Review in Verb formation and Derivation

Kumusta kamong tanan? Kumusta ang inyong binisaya?
Kumusta ang inyong mga minahal sa kinabuhi?

Sugdan ta ning higayona ang pag-review sa mga verb nga atong
natun-an. Tan-awon ta ang root word nga “palít”

* palít – buy; purchase

Ang mga pormang berbo (verb) niini mao ang mosunod:

mopalit ; magpalit; mamalit – to buy; to purchase

* Mopalit siyag libro; Mipalit siyag libro.
* Magpalit ug pagkaon si Nena; Nagpalit si Pedro ug awto
* Mamalit ang mga maestra ug libro; Namalit ang mga maestrag libro

paliton, palitan, ipalit

* Paliton ba sa doktor ang awto?
* Gipalit na sa maestra ang libro
* Palitan ni Pedro ang iyang inahan ug balay
* Gipalitan na ni Pedro ang iyang inahan ug balay
* Ipalit ni Pedro ug balay ang iyang kwarta
* Gipalit na ni Pedro ug balay ang iyang kwarta

pagpalit; paliti, palita

* Pagpalit ug pansit; Ayaw pagpalit ug pansit
* Palita ang libro; Ayaw palita ang libro
* Paliti si Nanay ug tambal; Ayaw paliti si Nanay ug tambal

Noun derivatives:

* pinalit -things bought: Asa ang inyong mga pinalit?
* pumapalit, mamalitay –buyers: Sila ang mga pumapalit/mamalitay
* palaliton -merchandise : Mahal na kaayo ang mga palaliton karon
* palitanan -place for buying: Asa man ang palitanan sa tiket?
*

Please feel free to ask questions on these verb forms. Please cite Dr. Rubrico when you use
any of the materials above. Thank you.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.