Archive for July, 2008

Word Builder Part 2

Sunday, July 6th, 2008

Mga sakop sa banay (family members)

Note:

1. “mga” marks the plural number for common nouns in Bisaya
2. “mga” precedes common nouns – or persons, things, places, events, etc
Examples: mga bata (children); mga inahan (mothers), mga tawo (people)
mga libro (books); mga sapatos (shoes); mga dulaan (toys)
mga tulonghaan/eskwelahan (schools); mga sinihan (moviehouses)
mga anibersaryo (anniversaries); mga pista (feast days)

3. “sakop” -member; syn., membro, miembro
4. “banay” -family; syn, pamilya

Mga sakop sa banay (Family Members):

1. amahan – father; vocative: Tatay; Papa; Daddy

2. inahan – mother; vocative: Nanay, Mama, Mommy

3. ginikanan – parent

4. igsoon -sibling

5. igsoong lalaki – brother
magulang nga lalaki – older brother; vocative, Manong, Nong

6. igsoong babaye- sister
magulang nga babaye -older sister; vocative, Manang, Nang

7. manghod – younger sibling

8. magulang – older sibling

9. ig-agaw – cousin

10. uyoan – uncle; vocative – Tiyo, Yoyo, Tito

11. iyaan – aunt; vocative -Tiya, Tita

12. pag-umangkon:
pag-umangkong babaye – niece
pag-umangkong lalaki -nephew

13. apohan – grandparent
apohang lalaki -grandfather; vocative – Lolo
apohang babaye – grandmother; vocative – Lola

14. apo – grandchild

15. umagad -son- or daughter-in-law

16. ambay -daughter-in-law

17. ugangan -parent-in-law

18. bayaw – brother- or sister-in-law

19. bilas -husband of wife’s sister

Ang pamilya ni Pedro. May tulo ka igsoon si Pedro:
ang iyang Manong Jose, Manang Iska, ug ang iyang
manghod nga si Lalay. Doktor si Jose, nars si Iska,
ug estudyante pa sila si Pedro ug Lalay.

Si Nora ang ilang inahan ug si Mario ang ilang amahan.