
  ug mohikalimot kon kita moduol Kaniya uban sa paghinulsol.
   Misaad ang Dios nga kini ang buhaton Niya sa atong sala:
       *  Pasayloon Niya ang tanan (1 Juan 1:9)
       *  Ilabog kini ngadto sa kahiladman sa dagat (Miq. 7:19).
       *  Kuhaon kini (Isa. 6:7)
       *  Dili na kini isipon (Sal. 32:1)
       *  Papason kini (Buh. 3:19)
       *  Wagtangon kini (Heb. 9:26)
       *  Dili na kini hinumdoman (Heb. 8:12)
     Dili ta matago ang mga sala ta gikan sa Dios. Busa isugilon ta kini aron madawat  nato ang Iyang pasaylo.  - M.R. De Haan, M.D.

  Isugilon ko, O Dios, nga ako sad-an,
  Kini sa Espiritu gibutyag na gayod;
  Pasayloa ako, O Dios ug hangtod
  Sa hangtod ako mag-alagad Kanimo lamang. - Smith

  WALAY MAKAIKYAS SA MATA SA DIOS, APAN
  WALAY GIAYRAN SA IYANG PASAYLO.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  18  AWIT SA KAGABHION
  BASAHA:  Salmo 20

  Apan dili sila magpakitabang sa Dios nga ilang Magbubuhat, nga maoy nagdasig kanila kon kabsan na silag paglaom.  -Job 35:10

  May duha ka langgam nga tukmang mohulagway sa mithi sa pag-awit. Usa niini mao ang skylark. Mosayo kinig pamukaw matag buntag uban sa tumang kadasig  sa iyang pag-awit.
      Ang ikaduha mao ang langgam siloy. Kining langgama manago sa kasagbotan ug talagsa rang hidunggan sa adlaw. Inigkagabii na, ipalanog niini ang matahom ug makapahinuklog nga awit sa kagabhion.
      Sa espirituhanong kabutang, sama usab sa kinaiyahan, mas daghan ang moawit sa kabuntagon kay sa kagabhion. Apan piho nga labi pa natong mahimaya ang Dios kon moawit kita bisan pa sa kadulom sa kagabhion.
      Sayon lamang ang pagdayeg sa Dios kon maayo ang dagan sa atong kinabuhi, kon lagsik ang atong panlawas, kon haruhay ang atong pamilya, o kon maayo ang trabaho ta. Apan unsa may mahitabo inig-abot sa mga pagsulay. Kon kita magmasakiton o mabangkarota, kon mabungkag ang mga relasyon ta, o kon mohapak ang mga trahedya. Dinhi sulayan ang atong pagtuo. Kadto lamang mitugyan sa hingpit sa ilang kaugalingon kang Cristo ang makakanta taliwala sa kagabhion.
      Pipila sa mga maaghop nga Cristohanon nga akong nahimamat mao kadtong mapailubong nag-antos sa ilang balatian  -nakahigda man sa katre o naglingkod sa silyang may ligid. Sila nga nahikat-on pag-awit taliwala sa kangitngit sa kagabhion.  -M. R. De Haan, M.D.

  Sa kalawom sa kagabhion, o sa kasanag sa panahon
  Sa awit Iya akong dasigon;
  Sa  matag gutlo ug matag lakang ko,
  Moawit bisan sa unsay dangatan ko.  - Grimes

  KON IKAW NAKIGSUOD KANG CRISTO, MAKAAWIT KA
  BISAN TALIWALA SA KANGITNGIT.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  19  DAWATON KA SA DIOS
  BASAHA:  Efeso 1:1-14

  Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang Anak.  -Efeso 1:6

  Samtang gipakig-ambit kaniya ang ebanghelyo, miingon ang babaye nga naningkamot gayod siya  pagpahimuot  sa Dios. Unya midugang siya sa pag-ingon, “Apan nabalaka ako nga dili ako madawat sa Dios.”Ang Cristohanon nga nakigsulti kaniya miingon, “Husto ka. Dili ka gayod Niya madawat.”
      Nakugangang babaye kay wala man niya damha nga maong tubag.
     Gipasabot sa magtutuo, “Dili, dili ka gayod Niya madawat, apan gikahimut-an sa Dios  ang Iyang Anak, ug kon Siya tuohan mo, kahimut-an ka usab sa Dios.!”
      Daghan ang nalimbongan sa sayop nga pagtuo nga kinahanglan buhaton nila ang tanan aron kahimut-an sila sa Dios. Apan ang Biblia nag-ingon, nga wala kitay mabuhat aron mahitakos sa gugma ug kahimuot sa Dios (Rom. 3:28; Ef. 2:1-5). Ang atong kaluwasan nagsumikad sa dakong kaluoy sa Dios, ug sa  kamatayon ni Cristo (Ef. 1:4-7).
      Tataw kaayo kanato ang paagi  aron kita madawat sa Dios, bisan tuod ug dili ta matugkad ang hinungdan  sa Iyang paghimo sa ingon.  Madawat lamang kita sa Dios pinaagi sa Ginoong Jesu-Cristo, kinsa milungkat sa atong mga sala, ug unya nakighiusa kanato. Kon Siya saligan ta sa hingpit ug kon dawaton ta ang Iyang pasaylo, makasiguro kita nga kita gidawat na sa Dios.
  Henry G. Bosch

  Pinaagi kang Jesus, gihigugma  kita sa Dios!
  Pagkakatingalahang buhat sa grasya;
  Diha sa Iyang Anak kita nakaduol sa Dios,
  Ug gitawag usab  nga Iyang mga anak.  - Whittle

  DAWATON SA DIOS ANG TANAN NGA MODAWAT SA IYANG ANAK.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  20  ISANGYAW ANG EBANGHELYO
  BASAHA:  Lucas 6:46-49

  Nganong nagtawag man kamo kanako, “Ginoo, Ginoo,” nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo kaninyo? -Lucas 6:46

  Dihay tigulang nga mitambong sa miting sa iglesia ug namati sa mga  taho ang  pangulo sa mga  komite. Mitindog ang pangulo sa komite sa pag-ebanghelyo ug mabalak-ong mitaho nga adunay 200 ka pamilya sa ilang lugar nga walay  Biblia.
     Nahilom ang tanan., unya mitindog ang tigulang ug nangutana, “Giunsa mo man pagkahibalo niini?” Ang pangulo  mapasigarbohong mitubag nga  kini ang resulta sa  pagsuhid sa mga molupyo nga ilang gipatubag sa  gisulat nga pangutana.
     Ang tigulang miingon, “Adunay 200 ka tawo niining tigoma. Kon ang matag mohatag ug Biblia sa usa ka pamilya, dako pa ang inyong mahimo kay sa maglingkod  kamo dinhi ug maminaw sa mga estadistika ug sa mga taho. Pulos lamang kamo istorya. Wala ninyo hatagig gibug-aton ang inyong kaakohan!”
     Daghanan sa mga kaiglesiahan karon ang nahisama  na lamang sa mga rehlihiyosong organisasyon nga may kahugpongan, mga programa ug mga komite. Apan wala silay nahimo. Kon katunga sa panahon nga gigugol sa mga kukabildo gigamit pa sa pagsangyaw sa ebanghelyo, dili unta maihap ang liboan ka mga tawo nga madala ngadto kang Cristo.  Dili kahulipan sa mga relihiyosong sinultihan ug   masibotong mga sugyot ang pagsangyaw sa bililhong mensahe sa grasya sa Dios.
     Kunhoran ta ang istorya ug  dugangan ang kasibot sa pagsangyaw sa ebanghelyo!   -  M.R. De Haan, M.D.

  Managbuhat kita!  Mga alagad sa Dios!
  Sundon nato ang lakang sa Agalon ta;
  Ug sa Iyang paggiya, malig-on kita,
  Ug buhaton ang kutob sa maabot ta.  - Crosby

  MAS  MABUNGAHON ANG PAGBUHAT KAY
  SA PAGHISGOT-HISGOT LAMANG.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  21  HINUMDOMI ANG KAPUTLI
  BASAHA:  Numeros 15:37-41

  Pabutangig lubid nga granati ang matag borlas . . . aron mahinumdom kamo . . . ug pagbalaan kamo alang sa inyong Dios.  
  -Numeros 15:38, 40

  Sa kalasangan sa amihanang Oropa ug Asia, may diyutayng mananap nga gitawag ug ermine.. Gibantog kini sa kaputi sa iyang balhibo kon tingtugnaw na. Kinaiya niini ang pag-amping nga dili mahugaw ang iyang balhibo.
     Gipahimuslan sa mga mangangayam kini nga kinaiya sa ermine. Dili na nila kinahanglan lit-agan pa kini. Hinonoa, moadto sila sa tagoanan niini, nga sagad nahimutang sa gawang sa dagkong bato o kahoy. Ila dayong hugawhugawan ang alagian ug ipalakag sa ilang mga iro ang ermine. Modagan kini sa iyang yungib apan dili makasulod tungod sa kahugaw sa alagian. Palabihon niini nga madakpan sa mga iro kay sa mahugawan ang iyang balhibo. Madakpan kini tungod sa iyang pagpaniguro nga dili mahugawan. Mas bililhon pa alang kaniya ang kaputli kay sa iyang kinabuhi.
      Naninguha ang Dios  pagpahilayo sa Iyang katawhan gikan sa kahugaw niining kalibotana sa tanang paagi. Sa teksto karong adlawa, ang Ginoo misugo sa mga Judio  pagbutag  lubid nga granati sa sidsid sa ilang bisti (Num. 15:38). Kini ang mopahinumdom kanila sa balaang katuyoan sa Dios diha sa ilang kinabuhi ug mopahilayo kanila gikan sa sala.
      Ato bang gipahinumdoman sa kanunay ang atong kaugalingon labot sa kahamili ug kabalaanon sa katuyoan sa atong pagkinabuhi?
  - Henry G. Bosch

  Tabangi kami karon, langitnong Amahan
  Pagyukbo Kanimo nga mapaubsanon;
  Ipahilayo sa maslaypong hunahuna,
  Putli a ug hinloa ang among kasingkasing.  - Bartels

  DILI KITA MAGPADALA SA KALIBOTAN ARON KITA
  MAGMABUNGAHON SA ATONG PAGPUYO NIINI.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  22   ANG NATING KARNERO
  BASAHA:  1 Pedro 2:21-25

  Gidala ni Cristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala.
  - 1 Pedro 2:24

  Dihay turista nga mibisita sa usa ka simbahan sa Norway nga mipadayag sa iyang kahikugang sa nakita niyang  pigura sa nating karnero duol sa tumoy sa panting sa simbahan.  Iyang nasayran nga dihay trabahante nga nahulog gikan sa habog nga damba  sa pagtukod niini. Nagdalidali pagkanaog ang iyang mga kauban, sa pagtuo nga siya patay na. Apan  sila nakurat dihang nakita nilang buhi siya ug napangos lamag diyutay.
      Nganong wala man siya mamatay? Kay sa dihang siya nahulog, dihay panon sa mga karnero nga milabay ug didto siya nahitugpa  sa usa kanila.  Namatay ang karnero nga nakasalo kaniya, apan buhi siya. Aron paghi-numdom sa maong  milagro, dihay misilsil sa pigura sa nating karnero ug mipahilona niini sa lugar diin nahimutang ang damba nga nahulogan sa trabahante.
      Si Juan nga Magbubunyag mihulagway kang Jesus ingon nga “Nating Karnero nga nagwagtang sa sala sa kalibotan” (Juan 1:29). Si Pedro miingon nga gidala ni Jesus ang tanan tang sala (1 Ped. 2:24). Ug si apostol Pablo mipasabot, “Walay sala si Cristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita, sa atong pagkahiusa kaniya, makaambit sa pagkamatarong sa Dios” (2 Cor. 5:21). Kitang tanan nakasala, apan didto sa krus gidawat ni Cristo ang silot sa atong sala. Ug karon gitanyag Niya ang kinabuhing dayon alang sa tanan nga motuo Kaniya (Juan 3:16).
      Naluwas ka na ba sa Nating Karnero?-  M. R. De Haan

  Kon nanganti  kang  sa sala dili mabugkos,
  Tutoki ang Kordero sa Dios
  Paglukat Kanimo, namatay Siya sa krus,
  Tuohi ang Kordero sa Dios.   - Jackson

  SI JESUS NAMATAY ARON KITA 
  MAKABATON  SA KINABUHING DAYON

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  23  BALAOD UG GRASYA
  BASAHA:  Galacia 3:1-10

  Ang wala mahimo sa Balaod . . . gihimo sa Dios  . . . pinaagi sa pagpadala sa iyang Anak.  -Roma 8:36

  Gilibot sa inilang relohero ang iyang bisita sa iyang buhatan ug mipasabot kaniya sa duha ka paagi pagpatukma sa mga orasan.  Ang unang paagi, mopatingog sa dakong orasan sa takna nga gitakda. Ang sayop nga orasan dili mahitugma sa dakong orasan. Kining relo nga talamdan maoy mopakita sa sayop nga orasan apan dili kini makatul-id  kanila.
    Ang ikaduhang metodo, mikutay sa usa ka kronometro ngadto sa ubang orasan ug ang matag hagtik niini nga mga orasan gidumala sa hawod nga relo.
     Ang unang paagi  naghulagway sa Balaod sa Dios. Kini mohatag kanato sa talamdan sa hingpit matarong nga sukdanan sa Ginoo, apan dili kini makatul-id sa sayop. Ang ikaduha nga paagi naghulagway sa grasya sa Dios. Ang dili mabuhat sa balaod, mabuhat  sa grasya.
     Ang balaod sa Dios maoy mopaila sa sala, apan wala kini gahom sa pagluwas kanato gikan sa sala. Ikapakita niini ang atong kahuyang, apan dili kini makahatag ug kalig-on kanato. Makapahamtang kinig silot,  apan dili  makapahitarong. Kini  mobaod, apan  dili makasarang.  Ang balaod mopatay, ang grasya mohatag sa kinabuhi. Ang balaod anaa sa gawas, ang grasya  anaa sa sulod.
     Dili mo  mabuntog ang sala ug dili mo masunod ang Ginoo gawas kon saligan mo Siya ug papuy-on sa imong kasingkasing ang Iyang Espiritu. Pabilin uban kang Cristo (Juan 15:4-5). Ayaw pagbulag sa Agalon.   
  M. R. De Haan,  M.D.

  Matag lakang makig-uban kang Jesus,
  Matag gutlo, sa matag adlaw;
  Dili ko malupad ang  pungkay ,
  Apan sa pagtuo  tungason sa  kanunay.  - Simpson

  IHATAG  KANUNAY SA  DIOS KANATO
  ANG IYANG GIPANGAYO  GIKAN  KANATO.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  24 ANG SALAMIN
  BASAHA:  2 Samuel 12:1-10

  Giingnan ni Natan si David, “Ikaw mao ang tawo” . . . Miingon si David kang Natan, “Nakasala ako sa Ginoo.”  -2 Samuel 12:7, 13

  Dihay tigulang  lalaki nga miisip sa iyang kaugalingon nga eksperto sa natad sa arte. Usa ka adlaw niana, miadto siya sa museo uban sa iyang mga higala. Nalimtan niya ang iyang antepara, mao nga dili kaayo niya makita  ang mga dibuho. Apan wala kini mopugong kaniya sa paghatag sa iyang opinyon. Sa pagsulod pa lang gani nila sa galeriya, misugod na dayon siyag panaway sa mga dibuho.
      Mibarog siya atubangan sa kwadro nga gipakaingon niyag hulagway sa tawo nga nagtindog, Gisugdan dayon niya kini pagsaway. Siya magarbohong  miingon, “Dili tukma ang kwadro alang niini nga hulagway. Ordinaryo kaayog hitsura kining tawahana ug nagkagidlay ang bisti. Gani, usa ka dakong sayop ang pagpili sa pintor kaniya ingon nga modelo.”
      Nagpadayog yawyaw ang tigulang, hangtod nga nakahigayon ang iyang asawa sa pagbira kaniya sa daplin ug  unya mihunghong kaniya, “Salamin kanang giatubang mo.”
      Ang atong kaugalingong sayop nga dili nato mamatikdan, daw grabe kaayo kon kini hikit-an ta diha sa uban. Sa teksto ta karong adlawa, wala maamgohi ni David nga gihukman niya ang iyang kaugalingon sa dihang gisaway niya ang tawo nga mikawat sa nating karnero (2 Sam. 12:1-10)
      Inay nga magpunay kitag panaway sa sayop sa uban, nganong dili man kita manamin diha sa Pulong sa Dios ug hangyoon Siya sa pagpaila kanato sa atong  mga sayop? - M. R. De Haan, M.D.

  Lisod kaayong hukman ang kaugalingon ta,
  Kay  kini  hugot man natong gihigugma;
  Apan  kaloy-an sa Dios ang motuaw,
  “Ginoo, pasayloa ako! Nasayop ako!”   - Bosch

  MAKITA  NATO SA DAYAG ANG SALA SA UBAN;
  APAN ANG  ATONG SALA  DILI  TA  MAMATIKDAN.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  25  NGITNGIT NGA LAWAK SA DIOS
  BASAHA: NEHEMIAS 4:1-10

  Gitambog ako niya sa kangitngitan . . . Maayo nga  maghulat kita nga mapailubon sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo.  -Pagbangotan 3:6, 26

  Sa dili pa maritoke ang retrato, kinahanglan dalhon una sa mangitngit nga lawak ang negatibo, diin kini dapatan ug mga kemikal nga maoy mopalutaw sa hulagway niini. Ang kahayag  modaot sa  negatibo, apan  mopatahom sa retrato.
     Ang  Dios modala usab kanato sa “mangitngit nga lawak” aron molambo ang atong espirituhanong kinabuhi. Kon masinati ta ang pagsulay, kaguol, kahigawad, ug kaparotan, molutaw usab ang dagway ni Cristo sa sulod nato. Human niini, andam na kitang ipasundayag sa kahayag.
     Sagad natong pakasad-on ang sitwasyon o ang ubang tawo alang sa mga mangitngit nga agianan sa kaparotan ug kahigawad. Bisan tuod ug daw sila ang hinungdan sa atong pag-antos, kinahanglan maamgohan ta nga ang kamot sa langitnong Amahan ang nagpaagi kanato niini nga mga dalan tungod kay gusto Niya nga mapahimuslan ta ang pagtulon-an nga mapupo ta diha sa kangitngit.
     Anaa ka ba sulod sa “mangitngit nga lawak” sa Dios? Nan, ayaw pagpakawala sa paglaom. Gipausbong lamang sa Ginoo ang imong pagkaamgid ni Cristo aron ikapasundayag ka Niya sa galeriya nga walay kataposan! Ayaw pagkisikisi pagbalik ngadto sa kahayag. Hulata  ang tukmang panahon nga gitakda sa Dios, kay basig dili unya hinoon maritoke sa hingpit ang Iyang gugma diha sa imong kinabuhi.-Henry G. Bosch

  Sa kangitngit ug kapuol, kami mosalig sa gihapon
  Bisag pag sa Iyang baston kami hapakon;
  Sa pangpang o kabatoan,  sa kaluya ug kakapoy
  Sa gihapon sa Dios  kami  magpakilooy.  - Burleigh

  GIDALA KITA SA DIOS SA KANGITNGIT ARON
  MOLUTAW ANG ATONG  PAGKADIOSNON.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  26  POOHA ANG DANGAN SA SALA
  BASAHA:  Efeso 5:1-17

  Pagmata na, hingatulog. - Efeso 5:14

  Sa mainit nga dapit sa Sentral Africa, daghan ang natakboyan sa sakit nga gitawag ug sakit sa pagkahingatulog. Sa pagkaylap ning sakita niadtong 1901 ug 1904, sobra sa 100,000 ka tawo ang nangamatay sa usa lamang ka probinsya.
     Ang nagdala ning sakita mao ang dangan nga gidala sa gamayng lamok nga gitawag ug tsetse. Kon makapaak ug tawo kining lamoka, ibalhin niini ang parasito ngadto sa dugo sa tawo diin kini moanam pagdaghan. Dili mobati ug kasakit ang biktima niini, apan magduka siya ug magpunayg katulog hangtod siya mamatay. Sa wala pa ikabutyag kini nga kasayoran, wala masabti sa tawo ang kalabotan tali ning lamoka ug sa epedemia, busa wala nila tagda ang paak sa lamok.
     Sa dihang nahibaloan na kini,  gisugdan sa kagamhanan ang paglimpyo sa mga lugar libot sa kabalayan. Gipamutol nila ang mga kugon ug gibombahan  ang mga  lublobanan sa mga insekto.  Ug napoo nila ang dangan sa ilang palibot.
      Ang sala nahisama sa tsetse, nga nagpakaylap sa sakit nga mopakatulog sa atong espiritu (Efe. 5:14). Unsay tambal niini? Paliboti ang imong kalag sa pag-ampo,  pagtuon sa Biblia, pakigsandurot sa ubang magtutuo, ug saligi ang panabang sa Ginoo sa matag adlaw. Dili ka gayod hasolon sa  tintasyon ug sa sala kon putli ang imong kinabuhi.-M. R. De Haan,M.D.

  Pagbantay, kalag ko,
  Moasdang ang liboan sa kaaway mo;
  Ang kasal-anan mopig-ot kanimo
  Aron ikaw  matikalbo.    -  Heath

  ARON  MABUNTOG  MO ANG SALA, IBTA  ANG GAMOT NIINI.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  27  IPATAAS  SI CRISTO
  BASAHA: Galacia 2:17-21

  Kinahanglan siya mouswag ug ako mous-os. -Juan 3:30

  Duha ka linghod nga saha ang nagtupad ug tubo. Kanunay silang magbangga tungod sa huyop sa hangin. Kadugayan nasamdan ang panit sa matag kahoy ug nagsagol ang ilang tagok, hangtod miabot ang adlaw nga sila nagbaligkos. Samtang nagtubo sila giut-ot sa mas himsog ang kinabuhi sa luya nga punoan. Ang usa miusbong, samtang ang usa nalaya ug namatay. Karon may duha pa gihapon ka punoan apan usa na lang ang nagtubo pataas. Gidaog sa kamatayon ang usa;   nagmadaogon ang kinabuhi sa ikaduha.
     Dihay higayon nga nagkatagbo kamo ni Jesus ug nagkabaligkos ang inyong kasingkasing. Asa ka na man karon?  Kinsay makita diha sa imong kinabuhi, ikaw  ba ug si  Cristo? O, nagkahanaw na ba ang kaha ang masalaypon mong kinaiya samtang nagkadugang ang pagkahiamgid mo kang Cristo? Mas nakita ba sa tawo ang kinaiya ni Cristo diha sa kinabuhi mo?
     Masulti mo ba ang gipamulong ni apostol Pablo, “Gilansang ako uban kang Cristo didto sa krus, busa dili na ako ang nabuhi kondili si Cristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa pagtuo ko sa Anak sa Dios nga nahigugma kanako ug nagpakamatay alang kanako”? (Gal. 2:20).
     Angay tang sundon si Juan nga Magbubunyag, nga sa pagkita nila ni Jesus, miingon: “Kinahanglan nga siya mouswag ug ako mous-os” (Juan 3:30). - M.R. De Haan, M.D.

  Lagpas sa kalangitan,
  Mas lawom sa kinahiladman,
  Ginoo, ang gugma Mo gidawat ko;
  Wala akoy hawiran, sa hingpit Imo na ako.  - Monod

  HIKALIMTAN TA ANG ATONG KAUGALINGON SA MAGKADUGANG
  ANG  PAG-ALAGAD TA KANG CRISTO.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  28  ANG IRO UG ANG BULAN
  BASAHA: Marcos 15:1-5

  Biyai ninyo ang . . . pagsiningkahay  ug pag-insultohay. - Efeso 4:31

  Dihay huwes nga kanunayng gihasol sa insulto ug daotang sinultihan sa usa ka abogado. Apan inay kasab-an niya kini ug pahilomon, mopahiyom lamang siya. Gikatingad-an sa mga tawo ang kataas sa iyang pasensya.
     Sa usa ka salosalo, dihay nangutana kaniya, “Nganong dili mo man hatagag leksyon kanang garboso nga abogado?” Gibutang sa huwes ang iyang tinidor, nanampiling, ug miingon: “Didto sa among lungsod dihay balo nga may binuhing iro. Kon motakdol na gani ang bulan, dili gayod kining iroa moundang pag-awhag hangtod  mobuntag.”
     Human niini, mikaon na pag-usab ang huwes. Dihay nangutana, “Apan Ginoong Huwes, unsa may nahitabo sa iro ug sa bulan? Siya mitubag, “Nagpadayon pa gihapon pagtakdol ang bulan!”
     Sa tanang sala, wala nay molabaw pa kamaliputon  sa sala sa pagbutangbutang. Kon kita himoag istorya, natural lamang nga gusto nato kining baslan sa daotan usab. Apan ang kalig-onan sa pagkahiamgid kang Cristo mao ang pagbuhat ug maayo sa nakasala kanimo ug sa pagpadayon sa pagkinabuhi alang sa Ginoo. Angay kitang mahisama sa atong  Manluluwas, nga wala mosukol  bisan sa dihang Siya gipanamastamasan  ug giyagayagaan ug unya gilansang sa krus (Mar. 15:3-5; 1 Ped. 2:21-23).
     Magmalig-on kita aron mopadayon sa pagsidlak alang sa Dios niining adlawa bisag gilibotan kitag  “mga iro nga nagpunayg pangawhag.”-M. R. De Haan, M. D.

  Gitinguha ko ang gugma nga mosagubang
  Sa tanang ipadala sa Amahan;
  Ang gugma nga mapailobong  modawat
  Sa kasaypanan sa higala o kaaway man.

  BASLI  SA  MAAYONG  BUHAT  ANG  DAOTAN .

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  29  SAMA SA MAESTRO
  BASAHA:  Efeso 4:17-24

  Dili na ako ang nabuhi kondili si Cristo na nga ania kanako.  
  -Galacia 2:20

  Nanuktok ang batang lalaki sa buhatan sa usa ka Italyanong pintor nga namatay. Dihang gibuksan ang pultahan, siya miingon: “Mam, mahimo bang kuptan  ang pinsel sa maestro?”
     Ang bata nga hugot nga nangandoy nga mahimong pintor, ug gitinguha niya ang kalaki sa maestro. Gihatag sa babaye kaniya ang pensil ug gitugtan  niya siya sa paggamit niini.
   Naningkamot siya  pagdibuho, apan sa wala madugay naamgohan niya nga wala momaayo ang iyang pagdi-buho sa iyang paggamit sa pinsel sa maestro. Wala kini kalainan sa iyang gidibuho uban sa kaugalingon niyang pensil.  Ang babaye miingon, “Hinumdomi baya nga dili ka mahisama sa maestro hangtod mabatonan mo ang  diwa sa pagdibuho.”
     Sa ingon nga pagkaagi, ang mga tawo nga wala pa mahimugso pag-usab maglisod gayod pagkinabuhi sa paagi nga kahimut-an sa Dios. Kay dili man nila kini mahimo kon wala kanila ang Espiritu Santo.
     Tingali nahimugso ka na pag-usab ug anaa na kanimo ang Espiritu ni Cristo, apan bisan pa niini daw nagmaluyahon ka. Lagmit naimo na ang katibuk-an sa Iyang Espiritu, apan wala mo ihatag Kaniya ang imong tanan. Kinahanglan itugyan mo sa Iyang kabubut-on ang tanan mong pangandoy ug tinguha.
      Ang sukod sa imong gahom ug pagkamabungahon diha sa buluhaton ni Cristo mao ang pagkahingpit sa imong pagpanugyan ngadto kang Cristo.- Henry G. Bosch

  Luwasa ako gikan sa akong kaugalingon,
  Mahal kong Ginoo, ug sa hingpit Imo na ako!
  Pagkatahom unta kon sa kinabuhi ko
  Ikapadayag si Cristo ug dili na ako.  -  Whiddington

  HINGPIT NATONG IKAPADAYAG SI CRISTO KON
  IPADAPLIN TA ANG  ATONG KAUGALINGON.

  Back to
  Calender View for April


   

  Abril  30  NAGHULAT KA BA SA TUBAG?
  BASAHA:  Santiago 4:1-8

  Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay daotan man ng inyong tuyo.-Santiago 4:3

  Walay kapuslanan ang pagpangayo sa  usa ka butang diha sa pag-ampo kon kini wala mahisubay sa kabubut-on sa Dios. Ang gimbut-an sa Dios gipadayag diha sa Biblia, busa  angay natong iugbok ang atong pag-ampo sa kamatuoran sa Iyang Pulong.
     Sagad kitang mangayo sa Dios sa mga butang nga Iyang gidili. Ang pag-ampo sa Dios nga panalanginan Niya kita niining adlawa bisan kon naglaraw kita paghimog daotan, o kon nagplano kita pag-adto sa mga lugar nga dili angay adtoan sa  usa ka Cristohanon, nan wala sa lugar ang atong pag-ampo, ug dili gayod kini tubagon.. Walay kapuslanan ang pag-ampo nga panalanginan sa Dios ang atong negosyo bisan kon kita nanlimbong o nagpadayon pagsunod sa kinaiyang kalibotanon.
     Dihay batang lalaki nga naanad pagsupsop sa iyang kumagko.  Giingnan siya nga kinahanglan undangon na niya kini.  Usa ka gabii niana, sa iyang pag-ampo sa wala pa siya matulog, siya nadunggan nga miingon: “O Dios, tabangi ako sa pag-undang pagsupsop sa akong kumagko.” Human sa kadiyot nga kahilom, siya mipadayon: “Ayaw na lang, Ginoo, kay dili man ako gustong moundang sa  pagsupsop sa akong kumagko.”
     Mas madayganon kining bataa kay sa daghanan kanato. Kon nagpaabot kita sa tubag sa atong pag-ampo, kinahanglan andam kita pagdawat sa kabubut-on sa Dios. Angay tang sundon ang pag-ampo sa atong Ginoo, nga miingon: “Dili ang akong pagbuot kondili ang imo maoy matuman” (Luc. 22:42)
     Andam ba kita pag-ampo sa ingon? -  M.R. De Haan, MD

   Magmainampoon bisag nagkapuliki;
  Sa kanunay  sa Dios makigsulti;
  Maghulat  sa Iyang  paghonghong;
  Magmasaligon  ug kang Cristo mosunod. - Walter

  KON NAGTINGUHA KANG DUNGGON ANG IMONG PAG-AMPO,
  SIGUROHA NGA  SA LANGIT NAILHAN KA..

  Back to
  Calender View for April  >